Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/738

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  737
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

738
739  →
Utgiven 1910


[ 168 ]

738.


Min utwalde Broder.

Det fägnar mig hierteligen at lille Baron Du    [1] kommer sig; jag wille icke för mycket att Hans Excellence skolat fått den sorgen att mistat honom. jag gratulerar M. Br. som fått fägna Hans Excellence där med, och där igenom har det nöjet at dageligen få wistas när en Herre, som har mera wett i sitt lillfinger, än mången annan i hela sin hierna.

[ 169 ]jag tackar M. K. Br. för det milda eloget som Min Br. behagade senast fägna mig med; det kunne giöra mig litet högfärdig, om jag fingo tid; men nu ligger jag som en kläckande höna på sina ägg, och kläcker species, men min kläcknings tid går längre uht, så at jag ej hunnit mer än till diadelphia, ehuru jag arbetar natt och dag.

jag wet intet nytt här ifrån, icke en gång hwad wäderleken är, ty jag går ej uht mer än jag läs publice. i onsdags disputerade jag de obstaculis medicinæ[2]; i morgon de plantis esculentis patriæ.[3] Archiater Rosen såg jag icke; han kom ena dagen från stockholm, och andra dagen reste till sin gård,[4] så at Medicinæ studiosi hela terminen ej hört honom mer än 2 gånger. Det rätt ängslar mig; ty om jag aldrig så arbetar i mitt, om ej den andra arbetar på andra sidan lika, så faller det doch.

En hoper med fröen har jag fått från åtskilliga orter.

jag lefwer med all uptänkelig uprichtighet

Min trogneste Broders
Upsala 1751. lydige tienare
d. 22 febr. C. L.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill III, svart lack.

  1. ​ Namnet ej utskrifvet
  2. Obstacula medicinæ, ventilerad den 19 Februari; respondens Johan Georg Beuersten.
  3. Plantæ esculentæ patriæ, ventilerad den 22 Februari; dess respondens var Johan Hiorth, hvilken samma år däraf utgaf en svensk öfversättning.
  4. Rosén egde Sandbro i Upland och den invid Hammarby belägna gården Edeby, som Linné 1759 köpte af honom.