Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/692

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  691
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

692
693  →
Utgiven 1910


[ 120 ]

692.


Min Kiäreste Broder.

Det fägnar mig at M. Br. är nögd med fröen; jag tyckte sielf jag hedrade mig. Det war altför godt at få tillfälle till Marseille, Holland, Engeland; just till alla de orter har jag af nöden at skicka saker. Kiära nämn barnet och hwad han heter.

M. Br. behagar skrifwa, at Hans M:t fått tertian. Det måste wara swårt för H. M:t at tola, som det är en penibel siukdom [ 121 ]för en gemen karl, fast han woro i sin bästa ålder, men Kiära achta Eder at dämpa denna feber, nog wet I M. Br. at om någon Medicus kunnat upwäcka denna feber med konst för et åhr sedan, han hade giort sig oförliknelig stor; hälst frossan är det endaste i werlden, som skulle kunna hielpa Hans M:t till fulkomlig restitution; jag är säker at I bägge läsit detta hos de gamble, och sedt detta bekräftat af de nyaste. Tänk äfter om febren nu dämpas, som kunne giöra total hälsa, utan at han får giöra sin fulla effect, huru kan I swara för en rättwis Gud och ett kiärt fädernesland. En annor gång kan I icke excitera en frossa, om I fingo tunnor guld; nu är den endaste och säkraste apparence i werlden; bruka den at giöra Eder stora, at conservera Eder Konung, at hugna edert fädernesland. M. Br. säger, at paroxysmerne uttrotta hans Maj:t, men tänk då andra siukdomar inställa [sig] äller den förre, drifwen änteligen till sin högd af tid och åhr, då möta först regemente af krämper, som med frossan nu torde häfwas. Hans M:t kan ju intet se det sielf; I som detta förstån, böra det föreställa. woro det en Quartan, borde siukdomen straxt hämmas, såsom wid de åhren farlig, men tertianen kunnen I altid assecurera. Quotidianen skulle och matta alt för mycket.

nog wille jag hielpa den M. Br. omtalt; men upsatsen är ej så snart giord, som hon är conciperad.

Den sälsynta citronen måste wara

Citreum digitatum s. multiforme Ferrar. hesp. 75.
Cedro a ditela ò multiforme Hesp. norib. I. p. 116.

är altså nogsamt bekant och wäxer på aparte träden.

Hälsa Hr Archiater Rosen. Lef säll.

jag är  
M. K. Broders
Upsala 1750 hörsamste tienare.
d. 22 martii. C. Linnæus.  

Utanskrift:

Kongl. LifMedicus
Wälborne Herren
Hr Abrah. Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.