Ordinari Post Tijdender Anno 1645 N.4.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ordinari Post Tijdender

Anno 1645. N.4.
Anno 1645. N.5.  →


[ 1 ]

Ordinari Post Tijdender/

Anno 1645. N. 4.

Extract Skrifwelse vthur Feldtmarskalkens Herr Gustaff Horns Hufwud-Qwarter Vstede den 4. Januarij.

WIj liggia här ännu stilla/ och äre Regimenterne fördeelte här om kring/ närmest in til Malmöö och Christianstadh / til at refraischera sigh något/ Effter som ingen Fiende nu meera är til at spöria på denne sijdan om Sundet. Lijffzmedel på denne Landzändan äre tämmelige/ och kunne medh Gudz hielp wäl förslåå/ til thess Tijden tillåter at gåå i någon Action igen. Siukdomen vnder wårt Folk tagher dageligen meera aff/ ther emoot i Köpenhamn och annorstädes i Danmarck/ taga allahande Siukdomar meera och mera öfwerhanden/ och berättas i Sanning at halffparten aff the Soldaterne som hafwa warit på denne sijdan om Sundet icke skola wara meera widh Lijfwet. Wij hafwe hafft i thesse daghar en Trumslagare i Malmöö til at inköpa där några nödiga Saker för Sal. Her Johan Kruses Lijk/ hwilket ock honom tillåtit bleff. Han berättar eliest at han för denne gången myckit bättre är [ 2 ]tracterat i Malmöö som någon gång tilförende/ och at Folket icke äre meera så stoore i Munnen som tilförende/ vthan at hwar och en önskar och längtar effter Freden.

Dito ifrån den 10. Jan.

HAns Excell. Feldtmarskalken hafwer Commenderat i förgår Öfwersten Harald Stake medh itt Partij/ den Wägen åth Malmöö/ til at förraska någre vthaff Fiendens Fouragerer, och är nu bemälte Öfwerste igen kommen i dagh/ berättandes/ at fuller ett Fiendens Partij starck 30. Hästar/ hafwer warit vthur Staden Malmöö/ Men effter som the hafwe tijdeligen fått kundskap ifrån Öfwerstens närvaru/ hafwa the retirerat sigh i Staden igen.

Eliest hafwer han ett Par vtaff Fiendens Mussqweterare til fångs bekommit/ ther vthaff man så myckit förnimmer/ at the Tijdender som the Danska hafwa vthsprijdat för några Dagar sedan/ om Öfwersten Helm Wrangel/ lijka som the skulle hafwa tilfogat honom stoor skada i Jutland/ sigh icke så förhåller i Sanningen.

Ifrån Marckrydh den 11. Jan.

I Förleden Söndagh hafwer Commendanten i Laholm/ Bengt Lilliehöök/ hafft anslagh på en deel skämlske Bönder vnder Hallanssås i Wäkztorpsochn/ hwilka altijd hafwa warit medh på Hallandzåsen och skutit ihiäl wårt folk; Medan Prästen och Församblingen hafwa warit i Kyrckian/ så kringhrende wåra

Kyrkian/ och togo så allesammans som där inne woro både Qwinor och Män/ körde them för sigh til Laholm lijka som thet hade warit een Fäähiord/ någre få skälmar vndsluppo i förstonne; Men 20. eller 30. sittia fast på Laholms Slott/ En förnemligh skälm bleff ihiälskutin/ huru nu medh thesse afflöpandes warder/ gifwer tijden/ Jagh wil intet annat troo/ vthan the öffrige Bönderna här effter contribuera till Laholm.

Ifrån Marckrydh den 15. Jan.

NYtt hafwer man denne gången/ at the Franske och Hollendske Ambassadeurerne förwäntas i denna Wekan till Christianstadh/ därifrån the sedan til Christianopel resandes warda; I denne Wekan är til 100. Vnderofficerare vpkomna från Armeen, som skola vp/ och taga emoot thet nyskreffna Folcket/ the berättade/ at i Malmöö fuller 4. eller 5000. man skulle hafwa blifwit döda i åhr. I Köpenhamn och Christianstadh döör ock så mechta skarpt. Kongen i Danmarck hafwer nu nyligen låtit läggia några hundrade man in i Malmöö/ effter the andra woro slätt vthdödde. Man förwänter dageligen Sal. Gen. Commis. Krusens Lijk här vp.

Ifrån Göteborg den 11. Jan.

THe try Kongl. Örligskeppen/ Salvator, Raphael och Tyger äre ännu här qwar/ och wänta effter Ordre ifrån Stockholm/ som man förmeenar skola the nu wäl blifwa här liggiandes heela Winteren. Och effter som wij nu til the 9. Hollenske Skep/ som tilförenne hoos oss äre/ hafwe ännu fått til [ 3 ]oss en sådan Salvator medh sina twå starcke Assistenter och Officerare, nemligen den goda Engelen Raphael, och den starcke Tygeren/ Altså wele wij mij medh Gudz hielp icke twifla/ at icke allena deñe Engelen skal wäl förswara oss emot alla onda stemplingar aff wåra Fiender/ vthan ock at be:te Tygeren skal gå vth och infestera Fienderne hemma/ så snart Tijden sådant tillåta kan.

Ifrån Göteborg den 15. Jan.

I Dagh är här ankomne en Hollendsk Caitein medh 4. Hollendske Båtzmän/ som i förledne Septemb. Mån. på Mons. Lovis de Gueres Skuta äre fångne blefne/ och nu ifrå deras Fängelse vtur Marstrand lyckeligen slupne. The kunna intet nogsampt säya/ huru Ochristelig och Barbarisk the aff de Danske äre tracterade, icke som Menniskior/ vtan wärre än som Oskälige Creatur/ theslijkes vnder Hedningar/ myckit mindre vnder Christna Menniskior näpligen öfwat worden är.

Så är ock i Dagh här ankommen en Trumslagare ifrån be:te Maarstrand/ hwad hans Ärende kan wara/ är intet ännu witterligit.

Ifrån Örebroo den 18. Jan.

EFter såsom Öfwersten Johan Wrangel medh 5. Comp. Rytterij och 4. Comp. Footfolck/ sampt Öfwerste Leut. Per Lilie medh några Comp. til Häst/ äre ingångne genom Daal i Wermeland / och så på denne sijdan Wermelandz Norre och Lindes Bergz Knechterna och Soldater vprychte til at conjungera sigh medh them/ gåår nu här fult Taal/ at Jutarna äre allareda slagne och twungne at retirera sigh vthur Wermeland tilbaka åth Norige igen/ Ther til (kan skee) Wäderleken hafwer gifwit them så myckit meera Orsaak at skynda sigh tilbaka igen/

Ao 1645. No 4.