O Fader vår, högt över oss

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O Fader vår, högt över oss
av Hans Thomissøn
Tyska originaltiteln Ach Vater unser der du översatt till svenska av Olaus Erici och publicerad bland annat i Göteborgspsalmboken 1650 s. 60-61 och som psalm nr 10 i 1695 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om O Fader vår, högt över oss..1.
O Fader wår högdt öfwer oss i Himmelrik/
Och wil förty i Andanom/ af oss tilbidin warda.
Helgat warde titt helga Nampn ewinnerligh/
Ährat aff oss och öfwer alt/
i Himmelen och på Jorden.
Titt Rijke tilkomme ock så/
Altijdh i oss at blifwa/
Hwad tu i oss ey lijda må/
Tu wille thet fördrifwa/
At wij måge til ewig tidh/
J tino Rijke blifwa.

2.
O Fader kär/ wij bidie ock tin Wilje skee/
Här neder vppå Jordenne/
Såsom i Himmelrike,
Tijt ingen komma kan/ vtan allena the/
Som sin wilja medh tinom/ platt föreena och förlijka.
Giff oss i Dagh wårt dageliga Brödh/
Siälennes Spijs och Födo/
Vtan titt Ord tå är hon Dödh/
Medh flijt giff oss thet höra,
Som oss kan til wår Salighet/
Then rätta Wägen föra.

3.
O Fader wår förlåt oss wåra skuld och brott/
Ther medh wij hafwe förtörnat tigh/
altijdh i många måtto/
Såsom wij och allom som oss bryta emot/
Wiljom thet och förgäta bort/
Och them gärna förlåta.
Jnledh oss icke i Frestelse/
At wij icke borthwärfwe/
Vtan fräls oss ifrån allo thy/
Som oss måtte fördärfwa/
Låt oss alla ewinnerligh/
Titt Rijke få at ärfwa.
Amen.