Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/670

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  669
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

670
671  →
Utgiven 1910


[ 84 ]

670.
Min Kiäreste Broder.

Tack för det jag fick om Polygala,[1] fast det war kort; jag skall införa det till åminnelse af Min K. Wän. jag betalar det med ℥j radicis. mera lofwade jag wähl intet, får se om jag kan gifwa några, det jag har swårt wid, ty jag måste betala 3 ducater specie för ℔j som jag fick; och en stor dehl är redan upgången på prof.

jag wet intet hur Herrar Medici i Stockholm gåt åht Mr Missa. han kom hit til oss hehl annor än han reste bort. han säger at Botaniquen skall intet länge uppehålla honom, sedan filius præsidis har succederat fadren, och han får föllia franska Ministren hem till frankrike som des Medicus.

Uti en discurs, som han förde icke långt där äfter, angrep han mig helt hårt, emot sitt förra sinne; sedan spisade han hos mig 2 dagar, sedan har jag ej sedt honom.

Han skickade mig där äfter de pgr jag försträkt honom, utan at jag dem någonsin åstundat äller tänkt att återfå, äller någonsin åstundat.

han gick således bort utan at tacka mig för det jag födt honom så lång tid, och wist honom alt det jag kunnat giort en Broder och det jag aldrig kunnat giort en swensk.

adde, nu liuger han på mig skändeligen, det en och annor berättar.

så har jag födt i min barm en orm, den jag ej känt. Min Bror, si så lönas wählgierningar.

Men kommer han till mig, så skall jag detta alt oachtat wisa honom all höflighet och tienst och information, här äfter som här tills, utan at han skall det minsta se på mig förändrat.

jag undrar högeligen hwarföre hwarken Hr B. Jussieu äller Hr Robbe[2] swarat ett ord på det jag skref dem till, straxt Hr Missa kom. jag gissar att han lika lönt dem.

Hwad tycker min Bror at jag skal giöra mera.

jag lofvade honom frij resa genom Schåne; ja jag har giort honom alt det goda som jag kunnat uptänka.

[ 85 ]säg min Bror, hwad jag mer skall göra; alt skall blifwa bestält för min Brors och wåra wänners skull. vale.

Min kiäreste Broders
Upsala 1749 lydige tienare
    6 mart. C. Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren i Kongl. Collegio Medico
 K. Hofmedicus
 HögEdle och Höglärde
 Hr Doctor Bæck
 Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Polygala Senega L., som Linné ansåg vara ett förträffligt medel mot ormbett och om hvilken han 1749 utgaf disputationen Radix Senega.
  2. François Robbe, »religieux feuillant» i Paris.