Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/706

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  705
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

706
707  →
Utgiven 1910


[ 137 ]
706.


Min Kiäreste Broder.

Men huru länge skall M. Br:s wänskap wara; hon måste wähl som de andre wählluchtande och fagre blomstren hafwa sin tid. Emedlertid tackar jag M. Br. som håller i det längsta at fägna Eder uprichtige wän. jag har intet mer än en Ceanothus inlagd, men lefwer busken i trägården till sommaren, skall M. Br. få exemplar.

Ranunculus fås i wår till hästlass.

et Exemplar af Lobelia siphilitica skall M. Br. få commendera genom sitt ombud.

Osbeck, som blef ostindisk skepspräst, har liggat i 1 ½ åhr i stockholm i obscuro, men är ej sämbre än Kalm äller Hasselquist at giöra rön.

Hyssopus giör alt med sin betska; china hade giort det samma; amarum bryter acidum, corroborerar fibrerne; då får intet slem, intel gry af slemmet och intet sten af gruset sätta sig; då nöta solida den hårde stenen, men stenen solida, då solida äro slappe; se det samma på tandkiöttet.

Mon muscus islandicus giör wärkelig nytta? mon han är diureticus?

jag tackar min K. Br. för brefwens öfwerstyrsel till Pettersburg; jag hade senaste postdagen formelig kallelse ifrån wettenskaps academien därstädes at wara des correspondent; just då jag mäst söker undandraga mig.

en Professor Kraschenninnikow sände mig 3 rara torkade örter på posten, som kostade mig 18 dlr och 24 öre; en liten lunaria och Cimicifuga med Acer mori folio;[1] de 2 senare hade jag för uht. hade han det adresserat till wettenskaps academ. så hade jag haft det postfritt.

Hebenstreit har succederat Siegesbeck. De begiära af mig de örter wij fordom fått ifrån dem. Lerche[2] och Martin[3] äro i Moscho.

Lef säll min wärde wän et nostris melioribus utere fatis.

jag dör Min Broders uprichtige
Upsala 1751 C. L.
d. 28 jan.

[ 138 ]Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren
  Hr Doctor Bæck.
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, svart lack.

  1. Acer tataricum L.
  2. Johan Jacob Lerche, se bref. 372 not. 2.
  3. Anton Rolandsson Martin, se bref. 319 not. 1.