C. W. A. Strandberg (Talis Qvalis)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Johan Nybom
"Frihetens Sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet
av Cecilia Bååth-Holmberg

C. W. A. Strandberg (Talis Qvalis)
Wilhelm von Braun  →


[ 191 ]


C. W. A. STRANDBERG.

(TALIS QVALIS.)


[ 193 ]1.


Initial Under det att Nyboms diktning redan i midten af hans mannaålder stod på sin middagshöjd och snart nog började alt mera mattas och lida nedåt mot kvällskymningen, äger däremot raka motsatsen rum med Carl Vilh. Aug. Strandbergs (Talis Qvalis) skaldskap.[1]

Samtida med den förre, går Talis Qvalis, som vi redan påpekat, i jämbredd med honom under hela den skandinaviska rörelsen; men redan emot dennas slut tager han ett steg, som i politisk-poetisk betydelse höjer honom öfver Nybom, det är, då han utsänder sina krigiska »vilda rosor» och därmed ådrager sig klander af Sveriges fredsvänlige tidningskung och dess mäkti[ 194 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/208 [ 195 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/209 [ 196 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/210 [ 197 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/211 [ 198 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/212 [ 199 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/213 [ 200 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/214 [ 201 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/215 [ 202 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/216 [ 203 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/217 [ 204 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/218 [ 205 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/219 [ 206 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/220 [ 207 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/221 [ 208 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/222 [ 209 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/223 [ 210 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/224 [ 211 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/225 [ 212 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/226 [ 213 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/227 [ 214 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/228 [ 215 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/229 [ 216 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/230 [ 217 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/231 [ 218 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/232 [ 219 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/233 [ 220 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/234 [ 221 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/235 [ 222 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/236 [ 223 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/237 [ 224 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/238 [ 225 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/239 [ 226 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/240 [ 227 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/241 [ 228 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/242 [ 229 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/243 [ 230 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/244 [ 231 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/245 [ 232 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/246 [ 233 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/247 [ 234 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/248 [ 235 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/249 [ 236 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/250 [ 237 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/251 [ 238 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/252 [ 239 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/253 [ 240 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/254 [ 241 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/255 [ 242 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/256 [ 243 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/257 [ 244 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/258 [ 245 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/259 [ 246 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/260 [ 247 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/261 [ 248 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/262 [ 249 ]Sida:Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet.djvu/263 [ 250 ]offentliga folkmötena och vid de små enskilda samkvämen sjungas från Lindesnäs till Nordkap. Uti den sista upplagan af hans vitterhetsarbeten finnes rörande tanke- och yttrandefrihet endast upptagen den dikt, han skref under 1856 års riksdag: »Vårt fria ord», hvari han på ett mera reflekteradt sätt, men i en mäjslad form gjutit denna sin älsklingsidé. Alla dikter, som angå denna, äro en mans ord, en mans, som aldrig kan bli reaktionär. Om än hans ställning som redaktör för en officiel tidning tvingar honom att på detta område ackomodera sig, blir han dock i dikten sina ideal trogen till sin död.

Det är detta som gör, att han mot slutet af sin lefnad, då den tid för längesedan svunnit, för hvars främsta rörelser han var en så framstående tolk, kan i den sköna dikten »Tack för god vakt» se tillbaka på sitt lif med samladt lugn och samvetsro och med ett tack för alt hvad det bragt honom af glädje och sorg, af ljusa tankar, af föremål att älska ej ensamt inom hemmets trånga krets, utan i den vida, som heter Sverige, med dess land, folk, dess ordnade fria skick, med alt, som gaf honom ämnen till den enkla, kraftiga, sanna sång, hvilken tillvunnit honom namn af sin tids främste skald och vi tillägga: banbrytaren för ett nytt tidehvarf inom den svenska diktningen.  1. Strandberg var född i Stigtomta församling i Södermanland d. 16 jan. 1818. Hans föräldrar voro kyrkoherden i Hammars pastorat af Strengnäs stift, teol. doktor Olof Strandberg och Kristina Maria Berg. Strandberg började sina förberedande studier vid Nyköpings trivialskola samt fortsatte dem 1820 vid Strengnäs gymnasium. Här angreps han af en ögonsjukdom, som hotade med blindhet och lemnade spår för lifvet. Tre år måste han vistas hemma och studera under sin fars ledning. 1837 blef han student i Upsala, 1838 inskrefs han bland Lunds studenter. 1847 tog han kansliexamen, gifte sig, flyttade till Stockholm och ingick på publicistbanan såsom medarbetare vid flera af Stockholms tidningar. Från 1852 till 1865 var han Stockholms Dagblads teaterrecensent; sistnämde år öfvertog han ledningen af Post- och Inrikes tidn., hvars redaktör han förblef till sin död d. 5 februari 1875. Angående tillkomsten af pseudonymen Talis Qvalis berättas, att den unge Strandberg en gång för sin fader visat ett poem med fråga, hvad fadern tyckte om detsamma. »Tel quel!» lär denne hafva svarat, hvarefter sonen af detta yttrande skall hafva tagit det nu så kända märket.

    (C. V. A. Strandberg, en literaturhistorisk studie af E-d.)