Finlands Allmänna Tidning 1820-01-05

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 1. Måndagen den 3 Januari 1820
Finlands Allmänna Tidning

N:o 2. Onsdagen den 5 Januari 1820
N:o 3. Fredagen den 7 Januari 1820  →
Index.


[ 1 ]

Finlands
Allmänna Tidning.

N:o 2.

Onsdagen den 5 Januari 1820.


Hans Kejserliga Majestät har genom Nådiga Fullmagter af den 30 October (11 Nowember) sidstledit år tillagt Borgmästarene i Helsingfors Stad Johan Adolph Strömberg och Joel Jacob Saurén Lagmans Namn, heder och wärdighet.St. Petersburg den 29 December.

Hans Majestät Kejsaren, som altid med den Nådigaste uppmärksamhet hägnat Lands-Culturen i Finland, har åter lemnat detta Lands Jordbrukare ett dyrbart wedermäle af Dess hulda omwårdnad i detta afseende, då, efter inhemtad kännedom om den swåra belägenhet hwari Landtmannen genom bristande afsättning på detta års ymnigare afkastning och sädens dymedelst allt för mycket nedsatte pris, blifwit försatt, Hans Majestät, till desse olägenheters afhjelpande, i Nåder anbefallt uppköp för Kronans räkning af ett betydligt qwantum Råg i de fleste delar af Finland, samt derjemte, till lättnad i utskeppningen af denna wara från Finske hamnar, under nästkommande år 1820 befriat utförseln deraf från all tullafgift.


Tidningar från Utrikes Orter.

St. Thomas i Westindien den 30 October.

Ett swårt öde har öfwergått denna Ö. Den 21 i nästwekne månad antydde wäderlekens beskaffenhet hela dagen igenom en förestående storm, och man [ 2 ]widtog derföre alla möjliga försigtighetsmått, för att skydda de i hamnen befintliga skeppen för dess förstörande wåldsamhet, men utgången har olyckligen bewisat, huru swaga menniskoförmågans yttersta ansträngningar äro i jemförelse med de förfärliga naturhändelser, för hwilka wi under detta himmelstreck äro blottställde. Om aftonen samma dag började stormen ifrån WNW., åtföljd af ett häftigt störtregn, som utan afbrott fortfor lika länge med stormen. Klockan 1 på natten öfwergick stormen till den förfärligaste orkan, som till klockan 4 rasade med en, äfwen för öns äldsta inwånare, förut okänd häftighet, hwarunder winden understundom sprang öfwer ifrån WNW. till SSW. — Då i gryningen stormen något hade lagt sig, erböd wår stad och wår hamn en bedröflig och fasa wäckande anblick; alla utanwerken woro förstörda, många hus aftäckta, andra helt och hållet kullkastade, alla hwarf ock quaier skadade, och några i grund förstörda. En, om möjligt, ännu rysligare syn framftällde wår hamn, så snart störtregnet, som förmörkat luften, upphört, att man kunde se ditåt. Af det stora antal härliga skepp, som morgonen den 21 prydde hamnen, hade icke ett enda kunnat motstå orkanen, utom Brittiska krigsskeppet Salisbury, Amiral Campbell (hwilket likwäl hade drifwit ett tämligen långt stycke), samt fyra andra skepp; deremot är hela den sydöstra sidan af hamnen på en lång sträcka betäckt med strandade skepp, af hwilka, som man befarar, ganska få torde kunna göras flott och repareras; andra hafwa helt och hållet, och ty wärr med dem besättningarne, blifwit ett rof för de förfärligt höjda wågorna. — Gifwe Gud, att wi efter skildringen af så mycken jämmer kunde sluta wår berättelse, men underrättelserna från det inre af ön äro icke mindre bedröfliga; alla werk och byggnader på plantagerna äro mer och mindre skadade, många helt och hållet nedstörtade, hwarwid flere Negrer omkommit; och derjemte är den förestående Sockerskörden förstörd. På affairer har man sedermera nästan intet tänkt; wi hafwe haft fullt upp att göra med att berga hwad som warit möjligt af ruinerna, och måste wid detta tillfälle tacksamt erkänna det bistånd Engelske Amiralen ädelmodigt lemnat oss, och i följe hwaraf många menniskolif blifwit räddade. — Listan på de strandade fartygen upptager 77 skepp och 26 däckade båtar.

Madrid den 15 Nowember.

Återkallandet af samteliga wåra landsförwista möter wisserligen stora swårigheter. Hwad de förmögna ibland dem angår, har man redan insatt deras lagliga arfwingar i besittning af deras egendomar och dessa will man icke gerna twinga att återlemna dem. Sista Kongl. beslutet härom förpligtar arfwingarne blott att lemna sine förwiste fränder ett årligt underhåll. Utomdess tager Kongl. Skattkammaren hälften af behållna afkastningen utaf dessa till en borgerlig död dömde olyckliges egendomar.

London den 27 Nowember.

Grefwe Manaers och Lord Churchill föreslogo den 23 i Öfwerhuset [ 3 ]Tacksägelse-adressen till Prinsen Regenten. Derwid proponerade Grefwe Grey de tillägg, att Huset med förklarande af sin orubbliga aktning för lagarne och sin alfwarliga föresats att upprätthålla dem tillika kände sig pligtigt att öfwertyga folket derom att dess klagomål altid skulle finna en förtjent uppmärksamhet och att det skulle äga skydd under landets lagar. Det borde derjemte uttrycka sin smärta öfwer förloppet i Manchester och yrka på en undersökning derom, o. s. w. Det föreslagna tillägget blef dock, sedan debatterne fortfarit till midnatten, förkastadt, och adressen beslöts med 159 röster emot 34.

Förre Swenska Konungen Gustaf Adolfs son, Prins Gustaf, wistas för närwarande wid Academien i Edinburg. Under hans derwaro gaf Ryske Ambassadeuren, Grefwe Liewen, till hans ära flere fêter, hwarwid de förnämste på stället wistande Ryssar blefwo Prinsen förestälde.

Haag den 29 Nowember.

Förslaget till en ny civil Lagbok är nu General Staternes andra Kammare förelagdt. Första Kammaren sammanträdde först den 23, och den 24 samlades dess afdelningar. — Här har, fastän utan grund, gått rykten om en ministerial förändring. — I Brüssel utbrast den 27 wådeld uti den från St. Helena nyligen återkomna Grefwinnan Montholons rum; med största möda räddade hon sig jemte sin dotter genom lågorna, men alla de saker hon medfört skola uppbrunnit.Död i Landsorten:

Kyrkoherdskan Susanna Catharina Ekdahl, född Öhman, efter en långwarig och swår sjukdom död å Sodankylä Prästgård den 30 sistl. October, i sitt 56:te ålders år; hwilket endast härmed tillkännagifwes.Den 12 December g. st. förl. år war Coursen:

På London, 10+516, 732 Pence.

Amsterstam, 10+116 Stüver.
Hamburg, 9+116 sch. Banco.
Paris, 107 Centimes.

Holländska Ducater 11 Rub. 5 kop. nya, 10 Rub. 90 kop. gamla.

Agio på Silfwer, 2 Rub. 75+12 kop.

(Ur St. Petersburgska Tidningen N:o 100 förl. år.)På dessa Tidningar för innewarande år, hwaraf en Nummer hwarje [ 4 ]Måndag, Onsdag och Fredag, då ej helgedag inträffar, utkommer, emottages Prenumeration å Boktryckeriet och hos Bokbindaren Delphin härstädes.

De i Landsorterne som åstunda dessa Tidningar, kunna med erlaggande af det bestämda tillskottet eller försändnings procenten 90 kop. B:co Assign. anmäla sig å närmaste Post-Contor. Hwad man i Tidn. will hafwa infördt, bör antingen hit afsändas med adress till Redactionen af Finlands Allmänna Tidning, eller ock inlemnas å härwarande Boktryckeriet.


Diverse Kungörelser:

Uppå framlidne Stats-Rådet och Riddaren af Kejserlige St. Anna Ordens Andra och St. Wladimirs Ordens Fjerde Class Johan von Reitzensteins efterlemnade Enke-Frus Wälborna Johanna von Reitzensteins, född von Nettig, å egne och dess Barns wägnar, gjorde anhållan, har Kejserlige Åbo Hof-Rätt i grund af 6 §. 1 mom. i 1798 års Kongl. Concours Stadga, i dag beslutit till offentelig Stämning å bemälte aflidnes samtelige Borgenärer, att Tisdagen den Adertonde (18) Juli nästinstundande år 1820 klockan 11 förrmiddagen, wid skeende upprop, deras fordringar i Stats-Rådet von Reitzensteins Sterbhus, wid förlust af all widare rätt och talan, inför Kejserlige Hof-Rätten anmäla och bewaka, på sätt åberopade Kongl. Concours-Stadga föreskrifwer. Åbo den 1 December 1819.

På Kejserl. Hof-Rättens befallning
Gustaf Pomoell.

Som min man Nybyggare-sonen Anders Andersson Huchta från Sodankylä Sockens Kyrkoby redan för wid pass 10 år sedan öfwergifwit sitt hem och afrest till Ryssland, utan att sedermera låta höra utaf sig; så får jag härmed anmana bemälte min man, i fall han ännu lefwer, att till sammanlefnad med mig sig inställa, emedan jag i annor händelse will nytt ägtenskap ingå. Sodankylä den 10 December 1819.

Brita Andersdotter Sywäjärwi.

Att Härads-Rätten wid innewarande års Höste-Ting med Orimattila Sockens Tingslag ställt ålderstegne samt på slöseri begifne Bonden Jacob Samuelsson Kondula från Kuifwando under Bonden Henric Eliason Mondaris från samma by Förmyndare wård och inseende; sådant warder jemlikt Kongl. Förordningen af den 11:te Maji 1774 härigenom till Allmänhetens efterrättelse kungjordt. Sommarnäs gård den 26 Nowember 1819.

På Domare Embetets wägnar
Carl Mesterton. Förordnad.

N:o 3 utgifwes Fredagen den 7 Januari kl. 11 f. m.


HELSINGFORS, Tryckt hos J. Simelius 1820.