Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/691

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  690
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

691
692  →
Utgiven 1910


[ 119 ]

691.


Min Kiäreste Broder.

i går skickade jag med Hr Swan,[1] en studiosus Chirurgiæ et Medicinæ, som lärt hos Boltenhagen[2] och reste till stockholm, en bunt af 100de slags frön.

Är nu M. Br. intet nögd, så rår ej jag, utan faller M. Br. aldeles utur hopp at få mera, ty det har warit nog möda at lägga dem tillsamans.

Tack för Mulbärs fröen.

jag är i 1000de ångest för Hr Gothers träd, som borde innan kort flyttas till sit rum.

[ 120 ]Om acterne[3] håller jag mig wid det säkraste. tack M. Br. som will contribuera.

Det är märkwärdigt at M. Br. kunnat bärga sig 2 gånger längre än M. Brs Camerad.

jag har profwat Mullbärs fröen, och kan försäkra at aldrig ett enda är befrödrat; utan antingen af lång tid, äller mycket het rumm, äller och af absentia maris sterile.

Skånska resan fruchtar jag lärer icke hafwa ett enda ord, som kan behaga M. K. Broder; utan agerar jag där endast de re rustica, så att jag sielf blifwer rusticus.

Hans M:st blifwer ofelbart podagricus. blifwer och det, så går wähl mäste passionen öfwer. Gud hielpe honom.

förbl. M. K. Br.
1750 III16. hörsamste tienare.
C. L.

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Abrah. Bæck 
stockholm.

Sigill (säkerligen lånadt): ett hvilande lejon, hållande en sköld, hvarå bokstäfverne LDS äro anbringade.

  1. Georg Swahn, student i Upsala, hvarunder han ifrigt studerade medicin och naturalhistoria; begaf sig 1752 till Berlin och Paris för kirurgiska studier, blef sedan preussisk regements-fältskär, dog 1756 under ett tillfälligt besök i Stockholm.
  2. Gerard Boltenhagen, född 1692, mycket anlitad kirurg i Stockholm (äfven af Fredrik I), förste fältskärs-assistent i kirurgiska societeten, tvenne gånger vald till dess öfverdirektör, hvilken plats han dock undanbad sig, död 1756.
  3. ​ Vetenskaps-Societetens Acta.