Ordinari Post Tijdender Anno 1645 N.5.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Anno 1645. N.4.
Ordinari Post Tijdender

Anno 1645. N.5.
Anno 1645. N.6.  →


[ 1 ]

Ordinari Post Tijdender/
Anno 1645. N. 5.

Ifrån Hamborg den 10. Januarij.

EFter som Gallas medh Resten aff sin Armèe, bestående widh pass i 1000. Man til Foot och 250. Ryttare/ för lijffsmedel skull icke hafwer kunnat subsistera lengre i Magdeborg/ Altså hafwer han tagit i acht Occasionen, at then Swenske Skipsbroen wid Skönbeck war aff Iisen beskadigat/ och hafwer sendt ifrån sigh alt sitt Folck den 28. Decemb. Klockan 8. om Afftonen/ I förhopning at the skulle komma säkert in til Wittenberg: Ehuru wäl nu the Swenske liggiandes wed Skönbeck icke hafwa kunnat bruka ofwanbemelte theras Skipsbroo och komma öfwer Elfwen; Så hafwe lijkwäl 3. Regimenter aff Köningsmarcks Folk/ liggiandes i Zerbst på thenne Sijdan om Elfwen/ fåt tijdeligh kundskap ther om / och ruinerat i marchen widh pass halffparten aff thesse Trouppar/ så at icke öfwer 4. eller 500. Man ther aff äre inkomne i Wittenberg.

The Danske hafwe nu een tijdh sedan Belägrat Staden och Slottet Ripen/ Spender h mist therföre myckit Folck/ och besynnerligen theras [ 2 ]förnembligaste och bäste Öfwerste/ benembd Stenberger/ Commandant i Krempe/ och endeligen samma platzen emporterat. Öfwersten Helm Wrangel hafwer församlat alla sina Vnderhafwande Regimenter wedh Randersum i Jutland/ til at vndsättia Ripen/ män effter som han icke hafwer kunnat komma i rättan tijd/ subsisterar han ännu wed bemelte Randersum.

Gen. Köningsmarck är i marchen neder åth Stifftet Bremen/ til at taga ther sina Winterqwarteer/ han war för några dagar medh heela Armèen stadder wedh Gyffhorn 4. Mijl på thenne sijdan om Brunswich/ Een deel aff hans Avantgarde är allareda inkommen wedh Haarborg een mijl härifrån.

Ifrån Leipsich den 4. Ianuarij.

GEn. Feltm. Torstenson hafwer ännu sitt hwffwudqwarteer i Zeitz/ Intager en Ort effter then andra. Öfwersten Gerssdorff hafwer mechta opiniastrerat sigh i Pegaw/ likwäl måst vpgifwa samma Platz och alt sitt Folck på discretion, och är tagin til fånges. Gen. Major Goldsteen hafwer warit medh en deel aff Rytteriet in i Böhmen/ intaghit Pass och Skantzen Bretenitz/ ligger nu wedh Annaberg/ och håller Landet omkring vnder Contribution. Gen. Major Carl Wrangel är för 3. dagar här ankommen/ och reeser idagh til Herr Feltm. åth Zeitz. Och meenar man förwist/ så snart hans Excel. Feltm. hafwer giordt fulkomligh Affsked medh bemelte Herr Gen. [ 3 ]Major om Sakerne i Hålsteen och Jutland/ at tå heela Armèen, hwilken nu är fördelt i Quarteren och refraischerar sigh/ skal vpbryta/ och kan skee ryckia in i Böhmen/ effter som och alla Præparatoria ther til nu äre färdige.

Resten aff den Gallasiske Armèen widh pass 500. man/ är gången Dressden förbij in i Böhmen. Gallas sielff är ännu i Magdeborg siwkligh/ och ther til som sägs på Keysarens befalning arresterat. Hatzfeld ligger nu in och omkring Praag/ förwenter ther til sigh nogra Regimenter ifrån then Beyeriske/ så och Götziske Armèen, til at förmera ett Corpus igen.

Vthur Feltm. Her Gustaff Horns Hufwudqwarteer Vstede/ den 15. Jan.

COmmendanten i Warnemynde Skantzen hafwer öfwertalt een Skeppare at han hafwer taghit på sigh een Reesa til Oss/ och är den 12. hujus seglat ther ifrån och den 13. Dito här wäl ankommen/ hafwandes medh sigh 20. Läst. Råstocker Ööl/ och allehanda Victualier, ther medh han gör här för sigh godh profit. Wij förwenta nu dageligen/ at Mediatorerne så wäl och the Danske Commissarien, skole komma öfwer til Fredz Tractat. The Hållanske Gesanterne hafwa ärnat sigh at bryta vp i dagh ifrån Kiöpenhambn/ Then Franske Ambassadeuren, fölier den 18. och the Danske Commißarier den 20. hujus, och taga the altsammans theras Koos öfwer Helsingborgh til Christianstadh/ och så widare.

[ 4 ]

Dito den 18. Jan.

I Förgår den 16. hujus är een Galliot ifrån Wissmar/ benemd den Hwita Hunden/ i een natt hijt til Oss öfwerkommen/ Lastat medh Wissmarisk Mumma / Allehanda Victualier ock några Medicamenter. Eliest passerer här nu i thenne tijden intet myckit synnerligit. I förgåår är Gen. Major Wachtmester gången medh itt starck Partij den wägen åth Malmöö/ och logerar nu wedh Månssdorff halff annan mijl här ifrån; hans förnemblige Intention är at hempta vthur the närmast åth Malmöö belägne platzer alt Fourage som ther finnes/ så at thet icke kan komma Guarnisonen i Malmö til nytto/ och på thet wij på thenne Orten medh Fourage så myckit bättre må wara försorgde. Rätt nu på tijman sender ofwanbemelte Gen. Majoren hijt vp fem Ryttare vtur Malmö/ som han hafwer fått til fångz.

I Öfwermorgon skal Sal. H. Johan Kruses Lijk affsändes här ifrån til Swerige/ och comiteras til Gräntzen aff Öfwersten Harald Stake medh Fem Compagnier Ryttare/ effter som dito Öfwersten medh sina Troupar och så eliest är deputerat til Wester-Götland.

Ao 1645. No 5.