Linköpings Wecko-Tidningar 1794-11-08

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 44
Linköpings Wecko-Tidningar
1794

N:o 45
N:o 46  →


[ 113 ]
N:o 45.

Linköpings
Wecko-Tidningar.

Lördagen d. 8 Novemb. 1794.
I morgon, 21 Söndagen efter Trinitatis, predika

i Domkyrkan: Studiosus Sundelius Ottesången, Studiosus Wahlberg Högmässan och Studiosus Camén Aftonsången.

I S:te Lars: Lands-Capellanen Lindhagen.

I Hospit.-Kyrkan: Hosp.-Predik. Apelberger.
Til Wenus.

Wenus! Du är den Gudinna,
   Som jag endast dyrka kan:
Aldrig nå’nsin skall Du finna,
   At jag wördar någon ann’.

   Uti mina första år
Förrän jag Dit Wäsen kände
Suckar jag til Dig upsände,
   Och nu, — midt i lifwets wår
Offrar jag uppå Dit Altar

[ 114 ]

Och Din Tjänst så wäl förwaltar
   Som Din Gudamagt anstår.

   Hwad Dit wälde ljufligt är!
At få Dina bojor bära
Räknar jag för största ära,
   Blott det lönar wara kär;
Men, — o Wenus! känn min smärta —
   Jag har ofta falskhet rönt:
Dem jag skänkt mit öma hjerta
   Hafwa mig med otro lönt.
Skall Dit Kön så nedrigt wara,
   At det dina Bud beler?
Då will jag min kärlek spara,
   Som blott harm och oro ger.

Men, täcka Kön! förlåt — jag oförrättar Dig —
Jag finner det nu straxt och Dig om ursäkt beder.
Ej alla ibland Dig förswurit Tro och Heder:
Det är endast de, som älska lastens stig:
Jag känner Daphne ren, Din afbild — o Gudinna!
Dess Skönhet och Dess Dygd kan ingen öfwerwinna,
Dess högblå ögons eld sig tränger i min själ:
Hwem undrar då at jag är hännes trogna träl?

Ack Wenus! gynna mig — det kommer Dig ju til?
Må hännes hjerta brand beständigt för mig låga!
Gudinna! laga så — det står i Din förmåga:
Jag hoppas, at Du det af godhet göra wil,

[ 115 ]

Då skall Du blifwa den Gudinna,
     Som jag allena dyrka kan,
Då skall Du aldrig — aldrig finna,
     At jag tilbeder någon ann’.
Nytt sätt at begåfwa.
(Se Tidn. N:o 44.)

Jag tilstår, at en Man wisar en slags upmärksamhet och godhet, när han wid det mäst äfwentyrliga tilfälle sägnar sin Hustru med någon dyrbar skänk. Men månne ej detta uptåg är beswärligt både för honom sjelf och andra? — När Barnhopen ökas och tilgångarne minskas, blir det swårt för honom, at hålla ut med en sak, som han uti sin första förtjusning börjat med; och hustrun, om hon ser hans gifmildhet uphöra, blir misslynt och ledsen.

Andra Männer, som wäl hafwa lika kärlek för sina Makar, fast icke lika åtrå och förmåga at förnöja fåfängan, blifwa upmanade och lika som nödgade, at på lika sätt betala hwar barnsäng; och om det icke sker, blifwa de misstänkte och wanrycktade. — Deras Hustrur, som weta, at barnsängen är det bästa segerwapen mot deras naturliga hårdhet, underlåta icke at nu framställa och yrka de pretentioner, som förut hundrade gånger blifwit afslagne; och om det ej lyckas, at winna alt efter behag, blifwa de kallsinnige och mjältsjuke, hållande sine Männer för de största Tyranner och gnidare.

Fortsättning e. a. g.

[ 116 ]

Kungörelser:

Subscription, med En R:dl. 12 sk, å Herr Adjuncten H. O. Sundelii Historia öfwer Norrköping, mottages wid Kongl. Post-Contoiret härstädes. Inga penningar ärläggas förr än Boken lemnas Subscribenten i händer. Auctors Wänner, som under Pränumerationstiden warit hans wärksamma förespråkare, torde ock ej wid detta tilfälle förgäta at lemna honom sina recommenderade förord.

Hos Bokbindaren Carl Johan Fredholm boende i Sämskmakare-Enkan Rylanders gård wid stora Torget, finnes Widegrens Swenska och Engelska Lexicon 3 R:dl. Axelsons Guds råd och werk - 1 R:dl. 24 sk. Nehrmans Jurisprudentiam Criminalem 1 R:dl. och 24 sk.

Dito Processum Criminalium 1 R:dl. 16 sk.
Dito Processum Civilem 1 R:dl. 24 sk.
Flintberg om Bruksidkare 2:ne Delar 4 R:dl.
Thunbergs Resa 4 Delar 3 R:dl.

Utom desse, finnas flere sorter Böcker.

En gård åstundas nästkommande Martii månad at hyras. Underrättelse fås widare wid Boktryckeriet.

En Slacktarknif med Kopparholk och Läderslida är borttappad. Uphittaren får wedergällging då han lemnas til Johan Sundberg utom Wäster Tull.


N:o 46 utgifwes Lördagen d. 15 November kl. 4. e. m.


Linköping, tryckte hos Londicer och Björckegrens Enka.