Finlands Allmänna Tidning 1820-01-03

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Finlands Allmänna Tidning

N:o 1. Måndagen den 3 Januari 1820
N:o 2. Onsdagen den 5 Januari 1820  →
Index.


[ 1 ]

Finlands
Allmänna Tidning.

N:o 1.

Måndagen den 3 Januari 1820.


Under oafbrutne omsorger för Finlands wäl täcktes Hans Kejserliga Majestät redan för sju år sedan i Nåder förordna, att Storfurstendömets Allmänna Styrelse ej framdeles skulle förblifwa i Åbo, utan en annan tjenligare ort för den utses, och förklarades Helsingfors, i anseende till förekomne flere omständigheter, för Landets Hufwudstad, der Styrelsen komme att hafwa sitt Säte, så snart Stats-Cassans tillgånger medgåfwo att uppföra de i sådant afseende erforderlige publique byggnader och staden för öfrigt hunnit försättas i det skick, som Hans Kejserliga Majestät med dess återbebyggande åsyftat. De åtgärder som i detta ändamål sedermera blifwit widtagne äro understödde af Hans Kejserliga Majestäts frikostighet men wittna äfwen om det nit, hwarmed nybyggnadsarbetet är drifwit. — Få år hafwa framflutit sedan en härjande brand öfwergick staden och redan höjer hon sig i en ny och skönare gestalt ur sin aska. Det påbegynta werket har blifwit fortsatt med den drift att Hans Kejserliga Majestät redan om sommaren år 1817, i anledning af ingifne underdåniga berättelser om nybyggnads arbetets fortgång, i Nåder bestämde tiden då Kejserliga Senaten med dertill hörande Werk och Embetsmän skulle hitflytta till den 1 Oktober förledit år.

Sedan denna flyttning nu mera för sig gått har nödwändigheten bjudit att Landets officiella Tidningsblad framdeles skulle i dess Hufwudstad utgifwas, hwarföre det ock i Nåder är förordnadt, att detsamma med innewarande års början borde här utkomma. Och ehuruwäl ändamålet med detta Blad redan blifwit i [ 2 ]allmänhet tillkännagifwit, anser dock Redactionen sig böra wid företagets början redowisa för dess omfång och widd, i det Allmänheten nu lemnas en närmare underrättelse om de ämnen, som egenteligen komma att utgöra Tidningens föremål. Det är nödwändigt att uppgifwa hwad man tror sig kunna låfwa för att winna en billig pröfning af hwad man fömått hålla. Det skulle smickra Redactionen att finna sig uppmuntrad af det allmänna bifallet; men det skall likwäl göra den tillfyllest om den får påräkna det allmänna omdömets rättwisa. För att uppnå detta syftemål meddelas följande uppgifter.

Tidningen har egenskap af Finlands Allmänna Tidning och erhåller altså detta namn. Den utkommer till en början Tre gånger i weckan, nemligen Måndag, Onsdag och Fredag, då ej Helgedag inträffar, sålunda att hwarje Nummer utgör ett halft ark in quarto. Deri inflyta:

A) Officielle Meddelanden, såsom

1:o. Kejserlige Kungörelser, Påbud och Förordningar, enär till deras införande förordnas.

2:o. Kungörelser och tillkännagifwanden så wäl från Kejserliga Senaten som Landets öfrige Embetswerk och Auctoriteter, då ämnet är af allmän natur, och icke angår någon Stad eller menighet enskilt.

3:o. Underrättelser om ledige Tjenster wid Civile och Ecclesiastique Staterne.

4:o. Wexel-Coursen emellan Mynten, i öfwerensstämmelse med hwad derom särskildt är påbudet.

B) Inländska Nyheter, såsom

1:o. Underrättelser om upprättade Förslag eller offenteliga wal till Embeten och Tjenster samt uppdrag som innebära allmänt förtroende, om Nådebetygelser, Befordringar och Afsked.

2:o. Annoncer om ingångne äktenskap och timade dödsfall.

C) Nyheter från Orter utom Finland, och

1:o. från orter inom Kejserl. Ryska Monarkien och

2:o. från andra Länder eller Stater.

D) Meddelanden i Rättegångs och Lagsöknings frågor samt Fataliemål, hwarwid

1:o. Kungörelser om Testamenten.

2:o. Om Förmyndares tillförordnande.

[ 3 ]3:o. Om Concours twister, Års Proclama och kallelser å upplöste Bolags borgenärer.

4:o. Stämningar i enskilde Rättegångar, Kallelser å förlupen Maka och Annoncer i frågor om hinderlöshet till äktenskap.

5:o. Panteuppbud och Wärderingar, enligt hwad Författningarne derom stadga eller Domnren i hwarje särskilt fall förordnar.

6:o. Kungörelser om Bouppteckningar, Årsskiften, samt okänd eller frånwarande Man tillfallit Arf eller Testamente.

7:o. Communications Resolutioner i Lagsöknings och andre af den Executiva magten beroende ärender och

8:o. Utmätnings Auctioner å fast och lös egendom.

C) Meddelanden, underrättelser och annoncer i ämnen af allmännare medborgerligt interesse.

Dessa äro de hufwudsakeliga ämnen som komma att ingå uti Finlands Allmänna Tidning, och skola Redacteurerne wid dess utgifwande noga ställa sig till efterrättelse hwad det för dem särskildt utfärdade Nådiga förordnande dem i wissa delar föreskrifwer. Prenumerationspriset för en fullständig årgång blifwer tills widare Sex Rubel Banco Assignationer. För de Annoncer som emot betalning införas, erlägges Åtta kopek i Banco Assignationer för hwarje tryckt rad beräknad per medium till Sextio bokstäfwer. Då omständigheterne det fordra will Redactionen wara betänkt att, utan widare kostnad för Prenumeranterne låta ett särskilt Bihang medfölja, i hwilket äfwen private Kungörelser erhålla rum.

I öfrigt kunna Tidningens Läsare från sjelfwa dess egenskap af officiell med wisshet påräkna att alla allmänna nyheter eller underrättelser skola med möjeligaste skyndsamhet och tillförlitelighet offentliggöras samt att Redactionen på ena sidan skall iakttaga all den warsamhet som den allmänna eller enskilda wälfärden kräfwer, men ock å den andra utan twekan tillåta sig all den frimodighet som rättfärdigas af kärleken för sanningen och för fäderneslandet.

Helsingfors den 3 Januari 1820.

Redactionen af Finlands Allmänna Tidning.

I anseende dertill, att i Kejserl. Finska Banken ej finnas flere än en Wäxel-Casseur, som tillika härintill warit sysselsatt, att ifrån de till Banken inkomne Kopeks sedlar, brukbare och obrukbare om hwarandra, urskilja sådane, som [ 4 ]funnits utslitne och till widare omlopp otjenlige, och att penninge wäxlingen nu mera så tilltagit, att han icke mer hinner med de slarfwige sedlarnes sortering ifrån de brukbare, har Directionen nödgats widtaga och till Allmänhetens efterrättelse härigenom kungöra den författning, det hwar och en, som hädanefter will i Banken, emot Banko Assignationer, förwäxla Kopeks sedlar, bör, innan desse till Wäxel-Contoiret inlemnas, ställa så till, att de slarfwige Sedlarne alltid äro i särskilde bundtar efter waleuren sammanbundne och på sådant sätt ifrån de brukbare åtskilde. Och länder för öfrigt till underrättelse, att Kopeks sedlar, som sakna den delen, hwarå Namnen på åtsidan och waleur stämpeln på frånsidan finnas, ej äro i Banken antagelige, hwaremot åter samma del, äfwen i det fall, att de öfrige delarne ej uppwisas, för fulla penningar emottages, i synnerhet om så mycket af trycket på framsidan är qwar, att äfwen derigenom kan utrönas af hwilken waleur sedeln warit. Helsingfors af Kejserl. Finska Banken den 14 December 1819.

På befallning
Carl Friman.

Som Stämningen å afledne Lieutenanten Lars Petter Melins Lagliga Arfwingar af den 21 sistledne Juni, att wid Af- och Tillträdes Husesynen å Ruth Fändriks Boställe sig infinna och deras rätt såsom afträdare bewaka, ej blifwit så tidigt införd i Stockholms Post Tidningar, att bemälte arfwingar fått till godo njuta Laga Stämnings tid, så warda de, nemligen bemälte afledne Lieutenants till namn och wistelse okände Arfwingar härigenom ytterligare kallade och stämde att den första (1) September nästkommande år 1820 wid då åter skeende Husesyn å Ruth Fändriks Boställe i Tählby af Mustasaari Socken och Wasa Län i Storfurstendömet Finland sig infinna, försedde med bewis öfwer skyldskapen med afledne Lieutenanten Melin, att deras rätt behörigen bewaka, wid den påföljd att deras utewaro icke hindrar Husesyne-Rätten att sluteligt Utslag angående Boställets byggnad och häfd meddela. Thälby den 29 Nowember 1819.

På Häradshöfdinge Embetets wägnar
G. A. Sölfwerarm.
Förordnad.

Utdelningen af Bladet till härwarande Prenumeranter sker hos Bokbindaren Delphin kl. 11 f. m.


N:o 2 utgifwes Onsdagen den 5 Januari kl. 11 f. m.


HELSINGFORS, Tryckt hos J. Simelius 1820.