Gudh Fader wilje wij prisa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gudh Fader wilje wij prisa
av Laurentius Petri Nericius
En av reformationens Antichristopsalmer. Här i den version som publicerades med 13 verser i Göteborgspsalmboken 1650. Bearbetad av Jesper Swedberg för den psalmbok han gav ut 1694. I 1695 års psalmbok nr 237 och i det närmaste helt återställd till Petris version. På Wikipedia finns en artikel om Gudh Fader wilje wij prisa..


Gudh Fader wille wij prijsa/
Och JEsum hans eenda Son/
Medh härligh Sång och Wijsor/
Thet är oss til en stoor mon/
At wij honom tacke och ähre/
Och rätt aff hiertans grund/
För sina heliga Läro/
Både nu och i alla stund.

Fordom tijdh war thet talat/
Aff helga Propheters Munn/
Och war en lång tijdh dwalat/
Til ena tilskickade stund/
At komma skulle Hunger och Plåga/
Doch ey til Brödh eller Must/
Men Menniskan skulle fråga/
Effter Siälenes eenda Kost.

En Vlfwer war vprunnen/
Jbland the kallade fåår/
Och wardt medh Machten funnen/
At skingra Åhr widh Åhr/
Och kunde sigh aldrigh mätta/
Aff theras Miölk och Blodh/
Medh olagh och orätta/
Han war them intet godh.

Thet Wildiuur är besätit/
J JEsu heliga stadh/
Och hafwer sin Gudh förgätit/
Thet är vpfylt medh Haat/
Och wil the Heerdar fördärfwa/
Alt medh ena sådana acht/
Thet menar sigh förwärfwa/
Öfwer Fåren alla macht.

Thet war stoor Jämmer och plåga/
Vthöfwer then fattiga Hiord/
Ty ingen torde wåga/
Vthsprijda Gudz helga Ord/
För then Vlfwen arga/
Alt medh sitt swåra Hoot/
Them månde han döda och sarga/
Som honom stodo emoot.

Öfwer thenna Wedermödo/
Låt Gudh förbarma sigh/
At thet Leyonet snöda/
Som foor medh list och swijk/
Ty sände Gudh vth sin Anda/
J thenna Werlden nidh/
At låta oss förstånda/
Och känna sin helga fridh.

Så hafwer wij nu förståndit/
At thet är nu så skedt/
Förlossat hafwer Gudh thet Bandet/
Och oss sijn Nådh betedt/
Ty wij hafwe återfångit/
Gudz Ord then härliga Spijs/
Som lång tijdh war bortgångit/
Wij qwaldoms aff Werldzens Rijs.

Gudz Ord klara och rena/
Som Siälenes Helsa år/
Will oss then Vlff förmena/
Som Affwund ther widh bär/
At thet skal oss förklaras/
Alt medh sin rätta grund/
Han finner sigh ther aff snärjas/
Hwar Dagh och i alla stund.

Om ädle JEsu Christe/
Gudz Son aff Himmelrijk/
Som oss aldeles vthwijste/
Thes wele wij prijsa tigh/
Huru wij skole öfwerwinna/
Then leda Antichrist/
Så at han kan sielf besinna/
Sigh snärjes medh sin List.

Förminskas skal titt Wälde/
Tu grymme Antichrist/
Tina Lemmar och Vppehälle/
Hafwa redo fångit en Brist/
Ytterst skal Gudz Anda/
Som går aff Christi Munn/
Tigh dräpa förvtan Wånda/
Så ändas Werldsens stund.

At så skal skee och hända/
Hafwer oss Skriften lärdt/
Thet Rijke skal så ända/
Som hafwer en lång tijdh härdt/
Thet länge hafwer hwarit i lönde/
Han är nu vppenbar/
Som allom Gudz Ord sönde/
Och lärde sin egen paar.

Hoo ästu tin arge Dåre/
Som vndrar här vppå/
Tu måtte wäl fälla Tårar/
At tu kunde weta få/
Och lärathen rätta Wägen/
Som leder til ewigt Lijff/
Och icke wara så trägen/
J Håån och fåfängt Kijff.

Wil tu rätt at weta/
Så flyy all menniskligh Dicht/
Apostlar och Propheter/
Och all then helga Skrifft/
Gifwa tigh thet tilkänna/
Om tu them sökia wilt/
Hwar tu skal hamna och lända/
Gudh ware oss allom mild.