Sida:Psalm1695-1.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
232 Adwents Psalmer. Adwents Psalmer. 233


1. GIör porten högh/ giör dören bredh/
Af ödmiukhet bög tigh diupt nedh
Mot HErran JEsum tin Gudh kär/
Som nu sin roo hos tigh begär.
Kom snart/ kom snart/ stämm in medh frögd/
At höras må i Himmels högd:
Tigh ware prijs/ O JEsu kär/
Som komma wil och blifwa när.

2. All godhet JEsus medh sigh föör;
All nådh af hiertat han tigh giör:
Hans krona är af helighet;
Hans spira af barmhertighet:
På all tin jämmer giör han sluth/
Och hielper tigh af nöden vth.
Tigh ware prijs/ o JEsu Christ/
Som hielper migh af nödh och brist!

3. Tu stadh är säll/ tu land står bäst/
Som thenna Konung får til gäst.
I tigh finns kärlek/ dygd och roo;
Ty Christus sielf han hos tigh boor.
Han förer medh sigh ynnst och nådh;
Och är medh tigh i rådh och dådh.
Tigh ware prijs/ o JEsu båld/
Som öfwer migh haar macht och wåld!

4. Giör porten högh/ giör dören bredh/
Titt hierta snart til boning red:
Och låt tin troo här brinna klar;
Grant achta på/ och redo war:
Han komma wil nu wisserlig/
Och medh all nådh bekröna tigh.
Tigh ware prijs/ o JEsu kär/
Som migh så mild och nådig är!

5. Kom snart til migh/ o JEsu kär!
Mitt hierta för tigh öpet är:
Kom in medh nådh och kärlighet;
Och blif ther qwar i ewighet.
O JEsu/ hielp til Himmels roo/
At jagh hos tigh må ewigt boo!
Jagh kommer snart/ o kära siäl.
Ja/ Amen kom! Nu är migh wäl.


III.

Om Christi Mandoms anammelse

118.

Koral nr 118 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/118 saknas


Titt Gg 2 skrij: