Herre medan tu tigh döljer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
HErre medan tu tigh döljer
av Haquin Spegel
Psalm 29 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer.På Wikipedia finns en artikel om Herre medan tu tigh döljer.


[ 40 ]

29.
Then 10 K. D. Psalm.

\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d4. d8 g4 a bes4. c8 a4 fis \divMax
 g4. a8 fis4 d \divMax
 bes'4. a8 g4 c bes4. a8 a2 \divMax
 fis4. fis8 g4 a4 bes4. c8 d4 bes \divMax
 bes4. a8 bes4 bes \divMax
 d g, fis g g4. fis8 g2\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g' ees4 d g c, d2^"#"
 ees4 c d2^"#"
 g ees4 c g'2 d^"#"
 d^"#" g4 f bes2 bes,
 ees4 f bes, bes
 g2 d'4^"#" ees4 d d, g2
}

verse = \lyricmode {
 HEr -- re me -- dan tu tigh döl -- jer/
  så full -- föl -- jer
  Min o -- wän alt sitt be -- gär!
  Ach/ hwij wil tu tigh bort -- wän -- da/
  och eij sän -- da
  Hielp til migh/ som nödh -- stält är?
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1.HErre medan tu tigh döljer/ så fullföljer
Min owän alt sitt begär.
Ach! hwij wil tu tigh bortwända/ och eij sända
Hielp til migh/ som nödhstält är?

2. Althenstund then onde råder/ vtan nåder
Får then frome lida brist;
Ty rätt månge honom hielpa/ til at stielpa
Then som weet af ingen list.

[ 41 ]

3. Vthaf slijkt the sigh berömma/ och fördöma
Alt thet heligt är och godt;
I sin ondsko the sigh glädia/ Gudh försmäda/
Hafwa ock hans Ord för spott.

4. Syndaren är så högmodig/ fräck och frodig/
At han ingen achta wil/
Ja hans hierta så bortwiker/ at han twiker/
Om ock någon Gudh är til.

5. Hwad hälst han sigh företager och behager/
Skal och måste alt gåå fram:
Han Gudz doom aldeles glömmer/ och fördömer
Andra til förderf och skam.

6. I sitt hierta han så säger/ jagh eij wäijer
Någon sorg/ olycko/ nödh:
Ingen motgång skal migh hända/ eller ända
Alt mit wälstånd til min dödh.

7. Munnen fyller han medh eeder/ och tilreder
Alt sitt taal med list och flärd.
Huru han skal skada giöra/ och förföra/
Är hans tunga helt vthlärd.

8. I försåt han lönligt sitter/ ther han gitter
Then meenlösa nederslåå/
Såsom leijon i sin kula sigh förskyla/
och förraska diuren små.

9. Äfwen så wil han bortryckia/ och nedtryckia
Then elända/ som han kan/
I sitt näät illistigt taga/ och bedraga/
Honom ödelägger han.

10. I alt thy han sigh hugswalar/ och så talar/
Gudh seer intet hwad jagh giör:
Mina synder han förglömmer/ och eij dömer:
Jag haar giort så mycket förr.

11. Men/ o Gudh/ wil tu eij hämnas? Skal jagh lemnas/
Såsom then ther är förglömd?
Må the onde giöra illa/ sigh inbilla
At thet aldrig skal blij dömdt?

12. Jagh weet wäl at tu besinner/ och påminner
Tigh then fromas nödh och brist:
Ther medh han sigh ock hugswalar/ samt befaller
Tigh sin saak/ som hielper wist.

13. Gudh min konung! tu haar wälle/ och kan fälla
All the stoltas wåldsamhet.
Theras arm tu sönderkrossa/ migh förlossa
Ifrån theras bitterhet.

14. Tu the arma altijd hörer/ och vthförer
Them vhr nöden/ som the troo.
I thet hoppet the alt lida/ och förbida
Efter sorgen frögd och roo.