Min synd, o Gud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
ACh Gudh och HErr! min synd
av Martin Rutilius
Psalm 253 i 1695 års psalmbok under rubriken "Boot-Psalmer". I 1819 års psalmbok nr 187 och nr 283 i 1937 års psalmbok. Verserna 7-10 med under rubriken "Guds barns trygghet" i Svensk söndagsskolsångbok 1908, Lilla Psalmisten 1909 och Svensk söndagsskolsångbok 1929. På Wikipedia finns en artikel om Min synd, o Gud.


1.
Min synd, o Gud,
Mot dina bud
Går mig så djupt till sinnes.
Slätt ingen man
Som hjälpa kan
I denna världen finnes.

2.
Går jag än vitt,
Hit eller dit,
Ja, längst till världens ända,
Slätt ingen vrå
Jag finna må,
Som kan min sorg av vända.

3.
Jag flyr till dig:
Förskjut ej mig,
O, hav ditt barn förskonat!
Din stränga rätt
Åsidosätt:
Din Son har allt försonat.

4.
Men skall så ske,
Att straff och ve
På synden måste falla,
Så risa här
Och lisa där,
Och mig till bättring kalla.

5.
O Jesu god,
Giv tålamod,
Sann tro och lydigt hjärta.
Låt aldrig mig
Förlora dig
I glädje eller smärta.

6.
Gör du med mig,
Som gott syns dig,
Hjälp du själv korset draga.
Men, Herre blid,
Till evig tid
Mig ej ifrån dig jaga.

7.
Som fåglar små,
När dundra må
Och djuren sig förskräcka,
De skynda fort
Var på sin ort
Att sig för faran täcka:

8.
Så vill jag fly
Från världens gny
Till dig, o Jesu fromme.
När synd och död
Tillfoga nöd,
Hos dig jag ro bekomme.

9.
Fast kropp och själ
Åtskils, likväl
Mitt hjärtas tröst du bliver.
Du mig ock visst,
O Herre Krist,
En evig glädje giver.

10.
Gud Fader, Son,
I himmelstron,
Och Helge And' tillsamman!
Upptag min bön
Och mig bekrön
Med nåd och sällhet.
Amen.

I 1695 års psalmbok[redigera]

[ 2 ]

1. ACh Gudh och HErr! min synd/ ty wärr/
Betwingar siäl och sinne:
Slätt ingen man/ som hielpa kan/
I thenna werlden finnes.

2. Går jagh än wijdt/ hijt eller tijt/
Ja/ längst til werldzens ända/
Slätt ingen wrå jagh finna må/
Som min sorg kan afwända.

3. Jagh flyr til tigh/ förskiut eij migh/
Min Gudh haf migh förskonat:
Tin stränga rätt af nådh förgät/
Tin Son haar migh försonat.

4. Skal nu få skee/ at straff och wee
På synden måste falla;
Så risa här/ och lisa ther/
Och migh til bättring kalla.

5. O JEsu godh! gif tolamod/
Sann troo och lydigt hierta:
Låt aldrig migh vpsåtelig
Min Himmels deel försättia.

6. Handla medh migh/ som godt syns tigh;
Hielp tu sielf korsset draga:
Men HErre blijd/ til ewig tijd
Migh eij ifrån tigh jaga.

7. Som foglar små/ när dundra må/
Och diuren sigh förskräckia/
Snart flyga bort hwar på sin ort/
I holig trää sigh täckia.

8. Så äro min tilflycht fem tin
Såår/ HErre JEsu frome:
När synd och dödh tilfoga nödh/
Jagh roo i them bekommer.

9. Fast kropp och siäl skildes/ lijkwäl
Är jagh i them förnögder:
Weet at jagh wist/ hos tigh HErre Christ/
Får ewig frijd och frögder.

10. Gudh Fader/ Son/ i Himmels thron/
Och Helge And tilsamman/
Vptag min böön/ och migh eij sön/
Hwad jagh begärar/ Amen.