Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/696

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  695
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

696
697  →
Utgiven 1910


[ 125 ]
696.


Min K. Broder.

Det är mig en synnerlig fägnad, så ofta jag får språka med K. Bror, genom bref, fast jag icke det får coram.

Del woro just tid för mig at resa nu till stockholm, för än Rectoratet woro expedierat, medan mine colleganter inundera mig, medan jag skall dageligen skrifwa på fundamentis.

det kommer mig före som tyska soldaten, då han kastade sin lusiga råck i strömmen at dränka dem alla, men mintes ej at han blefwo naken.

Nu woro tid för min Broder at skrifwa en observation till wåra acter.

jag fägnar mig åt den tiden, då jag lärer få mången nöjsam stund med M. K. Br., om M. Br. reser till Upsala i rötemånaden. Kan M. Br. taga hit då sine örter, som inga namn äro widhängde, skall jag biuda till at sätta namn på dem; det är långt lättare än taga mig till stockholm, där jag borde hafwa bibliothequet med mig esomoftast i swåra örter, men jag tror det är bäst, om M. Br. låter både örter och grähl och praxis och bekymber blifwa i stockholm, om M. Br. skall profitera af Upsala.

Tack M. K. B. som då och då ser på correcturen;[1] det 4:de arket war det angelägnaste i hela wärket.

Nog får M. K. B. lonter[?], allenast M. K. B. kommer hit.

Sof nu sött några dagar och hwila Eder trötta kropp från hoflefwernet, at M. B. kommer hit med den glada minen.

Lef säll. jag är

M. K. Broders
Upsala 1750 lydige tienare
d. 8 junii. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill såsom på bref. 692.

  1. Bäck biträdde vid korrekturläsningen af Philosophia botanica.