MIjn hogh från Menniskior hafwer iagh wändt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
MIjn hogh från Menniskior hafwer iagh wändt
av Andreas Knophius
Översättare: Laurentius Jonae Gestritius
Översatt till svenska av Laurentius Jonae Gestritius. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 s. 23-26 och som nr 42 i 1695 års psalmbok. Texten bygger på Psaltaren 25.


Psalm. XXV.

1.
MJn hogh från Menniskior hafwer iagh wändt,
Mijn siäl i tina Hand sätter.
O HErre Gudh, tijn Nåde migh sändt,
Låt migh ey wara förgäten,
All min lijt hafwer iagh til tigh,
Från blygd och skam tu wachta migh,
At sigh mina Fiender ey glädjas.

2.
På skam kommer hwarken Qwinna eller Man,
Som sigh på tigh förlåter,
Tijn wäldiga Hand them frälsa kan,
Från Sorgh och alsköns wåda,
Men blygd och skam få alle the,
Som tina Tienare göra wee,
Förvtan alla orsaker.

3.
Wijs migh HErre tin Wägh at gå,
At iagh tin Stigh må lära,
Widh tin Sanning lär migh at stå,
Ty tu äst Gudh min HErre,
Min Hielp och Tröst och all min list,
På tigh förlåter iagh migh altijdh,
Tråtz them som migh förfölia.

4.
HERre lät tigh til hiertat gå,
Och wärdes thet betänkia,
At the allena medh tigh stå,
Som tu tijn Nåde skänker,
Beslutit hafwer tu förwist,
Aff Ewigheet förvtan list,
At the skole salige warda.

5.
Min Vngdoms Brist och Oförnuft,
O HERre wärdes tilgifwa,
Afftwå och alla mina Otucht,
At iagh hoos tigh må lefwa,
För HErrans JEsu Christi Blodh,
Som för wår skuld på Korset stod,
O HERre tänck vppå thetta.

6.
HERren är sööt, rättwijs och godh,
Them som honom påkalla,
Om the än synda honom emot,
Wil han them ey vndfalla,
Han lärer them sin wilia godh,
Stadfäster theras sinne och modh,
Alt effter sin egen wilja.

7.
HErrans Wägh är sanning wisserlig,
Godheet, Miskund och Nåde,
Sitt löfte håller han tryggeligh,
Och oss thet bästa råder,
Alla them hans Ord hålla nu,
Och älska thet aff Hierta och Hugh,
Som oss then helga Skrifft lärer.

8.
För titt helga Nampn HErre Gudh.
Förlåt migh mina synder,
Thet är så myckit thet onda Kruut,
Och wäxer alla stunder.
Therföre, o HErre, underwijs migh
At wandra tin Wägh rätteligh,
Aldeles efter tin Wilia.

9.
The Menniskior som fruchta Gudh,
Skola hans Rijke ärfwa,
The honom troo, få ewigh Roo,
Och skola aldrigh fördärfwas,
HERren är theras rätta Förman,
Sitt Testament them kungör han,
Och them sin Anda skänker.

10.
O HERre Gudh til tigh altijdh,
Mijn ögon iagh vplyffter,
Fräls aff then snaro iagh är vthi
Som migh til Dödz förplichtar,
Förbarma tigh, o HErre Christ,
Ty iagh är arm och älende wist,
Ther til af många förachtat.

11.
Af hiertans Wee och stora Nödh
Hielp migh, aff myckin Wånda,
At iagh ey skal lijda Helwetis Glödh,
För mina Synder många,
Affplana all min Orättferdigheet,
Ty många göra migh ofridh,
Och aff Förtreet migh hata.

12.
Bewara mijn Siäl och hielp nu migh,
At iagh ey för tigh skämmes,
Mitt stadiga hopp hafwer iagh til tigh,
Tin wilja låt altijdh främjas,
Hielp nu HErre aff Sorg och Wee
Israel tinom Tienare,
Som tigh allena tilhöra, AMEN.