Gör porten hög, gör dörren bred

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gör porten hög, gör dörren bred
av Georg Weissel
Översättare: Jakob Arrhenius
Översättning 1694 av Georg Weissels tyska text från 1623 (eventuellt 1642) och vidare bearbetad av Jesper Swedberg. Här återges psalmen i Johan Olof Wallins bearbetning från 1816, psalm 52 i 1819 års psalmbok. För barn publicerad i Svensk söndagsskolsångbok 1908. På Wikipedia finns en artikel om Gör porten hög, gör dörren bred.


Gör porten hög, gör dörren bred
och djupt i stoftet böj dig ned:
din Frälsare, din Gud det är,
som på ditt hjärta klappar här.
Höj upp din röst med helig fröjd,
stäm upp din sång till himlars höjd:
Dig vare pris, o Jesu kär,
som komma vill och bli mig när.

All sällhet Jesus med sig för,
all nåd han dig av hjärtat gör.
Hans krona är av helighet,
hans spira av barmhärtighet.
På all din jämmer gör han slut,
och all din skuld han plånar ut.
Dig vare pris, o Jesu Krist,
som hjälper mig i all min brist.

Du stad är säll, du land står bäst,
som denne Konung får till gäst.
I dig finns kärlek, dygd och ro,
ty Kristus själv vill hos dig bo.
Han främjar dina värv i nåd
och är dig när i råd och dåd.
Dig vare pris, o Jesu mild,
som från de trogna ej är skild.

Gör porten hög, gör dörren bred,
ditt hjärta till hans boning red.
Låt trones lampa brinna klar
och vaka, bed och redo var.
Han komma vill, han närmar sig
att med all nåd bekröna dig.
Dig vare pris, o Jesu kär,
som mig så mild och nådig är.

Kom snart till mig, o Jesu kär,
mitt hjärta för dig öppet är.
Kom in med nåd och salighet
och bliv där kvar i evighet.
O Jesu, giv en stadig tro
och hjälp mig till din himlaro.
"Jag kommer snart, o kära själ."
Ja, amen, kom, nu är mig väl.

I 1695 års psalmbok[redigera]

[ 129 ]

1. GIör porten högh/ giör dören bredh/
Af ödmiukhet bög tigh diupt nedh
Mot HErran JEsum tin Gudh kär/
Som nu sin roo hos tigh begär.
Kom snart/ kom snart/ stämm in medh frögd/
At höras må i Himmels högd:
Tigh ware prijs/ O JEsu kär/
Som komma wil och blifwa när.

2. All godhet JEsus medh sigh föör;
All nådh af hiertat han tigh giör:
Hans krona är af helighet;
Hans spira af barmhertighet:
På all tin jämmer giör han sluth/
Och hielper tigh af nöden vth.
Tigh ware prijs/ o JEsu Christ/
Som hielper migh af nödh och brist!

3. Tu stadh är säll/ tu land står bäst/
Som thenna Konung får til gäst.
I tigh finns kärlek/ dygd och roo;
Ty Christus sielf han hos tigh boor.
Han förer medh sigh ynnst och nådh;
Och är medh tigh i rådh och dådh.
Tigh ware prijs/ o JEsu båld/
Som öfwer migh haar macht och wåld!

4. Giör porten högh/ giör dören bredh/
Titt hierta snart til boning red:
Och låt tin troo här brinna klar;
Grant achta på/ och redo war:
Han komma wil nu wisserlig/
Och medh all nådh bekröna tigh.
Tigh ware prijs/ o JEsu kär/
Som migh så mild och nådig är!

5. Kom snart til migh/ o JEsu kär!
Mitt hierta för tigh öpet är:
Kom in medh nådh och kärlighet;
Och blif ther qwar i ewighet.
O JEsu/ hielp til Himmels roo/
At jagh hos tigh må ewigt boo!
Jagh kommer snart/ o kära siäl.
Ja/ Amen kom! Nu är migh wäl.