"Frihetens Sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
"Frihetens Sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet
av Cecilia Bååth-Holmberg


[ 7 ]

"FRIHETENS SÅNGAR-ÄTT"

I SVERIGE

PÅ 1840-TALET.
Gustaf Lorenz Sommelius. Johan Nybom.
C. W. A. Strandberg. Wilhelm v. Braun.
O. P. Sturzen-Becher.
LITERATURHISTORISKA STUDIER

af

CECILIA HOLMBERG, f. BÅÅTH.Stockholm. Albert Bonniers förlag.


Pris 4 kronor.

[ 10 ]

Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet
"Frihetens sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet.

[ 11 ]"FRIHETENS SÅNGAR-ÄTT”

I SVERIGE

PÅ 1840-TALET.
[ 13 ]

"FRIHETENS SÅNGAR-ÄTT" I SVERIGE

PÅ 1840-TALET.
Gustaf Lorenz Sommelius. Johan Nybom.
C. W. A. Sstranberg. Wilhelm v. Braun.
O. P. Sturzen-Becher.
LITERATURHISTORISKA STUDIER

af

CECILIA HOLMBERG, f. BÅÅTH.Stockholm.
Albert Bonniers förlag.

[ 14 ]

Stockholm.
Alb. Bonniers boktryckeri 1889.

[ 391 ]

Innehållsförteckning.


Förord  sid. 1—3.
1.

»Frihetens sångarätt i Sverige på 1840-talet». Teckning af
Beppo-Sommelius' personlighet

sid. 8—14.
2.


Samstämmigheten mellan Beppos lynne och diktning. Hans andliga
frändskap med Byron, intryck af den tyska romantiken —
»Dämonerna» — och af svenska patriotbarder


sid. 14—23.
3.
I Beppos diktade personligheter igenkänner man mer eller mindre
honom själf. Hans människofiendtlighet och fattigdom. Hans motvilja
för officersyrket i fredstid. Hans hästpoesi. Hans krigslystnad i motsats
till Byrons krigshat. Stridssången »Rudolf v. Wildheim». Lifsleda,
olycklig kärlek, samvetskval och ensamhet
sid. 23—26.
4.
Beppos satirer. »Le style c'est l'homme». Hans silhuetter. Öfvergång
till politisk diktning. Crusenstolpesaffären 1838. Striden under denna tid
mot pressen, särskildt Aftonbladet och L. J. Hierta. Straussaken:
Aftonbladet, L. J. Hierta, Svenska Biet; »Kupan» och »Conciliet».
1840-talets skalder och presternasid. 36—56.
5.
Huru Beppo realiserade sin krigspoesi. Hans ställning till tidens
brännande frågor. Sjöng ej, men föll för Danmark. Listan öfver de fallne
i slaget vid Sundeved 1848. Skildring af Leijonhufvuds och Löwenskjolds
död 1848. Beppos resa till Frankrike, sjukdom i Köpenhamn,
sista dagar och död. Intryck häraf i Sverigesid. 56—74.
[ 392 ]
1.
Skandinavismen: studentlifvets glanspunkt. Det 19 århundradets
samlingssträfvan. Skandinavismens utveckling från slutet af förra
århundradet. Nordisk renaissance. Steffens, Oehlenschlägers,
Grundtvigs, Lings, Tegnérs, Franzéns, Geijers, Wergelands uppfattning
af skandinavismen. Skandinavismen är ej politisk. Politisk väckelse
1820, 1830. Skandinaviska besök efter 1820. Blichers besök i Sverige.
Himmelbjærgsfästerna. Ömsesidiga besök mellan studenterna i Lund
och Köpenhamn. Talis Qvalis gripen af skandinavismens idé. Kalendern
Hertha. Studentfäster i Lund och Köpenhamn. »Den siste Kungen».
sid. 74—95.
2.Upsaliensarne passiva. Stämningen i Upsala öfverhufvudtaget.
Reaktionens hufvudläger. Aftonbladets politiska inflytande på
studenterna. Studentlifvet. Inbjudning till nordiskt studentmöte
1843. Uppfattningen häraf hos regeringarna i Finland, Norge och
Sverige samt Danmark. Svenska Biet emot Aftonbladet. Afzelius'
försvar för studentmötena. Första studentmötet i Upsala 1843.
Skandinaviska Sällskapet i Upsala. Skandinaviske Selskab
i Köpenhamn. Nordiska fäster


sid. 95—112.
3.

Skandinavismens politiska syfte. Atterboms försvar för densamma gent
emot Svenska Biet. Studentmötet 1845. Nybom, studenternas taleman

sid. 112—123.
4.
1848 års oroligheter och deras inflytande på de svenske skalderna.
Då budskapet om februarirevolutionen kom till Upsala och Lund.
Danska krigets utbrott. Värkan däraf vid universiteten. Talis Qvalis,
Nybom slå allarm. »Skandinaviska fästen» i Upsala d. 6 april 1848.
Upsalastudenternas »adress» till Danmark. Lundastudenternas
»upprop» till svenska folket. Upsalastudenternas upprop tillsamman
med Nyboms dikt. Pressens hållning gent emot Danmark. Orvar Odd
i Öresundsposten. Ridderstad i Östgötakorrespondenten.
Skandinavismen omfattad af menige man. Nyboms dikt vid konserterna
i Stockholm. Skaldernas afskedsdikter till de svenske frivillige i
danska hären. Uppfattning af kvinnan hos 1848 års skalder. Aftonbladet
och Talis Qvalis. Utgången af 1848 års krigsdrama.
Skandinavismen ett karnevalsnummer. Skandinavismen ej död
sid. 123—150.
[ 393 ]
1.
Nyboms betydelse för studenterna. Nybom en fridens man. Den
religiösa riktningen i hans diktning och lynne. »Niagara».
Sätherbergs och Nyboms första sammanträffande. Nyboms
ödmjukhet. Hans egen skildring af sin barndom. Nybom demokrat.
Hans kärlek till »de små» och förmåga att hysa medkänsla.
sid. 153—163.
2.


Prins Gustaf och Nybom. Ett minne från storlägret i Malmö 1848.
Prins Gustafs död och skaldernas sorgekväden. Nyboms dikt öfver
prins Gustaf


sid. 163—169.
3.Nybom om realismen. Nybom känsloskald. Hans oförmåga att se den
yttre värkligheten. »Kristliga elegier». Osunda romantiska
ansatser inom hans diktning. Uppfattning af kvinnan. »Erotiska dikter».
Hans väninnor. Hans ensamhet och förnöjsamhet. »Sång på julafton»sid. 169—182.
4. Ett besök hos Nybom. Hans vän fasthet. »Flyttfogelns like» sid. 182—189.
1.

Talis Qvalis en »Gjennemebrudsman» inom literaturen. Hans
utveckling; skenbara inkonsekvens och tal i Sv. akademien 1863.

sid. 193—198.
2.
Talis Qvalis' ungdomsdiktning. Hans literära romantiska
genomgångstid. »Thules lof». »Kärlekens seger». Hans objektiva
uppfattning af kärleken. Hans uppfattning af kvinnan och hennes
uppgift. »Helgmålsklämtningen». Dikten till drottning Lovisa. »Mitt döda
barn». Hans uppfattning af arbetskvinnan
sid. 198—210.
3.
Spår af »världssmärta» i Talis Qvalis' ungdomsdiktning. Hans
natursvärmeri. »En septembernatt på Helgonabacken». Hans
gudsmedvetande. »Frid i Gud». Hans senare dikter emot literära
naturdyrkare. Bristande förmåga att målande skildra naturen. Hans
religiösa åskådning. Hans dikt vid Luthersfästen 1846.
sid. 210—222.
4.Talis Qvalis som politisk diktare. Hans kungaideal. Rysshat, ovilja
emot Carl Johan. Den olika stämningen mot den senare i Sverige
och Norge. »Svenska folksången». Jämförelse mellan denna och
andra länders folksångersid. 222—232.
[ 394 ]
5.


Talis Qvalis demokrat. Dikten vid »folkvännen Anders Danielssons
graf». »Hälsningssången till Hans Jansson» och den uppståndelse,
den vållade i Lund. Inflytandet häraf på hans framtid.
»Utvandraren». Hans frihetskärlek. »Riksskymning». »Gustaf
Vasa». Hans kärlek till modersmålet och fria yttranderätten. Fästen på
Stockholms Djurgård 1859. Talis Qvalis' båda dikter vid detta tillfälle.
Sina ideal trogen till sin död.


sid. 232—250.
1.

Brauns polemik emot »suckpoeterna». Hans polemik emot
författarinnorna. Tidens uppfattning af »vittra damer»

sid. 250—269.
2.


Braun såsom värklighetsskald; hans resor på skjutskärran.
»Hållkarlen». »Skjutsgossen». Sympati för folket. Braun om
prygelstraffet. Beppos och Brauns försvar för de fattiga


sid. 269—279.
3.


Brauns kamp för den individuella friheten. Hans afsky för
militärtvång och krig. Hans fattigdom. Dikten hans glädje- och
inkomstkälla. Hans afsky för militäriskt skenlif


sid. 279—292.
4.

Hans afsked från militäryrket. Hans poetiska utveckling. Politisk
diktare

sid. 292—298.
5.Braun en lättsinnets bestraffare. Hans eget urartande inom den
skämtsamma diktningen. Känslighet för kritik. Hans tungsinne och
slutenhet. Braun en ädel skald. Hans värkliga uppfattning af kärleken.
Hans egen vemodiga kärlekssaga. Dikterna till fröken v. Braunsid. 298—315.
6.Sorgens förädlande inflytande på Braun. Hans uppfattning af
»fallna kvinnor». Dikten till Emelie Högqvist. Sorgens
fördystrande invärkan på hans lynne. Hans nomadlif.
Själfförebråelse och själfförakt. Braun en ensam man. Hans dödsid. 315—324.
1.


Orvar Odd entusiast; skald med vägande allvar; äkta svensk och en
tidens man. Belysande yttranden af Orvar Odd om flera hans samtida;
yttrande om sig själf


sid. 327—332.
2.Utdrag ur Orvar Odds själfbiografi. Hans första dikt: »Romarskölden»
och hans tegnérska efterklangstid. »Stormfoglarna». Orvar Odd som
»Aftonbladets pikante recensent».
[ 395 ]
Orvar Odd och Almqvist. Hans dikt
vid dennes död. Orvar Odd ärlig kritiker
sid. 332—340.
3. Hans »memoarer öfver den förflutna veckan och däraf vållad
Aftonbladsindragning. Orvar Odd som kåsör och följetonist. »Från
hinsidan sundet». Orvar Odd som reseskildrare. Hans svårmod och
musikaliska begåpning. »En vandrande harpspelare». Hans skärpta
blick för den yttre värkligheten. »Värkligheten till fantasien»
sid. 340—348.
4. Orvar Odd som naturskildrare. Kärlek till naturen. »Sulitelma».
»Norges Fjælde». Naturskildring från Danmark och Skåne. »Bref à la
Demoustier» till baronessan P. med ett poem öfver Sundet.
Naturskildring från Stockholms skärgård
sid. 248—356.
5. Orvar Odd som politisk skald. Likhet med Talis Qvalis. Gripen
af franska revolutionsidéerna. Dikten »Till de unga». Kosmopolitiska
frihetsidéer. Hans skandinavism. Polska frihetsrörelsen 1830. »År
1830». Den upprörda stämningen i Upsala och Lund under denna tid.
Antiryskhet. »Glada Tidender». »En tröstegrund» af Talis Qvalis.
»Polsk scen» (1846). »Polsk stormmarsch» (1863). Sympatier för
Ungern. »Eljen Kossuth». Krimkriget och allmänna stämningen i
Sverige 1855. Ridderstad i Östgötakorrespondenten. Orvar Odd i
»Tvänne vändpunkter». Skaldernas beundran för Napoleon I.
»L'homme de la destinée». »Grenadieren» af Beppo. »Napoleons
svärd» af Ridderstad. De gamla Napoleonsillusionerna vakna 1855.
»Vårt statsskepp». »Sveaborg» af Talis Qvalis. Dikt af Orvar Odd i
Öresundsposten 1855. Skaldekören emot Ryssland. Missnöjet emot
Oskar I till slut upplöst i vackert erkännande. Orvar Odds dikt vid kung
Oskars död
sid. 357—383.
6. Öfvergång från radikalism till svensk folklig åskådning.
»Reformkungen». » Stanzer för dagen». Intresse för landets inre
utveckling i det kommunala, i medborgaranda; för folkhögskolan.
Hvarför han älskade Danmark. Klar blick för småfolkets andliga
behof. Trofast in i det sista. — Afslutning
sid. 383—388.