I dödens bojor Kristus låg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
I dödens bojor Kristus låg
av Martin Luther
Ursprunget den latinska hymnen från 800-taletVictimæ paschali laudes av abbot Notgerus. Översatt till tyska av Luther 1524. Översättning till svenska av den tyska psalmen Christ lag in Todesbanden. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650, på s. 158-159 under rubriken "Om Christi Vpståndelse". Här presenterad versionen är ur 1695 års psalmbok nr 163 i Jesper Swedbergs bearbetning. Texten senare bearbetad av Johan Ludvig Runeberg (1857), av Edvard Evers (1902) och Johan Alfred Eklund (1919, 1936). På Wikipedia finns en artikel om I dödens bojor Kristus låg..


1.
CHrist låg i dödsens bandom,
För wåra synder vthgifwen:
Han är igen vpstånden,
Bar osz thet ewiga lifwet:
Thesz skole wij wara gladh;
Gudh prisa och lofwa i allan stadh,
Och siunga, Halleluja, Halleluja!

2.
Döden kunde ingen twinga
Ibland menniskior alla,
Meenlösa stod eij til finna,
Thet månde wij sjelfwe wålla:
Ther af kom döden så snart,
Och fick macht öfwer osz medh en fart,
Hölt osz vnder sigh fångna. Halleluja!

3.
JEsus Christus Gudz Faders Son
Är i wår stadh framkommen:
Han hafwer afplanat wår synd,
Och döden öfwerwunnit:
All hans rätt och all hans macht,
Som wij tå wore vnderlagd,
Tog Christus bort allena. Halleluja!

4.
Thet war en ganska vnderlig kamp,
Ther döden och lifwet stridde,
Lifwet fick seger och öfwerhand,
Och döden nederträdde.
Thet hafwer osz Skriften sagt
Att dödh hafwer döden nederlagt,
Han är nu på skam kommen. Halleluja!

5.
Här är thet rätta Påska Lamb,
Om hwilket Gudh hade budit,
På korset för osz offrat fram,
Oskyldigt pijnt och dödat:
Thesz blodh stänckes på wår dör
Och håller döden vtan för,
Eij kan Förderfwaren skada. Halleluja!

6.
Så fire wij then höga Fest
Medh hiertans frögd och gamman:
JEsus Christus han är osz näst,
Vplyser osz allasamman;
Han är sielf then Solen klar
Som vplyser och giör vppenbar
Alt syndzens mörcker och fahra. Halleluja!

7.
Wij äte nu och lefwe wäl
I thessa sötebrödz dagar:
Then gamle surdeg ware eij til,
Som osz synden drager.
Christus är then rätta kost
Som siälene gifwer styrckio och lust,
Troon kan ingen annan lida. Halleluja!