Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/693

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  692
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

693
694  →
Utgiven 1910


[ 122 ]
693.


Min Kiäreste Hr Broder, et Partus hybridus
af kyrkan och Æsculapius;

som altid får stå inför Jovis egen stohl, utan till at någonsin komma i sälskap med homuncionibus hujus orbis; dock wårdar M. Br. se på oss, som ligga bakom buskarne och bärgen.

Huru har min Br. tid at läsa disputationer, aldrig brukas de i hofwen, och komma de dit, wet jag wähl deras grufweliga och försmädeliga öde. älliest kunne de komma hästlass fulla; men alla fasa för detta. Men huru will M. Br. gifta sig, som måste ständigt lefwa på hofwet; jag räds fruen eij blifwer där med nögd.

Wählkomen till mig wid missomarstiden äller i rötemånaden. lätt mig wetta 8 dagar för uht, at jag är hemma, så torde wij få roa oss rätt wähl.

Kiära, tala med Hr Cancellirådet Carlson at han skickar Hasselqvist i tida det sammanskot han fått; och äfwen med Hr secret. Wargentin at Kalmen får pgr, om han ej fått dett han skrifwer om.

Hr B. Jussieu har i Dalibards namn utgifwit en rätt artig flora parisina.[1]

jag har intet tid nu att tänka på siukdomar, Flora kommer strykande med hela sin skiöna arme, jag måste mönstra henne, och ändoch skiöta academiske sakerne.

will M. Br. swäria, at ingen Hofman skall få se disputationen,[2] så will jag skicka flere exemplar; ty jag wet huru abgesmacht detta faller. Här i Sverige får jag liksom här endast spe åt mina rön; de säga at jag tänker här näst uptäcka, at flugorne hafwa et hår mer på kroppen, än de förre sedt. hæc premia laborum nostratum,[3] då wij trodt oss giort det bästa. men transeat et hæc cum ceteris erroribus.[4]

lef säll, min söta gubbe, och jag will äfwen skatta mig lyckelig emot mången annan. jag är

M. K. Broders
Upsala 1750 lydigste dräng
d. 1 Maji. C. Linnæus.

[ 123 ]Utanskrift:

Kongl. LifMedicus
 Wälborne Hr Abr. Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Thomas François Dalibard, fransk naturforskare, född 1703, död 1779. Författare till Floræ Parisiensis prodromus, ou catalogue des plantes qui naissent dans les environs de Paris, som utkom 1749 och är det första i Frankrike utgifna arbete, hvari Linnés sexualsystem blifvit användt.
  2. ​ Den här afsedda disputationen kan näppeligen vara någon annan än Semina muscorum, hvilken ventilerades den 25 April och till respondens hade Peter Jonas Bergius.
  3. ​ Detta är här i landet mödornas lön.
  4. ​ Må liksom öfriga villfarelser äfven denna hafva en öfvergång.