Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/710

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  709
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

710
711  →
Utgiven 1910


[ 141 ]

710.


Min K. Broder.

jag skickade i går med min svåger till Stockholm både Elatine officinarum och Lobelia antisiphilitica, dem M. K. Br. nu lärer fått.

jag har nödigt at wetta ett datum i medicinen, det jag wähl sielf kunnat sedt, men på lång tid förgiätit, nämligen om där är [ 142 ]crusta inflamatoria uti febribus exanthematicis e. gr. i koppor, mäsling och äfwen i Rosen. jag skulle a priori tro sententiam affirmativam, men bör för säkerheten hafwa detta datum af autopticis wist. war så god och gif mig här på ett säkert swar, sådant som jag kan i trycket allegera, och conferera här om med Hr Archiater Rosen.

At Hyssopus curerar Calculum, det är ej underligit, sedan man har observationer at den curerar podager, se mat. med. Men här är en ting M. Br. som förtienar upmärksamhet. amara corroborera fibras musculares, volatilia fibras et systema nervosum; det förra skier tämeligen warachtigt som China, men det senare är momentaneum, liksom et rus. Mon den som will corroborera systema nervosum till warachtighet kan det giöra utan at tillika corroborera systema musculosum? mon icke om systema morbosum corroboreras med musculoso, at då effecten blifwer starkare? mon intet febres intermittentes skulle mindre giöra recidive, om man äfwen där till med brukte volatilia? mon icke där af kommer at om China ej curerar febr. intermitt. och då tillika brukas epithemata & fomenta volatilia öfwer magen, at curen blifwer promtare och säkrare? examinera och resolvera denna saken, som skall gifwa stort lius i praxi, och fördrifwa mycket mörker; conferera denna saken med Hr Archiater Rosen, tänk wähl på henne; wälf henne på alla sidor, se noga på henne med experimentelle ögon, ty om den är san, som mig tyckes, så kunna practici bryta de bärg, som de för uht knapt kunnat nöta.

nu hwilar både jorden och Minerva; jag tror och sielfwa solen.

Lef lyckelig. jag är

Min K. Broders
lydige
C. L.

Ej dateradt, men antagligen skrifvet i Februari 1751.

Utanskrift:

Kongl. LifMedicus
 Wälborne Hr Doctor Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill III, svart lack.