Finlands Allmänna Tidning 1827-09-08

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 105. Thorsdagen den 6 September 1827
Finlands Allmänna Tidning

N:o 106. Lördagen den 8 September 1827
N:o 107. Tisdagen den 11 September 1827  →
Index.


[ 1 ]

I morgon, 13:de Söndagen efter Trefaldigh., predika i Helsingfors Stads Kyrka, Högmess. Finska och Swenska: Profess. Contr. Pr. Crohns; Aftonsången Swenska, v. Pastor Schröder


Under den 16 sistl. Julii har Hans Kejserliga M:t i Nåder behagat tillägga Kyrkoherden i Uskela Pastorat, Prosten Magister Gustaf Renwall Professors namn, heder och wärdighet.


Enligt ankomna officiella underrättelser utbrast i Åbo, den 4 innewarande September, klockan 9 om aftonen, under en stark storm, en eldswåda, som inom kort med yttersta häftighet grep omkring sig. Wid estafettens afgång följande dagen lågo Domkyrkan, Universitets-huset, HofRätts-huset, Rådhuset, Tullhuset och stadens Bro, utom en högst betydlig mängd enskilda byggnader, i aska, och elden hade ännu icke förswagats, utan fortfor twärtom att härja, och hotade äfwen den återstående delen af byggnaderne wid slottsgatan.

I anledning häraf har Chefen för Finance-Expeditionen i Kejserl. Senaten Werkl. Stats-Rådet och Ridd. Falck, enligt förordnande af H. Ex. Hr General-Gouverneuren m. m. Zakrewsky, begifwit sig till Åbo, för att på ort och ställe widtaga nödiga åtgärder till afhjelpande af ögonblickets mäst trängande behof, hwarjemte H. Ex. befallt, att mjöl ifrån Kejserl. Ryska militairens derwarande magasiner till de mäst nödställde skall utlemnas. — H. Ex. Hr General-Gouverneuren ämnar i dag härifrån afresa till Åbo.


[ 2 ]

Tidningar från Utrikes Orter.

Swerige och Norrige.

Stockholm den 27 Aug. Regeringen har denna sommar skickat åtskillige skicklige mineraloger till Lappland och Norrbotten för att utforska och uppgifwa de medel, som skulle kunna befordra bergwäsendet och grufwornas bearbetning i nämnde provincer och Jemtland. Det är otwifwelaktigt att outtömliga jerngrufwor och ofantliga skogar finnas i dessa provincer, men landswägar och andra communications medel saknas nästan helt och hållet. Drager man blott nödig försorg för afhjelpandet af dessa olägenheter, så skulle jerngrufworna i dessa provincer ensamt för flere århundraden kunna fylla nästan hela Europas behof. De mineraloger, som hittills undersökt dessa nejder, äro öfwertygade, att man wid noggrannare forskningar äfwen måste finna bly- och silfwer-streck. I Jemtland har man redan nära Östersund upptäckt blyådror, som gifwa 50 p:ct bly och 3 till 4 p:ct silfwer. Till deras bearbetande har ett sällskap bildat sig bestående af flere personer.

Uppå Konungens befallning arbetas för närwarande under inseende af twenne sakkunnige män uppå utgifwandet af de gamla Swenska lagarne. Första bandet har redan utkommit och innehåller Westgötha-lagen.

Norrska Storthinget, som, för att medhinna alla påbegynta göromål, af Konungen, på begäran blifwit prolongeradt, upplöstes genom en Kongl. skrifwelse den 13 Aug. — Uti en adress till Konungen hade Storthinget, jemte anmälan, att de af Regeringen framlagda tractaterne, som blifwit afslutade mellan de förenade Rikena och åtskilliga Europeiska magter, nu undergått behörig constitutionsenlig granskning, betygat Norrska Folkets hjertliga erkänsla, för den wisa omsorg för Norriges wäl, som i nämnde tractater så omisskänneligen röjes; men tillika anhållit, att H. M. framdeles i allmänhet, såsom redan förut skett wid några tillfällen, täcktes wid behandlingen af diplomatiska saker, och afslutandet af sådana tractater, hwilka röra Norrige såsom sjelfständigt rike, tillåta Norrske Statsministern och öfrige constitutionelle rådgifware, samt andre om Norriges särskilda behof noga underrättade och i öfrigt dertill duglige män, allt det deltagande H. M. efter ärendernes beskaffenhet kan finna tjenligt. Uti det Kongl. Swaret lofwar H. M. att framdeles, såsom hittills, "inhämta Dess Swenske och Norrske Stats-Råds tanke rörande politiska förhållanden till Utrikes Magter, wid hwilket tillfälle H. M., som söker arbeta för begge förenade rikenas behof i allmänhet, städse skall fästa afseende på Norriges ringare förmåga att bidraga till de genom ett krig föranledda utgifter."

Sistl. Lördags den 25 i d. m. erhöll Norrska Storthingets deputation företräde hos Konungen för att aflägga Storthingets underd lyckönskan i anledning af Hertigens af Upland födelse, hwarwid Grefwe Wedel-Jarlsberg förde ordet. Hans tal innehöll, utom lyckönskan, äfwen den försäkran att Norrska nationen, i farans [ 3 ]stund, icke skall dröja att efter alla krafter deltaga uti förswaret för de båda förenade Konungarikenas gemensamma Konungaätt, deras gemensamma sjelfständighet, frihet och ära. Konungens swar lydde sålunda: "Jag emottager med tillfredsställelse uttrycken af de tänkesätt, hwilka I, å Storthingets wägnar, för Mig yttrat. — Den nya wälgärning, som Försynen skänkt de förenade Rikena genom min andre Sonsons födelse, bör hos oss alla uppwäcka det fasta beslut, att göra oss wärdiga den Högstes fortfarande beskydd. Wi kunna ej hoppas, att framdeles hugnas deraf, om icke en hwar är djupt öfwertygad om den heliga pligt, att lika ömt wårda andras rättigheter, som man fordrar aktning för egna. — Edert hopp om en lycklig och oberoende framtid kan aldrig stödja sig på annat än på wiljan, att ej afwika ifrån den grundlag Jag stadfästat. Ehuru widden af de begifwanden, som föregingo detta antagande, framställer sig för Min tanka, ångrar Jag likwäl icke, att hafwa samtyckt dertill. Lycklig att hafwa funnit ett tillfälle, att inför Swenska Folket och till Norriges förmon kunna ådagalägga Min aktning och tillgifwenhet för den lagbundna friheten, war Jag öfwertygad, att tacksamheten skulle deraf blifwa en följd. Det är således ej utan förundran, som Jag funnit åtskilliga Storthingets beslut bära stämpeln af en anda, hwilken ej synes öfwerensstämma med den grundlag, som sjelfmant blifwit medgifwen för Folkets wäl. — Jag blifwer snart i tillfälle att öfwertyga Mig om Storthingets tänkesätt. Folkets äro Mig redan kända, äfwensom de pligter Mig derigenom åläggas. — Jag skall underrätta Drottningen, Min Gemål, om den saknad I yttren öfwer Hennes frånwaro; Hon skall derföre wara Eder förbunden. I weten, hwilken liflig del Hon tager i Norriges mål. — Måtte Försynen alltid leda Storthingets handlingar och waka öfwer båda Nationernas lugn och ära! — De tänkesätt, hwilka hwar och en bland Eder yttrat, under loppet af öfwerläggningarna, äro Mig bekanta. Då dessa tänkesätt endast åsyftat wördnad för lagarna och nit för allmänt wäl, kunna de ej annat än wara Mig angenäma, och är det med nöje Jag nu försäkrar Eder om Min fortfarande Kongl. nåd och wälwilja."

Kejsaren af Österrike hade uppdragit Dess Chargé d'affaires wid härwarande Hof, Grefwe Woyna, att företräda H. M:ts person såsom Fadder wid Hertigens af Upland döpelse. Denna befallning kunde likwäl icke werkställas, emedan döpelseceremonien redan hunnit för sig gå innan Grefwe Woyna erhöll ofwannämnde ordres. Grefwen har i Kejsarens namn förärat Hertigen af Upland ett diamant-spänne.

Canalernas antal ökas i Swerige med hwarje år. Den stora Götha-canalen, som förenar Nord-sjön med Öster-sjön, skall år 1829 fullbordas. Canalen wid Waldö, hwarigenom den inre communicationen lättas medelst en segling af 30 Tyska mil, skall under det kommande året blifwa fulländad. Planen tid en ny canal emellan insjöarna Hjelmaren och Wettern har nyligen blifwit gillad och stadfäst; genom densamma blir en lätt communication öppnad emellan Stockholm och Götheborg.

[ 4 ]Den 6 Junii, 304:de årsdagen af den odödlige Gustaf Wasas uppstigande på thronen, aftäcktes det till den store Konungens minne på Upsala-Slotts borggård upprättade monument. Det består i en colossal bröstbild af gjutet järn, 18 Skeppd. i wigt, som hwilar på en piedestal af grön marmor och understödes af 4 järn-kanoner. Det hela hwilar på en ställning af granit.

Grefwe Löwenhjelms återkallande från Constantinopel hade den åsyftade werkan, att Porten bewiljat Swenska och Norrska fartyg fri sjöfart på Swarta Hafwet. Legations-Secreteraren Ihre, som ifrån Constantinopel hitförde en öfwerenskommelse i detta hänseende, har redan i egenskap af chargé d'affaires wid Ottomanniska hofwet dit återrest.

Frankrike.

Paris den 3 Aug. Engligt underrättelser från Algier söker Deyen att bringa allt under wapen. Han har uppfordrat alla Mauriska stammar till bistånd emot de otrogne, som wilja bemägtiga sig staden och störta Islam. Oaktadt alla dessa rustningar är han dock icke obenägen till förlikning med wilkor att man lemnar gehör åt hans fordringar och sänder honom en annan agent, ty Hr Deval tål han icke. Egentligen båta twistigheterna med Algier till ingenting, och det wore kanske rådligast, att ditskicka en förståndig man, för att undersöka Deyens beswär och göra slut på ett krig, som icke medför annat än onyttiga kostnader.

Moniteuren innehåller följande reflexioner i anledning af Tractaten emellan de tre stora Magterna: "Mången, som ej wet att åtnöja sig med det närwarande goda, torde måhända af de tre Regeringarne fordra räkenskap öfwer det dröjsmål, som föregått, innan man kunnat förena sig om närwarande ädelmodiga beslut. Wi sware dem, att England ej erkände Syd-Amerikanska staterna förrän 16 år sedan de börjat sin strid emot moderlandet; att Frankrike först år 1823 förklarade krig emot Cortes, som allt sedan 1820 hällit en Bourbon fången; att Frankrike wäntade fyra år innan det förklarade sig till förmån för Nord-Amerikanernes uppresning mot moderlandet, samt att England behöfde lika lång tid för att förbereda sina fiendtligheter emot Fransyska revolutionen. Att genast i första ögonblicket sluta sig till ett wisst partie, wore att utsätta sig för oundwikliga misstag. En händelse är ofta endast ett symptom, en öfwergående anomalie; en meteor slocknar ofta då dess glans är som störst. Om dessa grunder öro tillräckliga för att rättfärdiga den långsamma gången hos ett Cabinett, huru mycket mer måste de ej anses gällande, när fråga blir om en Confederation. I sistnämnde fall måste man sammankomma, underhandla, besluta. Icke ser hwar och en samma sak ur enahanda synpunkter, i synnerhet om swårigheterna hopa sig, och skälen att afhålla sig från deltagande i handlingen ungefärligen motwäga dem, som råda till ett werksamt ingripande. Men är icke detta just förhållandet med Grekelands angelägenheter? Har wäl detta lands revolution under hela sin fortgång bibehållit samma caracter? War denna revolution år 1821 under Ypsilanti detsamma, som den är år 1827 under Georg Sissini? Eller kunde man ej, [ 5 ]under all denna omwäxling af olyksfall och framgångar, fatta den förhoppning, att hwart och ett af de stridande partierna skulle uppoffra något af sina fordringar? Många lika agtningswärda grunder genomkorsade och motsade hwarandra wid denna undersökning: emot Turkarne, den ursprungliga grunden till deras anspråk, och dessa främmande seder, som störa den Europeiska enheten; för dem åter, tre och ett halft sekels oafbrutna besittning, och en mängd tractater, som sanctionerade densamma: emot Grekerne, sjelfwa principen för deras nya styrelseform; för dem, likheten i religion, och det medlidande, som man wid anblicken af deras lidanden icke kan undertrycka. War det dessutom icke en oundwiklig preliminair omständighet, att Confederationen borde lösslita sig från hwarje enskildt intresse hos någon af dess medlemmar, och borde ej derföre fördraget i Akierman föregå tractaten i London?"

Fransyska Academien har nyligen med högsta priset belönat ett poem, som behandlade det af Academien uppgifna ämnet: "Grekelands befrielse," författadt af Hr August Lemaire, medlem af Universitetet i Paris, samt brorson och elev till den berömde Professorn af samma namn.

Amerika.

Bogota den 18 Maji. Wåra Journaler innehålla följande detail öfwer Congressens arbeten så wäl under dess session i Tunja, som efter dess återförening i Bogota. — Congressen sammanträdde i Tunja den 2 i d. m., och sysselsatte sig genast med de af Presidenten och Vice-Presidenten (Bolivar och Santander) ingifna afsägelseskrifter. Den sednares kom likwäl först i betraktande, emedan den under närwarande förhållanden syntes wara af mästa wigt, och dessutom inkommit tidigare än Bolivars. Senaten beslöt, att icke bifalla Gen. Santanders afsägelse, och afskickade en deputation till honom, för att, efter skedt wal, taga af honom constitutions-eden. Santanders ytterligare wägrande föranledde ganska häftiga debatter och förnyade, ehuru lika frugtlösa, beskickningar. Slutligen förenade sig begge Kamrarne den 6 i d. m., och afskickade under påstående session twenne medlemmar till Gen. Santander, med uppmaning, att han personligen skulle inställa sig. Detta hade önskad werkan: Santander infann sig oförtöfwadt och aflade inför Senaten den uti författningen föreskrifna embets-eden. Derefter höll han ett ganska kraftfullt tal, hwaruti han förklarade, att hans förra wägrande icke härrört af ohörsamhet, utan endast deraf, att han haft mer än tillräckliga orsaker, att icke längre wilja förwalta sitt embete. "Alla slags beskyllningar," sade han, "rigtas emot mig. Mig beskyller man att wara en orsak till mitt fäderneslands lidanden! Man anklagar mig att wara Presidenten-Befriarens fiende och medtäflare! Genom mig skall den Boliviska författningens införande blifwit förhindradt; mig gifwer man skulden att förbundet emellan Columbia, Peru och Bolivia icke blifwit realiseradt; genom mig har nationen gått förlustig Dictaturens wälsignelser; genom mig öfwerhopades nationen med pålagor; att Columbia är söndradt i twenne factioner, att arméen är missnöjd, financerne förstörda, partierne hätska mot [ 6 ]hwarandra, att, med ett ord, allt synes luta till undergång och förderf, — detta allt, och ännu mycket annat, tillskrifwer man mig. Emottagen derföre min afsägelse, och i stället för alla dessa olyckor skola tusen wälsignelser tillfalla nationen. — — Jag upprepar ännu, sade han till siut, i närwaro af den upplysta National-församlingen, min politiska trosbekännelse. Jag will upprätthålla författningen så länge den är Columbias grundlag. Mitt hjerta skall städse förblifwa rent och oegennyttigt, min själ fri och oberoende." Senatens President, Hr Varalt, höll derefter ett kort tal, hwaruti han betygade Congressens tillfredsställelse öfwer Santanders samtycke att qwarstanna på sin plats. — Debatterna öfwer Bolivars afsägelse äro uppskjutna till den 6 Junii. Bolivar wäntas i sällskap med Brittiske Sändebudet Hr Cockburn. Senaten har, honom till mötes, afskickat en deputation, för att ännu en gång erbjuda honom President-wärdigheten.


Den 19 Aug. g. st. war Coursen på St. Petersburgs Börs:

London på 3 månader 10+716 Pence.
Amsterdam på 3 månader 51+12, 14 Cents.
Hamburg på 65 dagar 9+716, på 3 månader 9+1532, 716 Schilling Banco.
Paris på 3 månader 109, 108+12 Centimes.

Agio på Silfwer, 2 Rub. 72+12 kop.

(Utur Journal de St. Pétersbourg N:ro 100.)


Genom off. Entreprenade-Auction som d. 28 i d. m. kl. 11 f. m. anställes härstädes och å Lands-Contoiret i Tawastehus, kommer för Finska Underwisnings Skarpskytte Bataillon att upphandlas, å Krigs-Commissariatet ensamt: 220 st. Axelgehäng, 208 st. Bandoler Remmar, 208 st. Patronkök, 208 st. Gewärs Remmar och 208 st. Eldstålsbetäckare, alla af swart laqueradt Läder, 195 st. Kiwrar. 195 st. Pomponer, 195 st. Bleckplåtar och 195 st. hwita Fjäll till Kiwrar, 8 st. Under-Officerares och 187 st. Skarpskytte Kisketter, 8 st. Under-Officerares och 187 st. Skarpskytte Bataillons Märken, 220 st. Ränslar af mörkbruna ludna Kalfskin, 220 st. Wattenflaskor af Bleck, 208 st. Messingsplåtar till Patronkök, 126 st. Bajonett Baljor, 208 st. Låsbetäckare, 220 par gröna Skinnwantar, och af brunt Waxläder 220 st. Ränsel Remmar, 220 st. Kapott Remmar och 220 st. Remmar till Wattenflaskor samt swarta Waxduks foderal till 195 st. Kiwrar, 220 st. Kapotter och 208 st. Patronkök, äfwensom 233 st. gröna Klädesmössor; samt här å Krigs-Commisiariatet och å sagde Lands-Contoir: 220 st. swarta Klädes Halsdukar, 1197+1324 alnar grönt- 57+38 alnar ljusblått- 121+78 alnar swart- och 1210 alnar grått Kläde, 349+1324 alnar grönt Ylle Boij, 46+1724 alnar Silfwer Galoner, 724+12 dussin större- och 162+12 dussin mindre Tennknappar, 258+1112 dussin swarta Hornknappar, 516 dussin swarta Häcktor, 715 alnar Linneband, 935 alnar Nawenduk, 3821+14 alnar Foderwäf, 440 st. Skjortor, 440 par Ullstrumpor, 440 par bruna Waxläders Stöflar med dubbla sulor och 440 par halfsulor. Alla desse persedlar, hwilka, så widt tillgång finnes skola wara af Finsk tillwerkning, och hwarå profwer före och wid Auctionen härstädes, samt, så widt de å Lands-Contoiret i Tawastehus utbjudas, derstädes före och wid Auctionen äro att beses, böra, så widt möjligt är, inom den 1 nästkommande November, men i alla fall inom detta års utgång levereras här i Staden; hwarom hugade Speculanter härigenom underrättas, äfwensom att wederhäftig proprie borgen, författad enligt det i denna Tidning den 14 September förlidet år under N:o 107 införde formulaire, bör wid Auctionen prästeras före de skeende anbuden, hwilka äfwen skrifteligen författade, före förrättningen kunna inlemnas. Helsingfors af Krigs-Commissariatet för Activa Arméen i Finland den 5 September 1827.

C. W. Reuterskiöld.
B. U. Tigerstedt.

[ 7 ]Medelst härstädes och å Lands-Contoiret i Wiborg den 9 instundande October kl. 11 f. m. anställande offentelig Entreprenad-Auction, kommer uppförandet af en ny Rustkammare byggnad af träd, för Finska 6:te Skarpskytte Bataillon, inom Willmanstrands fästning, att till den minstfordrande utbjudas, hwilket, äfwensom att Kostnads-förslaget, uppgående till 6161 Rubel 25 kopek Banco Assignationer jemte ritningen till samma byggnad, hwarje Söknedags förmiddag före Auctionen här och å sagde Lands-Contoir få påses, ej mindre än att wederhäftig proprie borgen för åtagandets fullgörande wid Auctionen bör prästeras, till hugade Speculanters underrättelse kungöres. Helsingfors af Krigs-Commissariatet för Activa Arméen i Finland den 1 Sept. 1827.

C. W. Reuterskiöld.
B. U. Tigerstedt.

Som Postförwaltare-tjensten i Tammerfors, genom Kaptenen E. F. Tihlmans erhållne transport till Post-Inspector i Tawastehus, blifwit ledig; altså kunna hugade och competente Sökande, inom 56 dagar härefter, hit inlemna ansökningar om förstnemnde beställning: börande styrkt Meritförteckning och behörig uppbörds borgen, derwid tillika bifogas. Helsingfors af Kejs. Post-Directionen den 1 September 1827.

På befallning,
Otto W. Furuhjelm.

Genom Entreprenade-Auction som hålles uti Kejserliga Chartä Sigillatä Contoiret Lördagen den 22 nästkommande September kl. 11 f. m. kommer för nämnde Contoirs behof att upphandlas omkring 200 Ris Skrif- och 700 Ris Conceptpapper (efter 20 hela och rena Böcker per Ris, emedan yttre Böcker ej kunna anwändas) jemte ett mindre partie Lack och Carduspapper; hwarom hugade Lefweranteurer härmed underrättas samt att behöriga profwer wid Auctionen böra företes. Helsingfors af Kejserliga Chartä Sigillatä Contoiret för Finland den 31 Aug. 1827.

Gabr. Borgström.

NOTIFICATIONER.

Auctioner:

Thorsdagen den 18 nästk. October kl. 11 f. m. kommer genom offentelig erecutive Auction, på upp- och afslag, att försäljas, Murare Gesällen A. Lundins tillhörige andel i gården under N:o 5 i Nyländska förstaden och Qvarteret Örnen belägen; hwilket till hugade Köpares underrättelse kungöres. Helsingfors Stads Auctionskammare den 3 September 1827.

På Auctionskammarens wägnar,
Fredr. Mattens.

Måndagen den 1022 October kl. 3 eftermiddagen kommer å Auctionskammaren härstädes aflidne Handelsbokhållaren J. F. Nygröns wid Newonhande gatan eller den så kallade Salakalachti Strand under N:o 258 belägne Gård att genom offentelig. Auction medelst upp- och afslag till den mestbjudande försäljas; hwarom hugade Köpare härigenom underrättas. Wiborgs Auctionskammare den 20 Aug. (1 Sept.) 1827.

N. Wulffert.

Den 25 October klockan 9 förmiddagen försäljes genom offentelig Auction, aflidne Handlanden J. H. Björnbergs till Concurs upplåtne egendom, bestående uti halfwa gården N:o 239 med åbyggnad, hela gårdstomten N:o 350 och halfwa N:o 349 uti Nystaden, 2:ne Actier uti Stadens Societetshus, ett magasin wid Strandgatan, 6 kappeland Potatoesland wid Karjaranda, 7+12 kappeland åter i Kissamäki, 5 kappeland i Wähämäki och 110:del uti en ria med riegård; hwilket till hugade köpares och inteckningshafwares underrättelse tillkännagifwes, äfwen att betalnings wilkoren om halfwa gården kan före och wid Auction öfwerenskommas med Herrar Curatorer. Björneborgs Auctionskammare den 28 Augusti 1827.

F. Clouberg.

Medelst friwillig Auction, som förrättas å stället den 29 instundande September, försäljes Borgaren Emanuel Lembergs och hans medarfwas under N:o 8 i Kyrko Qvarteret belägne Stadsgård, samt Hangansuo äng af en åhms höslag; hwarom hugade Köpare och Inteckningsägare härigenom underrättade warda. Raumo Stads Auctionskammare den 11 Augusti 1827.

Jos. Hahnsson.

Aflidne Rådmannen Fredric Saléns här i Staden ägande gård N:o 87 försäljes å offentelig Auction till Creditorernes förnöjande, Thorsdagen den 11 instundande October kl. 10 f. m.; hwilket till Inteckningsägares och hugade Köpares underrättelse länder. Tawastehus Auctionskammare den 25 Aug. l827.

J. E. Granberg.
[ 8 ]

Testamentariska Dispositioner:

Medelst lagligen bewakadt inbördes Testamente emellan undertecknad och min den 17 sistledne Martii aflidne Broder Sergeanten Adam Ingberg, är mig, såsom den enda Syster och arfwinge, tillagd all i boet befintelig lös- och fast egendom; hwilket härmedelst tillkännagifwes, på det min aflidne Broders okände slägtingar, måga, om de dertill anse sig befogade, inom laga tid samma Testamente klandra. Tyrwändö den 8 Aug. 1827. Gretha Lisa Ingberg.

Genom lagligen bewakadt Testamente af den 26 Febr. innew. år tillade aflidne Sergeanten Adam Ingberg och dess än lefwande Syster, Jungfru Gretha Lisa Ingberg, undertecknad en heders belöning för trogen tjenst i 18 år: 600 Riksdaler Riksgälds mynt jemte någre andre persedlar; hwilket härmed gifwes tillkänna, på det aflidne Sergeanten Ingbergs slägtingar måga inom laga tid klandra sagde Testamente om fog dertill finnes. Tyrwändö den 8 Aug. 1827. Lisa Henricsdotter,
Piga å Lusi gård.

Diverse Kungörelser:

Den 21 förstkommande September förrättas Bouppteckning efter aflidne Lieutenanten Gust. Fredr. Eklöf, hwarföre alla de som till boet weta sig wara skyldige eller hafwa att fordra, äga nämnde dag på förmidd. infinna sig å Pardola Hemman i Messuby Socken och Palo by, der uppteckningen sker; som tillkännagifwes. Pardola den 22 Aug. 1827. Ewa Eleonora Eklöf,
född Åkerhjelm,

Hwar och en som med Victualiehandlaren Anders Sarin har någre oafslutade liqvider anmodas, att inom denne månads utgång uppgifwa sådant hos mig, äfwensom Gäldenärerne hos bemälte Handlande böra, till undwikande af lagsökning, inom sagde tid göra inbetalningen till mig. Helsingfors den 4 Sept. 1827. Dan. Lindfors.

Mina bröder Johan Jacob och Johan Christian Gottlieb Wilsnach, hwilka för flere år sedan reste till sjöss, utan att de sedermera låtit höra af sig, tillsäges härmedelst att inom natt och år ifrån det denna annonce finnes i officiell Tidning första gången införd, anmäla sig hos min Förmyndare, Kyrkoherden öfwer Padasjoki Pastorat i Finland Hr Prosten Jacob Lindeqwist för att undfå sin lott i qwarlåtenskapen efter min syster Helena Margretha Wilsnach, som den 29 Januarii detta år i Stockholm med döden afled. Padasjoki den 27 Aug. 1827. Johanna Dorothea Wilsnach.

Insättningar i Sparbanken emottagas, ifrån och med den 1 September samt framgent under höst- och winter månaderne, ifrån kl. 6 till 8 hwarje lördags afton.

Då Gästgifwerie hållningen uti denna Stad, nu mera blifwit flyttad från dess wordne läge till förra Sockerbruks huset N:o 67 i 2:dra Qvarteret inom Fästningen, så får jag härigenom resp. resande derom underrätta, samt att hos mig alltid finnes tillräckelige qwarter, äfwensom spisning för resandes behof. Wiborg den 1 Sept. 1827. Feodor Jerofeijeff.

Uti Qvarteret Ugglan gården N:o 4 wid stora Robertsgatan, uthyres 2:ne rum och kök samt nödige uthus från den 1 instundande October. Närmare underrättelse lemnas uti gården.

Till salu finnes:

Kahiluoto allodial Säteri om 2½ mantal beläget i Töfsala Socken på en holme i saltsjön 9 mil landwäg och 5 mil sjöwäg ifrån Åbo. Egendomen äger jämte en utmärkt wacker belägenhet god åker, skog, äng samt fiske. — Wuorenpää allodial Säteri om 1+18:dels mantal beläget i samma Socken 8 mil landwäg samt 5 mil sjöwäg ifrån Åbo. — Hälften i Alasto i Tammela Socken belägna finbladiga Sågwerk. Närmare underrättelser om ofwannämde Lägenheters beskaffenhet samt köpewilkoren erhålles af undertecknad. Åbo den 1 Sept. 1827. S. W. von Troil.
Under-Lieutenant

Twänne särskildt bebygde frälse gods Konnitza och Kimajärfwi benämnde, belägne uti Pyhäjärfwi Socken af Wiborgs Län och bestående tillsammans af 26 förmedlade mantal, jemte derunder lydande ägor. Underrättelse om priset och Egendomarnes beskaffenhet kan erhållas af Gods-Inspectoren å Kjmajärfwi. Konnitza den 10 Aug. 1827. Tatjana Baläsnj,
Collegii Rådinna.

En efter nyaste modet förfärdigad Chaise hos Sadelmakar Björcklund.


N:o 107 utgifwes Tisdagen den 11 Sept. kl. 12 f. m.


HELSINGFORS, Tryckt hos J. Simelii Enka.