Hielp HErre the Helige äro nu fåå

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hielp HErre the Helige äro nu fåå
av Wolfgang Dachstein
(melodi som nr 42) och återfinns i 1695 års psalmbok som nr 32 under rubriken Konung Dawidz Psalmer. På Wikipedia finns en artikel om Se Herrens ord är rent och klart.


[ 43 ]

1. HIelp HErre the Helige äro nu fåå/
The trogne förminskade blifwa
Bland menniskiors barn; Ty stora och småå
Så mycken ondsko bedrifwa/
The tala inbördes onyttiga ting/
Lögn/ skrymtan och arghet går alt omkring/
Then ene then andra så lärer.

2. The hålla tilhopa vthi sin flärd/
När orätt och synd skal befrämjas/
Och när then frome skal warda besnärd:
Men eliest the icke så sämias.
Vthrota/ o HErre/ alt skrymterij/
Then munn som är så dristig och frij
Til at högmodelig tala.

3. Thet folck som säger: wår tunga hon bör
In öfwerhandena taga/
Oss kommer thet til at tala/ ho tör
Förhindra thet oss må behaga?
Ho är wår HErre/ som står oss emot?
Wij achte eij någors trug eller hoot/
Wij fölie wår wilia allena.

4. Men HErren säger: Jagh märcker thet wäl/
At man the elenda förtrycker/
Jagh hörer the fattiga sucka medh skiäl
Och ingen uhr nöden them rycker.
Ty wil jagh vp och hielpa medh flijt
Them för min ähra hafwa rätt nijt
At the frijmodigt må lära.

5. Sij/ HErrans taal är härligt och klart
Som silfwer i degelen renat/
Hans Ord i werldene vppenbart/
Ther medh hans Ande föreenad/
Thet är förvtan alt feel och flärd/
Fast meer än guldet som luttrat är
Och många resor bepröfwat.

6. Bewara nu HErre hwar och en
Som wil titt Ord förfächta/
Förswara oss at wij eij lide meen
Bland thet wanartiga slächte:
Ty alla orter opfylte blij
Medh ondsko/ ther sådant löst partij
Bland menniskior få råda.