Hoppa till innehållet

Lovad vare Herren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Lovad vare Herren
av Haquin Spegel
Denna psalm publicerades med 11 verser i 1695 års psalmbok som nr 303. Psalmen bearbetades av Johan Olof Wallins, som i 1819 års psalmbok och även i 1937 års psalmbok hade nr 10. Texten bygger på en apokryfisk skrift i profeten Daniels bok. På Wikipedia finns en artikel om Lovad vare Herren.


1.
Lovad vare Herran,
våra fäders Gud!
Både när och fjärran
skalle detta ljud:
Lovat, upphöjt, prisat
vare Herrens råd!
Han har oss bevisat
outsäglig nåd.
Priser och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

2.
Dig, som härlig sitter
över Kerubim,
prisar luftens kvitter,
prisar böljans stim,
ljuset, som oss gläder,
jorden, som oss när:
allt din ära kväder,
allt dig offer bär.
Priser och berömmer...

3.
Dig, som sparvens näste
vårdar huld och vis,
himlens vida fäste
sjunger lov och pris.
Åskans moln och dunder,
stjärnans milda prakt
lovar dina under
och din nåd och makt.
Priser och berömmer...

4.
Dig, som väldig skickar
från din konungsstol
längre dina blickar
än den klara sol,
dig med tusen munnar
allt lovsjunga vet.
Dag och natt förkunnar
din barmhärtighet.
Priser och berömmer...

5.
Dig all världen ärar,
Gud, all glädjes grund.
Änglar, himlahärar
lova dig var stund.
Er, o Adams söner,
framför andra bör
genom lov och böner
vittna vad Gud gör.
Priser och berömmer...
Spegels originaltext (psalm 303 i karolinska psalmboken):

1.
Lofwad ware Herren,
wåra Fäders Gud!
Både när och fjärran
höres detta ljud:
lofwadt, upphöjdt, prisadt
ware Herrans råd,
som har oss bewisat
sådan hjelp och nåd.
Priser och berömmer
Gud, som rättwist dömmer,
och de trogna ej glömmer.

2.
Herre! i din kyrka
skall man lofwa dig;
alla bör dig dyrka
och ödmjuka sig:
du, som herrlig sitter
öfwer Cherubim,
och dock skåda gitter
ned i djupen in.
Priser och berömmer...

3.
Du, som mäktig råder
på din konungsstol,
och fast längre skådar
än den klara sol:
hela himlens fäste
styres af din hand:
din makt gör det bästa
uti alla land.
Priser och berömmer...

4.
Alla himlar! sjunger
med samhällig mun,
och I engla-tungor!
priser Guds miskund.
Wattnet det som swallar
öfwer himlens höjd,
och ej nedfaller,
wise nu sin fröjd.
Priser och berömmer...

5.
Alle Herrans härar!
Lofwer honom rätt:
Serafim! oss lärer
edert fröjdesätt.
Sol och måne! priser
Herrans stora makt!
Alla stjernor! wiser
eder gyllne prakt.
Priser och berömmer...

6.
Regn och dagg och väder!
Stämmer nu uti;
Eld och låga! gläder
er i luften fri.
Hagel, snö och isar,
rimfrost, töcken, köld!
Herrans allmakt priser,
som är sol och sköld.
Priser och berömmer...

7.
Dag och natt! förkunner
Guds barmhertighet:
ljus´ och mörkrets munnar
säge, hwad är skedt.
Ljungeld, moln och dunder
ware nu ej tyst,
men om Herrans under
rope med sin röst,
priser och berömmer...

8.
Hela jorden! tacker
Gudi, som är god,
högar, berg och backar,
källor, haf och flod,
bäckar, brunnar, elfwar,
och hwart enda djur,
som i wattnet hwälfwer,
ja, all´ kreatur!
Priser och berömmer...

9.
Allt det som upprinner
utur jordens sköt´,
och hwart träd, man finner,
som hon hafwer födt:
örter, blad och blommor,
ja, det minsta frö,
och all wäxt, som kommer
utaf jord och sjö!
Priser och berömmer...

10.
Allt hwad luften förer,
hwad i wädret far,
och allt det sig rörer
uti wattnet klar!
Alla foglar! taler
om Guds herrlighet,
och I stora hwalar!
Priser hans godhet!
Priser och berömmer...

11.
Wilda djur och tama,
uti mark och skog,
göre ock detsamma,
ty de hava fog.
Men o Adams söner!
Er för andra bör
med lofsång och böner
säga, hwad Gud gör.
Priser och berömmer...