Herre medan tu tigh döljer

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
HErre medan tu tigh döljer
av Haquin Spegel
Psalm 29 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer.På Wikipedia finns en artikel om Herre medan tu tigh döljer.


[ 40 ]

1.HErre medan tu tigh döljer/ så fullföljer
Min owän alt sitt begär.
Ach! hwij wil tu tigh bortwända/ och eij sända
Hielp til migh/ som nödhstält är?

2. Althenstund then onde råder/ vtan nåder
Får then frome lida brist;
Ty rätt månge honom hielpa/ til at stielpa
Then som weet af ingen list.

[ 41 ]

3. Vthaf slijkt the sigh berömma/ och fördöma
Alt thet heligt är och godt;
I sin ondsko the sigh glädia/ Gudh försmäda/
Hafwa ock hans Ord för spott.

4. Syndaren är så högmodig/ fräck och frodig/
At han ingen achta wil/
Ja hans hierta så bortwiker/ at han twiker/
Om ock någon Gudh är til.

5. Hwad hälst han sigh företager och behager/
Skal och måste alt gåå fram:
Han Gudz doom aldeles glömmer/ och fördömer
Andra til förderf och skam.

6. I sitt hierta han så säger/ jagh eij wäijer
Någon sorg/ olycko/ nödh:
Ingen motgång skal migh hända/ eller ända
Alt mit wälstånd til min dödh.

7. Munnen fyller han medh eeder/ och tilreder
Alt sitt taal med list och flärd.
Huru han skal skada giöra/ och förföra/
Är hans tunga helt vthlärd.

8. I försåt han lönligt sitter/ ther han gitter
Then meenlösa nederslåå/
Såsom leijon i sin kula sigh förskyla/
och förraska diuren små.

9. Äfwen så wil han bortryckia/ och nedtryckia
Then elända/ som han kan/
I sitt näät illistigt taga/ och bedraga/
Honom ödelägger han.

10. I alt thy han sigh hugswalar/ och så talar/
Gudh seer intet hwad jagh giör:
Mina synder han förglömmer/ och eij dömer:
Jag haar giort så mycket förr.

11. Men/ o Gudh/ wil tu eij hämnas? Skal jagh lemnas/
Såsom then ther är förglömd?
Må the onde giöra illa/ sigh inbilla
At thet aldrig skal blij dömdt?

12. Jagh weet wäl at tu besinner/ och påminner
Tigh then fromas nödh och brist:
Ther medh han sigh ock hugswalar/ samt befaller
Tigh sin saak/ som hielper wist.

13. Gudh min konung! tu haar wälle/ och kan fälla
All the stoltas wåldsamhet.
Theras arm tu sönderkrossa/ migh förlossa
Ifrån theras bitterhet.

14. Tu the arma altijd hörer/ och vthförer
Them vhr nöden/ som the troo.
I thet hoppet the alt lida/ och förbida
Efter sorgen frögd och roo.