Gud Fader vill jag prisa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
GUdh Fader wil iagh prijsa
av Okänd
Här i versionen publicerad på s. 199-202 i Göteborgspsalmboken 1650. I 1695 års psalmbok nr 373 med inledningen Tigh Fader wil jagh prisa. Psalmen uppges ha samma melodi som aftonpsalmen Dagen ifrån oss skrider.


1.
GUdh Fader wil iagh prijsa,
I thenna Aftonstund,
Som migh alt godt bewijsar,
Aff sijn Nådh och Miskund;
Til tigh uplyfter iagh,
Mijn Siäl i thenna Dagh
At tu hafwer aff Nåde,
Tagit i titt Behagh.

2.
Uthaff all Nödh och fahra,
Är iagh nu hulpen wist,
Genom tin Engla Skara,
I tin Son JEsu Christ,
Jagh beder ödmiukeligh
At tu förläter migh,
Hwad iagh aff kötslig Swagheet,
Hafwer förtörnat tigh.

3.
Nu beder iagh tigh mere,
At tu i thenna Natt,
Medh tina Englar flere,
Kringhwärfwa migh fulsnart,
På thet iagh undgår wist,
Diefwulens falska List,
Och iagh må roligh hwila,
I HERran JEsu Christ.

4.
När iagh migh lägger at sofwa,
Ditt arme Creatur,
Mijn Siäl må tigh tå lofwa,
Uthaff sin Fatabur,
Bewara tu fullwäl,
Min Ande, Lijff och Siäl,
At iagh må til tigh längta,
Och waknar häll och säll.

5.
Iagh utan återwändo,
Tijn Godhet lofwa wil,
Som migh tijn Nåder sänder,
Ty tu äst godh och mild,
Mijn Tilflycht ästtu wist,
O HErre JEsu Christ,
Mijn Tröst, Mijn Hielp, Mijn Glädie,
Och trogne Frelsare.

6.
Lofwa wil iagh tigh mere,
I Thenna Aftonstund,
Tu äst min Gudh och HERre,
Min Tröstare sammalund,
Jagh lefwer eller döör,
Ästu min Hielp i Nödh,
Jagh sofwer eller wakar
Ästu mijn Saligheet.

7.
Låt mitt Lijff nu få sofwa.
At Siälen innerligh,
Må tigh prijsa och lofwa,
Nu och ewinnerligh,
Bröder och Systrar medh,
Måge lefwa i Fredh
Wåra Wänner och Fränder,
Prijsa i Ewigheet.

8.
Ach HErre Gudh allena,
Wij äre tijn Händers Wärck,
Thet kan ingen förmena,
Medh tina Nådh oss stärck,
Wij äre tijn Fosterfåår,
Wår hopning til tigh står,
Betäck oss medh tijn Nåde,
Så kan alt wäl tilgå.

9.
Iagh uti tina Händer
Min Kropp, Godz, Lijff och Siäl,
Befaller alt i Länder,
Bewara tu fulwäl,
Tu trogne Frelsare godh,
Uplyys wårt Sinne och Modh,
Låt min Siäl tigh behaga,
Effter titt helga Budh.

10.
Doch wil iagh här medh mena,
Mijn käre Öfwerheet,
At wij må Gudi tiena
I all Gudachtighet,
Både här timmeligh
Och sedan ewinnerligh,
Ther til oss Gud förläne,
All Nådh och Salighet.