Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/746

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  745
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

746
747  →
Utgiven 1910


[ 176 ]

746.

Min aldrakiäraste Broder.

Med senaste posten hade Faculteten Kongl. Collegii bref om förslag till Tawastehus län; wij ärkienna med all högaktning Kgl. Collegii förtroende och gunst; dock måste jag tillstå at det wändes något i magen, det Hr Arkiatern och Præses Reg. Collegii emot wanligheten behagade nu sluta brefwet med tienstiwillige tienare, en phrasis som Landshöfdingarne bruka till sine fogdar, men icke collegia till collegis; wij hafwa rätt swårt at smälta det, men icke desto mindre om M. K. Br. är samrådig där uti, nedlägger jag straxt alt gewär. beware mig Gud at jag skulle wara så otaksam, at jag skulle låta et ord, fast woro det aldrig det, i [ 177 ]det minsta röra den uprichtiga kiärlek och högachtning jag har för en gynnare, som giort mig så reele tienster och gifwit sig hehl och hållen. Men är detta Hr Arch. Ribes egit giöromåhl och högdragenhet, hoppas jag at Kongl. Collegium tager ingen dehl, om wij låter honom det förstå.[1]

Men des förinnan har jag nu williat förfråga mig hos min aldra kiäraste Bror, om det är Kongl. Collegii beslut at så skrifwes, äller det är hans egit[2]; i förra fallet wore jag en otacksam skielm om jag skulle säga et ord; i det senare har jag rätt swårt at taga det till godo. Detta skrifwer jag privatim till min K. Broder uti Amicus Amicissimo.

Nu fick jag M. K. Broders söta bref. jag mår wähl, Præsiderar och disputerar dageligen med Lectioner &c. Tack som endast i werlden frågar äfter mig.

Jag skall tiena Stapelmor[3] i alt hwad jag kan uptänka. ingen recommendation i werlden är hos mig starkare än M. K. Broders.

Jag förblifwer med ouphörlig wördnad och tacksamhet

Min Broders

Upsala d. 7 Maj lydigste tienare

 1752. C. Linnæus.


Utanskrift:
 Archiatren Wälborne Hr
 Doctor Bæck
 Stockholm.

Sigill obestämbart, svart lack.

Originalbrefvet upptäcktes 1906 i Bibliothèque Impérial publique i S:t Petersburg och afskrefs af Bibliotekarien Aksel Andersson. Det hade kommit dit i de samlingar, som testamenterats af Ryske ministern i Stockholm Grefve J. P. van Suchtelen.

  1. ​ Jfr bref. 188.
  2. ​ Ofvanför orden hans egit har Linné tillskrifvit: Arch. Ribbes.
  3. Martin Stapelmohr, född 1710, student i Upsala 1726, regementsfältskär, titul. lifmedicus, död 1796.