Ordinari Post Tijdender Anno 1645 N.6.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Anno 1645. N.5.
Ordinari Post Tijdender

Anno 1645. N.6.
Anno 1645. N.7.  →


[ 1 ]

Ordinari Post Tijdender/ Anno 1645. N. 6.

Ifrån Vstede den 22. Jan.

GEneral Major Wachtmester logerar ännu medh sitt Ryterijt icke långt ifrån Malmö/ och hafwer åthskillige gånger sendt hijt til Oss någre fångar/ Fourrage och annat Byte. Mediatorerne til Fredz Tractaterne äre nu alle stadde på theras Reesor til Christianopel. The Hollenske Gesanterne äre öfwerkomne den 16. hujus til Helsingborg/ och den 17. dito om Morgonen bittidha therifrån widare vpryckt/ hafwa bekommit aff wår Commendant i Helsingborg 30. Wagnar til theras bagage. Den Fransösiske Abassadeuren är i går ankommen i Helsingborg och får ther 40. Wagnar til sitt bagage. I Morgon förwentes the Danske Commissarier i bemelte Helsingborg/ hwilke hafwa låtit begära/ at man skal förskaffa them i förrådh 100. Wagnar til theras bagage. Och hafwa the altsammans ärnat sigh at gå den närmaste wägen ifrån Helsingborg til Christianstadh/ män effter then Broen wedh Sunderslo/ hwilken är then förste som the hafwa meent passera här i Skåne/ rätt den Natten tilförenne/ nemligen then 16. hujus är blifwin aff Isen sunderslagen/ altså moste the nu alla draga några Mijlar omkring/ och hafwa för elackt före skul een beswerligh Reesa.

Medh Sal. H. Johan Krusens Lijck hafwer man och så fördrögt här til/ I förhopning/ at thet skulle blifwa bätter före/ Män effter ther til är ännu liten apparentz, Altså skal thet entligen föras härifrån i Morgon/ om Gudh wil/ och comiteras aff hans Excel. Feldtm. sielff i Person på twå Mijlar.

[ 2 ]

Ifrån Stettin den 28. Decemb.

Öfwersten Per Anderson hafwer lyckligen slagit the Keyserske för Drachenberg i Schlesien/ nedherhuggit en stoor deel och fåt 530. Fångar hwilka nu sendes hijt och dageligen förwentas. Bemelte Öfwerste hafwer sedhan några daghar legat omkring Staden Oels/ och hafft i Sinne at gå widare til Bernstat och Warrenberg. Hans Öfw: Leutenant Vlffsparre hafwer conduiserat ett partie aff 80. Hästar den wägen åth Breslaw/ och rencontrerat 100. Keyserske Ryttare/ bracht them på Flychten/ och fåt 8. Ther aff til Fångz. Och huru wäl ännu ett annan Keysarisk Partie hafwer intet warit långt therifrån/ så hafwa the lijkwäl intet fördristat sigh at stå emoot/ vthan hafwa allsamman i största hastigheet tagit flychten in til Stadhen Breslaw.

Från Ambsterdam den 1. Jan.

HÄr i Landet werfwas nu på nytt 2000. til Häst/ och 10000. til Foot/ som kallas Wartgelders/ nemligen som blifwa antagen i stället för the Compagnier som taghas vthur Guarnisonerne och bringas i Fäldtet/ när något synnerligit är förhanden. Och meenar Printzen först i Wår vthi Februario Månan komma til Fältz åth Flandren/ så starckt som han Aldrigh hafwer warit tilförenne: Een Part præsumera thet lähra gälla Hülst/ eller och gennast Antwerpen. Staterne äre nu åter tillsammans i Hagh/ at besoignera om medel til een extraordinari Felttogh/ om theras Plenipotentiairens Reesa till Mönster/ om theras Interesse vthi thet Swenske och Danske wäsendet/ om Ost Frijslandz wäsendet/ om Ost- och West Indiske Compagniernes Octroyer, och mehra sådant som thenna Staten högst angåår: I dagh är här een förnemligh Kyrkia vpbrändt/ widh den Dam/ benembd then Nye Kyrkian: Eelden säghes wara oförseendes löösskommin genom een Teyeldecker; Staden estimeras på några Tunnor Gull.

[ 3 ]

Från Ossnabrygge den 2. Janu.

MEdh Fredz Tracttaten är thet nu/ Gudh skee loff/ kommin så wida/ at Gesanterna så wäl här som i Münster hafwa giort hwar annan wissa skriffteliga Propositioner, thervthinnan någorlunda förklarat theras Intentioner. Effter som ther vthur Copierne aff samma Propositioner som här hoos serdeles Tryckte äre/ med mehra omstendigheeter är til at förnimma. Eliest persistera the Keyserske Gesanterne ännu ther på at the intet wela vthgifwa Salvos conductus för deputerade aff Stadhen Strålsund/ alt oachtat hwadh aff the Swenske theremoot blifwet remonstrerat, hwilket ännu förorsaker stoor differentz. Den afledne Portugesiske Ambassadeurens Don Borello Lijck är i förgåår här ifrån affsend/ I meening at thet skulle föras til Bremen och widare till Holland/ män är aff the Keysarske een halff Mijl härifrån interciperat och fördt til Förstenaw. Hwilken Affront aff the Swenske Legaterne blifwer mächta illa vptagit/ aldenstund bemelte Don Botello hafwer intet warit här tilstädes som een Legat, vthan allenast som Pars Comitatus Legationis Svecicæ effter som och hans Excel. Herr Johan Oxenstiernas Pass och några af hans Folck hafwe warit i föllie medh Lijket: är altså til at befruchta/ om thenna exorbitantien icke blifwer remedierat, och restitutionen snart fölier/ at thet skal förorsaka icke litet förhindring i Fredz Tractaterne. Effter som man på then Swenska sijdan icke wil gerna submittera sigh åth sådane violentier.

Rulla på Hans Kongl. May:tt i Dannemarck och Norge/ deputerade Commissarier, Tienare och Hästar.

Hans Excel. Her Corfitz Vlfeldt Richs Hoffmestare/ - - - - Tienare 12. Hästar. 12. [ 4 ]Hans Excel. Cantzelern Her Christian Thomson. - - - - - Tienare 10. Hestar 10.

Hans Excel. Her Christoffer Vrne. - - - - - Tienare 6. Hästar 6.

Hans Excel. Jörgen Seefeld. - - - - - Tienare 4. Hästar 6.

Commissariernes Adelsmän.

Marskalck Arendt von Kulaw/ medh 4. Tienare och 6. Hästar.

Peder Wibe medh 6. Tienare och 3. Hästar.

Kieldh Kragh medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Siwart Brockenhuuss med 2. Tienare och 3. Hästar.

Tige Belaw medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Lauge Bech medh 2. Tienare 2. Hästar.

Peter Fedh medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Lauritz Belaw medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Christoffer Walchendorff 2. Tienare och 2. Hästar.

Mogens Frws medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Olloff Rossenkrantz medh 2. Tienare och 2. Hästar.

Tyske Secretarius Fredrich Günter medh 1. Tienare och 2. Hästar.

Secretarius Christian Weimar medh 2. Tienare.

Ännu förvthan bemelte Personer och Hästar/ 60. Personer och 25. Hästar.

Datum Hälsingör den 21. Janu. Anno 1645.

No 6.