Finlands Allmänna Tidning 1820-01-07

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 2. Onsdagen den 5 Januari 1820
Finlands Allmänna Tidning

N:o 3. Fredagen den 7 Januari 1820
N:o 4. Måndagen den 10 Januari 1820  →
Index.


[ 1 ]

Hans Kejserliga Majestät har under den 14 sistlidne Augusti i Nåder behagat tillägga Expeditions-Fogdarne i Sawolax och Karelens Län Johan Henrik Gustafsson och Adam Otto Järnefeldt Oeconomiä-Directeurs namn, heder och wärdighet; samt under den 20 i samme månad hugnat Krono-Fogden uti Uleå Härad af Uleåborgs Län, Erik Wilhelm Lilljeqwist med Collegii-Assessors namn, heder och wärdighet.

Medelst särskildte Nådiga Fullmagter af den 27 Augusti (8 September) sistlidet år har Hans Kejserliga Majestät tillagt Häradshöfdingen i Korsholms Norra Domsaga Carl Gerhard Hising och Borgmästaren i Wasa Stad Jonas Högman Lagmans samt Magistrats-Secreteraren i berörde Stad Johan Sundén Borgmästare namn, heder och wärdighet, äfwensom Notarien i Kejserl. Wasa Hof-Rätt Wiljam Forssman under nämnde dato i Nåder blifwit tillagd Häradshöfdinge namn, heder och wärdighet, med tour och befordrings rätt.


Tidningar från Utrikes Orter.

Constantinopel den 26 October.

Från Bagdad äro i dag ganska hugneliga tidningar ingångne. Enligt dem hafwa de troupper, som stå under Schahens af Persien äldste sons befäl, blifwit med betydlig förlust tillbakaslagne; i synnerhet skola Kurderne, som hört till dem, mycket lidit. De Tartarer som hitbragt denna angenäma underrättelse hafwa blifwit begåfwade med hederspelsar och rika skänker.

[ 2 ]London den 28 Nowember.

Prinsen Regenten öppnade den 23 dennes Parlamentet med följande tal: "Mylords och mine Herrar! Med mycken smärta nödsakas jag återigen berätta eder, att H. M. Konungens bedröfliga sjukdom fortfar att wara densamma. Jag beklagar att jag sett mig i nödvändighet, att sammankalla eder under denna årstid. Men de upproriska anläggningarna, så länge underhållna i några af Rikets manufactur-districter, hafwa med ökad werksamhet fortfarit sedan edert sista sammanträde i Parlament. De hafwa frambragt handlingar, oförenliga med allmänna lugnet och med de arbetande classernes fridsamma wanor, och nu uppenbarar sig oförtäckt en mot Konungarikets constitution högst fiendtlig anda, som åsyftar icke allenast förändring i de politiska inrättningar, som hittills utgjort detta Rikets stolthet och säkerhet, utan äfwen omstörtning af ägande-rätten och af all samhälls-ordning. Jag har befallt, att nödiga upplysningar härom skola eder förelaggas, och jag anser det för min owilkorliga pligt att kräfwa, det I genast måtten öfwerlägga om de åtgärder som finnas nödwändiga för att motarbeta och qwäfwa ett system, hwilket, om det icke tillräckligt kufwas, skall draga förbistring och förstörelse öfwer nationen. Herrar af Underhuset! Förslagen till nästa års Statsbehof skola till eder öfwerlemnas. Nödwändigheten att skydda Hans Maj:ts lojale undersåtares lif och egendom twingar mig att något öka den wäpnade styrkan. Men med wisshet tror jag eder wara af den mening, att de i denna afsigt widtagne anstalterne skett på ett sätt, som synes det minst betungande för nationen. Ehuru Stats-inkomsterna, sedan sista Parlaments-sessionens slut, warit underkastade någon föränderlighet, har jag likwäl den tillfredsställelsen att kunna underrätta eder, att de åter äro i en stigande förbättring. Något aftagande fortfar wäl ännu i wissa grenar af wåra manufacturer, och jag beklagar lifligt den nöd, som, till följe häraf, de personer erfara, som mest omedelbart äro intresserade deri; men detta aftagande bör i stor mån tillskrifwas den brydsamme belägenhet, hwari andra länder sig befinna, och, enligt min grundade förhoppning, skall man erfara, att det ej lång tid räcker. Mylords och mine Herrar! Af Utrikes Makter fortfar jag att emottaga de kraftigaste försäkringar om deras wänskapsfulla tänkesätt mot detta land. Jag önskar innerligt, att denna tid af fred måtte begagnas till försäkrande och befordrande af wårt inre wälstånd. Men framgången af wårt nit för detta ändamål bör hufwudsakligen bero af bibehållandet af det inre lugnet. Till den stora folkmassans medborgerliga rättsinnighet har jag allt förtroende, men eder hela waksamhet, edert största bemödande, så gemensamt som individuelt, erfordras för att hindra utspridningen af förräderiets och gudlöshetens lärosatser, och att inskärpa i alla Brittiska undersåtares sinnen, att det endast är genom iakttagande af religionens grundsatser och en rättvis undergifwenhet för den lagliga makten, som wi kunne hoppas fortfarandet af Försynens godhet och wård, hwaraf detta Rike hittills på ett så utmärkt sätt warit i åtnjutande."

[ 3 ]Frankfurt den 30 Nowember.

I går afreste H. M. Drottningen af Swerige härifrån till Paris.


Uti Kejserl. Senatens för Finland Oeconomiä-Departement, hafwa följande Utslag och Resolutioner, å nedannämde Månader och dagar nästledit år 1819, blifwit utfärdade, nemligen:

Juni 7, Resolution å Coopv. Styrmannen Bollfras's underd. Ansökning.

Juli 13, Resol. å Referend. Secreteraren Walheims Ans. — å Intendenten Bassis Ans. — Den 22, å Kamreraren Schaumans Ans. — å Kammarförwandten C. A. Borgströms Ans. — å Translatoren Simelii Ans. — Den 29, Utslag å And. Mattilas ifrån Lethala Socken underd. beswär. — Den 27, Pensions-Bref för Penninge-Räknarene J. Labatscheff, J. Adamoff, M. Ussoff, A. Iwanoff, S. Bronnikoff, C. Malakoff, J. Klimoff, G. Wlassoff och D. Sorokin. — Den 22, Resol. å Handlanden Österbergs Ans. — Den 23, Utslag å Johan Mändyläs Ans. — å Th. Ståhls Ans. — å Ol. Lepistös ifrån Menduharju Socken besw. — å Henr. Moilanens ifr. Rautalambi Socken besw. — Resolution å J. M. Weissmans m. fl. Ans. — Pensions-Bref för Cancellisten Gripenberg.

(Forts. e. a. g).

Till wederbörandes efterrättelse får jag tillkännagifwa, att ifrån och med den 1 Januari 1820, enär Hans Kejserl. Maj:ts undersåter af Ryska eller Finska Nationen öfwer eller ifrån Åbo ämna sig till Swerige begifwa, böra de, såsom ett nödwändigt wilkor för resans fortsättande inom Swenska området, hos undertecknad Kongl. Swensk och Norrsk General-Consul till uppwisande inom Swenska Gränsen uttaga Pass, så framt de ej förut med Kongl. Swenska Beskickningens eller General-Consulatets i St. Petersburg Pass skulle wara försedde. Från andra Gränseorter inom Finland fordras å Swenska sidan endast Pass af Landets behöriga Auctoriteter. Åbo den 13 Nowember 1820.

På befallning
C. A. Bruncrona.

Utgifwarene af Tidningen Сѣверная Почта hafwa medelst annonce, införd uti åtskillige Numror af deras nämnde Tidning, gifwit tillkänna, att i anseende till de förändringar som föregått med Styrelsen uti Departementerne, hwilka hitintills utgjort Ministèren för inrikes ärenderne, hwarest utgifningen af ännämnde Tidning blifwit besörjd, samme Tidning numera icke kan fortsättas, utan kommer att med detta års början upphöra; hwaremot de underrättelser om tillståndet uti de inre delarne af Ryska Riket, om handelns och industriens förkofran i fosterlandet m. m. d., hwilka upptogo Tidningen Сѣверная Почта till dess betydligaste del och utgjorde dess wäsenteligaste wärde och prydnad, numera enligt derom träffadt arrangement komma att under rubrique af: Inrikes efterrättelser, [ 4 ]inflyta uti den af Kejserliga Wetenskaps Academien i St. Petersburg utgifwande Tidning under namn af Санкть Петербургскія вѣдомости. Detta har Kejserliga Finländska Post-Direction welat meddela den Finska Allmänheten till kunskap med underrättelse, att de, som redan hunnit uti Post-Directionens Tidnings Expedition reqvirera för nästa år ofwanbemälte Tidning Сѣверная Почта, äga wid anmälan återfå deras inbetalte prenumerations medel. Helsingfors af Kejserliga Finländsta Post-Direction den 3 Januari 1820.

På befallning
Carl Sam. Forssman.

Diverse Kungörelser:

Under innewarande års Höste-Ting med Orimattila Sockens Kymmenegårdske Dels Tingslag, har Härads-Rätten ställt Bonde-Enkan Anna Henricsdotter Ruhala från Kuifwando, såsom ganska ålderstegen och slösaktig, under Frälse-Inspectoren Anders Wilhelm Lagerstams Förmynderskap; hwilket jemlikt Kongl. Förordningen daterad den 11:te Maji 1774 härmedelst kungöres. Sommarnäs gård den 26 Nowember 1819.

På Domare Embetets wägnar
Carl Mesterton. Förordnad.

Såsom begifwen på dryckenskap och slöseri, är Bonden Johan Mattsson Säppälä från Käkelä, af Härads-Rätten wid innewarande års Höste-Ting i Orimattila Sockens Tingslag ställd under sin Hustru Christina Andersdotter Säppäläs och Bonden Alexander Dawidsson Lettulas Förmyndare wård och inseende; hwilket enligt Kongl. Förordningen af den 11:te Maji 1774 härigenom Allmänheten till efterrättelse kungöres. Sommarnäs gård den 26:te Nowember 1819.

På Domare Embetets wägnar
Carl Mesterton. Förordnad.

På dessa Tidningar för innewarande år, hwaraf en Nummer hwarje Måndag, Onsdag och Fredag, då ej helgedag inträffar, utkommer, emottages Prenumeration å Boktryckeriet och hos Bokbindaren Delphin härstädes.

De i Landsorterne som åstunda dessa Tidningar, kunna med erläggande af det bestämda tillskottet eller försändnings procenten 90 kop. B:co Assign. anmäla sig å närmaste Post-Contor. Hwad man i Tidn. will hafwa infördt, bör antingen hit afsändas med adress till Redactionen af Finlands Allmänna Tidning, eller ock inlemnas å härwarande Boktryckeriet.

Härjemte följer ett Bihang.


N:o 4 utgifwes Måndagen den 10 Januari kl. 11 f. m.


HELSINGFORS, Tryckt hos J. Simelius 1820.

[ 4 ]

Bihang till Finlands Allmänna Tidning N:o 3;
den 7 Januari 1820.


NOTIFICATIONER.

Diverse Kungörelser:

Som min man Nybyggare-sonen Anders Andersson Huchta från Sodankylä Sockens Kyrkoby redan för wid pass 10 år sedan öfwergifwit sitt hem och afrest till Ryssland, utan att sedermera låta höra utaf sig; så får jag härmed anmana bemälte min man, i fall han ännu lefwer, att till sammanlefnad med mig sig inställa, emedan jag i annor händelse will nytt ägtenskap ingå. Sodankylä den 10 December 1819.

Brita Andersdotter Sywäjärwi.

Den 17:de nästinstundande Februari klockan 11 förmiddagen kommer, enligt Högloflige Landshöfdinge Embetets i Nylands och Tawastehus Län Resolution af den 25 October 1819, Ljuxiala i Kangasala Socken och Tawastehus Län belägna dubbelt berustade Skatte-Säteri genom Auction å Lands-Cancelliet i Tawastehus ett försäljas, till gäldande af underskrefwens i berörde Fastighet intecknade fordran; hwarom andra inteckningshafware harmedelst underrättas.

Johan Törngren.

Prospectus.

Undertecknad är sinnad att genom Trycket utgifva Kejserlige Wasa Hof-Rätts Universaler och Circulairer, som blifvit utfärdade sedan År 1776, i Två Delar, hvaraf den förre kommer att slutas med År 1807, och den sednare med innevarande År, samt bägge förses med Titelblad, Förtekning efter Åratalen och Register. I sådant afseende blifva Prenumerations-Listor och Sedlar att tillgå hos: Herr Lagmannen och Lands-Secreteraren Bengt Dettloff Krook i Tavastehus: Herr Translatoren och Juris-Candidaten Magister Jacob Simelius i Helsingfors: Herr Vice Lands-Secreteraren och Vice Häradshöfdingen Otto Wilhelm Streng i Heinola: Herr Justitiæ-Rådmannen och Vice Häradshöfdingen Eric Åkeson i Borgå: Herr Collegii-Assessoren och Landt-Räntemästaren Lars Kuhlström i Wiborg: Herr Borgmästaren Johan Fredric Sundberg i Kuopio: Herr Lagmannen och Lands-Secreteraren Johan Fredric Clásen i Uleåborg: Herr Hof-Rätts Cancellisten och Vice Häradshöfdingen Carl Widén i Gamla-Carleby: Herr Borgmästaren Jacob Daniel Warnberg i Kaskö: Herr Assessoren och Borgmästaren Christian Johnsson i Björneborg: Herr Boktryckaren Johan Christopher Frenckell i Åbo: Herr Postmästaren Carl Frdric [ 4 ]Essbiörn i Laukas: och hos mig här i Staden: där hugade Prenumeranter behagade antekna sig för så många Exemplar af detta nyttiga Werk som de åstunda, med vilkor att En Riksdaler tjugufyra skillingar Svenskt Banco, eller Tre Rubel Banco Assignationer, genast erläggas för hvart Exemplar, emot Prenumerations Sedels erhållande, och att ett tillskott, som ej skall öfverstiga en lika Summa, utan blifva mindre i mån af Prenumeranternes antal och till sitt belopp uti Allmänna Tidningen kungöras, aflämnas till mig jemte Prenumerations Sedeln vid Exemplarets uttagande härstädes. Prenumeration upphör med Februari månads slut nästa år, då Listorne sidst hit förväntas och Tryckningen genast börjas, derest erforderligt antal Prenumeranter anteknat sig, så att hela Werket hvilket kommer att utgöra omkring Femtio Ark i Qvart Format på Tryckpapper, med lika styl som den särskildt utgifne Prospectus utvisar, kan vara färdigt sidst till Martii månads slut år 1821. Men blifver Prenumeranternes antal så otillräckligt att Tryckning ej kan företagas; så skola de erlagde Medlen, efter tillkännagifvande uti Allmänna Tidningen, återlemnas emot Prenumerations Sedlarne, å samma ställen som Prenumerationen skedt. Wasa den 13 December 1819.

O. Langenstein,
Hof-Rätts-Råd och Riddare.

Sågwerks-ägare, Snickare och Tunnbindare äga för deras werk och handtering att tillgå nödige goda Sågblad hos Råd- och Handelsman

Erik Borgström.

Stats-Calendern for innewarande År finnes till köps hos Bokbindaren

Delphin.

Åstundas att hyras nu genast 2:ne större, eller i brist deraf, tre rum med kök samt nödige uthus; swar afwaktas i Billet till G., som inlemnas på Boktryckeriet.

Söndagen den 9 Januari kl. 6 e. m. blifwer den Tionde af de för denna Winter subscriberade Assembleer uti Rådhuset; samteliga Respective Deltagare behagade wid ingången uppwisa de erhållne Entrée-Billetterne. För Resande finnes Billetter à 1 R:d. Banco eller 2 Rub. 25 kop. Banco Assignat. å Herr Aschans Apotheque, samt Assemblée-dagen kl. 5 e. m. wid ingången. Börande wid afhemtningen den Resandes Namn uppgifwas, för att å Billetten antecknas, hwilken wid ingången aflemnas. Assembléen slutas kl. 11.

Å Directionens wägnar
G. W. Sundman.

HELSINGFORS, Tryckt hos J. Simelius 1820.