Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/669

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  668
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

669
670  →
Utgiven 1910


[ 83 ]

669.
HögEdle och Höglärde Hr Assessor.

Kongl. Wettenskaps Societeten här i Upsala har warit angelägen at förskaffa sig en wärdig Ledamot, som kunne biträda Kongl. Societeten at tiena det allmänna med nyttige Rön.

Wid detta tillfälle har Kongl. W. Societetens ledamöter med enhälligt wahl funnit sig föranlåtne at kalla Hr Assessoren, som redan för in wida erudition giort sig namkunnig, så in- som utom fäderneslandet, och därföre se ingen annor som bättre kunne tiena till Societetens ändamåhl.

Hwarföre äfwen Kongl. W. Societeten befalt mig såsom des Secreterare at här med invitera och kalla H. H. Assessoren at wara Ledamot af Societate Regia Scientiarum Upsaliensi.

Upsala 1748 nomine Societatis R. S. Ups.
d. 21 December. Carol. Linnæus.
secr. ppt.

Utanskrift och sigill saknas.