Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 8. Tisdag 12 januari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 9. Onsdag 13 januari 1836
N:o 10. Torsdag 14 januari 1836  →
Index


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 9. Onsdagen den 13 Januari 1836.


Meteor. Obs. Den 12 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 24,99, 1/4 gr. blidt, S. mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 24,92, 1 1/4 gr. blidt S. mulet. — Den 13 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 24,92, 3/4 gr. blidt, S. mulet.


Icke-Officiell Afdelning.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

— H. K. H. Kron-Prinsen täcktes i går bivista Kongl. Witterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademiens sammankomst, hvarvid Akademiens Præses, Hof-Marskalken och Riddaren von Beskow, uppläste en lefvernesbeskrifning öfver akademiens framlidne Heders-Ledamot, Hans Exellens Generalen m. m. Hr Grefve A. F. Skjöldebrand, till hvars afhörande Hans Exellenses i staden varande närmaste anhöriga blifvit af Akademien inbudna.

= Kongl. Samfundet för utgifvandet af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia har till Ordförande, äfven för innevarande år, enhälligt valt Hans Exellens Riks-Marskalken m. m. Herr Grefve M. Brahe.

Med Konungens, Dess Höge Beskyddares, Nådiga bifall har Kongl. Samfundet till Ledamöter valt, Öfverste-Kammmarjunkaren och Kommendören m. m. Friherre G. A. Stjerneld, och Kammarherren och Riddaren B. E. Rosenblad, samt till Korresponderande Medlemmar, Kongl. Maj:ts Chargé d'Affaires vid Nederländska Hofvet, Kammarherren Grefve A. R. Wrangel, och Professoren Sebastian Ciampi i Florens.

= Under loppet af sistl. vecka hafva följande varu-artiklar, genom mäklare-slut å Stockholms Börs, blifvit till nedanstående priser för kontant försålde: Ärter per tunna, 9 R:dr 16 sk.; Bränvin per kanna, 44 sk. 6 r:st.; raffinerad Olja per kanna, 3 R:dr; Sviskon per 100 ℔, 17 R:dr; Bomullslärft per aln, 15 sk.; Georgia Bomull per ℔, 45 sk., allt R:gsmynt.

= Stockholms Vågpriser den 11 Januari: Stångjern 16 R:dr, Bergsmansjern 15 R:dr, Knippjern 18 1/2 R:dr, Bandjern 20 à 19 3/4 R:dr, Bultjern 20 1/4 R:dr, Jernplåtar, valsade 29 1/2 R:dr, dito smidda 25 R:dr. Alla dessa priser äro likväl blott nominela, emedan inga försäljningar skett, ej eller ske under denna månad. Garkoppar 129 à 130 R:dr, Stål 7 1/2 à 7 3/4 R:dr, äfven nominelt.

= Adelsö. Folknummern inom denna församling var förflutne December 552 personer, 242 man- och 310 qvinkön. — Öfver 15 år 165 man- och 210 qvinkön. — Under 15 år, eller barn, 77 man- och 100 qvinkön; under nästlidne år 1835 voro födde 18 barn, (6 man- och 12 qvinkön, deribland 4 af oäkta säng; under loppet af året hade 23 personer med döden afgått, 13 man- och 10 qvinkön, derigenom 9 äktenskap blifvit upplöste, 6 genom mannens, 3 genom qvinnans afgång; 10 barn hade blifvit vaccinerade; utaf församlingens ungdom hade 2 gossar och 7 flickor första gången begått H. H. Nattvard; för 12 brudpar var lysning till äktenskap afkunnad, hvilka ock blifvit sammanvigde; 59 personer hade inflyttat till församlingen, 27 man- och 32 qvinkön; 61 personer hade derifrån utflyttat, 32 man- och 29 qvinkön; i beväringsåldren varande ynglingar voro födde år 1811 fyra, 1812 sex, 1813 ingen, 1814 fem, 1815 fem, eller tillsammans 20 af alla 5 klasserna för år 1836.

Lund. (Korr. Art) Den 31 sistl. Dec. afslutades för året Skånska Brandförsäkrings-Inrättningens böcker och räkenskaper, af hvilka befinnes, att Inrättningens kapital, under samma dato, uppgick till 138,340 R:dr 31 sk. Behållna vinsten för år 1835 besteg sig till 22,701 R:dr 20 sk. 11 r:st.

= Under loppet af 1835 äro inom Lunds Domkyrko-församling födde 168 lefvande barn, nemligen: 88 gossar och 80 flickor, af hvilka 12 gossar och 14 flickor varit oäkta. — Döde 95, nemligen 45 man och 50 qvinkön — Vigde 36 par. (Lunds Weckob.)

Wexiö den 4 Jan. Under loppet af förflutna år 1835 äro inom Wexiö Stads- och Landtförsamlingar födde: äkta, mankön 43, qvinkön 35, 78 oäkta, mankön 5, qvinkön 10, 15: således 93 födda, deraf 48 mankön och 45 qvinkön. Döde 36 mankön och 41 qvinkön, summa 77. Upplöste äktenskap: genom mannens död 12, genom qvinnans död 11, summa 23. Vigde 13 par. (T. i W.)

Borås. Under det förflutna året äro inom Borås Stadsförsamling födde: af mankön 17, af qvinkön 33, deribland 6 oäkta, tillsammans 50 lefvande barn. D:o döde af mankön 17, af qvinkön 18, tillsammans 35, Äktenskap upplösta genom mannens död 8, genom qvinnans död 5, tillsammans 13. Äktenskap ingångne af 2:ne ogifte 11, af enkling och ogift 4, af ogift och enka 2, tillsammans 17. (B. W.)

Carlskrona. Under loppet af år 1835 äro, uti Kongl Am:ts Församlingen födde: inom äktenskap: mankön 64, qvinkön 78; utom äktenskap mankön 9, qvinkön 9, summa 160. Döde: mankön 90, qvinkön 64, summa 154. Äktenskap upplöste: genom mannens död 35, genom qvinnans död 4. Flera döde än födde: mankön 17; qvinkön 23. Vigde 36 par.

Uti Storkyrko-församlingen födde: inom äktenskap, mankön 23, qvinkön 29: utom äktenskap, mankön 8, qvinkön 10, summa 72; dessutom dödfödde: mankön 3. Döde: mankön 22, qvinkön 36, summa 58. Öfverskott af födde: mankön 11, qvinkön 3. Vigde 19 par. Upplöste äktenskap: genom mannens död 9, genom qvinnans död 8, tillsammans 17.

Uti Tyska Församlingen, födde: inom äktenskap, mankön 32, qvinkön 34; utom äktenskap: mankön 5, qvinkön 3, summa 74; dessutom dödfödde 4. Döde: mankön 27, qvinkön 27, summa 54. Flera födde än döde: mankön 10, qvinkön 10. Upplöste äktenskap: genom mannens död 6, genom qvinnans 6. Vigde äro 16 par.

Söderhamn. Under loppet af nästledne December månad hafva följande gåfvor till de brandskadade härstädes inkommit, nemligen:

Den 3, uti bref från Hedemora, en insamling af Innevånarne derstädes 173: 16; i kouvert med Stockholms poststempel, af den 1/12, insände af R. G. 6: 32; i bref från Stockholm af den 1 December, "en gåfva till de genom eldsvådan mest nödlidande" af L. H. 50:; genom Vällofl. Magistraten i Gefle, insamling af Handels-, Handtverks-, Skeppare- och Fiskare-Societeterne derstädes 400:, af Nöds-, Brandhjelps- och Byggnads-Komitéen i Wenersborg, af egna erhållna Brandmedel 200: Den 6, genom Hr G. G. Kjellman i Fahlun, insamling derstädes till de mest behöfvande 350:; insamling af Redaktionen för Dagligt Allehanda 60:; med föreskrift, att, enligt gifvarens önskan, 3 R:dr B:ko skola tillfalla den af arbetsfolket, som med flit och ordning utmärkt sig att vid eldsvådan rädda Köpmannagods; af G. C. från Upsala Län, till de mäst nödställde genom branden 33: 16. Den 9, från Hofmarskalken Hr Baron Ridderstolpe, genom Handlanden Wedin 66: 32.; af Dahlfors bruksägare 1 kisia 5-tums Furuspik och 1 Sk℔ näfver. Den 10, insamling af Boktryckaren Lindh i Örebro 119: 32. Den 11, af en okänd från Dalarne 20: Den 12, af Hr Prosten Frænell i Alfta 1 1/2 tunna Råg. Den 13, insamling genom Redaktionen af Aftonbladet 500: Den 16, af Ljusne-Verkens Bruks-Intressenter 150: Den 17, insamling i Nora Stad, genom Hr Borgmästaren C. M. Victorin derstädes 130:; sammanskott i Enköpings Stad, genom S. M. Adjuncten Hr J. F. Ehrenström 79: 8. Den 18, enligt Socknestämmo-Protokoll af den 22 November, Söderala Socknemäns åtagande att till de mäst nödlidande här i Staden införa antingen 2:ne Timmerstockar, eller ock en sådan och en skrinda ved för hvarje rök; Från Hr Prosten A. Berg i ÖfverGrahn 13: 16.; hvaraf Hr Apothekaren Lehman, såsom en bland de brandskadade, enligt gifvarens föreskrift, erhållit 6 R:dr 32 sk. Den 20, af Hr Prosten Norell i Norrala 1 tunna Råg och 2 tunnor potates; af Norrala Socknemän 10 tunnor Råg och 6 tunnor Korn; af Lärfts-Kramhandlare-Societeten i Stockholm, inlemnade af Handl. Wedin här i Staden 253: 16. Den 24, insamling genom Hr Oskar Gyllenpalm i Stockholm 44:, i till Pastors-Embetet ställdt, anonymt bref med Sala Poststämpel den 14/12, samt svart Sigill och bokstäfverne A. M. M. 3,; från Vällofl. Magistraten i Stockholm, af medel, ställde under dess enskilta disposition, till de mäst nödlidande genom branden 400:; från Källarmästaren H. S. Krook i Westerås, behållning af en dans-soirée derstädes 55:; genom Redactionen af Gefle Weckoblad: insamling af Anders Andersson i Thorsåker 9: 32.; och sammanskott af Ståndspersoner inom Ofvansjö Socken 150:; i anonymt till Brand-Kommittéen ställdt bref, försedt med Poststämpel Lund den 17/12 och Sigill med J. F. 20:; genom Boktryckaren P. E. Winge i Nyköping, insamling af Sällskapet Föreningen derstädes 66: 32.; och gåfva af enskilt person 2. Den 27, insamling af Redaktionen för Linköpingsbladet, till de mäst lidande genom branden 72: 32.; ytterligare insamling af Hr C. G. Kjellman i Fahlun 130:; uti bref utan underskrift, dateradt Julafton samt med A. M. eller M. M. i Sigillet och med Poststempel Mariestad den 24/12, 2:; hvilka, enligt gifvarens disposition, blifvit använde till inköp af kläder åt Fiskaren Granbergs yngsta barn, såsom efter branden mäst behöfvande. Den 28, insamling af Hr Prosten Jäderlund i Thorsåker 33: 16.; från en okänd i Södra Helsingland 20:; af Hr Pastor Tjerneld i Ofvanåker, till de mäst behöfvande 1 tunna Råg, samt förbindelse att vid lägligt tillfälle denna och 2:ne nästpåföljande vintrar lemna en tolft bräder, eller 3:ne tolfter inom 3:ne år. Den 31, ytterligare af Ljusne-verkens Bruks-Intressenter 25:; på Oscarsdagen insamlade i Askersund och genom Hr Häradshöfdingen A. W. Knös hitsände 70, att tillställas dem, som genom branden förlorat brandförsäkrade hus; af Hrr A Lindgren och J. Kjellman i Borås insamlade 105; hvaraf 10 R:dr skola tilldelas någon Kopparslagare, som genom eldsvådan förlorat. Summa 3,813 R:dr 40 sk. Banko; hvarförutan Enkefru Tullförvalterskan Wennberg, hvars egendom uppbrunnit, afstår till de mera behöfvande den andel, som kan henne tillkomma af brandmedlen. Hvilkel härmedelst tacksammast redovisas. Brand-Kommittéen i Söderhamn.

Christianstad. Nyårsdagen hade Chefen för det här förlagda Vendes Artilleri-Regemente, Hr General-Adjutanten m. m. v. Arbin, låtit sammankalla Regementets Officers-, Civilstats och Underofficers-korpser samt vissa af manskapet inom hvarje Batteri, på Regementets sjukhus. Sedan Hr Regements-Chefen i ett kort tal tolkat Regementets förbindelser till Regements-Läkaren och Riddaren D:r Bergholtz, för det utmärkta nit och skicklighet, hvarmed denne i nära 20 års tid besörjt sjukvården inom Regementet, hvilken till stor del genom hans outtröttliga och lyckliga bemödanden blifvit bragt i det förträffliga skick, hvari den befinner sig, tillkännagaf Chefen sin önskan att, som en gärd af Regementets erkänsla, uppsätta D:r Bergholtz' portratt i det rum, hvarifrån han gemenligen utdelar sina föreskrifter och råd, eller det så kallade mottagningsrummet. Porträttet, väl träffadt, och och hvilket utan Doktorns vetskap blifvit anskaffadt samt försedt med en inskrift, som antydde anledningen, uppsattes derefter och en skål proponerades af Hr Regements-Chefen för D:r Bergholtz (Sk. Post.)

Götheborg. Underrättelsen om Hr Lidbäcks gripande och fängslande i Odensee[1] har redan i förrgårs ingått härstädes. Den Danska Polisen lärer härutinnan njutit särdeles biträde af den mellan Corsör och Nyeborg varande telegraf-kommunikationen. Äfven med kännedom om Danska Polisens skicklighet och nit, var det föga troligt att Lidbäck skulle ertappas på Dansk botten, med det försprång han hade. Väl har det beställsamma ryktet vetat påstå, att ett misstag skett vid häktandet, och att en annan person blifvit tagen för Lidbäck o. s. v., men detta är föga troligt. (Göth. Dagbl.)


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Petersburg den 15 Dec. Detta års sjöfart upphörde ovanligen tidigt och oförväntadt. Då isgången började i Newa, voro ännu 60 skepp i Cronstadt under lastning. En mängd bördingar och båtar på vägen dit med för dem bestämda laster och transporter derifrån med inkommande varor, måste alla, utan att kunna uppnå sin bestämmelse, söka skydd vid stränderna, der deras laddningar med stora kostnader nu lossas för att uppläggas eller vidare befordras. Till vår hamn väntades dessutom 70 fartyg med ett varuvärde af 60 mill. Rubel. Dessa äro till en del förolyckade, några inkomna till Reval, och de öfriga ligga nu i isen utanför Cronstadt, hvarifrån man sedan fyra veckor hitintills förgäfves bjudit till att genom inisning bringa dem i hamnen, hvilket omsider torde låta göra sig. Man har äfven gjort försök att isa ut en mängd utgående fartyg till sjös, hvilket likväl alldeles icke velat lyckas, och numera blifvit helt och hållit uppgifvit sedan kölden återigen tilltagit. Följderna deraf blifva högst menliga för vår exporthandel, ty en mängd af landets produkter hafva efterblifvit och ökat tillgången för nästa års skeppning. Deremot har för de flera utländska varor, den fördröjda tillförseln varit gynnande, då de, som ägt förråder, kunnat draga nytta af ett sådant förhållande, likväl på de importörers bekostnad, hvilka antingen förlorat eller måste för en längre tid umbära deras införskrifningar. Dessa tilldragelser hafva för Svenska handeln ej medfört andra obehagligheter, än att skeppet Oscar, Kap. Fisch från Hernösand och skeppet Anna Charlotta, Kap. Sandberg, hemma i Norrköping, öfvervintra, det förra i Cronstadt och det senare härstädes. — Till vår hamn hafva under loppet af detta år inalles inkommit 58 Svenska och 49 Norrska fartyg med en större import än vanligt, hvaribland, af Svenska och Norrska produkter räknas 5964 tunnor alun, 1,743 tunnor rödfärg, 10,288 tunnor hafra, 883 t:r råg, 70,826 t:r sill. Denna tillförsel af alun och sill har varit för betydlig att kunna medföra fördelaktiga resultater. Också äga vi af den förstnämda artikeln ett förråd af 3,600 t:r, hvarföre man likväl väntar sig bättre afsättning, sedan vintertransporterna hunnit befordra en billigare kommunikation med Moscau, der de Ryska aluntillverkningarna ej mera äro så betydliga som förr och framdeles blifva mindre lönande, emedan priset å rått svafvel, som dertill användes, stigit från 2 Rub. 70 Cop. till 4 Rub. p:r Pud (38 1/2 Sv. ℔) Föröfrigt har detta års import uteslutande varit från Sverige, men af den Österrikiska, som hitkom förlidet år, finnas ännu 600 t:r oförsålda. De höga prisen å Norrsk sill, som vid [ 2 ]sjöfartens början beviljades, föranledde till större hitsändningar deraf än någonsin tillförene ägt rum, och dessa ökades ännu mera genom de införskrifningar härvarande sillhandlare gjort af 20,000 tunnor för gen räkning. I följd af denna utöfver behofvet skedda tillförsel, finnas ännu 21,000 tunnor magasinerade, hvilka under vintern svårligen kunna upprymmas. Priset nedsättes, men utan framgång, ty inga köpare finnas. — Af rödfärg äro 957 tunnor osålda. Närmare våren torde denna vara kunna afsättas, åtminstone den af bättre qvalitet. — Efter all anledning blir spanmål icke tillåten till tullfri införsel nästa år, åtminstone har Regeringen kungjort, att denna tullfrihet endast kommer att fortsättas för hamnarna i Estland och för staden Narva. — Det å socker så mycket stegrade priset bibehåller sig ännu, emedan de betydligaste partierne stannat hos några spekulanter, som bjuda till att tvinga detsamma ännu högre. — Bland Ryska produkter kunna talg och hampolja. numera anses såsom föremål för spekulationslusten. Efter skeppningarnes slut återstå här icke mindre än 40,000 fat talg, och till nästa år förväntas 90,000, så att då blir en tillgång af 130,000 fat. Man borde, i anledning deraf, med skäl kunna förmoda, att prisen skulle snarare falla än stiga, men, detta oaktadt, har gul talg blifvit afslutad på kontrakt till 123 Rubel och för den hvita fordras 125 Rub., allt med handpenningar. — Af hampa återstå endast 200,000 Pud i lager, allt af första sorten. Af utskotts och half-ren är forrådet alldeles upprymdt, men en tillförsel innan de vanliga barkernas ankomst med den nya kan dock emotses, emedan flere af dem, som i år, i anseende till den tidiga kölden, ej hunno hit, och med hvilka väntas inalles 35,000 Pud, öfvervintra i vårt grannskap och kunna således vara här vid första öppet vatten. Nästa års tillförsel af hampa blir sannolikt vida mindre än de senare åren, och tros ej öfverstiga 1,600,000 Pud. — Linskörden har varit ovanligt gifvande, och hitväntas icke mindre än 500,000 Pud. På linfrö deremot blir mindre tillgång och af sämre qualitet. — Prisen å rå hudar hafva under sommaren varit ganska liten förändring underkastade, och säljarnes förhoppning att kunna höja dem, förfelades alldeles, emedan man i England. i anseende till en större tillförsel från Ostindien, haft mindre behof af denna vara härifrån. Här finnes således ett ansenligt lager af alla sorter, för hvilket man dock tror sig böra hålla på äldre priser, ty inuti landet skall förrådet vara mindre betydligt och varan betalas ganska dyrt. — Blott 180,000 Pud koppar hafva i år blifvit skeppade, således 100,000 mindre an förledet år. Orsaken dertill är den ringare afsättningen utomlands. Jernskeppningarna hafva deremot varit något större än i fjol, likväl inskränka de sig lill 795,000 Pud. Ännu återstår ett förråd af 236,000 Pud; men till nästa år väntas ej någon särdeles stor införsel, aldenstund behofvet för inhemsk konsumtion årligen så betydligt tilltagit, att jernet under hitvägen, särdeles på marknaden i Nishney Novogorod, finner en fördelaktigare afsättning än här till skeppning.


Öresunds-lista.

Från och med den 25 till och med den 31 Dec. passerade intet Fartyg med destination till eller från Sverige. Vinden var i Sundet den 1 Jan. 1836 om morgonen NO. — 1836 den 1 och 2 Jan. passerade ej något fartyg med destination till eller ifrån Sverige. Den 3 Jan. om morgonen var vinden NV. i Sundet


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Portugal.

Engelska blad innehålla underättelser ifrån Lisabon till den 19 Dec. som förmäla, att förberedelser derstädes redan gjordes till Drottningens förmälning, och att, i och för detta ändamål, en konselj blifvit hållen, i hvilken H. M. Sjelf presiderat. Instruktioner hafva blifvit afsända till Grefve Lavradio. Hr Pereira skall öfverlemna så väl dessa, som de för Drottningens tillkommande gemål bestämda skänker. Ministrarne Loureiro, Caldeira och Bandeira berömmas såsom sjelfständiga män; men så är icke förhållandet med deras kolleger, och man anser derföre ej omöjligt att Hertig Palmella och Herrarne Freire, Carvalho och Magalhaes skola inträda i kabinettet, i synnerhet om man kunde förmå Hertigen af Terceira att återtaga sill befäl öfver armén. De nuvarande Ministrarne, fruktar man, skola erhålla en svag majoritet i Deputerade-kammaren, och Drottningen vill hvarken upplösa den eller utnämna nya Pärer. I det inre af landet förefalla ännu en mängd röfverier och mordgerningar. I Moura hafva tre Migueliter, som befunno sig i fängelse, blifvit på ett grymt sätt mördade af sex personer, hvilka voro maskerade. Resten af Spanska legionen har inskeppat sig till Barcelona. Af Portugisiska hjelptropparna hafva 3,500 man gått öfver gränsen, och återstoden, 2,500 man, skola före julhelgen inrycka i Spanien.

(Hamb. Corr.)

Frankrike.

Pariser-tidningar af den 28 Dec. påstå, att Marskalk Clauzel vid den nya expedition han vill företaga emot Tleemcen, har för afsigt att begagna sig af den fruktan, som Fransmännen genom sina sista segrar ingifvit Araberna, för att förskaffa sig fast fot i det inre af landet. Ända till den 17 dennes befunno sig expeditions-tropparne emellan Mostaganem och Masagram, och höllo hela kusten besatt. De båda Arabiska stammarna Borjia och Hachem hafva, enligt underrättelser från Mostaganem af den 16 dennes, förenat sig med Ibrahim och underkastat sig Fransmännen. Den senare hade tagit sitt högqvarter i Mostaganem, emedan han icke ansåg sig nog säker i Mascara, som Marskalk Clauzel anvist honom till sitt residens. (B. H.)

Norra Amerika.

Tidningar ifrån New-York af den 1 Dec. förmäla, att striden fortfar i Tejas, och att det bekräftat sig, att de Amerikanska frivilliga eröfrat fästet Golinde (la Bahia vid S:t Antonii-floden.) (Hamb. Corr.)

Afrika.

Franska tidningen Journal des Debats innehåller följande äldre korrespondens-artikel, som likväl torde anses förtjena uppmärksamhet:

"Den vigt och den nyfikenhet man i närvarande ögonblick läster vid expeditionen till Mascara, föranlåter oss tro, att våra läsare med nöje skola emottaga några närmare underrättelser rörande denna expedition. De här nedanföre anförda äro oss meddelade af en ung, vid Generalstaben anställd officerare, som sjelf varit ögonvittne till samtlige de tilldragelser, hvilka han beskrifver. Se har några utdrag ur hans bref:

Oran den 26 November.

Vi hafva nu i tvenne dagar uppehållit oss härstädes och, som jag kan försäkra er, ingalunda haft ledsamt. Föreställ er det mest bullersamina, det bäst befolkade qvarter i Paris. Sådant är Oran i närvarande ögonblick. Här hvimla hästar, kärror, åkdon af alla slag om hvarandra; man trängs, man knuffas, såsom vid utgången från ett spektakel; de som icke kunna finna plats i husen, bivuakera på gatorna.

Oran räknar endast 7000 invånare; del skulle kunna rymma vida flere. Den bebodda delen af staden är den minsta; ruiner upptaga större delen af dess omkrets. Det är endast på tvenne gator, som handeln drifves. Hvad bodarne angår, så äro de samtligen lika beskaffade, äga från 7 till 8 fots höjd, och likna mycket menageri-burarna i Jardin des Plantes.

Vi hafva få sjuka i Oran. Vädret är förträffligt. Kronprinsen har ägnat en särdeles omsorg åt inrättningen och vården af sjukhusen, och intet har för detta ändamål blifvit underlåtet. Så snart H. K. H. ankommit, åtföljde han Marskalken till en mönstring af trupperna, hvilka paraderade på en upphöjd plats i grannskapet af staden. General Oudinot förde vid detta tillfälle befälet. Denne höge officer ådagalägger en stor grad af verksamhet, och hans truppers vackra hållning gör heder åt hans nit och ovanliga förmåga.

Bejen Ibrahim anlände med hela sin stab, för att anhålla hos Prinsen och Marskalken, att de ville mönstra hans trupper, hvilka uppställde sig på venstra sidan om vår styrka.

Ibrahims tält höjer sig midt ibland de med Frankrike förbundna Arabiska stammarnas läger. Kring det inre af detsamma slingra sig präktiga divaner; det är prydt af Österländska vapen, och belagdt med dyrbara mattor, på hvilka ingen Arab, med undantag af Bejen sjelf, har rättighet att trampa, utan att aftaga sin fotbeklädnad. Ibrahim lät med mycken högtidlighet servera kaffe åt Kron-Prinsen. Äfven gafs till Dess ära en serenad, hvarvid orkestern utgjordes af de mest bullrande instrumenter. Man rättar alltid, vid sådana tillfällen, musikens ljudlighet efter den persons rang, för hvilken den anställes. I detta hänseende hade visst icke H. K. H. att beklaga sig.

Man kan svårligen göra sig ett begrepp om det outtröttliga nit, Marskalk Clauzel städse bevisar. Han befaller med lugn. Alla lyda honom med ifver och noggrannhet. Han förutser alla behof. Trupperna, å deras sida, förtjena det största loford. Det är endast en sak de frukta; den, att icke få sammanträffa med fienden. Marskalken har i det inre af staden låtit organisera ett Nationalgarde, för att bestrida vaktgöringen. Han använder sjöfolket till tjenstgöring till lands. I alla sina bemödanden bistås han på det trognaste af Kommendanten de Lamoncière. Denne är en officer af utmärkt förtjenst, hvilken, genom sin erfarenhet och kännedom af landet, gjort Marskalken stora tjenster.

H. K. H. Hertigen af Orleans har besett lägret vid Figuier (fikonträdet). Det bär sitt namn af det enda träd, som vexer på 10 lieues' afstånd härifrån. Oaktadt den karakler af nakenhet, som utmärker denna trakt, är ändå anblicken deraf icke dessmindre egen och pittoresk.

Sedan Prinsen och Marskalken hunnit opp på en liten höjd, som dominerade faltet, stannade de vid det präktiga skådespel, som nu erbjöd sig för deras blickar. Vi voro på ett böss-skotts afstånd från den stora sjön Sliga, i hvilken Atlas speglade sig; vid horizonten höjde sig klipporna öfver denna ofantliga vattenmassa, på hvilken vi icke kunde se något slut. Emellertid uppställde sig trupperna på tvenne leder, ock musiken uppstämde några stycken, som för oss återkallade minnet af dagarna i Paris.

Prinsens besök räckte i fyra timmar. Han har med största noggrannhet undersökt allt, så väl truppernas som lokalernas beskaffenhet, och, ehuru hans militära skicklighet är allmänt bekant, har han likväl väckt allas uppmärksamhet genom sin grundlighet i detta hänseende. Ingenting undgick honom, och intet fann han vara sin uppmärksamhet ovärdigt. Allt blir af vigt, när det gäller våra krigares bästa och våra vapens framgång. H. K. H. tycktes utmärka det sjuttonde linie-regementet, som en trupp af särdeles god hållning. För öfrigt hafva alla af Prinsen mönstrade regementer gjort sig förtjenta af Högstdensammes loford. Alla begära med en mun att få marschera, och Prinsen anmärkte ganska rigtigt, "att här gjorde sig icke någon blind ifver gällande, utan en ädel och uppriktig vilja, på hvilken man i ett afgörande ögonblick kunde räkna."

Marskalken sysselsätter sig i detta ögonbick med en plan af högsta vigt. Han söker utså oenighet och söndring bland Araberna, och ådagalägger häri en ovanlig skicklighet. Man har redan hunnit till ganska lyckliga resultater. Flera mäktiga stammar hafva ännu icke satt sig i rörelse, för att stöta till Abd-el-Kader. Häribland äro stammarna Garrabas och Beni-hammer. Tack vare Marskalkens diplomatiska förmåga, man kan nu nästan med säkerhet antaga, att de vid floden sig församlande trupperna icke uppgå till mera än 8,000 man, hvaraf 6,000 kavallerister. De östligt boende stammarna hafva ännu icke satt sig i rörelse; de frukta nemligen en diversion från trakten af Algier. Emellerlid får man icke neka, att ju Abd-el-Kader äger till sin disposition en ganska fruktansvärd styrka; han är att anse som upprätthållaren af Afrikas frihet, som föreningspunkten för de genom så ofantligt afstånd spridda stammarna. Abd-el-Kader är af rent Arabiskt blod, utan fremmande uppblanning; han tillhör en särdeles aktad Marabut-slägt; han är en man med tapperhet och förstånd; hos honom tyckas nästan alla de egenskaper vara förenade, hvilka profeterna fordra af den, som åter skall kunna höja Arabiens gamla fana. Det är i detta hänseende, som Abd-el-Kader är farlig. Han kan räkna på bistånd af den Marockanska Kejsaren, en fanatisk och intolerant Muselman.

I opposition mot det Arabiska partiet, för hvilket Abd-el-Kader är chef, står det Turkiska, som representeras af vår bundsförvandt Ibrahim Bej, af hans trupper, af stammarna Douaires och Smelas, hvilka slutat sig till Fransoserna, derför att de, innan Franska eröfringen, hade i uppdrag att för Turkarnes räkning med härsmakt indrifva de skatter, som voro de Arabiska stammarna pålagda. I Tleemce äro Mustapha Ben Ismael och alla Koulouglis (Turkarnes söner) på vår sida. Så väl politiken, som våra vapens ära, tycks således befalla oss att på ett lysande sätt förödmjuka det parti, som kämpar för Afrikas sjelfständighet, och som varit så förderfligt för vårt herravälde derstädes, att så mycket som möjligt gynna den Muselmanskt sinnade faktionen, och att inkalla i styrelsen alla de Turkar, som känna sig äga lust att med ära och framgång tjena i Fransmännens leder.

Lägret vid Figuier den 27 November.

Natten till den 26 tog Prinsen sitt qvarter hos Marskalken i lägret vid Figuier, der han då ännu icke hade gjort mera än ett besök, för att mönstra trupperna. Marskalken utvecklar här hela sin vanliga verksamhet. Sedan fälttåget börjat, tyckes han nästan hafva blifvit ung på nytt. Han är outtröttlig, han föregår de yngsta med sitt exempel, och hans erfarenhet inger aktning hos alla. Soldaten är vid godt mod. I går mot aftonen upptäckte de i lägret vid Figuier samlade trupperna plötsligen några uppflammande eldar, som voro påtända af Abd-el-Kaders lätta rytteri. Detta förorsakade en så allmän glädje, att soldaterna samlade sig i flockar inom lägret, och att dans och sång fortforo hela natten, ända till dess eldarna slocknat.

I dag på morgonen har Marskalken, åtföljd af Kronprinsen, besökt alla Brigaden Oudinots bivuaker. En lemligen kylig natt hade icke förorsakat någon förändring i soldatens goda lynne.

Förtropparne skola aftåga under befäl af General Oudinot. Bland Generalens eskort finnes en Ryttmästare, hvilken tjenstgjort hos honom som Ordonnans, och hvars historia är ganska märkvärdig. Han är till födseln Turk, heter Abdalhad, och är en ung man af ovanlig tapperhet och sällsynt liflighet. Sedan han trädde i Fransk tjenst, har han med egen hand, under brinnande slagtning, dödat nitton Araber, och fått fem hästar sig undanskjutna. Konungen har gifvit honom Hederslegions-korset, i anledning af hans lysande uppförande i den olyckliga affären vid Macta den 26 Juni. Sedan hans häst blifvit honom undanskjuten i samma anfall, der Öfverste Oudinot tillsatte lifvet, dödade Abdalhad en Arab, tog hans häst och räddade på den Öfverstens lik, hvilket det lyckades honom att genom tusende faror föra ända till Oran.

Då H. K. H. lät förtruppen defilera, och just då Ibrahims såkallade reguliera infanteri tågade förbi, uppdrog en ung Mulatt af denna korps en bamburörsflöjt ur sin iicka, och började till Prinsens ära spela "La Parisienne". Denna föga Turkiska artighet roade på det högsta H. K. H. Det är långt kommit, när Turkarnes vanor och plägseder redan så mycket låtit lämpa sig efter de Europeiska. Men äran af detta resultat tillhör icke mindre Marskalk Clauzel, än Ibrahim sjelf. Marskalken har insett af hvilken oberäknelig vigt för armén de Turkiska stammarnas införlifvande med densamma vore. Hur mycken nytta kunde de icke tillskynda Fransmännen, om de stridde under sina egna anförare, men till vår tjenst använde hela tin ovanliga raskhet, sin kännedom af landet, sin af fanatismen eldade kraft? Också har intet blifvit underlåtet, för att främja det nu rådande, goda förståndet.

Men natten inbryter. Jag slutar. Jag kommer att med General-staben qvarstanna i lägret. Men, att dömma efter skenet af den kolonns vakteldar, som rigtat sitt tåg mot Tlelat, tyckes den hafva inträffat derstädes, utan att hafva mött motstånd. Farväl. Vi aftåga i morgon."


WITTERHET.

Till
Friherre J. W. SPRENGTPORTEN,
vid dess Makas, född Grefvinna Brahe, Graf.

Sorg och Minne tyst förena
arfvet af din lefnads vår,
och af blommorna, allena,
ligger Liljan på sin bår,
med de englahvita dragen,
rena, som den stjernas bloss,
dit, af syskonsjälar dragen,
Anden flyktat hän, från oss.

[ 3 ]

Drömde du ej blåa vingen
Fäst vid hennes skullra ren?
Röjde ej, i syskonringen,
blicken ett förklaradt sken?
Bar hon ej, bland jordens fröjder,
dock en högre fremlings drägt?
Var ej blott på molnens höjder
hennes hemlands andedrägt?

Blott en stund förlänad vorden
syntes hon en lägre verld.
Hennes vandring öfver jorden
var en molnfri himmelsfärd.
Stödd på Oskulds liljestängel,
blyg hon myrtenkronan bar.
Namnet är blott ombytt. Engel
redan då, som nu, hon var.

Skönt var äfven, Kungars frände,
hennes namn af bördens lott.
Intet ädlare vi kände,
intet — hennes hjerta blott.
Hellre, än af ryktet signad,
hon det tysta offer njöt,
då hon okänd, men välsignad,
spridde lugn i nödens sköt.

Du, som i den djupa grafven
lägger hvad dig himlen gaf
och den brustna vandringstafven
på ett sådant hjertas graf
hvilken lindring äger verlden
för din smärta, ädle vän?
Ingen. — Genom lefnadsfärden
följer dig en sorg, som den.

Ingen? — Äga tårar, gjutna,
ej af minnena en tröst?
Röfvar grafven det förflutna
också från ett dödligt bröst?
När för verlden du ditt sinne
stänger tyst, med qvällens dörr,
lifvets genier, Hopp och Minne,
vaka dock hos dig, som förr.

Och du hör, bland orons hvimmel,
hennes slamma, öm och varm,
ärfd, med blickens blåa himmel,
af de små vid knä och barm.
Allt skall ej ditt lif försaka:
Himmelen, förgråtne far,
gaf dig, då Han tog en Maka,
bilder dock af Modren qvar.

Och, att stödja dig, när smärtan
öfverväldigar ditt mod,
i en Mors, i Syskons hjertan
klappar ännu hennes blod.
Vänners sköte, Medborgsdygden,
öppna dig en trogen famn;
Äran, häfden, fosterbygden,
kalla, manande, ditt namn.

Och den blick var ej den sista,
som du mottog, när du såg
ögats glans, med hjertat, brista,
der den brutna blomman låg.
O, var viss, den blicken följer
dig från stjernor, hvart du går,
tills den natt, som jorden höljer,
mellan er ej längre rår.

Om en stämma, kring dig susar,
väcker tanke i ditt bröst,
som förädlar, som förtjusar,
är hon gömd i denna röst.
Om du ser, på bragders bana,
Segrens lockande behag
med olive-kransen mana,
har hon lånt dess anletsdrag.

De odödlige ej glömma,
i hvart hjertas djup de se.
Hvad vi lida, hvad vi drömma,
hvad vi hoppas, känna de.
Så hon delar ock din vinning,
dina värf i ärans famn,
medborgskronan kring din tinning,
Minnets runa kring ditt namn.


UPPLYSNING.

Tidningen Nya Argus den Tredje omförmäler uti N:o 84 den 18 sistlidne November, att Representanten för Götheborg, Hr Kommerse-Rådet Wijk, skall under nästförflutna Riksdag yttrat: "Jag har varit tillstädes, då kaffesäckar blifvit inlagda i större fat, till vigt af 2500 ℔, ämnade att föras till Sverige. Om man genomgår specialerna, finner man dock icke något kaffefat vara infördt utöfver 800 ℔ vigt, som är det vanliga beloppet. Tvenne fat af 800 ℔ ha således inkommit fria från tull. Staten har uppburit tull endast för ett fat, men tullförsnillaren och tullbetjenten hafva delat vinsten."

Detta för Tulltjenstemäns heder förklenande yttrande, derom Revisions-Kontoret icke förut haft tillfälle att inhemta kännedom, men som genom uppgiften om dess ursprung måhända anses förtjent af förtroende, bör icke, sedan det sålunda vunnit en vidsträcktare offentlighet, lemnas utan bemötande. Den upplysning i ämnet torde derföre böra meddelas, att, enligt Malmö Tullkammares Journal (special) N:o 86 för den 5 Juni 1830, samt dithörande Packhus-Journal, från Köpenhamn inkommit och af Carl Frick till förtullning angifvits ett fat kaffe, som befunnits väga brutto 2560 ℔ och, efter afdrag af stadgad tara, netto 2227 ℔, derför tullafgifter blifvit rigtigt debiterade; samt att, jemlikt Tull-Journalerne, kaffefat mera sällan innehålla den ringa qvantiteten af 800 ℔ netto och derunder, men allmännast, jemväl i Götheborg, deröfver, till och med nära 1400 ℔, hvilket senare motsvarar en bruttovigt af mer än 1500 ℔

Den, som önskar göra sig härom närmare förvis- sad, äger dertill i Kontoret tillfälle.

Stockholm af Kongl. General-Tull-Styrelsens Revisions-Kontor den 11 Januari 1836.

J. M. Hollertz.

Noterad VexelKurs på Stockholms Börs,
Tisdagen den 12 Januari l836.

Uti Svenska Bankosedlar.
London 12 R:dr 2 sk. 66, 75 d. d., 12 R:dr 90 d. d.
Hull att bet. i London, 11 R:dr 47 sk. 83 d. d., 11 R:dr 46 sk. 90 d. d.
Liverpool dito 11 R:dr 47 sk. 90 d. d.
Hamburg 128 sk. 60, 65, 67 d. d., 127 1/2 sk. 57, 73 90 d. d.
Altona 127 1/2 sk. 67 d. d.
Amsterdam 119 1/2 sk. 70 d. d.
Lübeck, Lübsk Kur. 102 sk. 67 d. d.
Paris 22 3/4 sk. 90 d. d.
Marseille att bet. i Paris 22 5/12 sk. 60 d. d
S:t Petersburg 25 sk. à Vista 14 d. d., 24 3/4 30 d. d.
Köpenhamn 64 1/2 sk. 64 sk., 8 d. d.
Hamburg, Hamb. Kurant 103 3/4 sk. 8 d. d.
Medel-Kurs.
Pund St. 12 R:dr 1 sk. 5 r:st.
H. Banko 127 sk. 11 r:st.
Rbl 24 sk. 11 r:st.
Riksbankdaler 64 sk. 2 r:st.

= Arméns Ackords-Amorteringsfonds Obligationer 99 3/4 proc. med godtgörande af upplupen ränta.


Hos Kongl. Commerce-Kollegium är i officiel väg anmäldt, att Fyrskeppet Trindelen den 21 sistlidne December lemnat sin station vid ön Lessöe, hvilket Kongl. Kollegium härigenom velat till vederbörandes kännedom meddela. Stockholm den 11 Jan. 1836.


Till kännedom och efterrättelse för Låntagare hos Rikets Ständers Handels- och Närings-Diskont i Stockholm meddelas:

1) Mindre lån, än å 1000 R:dr utgifvas icke från denna Diskont, utom vid de tillfällen, då lån icke genast kunna ifrån allmänna Diskonten utfalla, i anseende till större antal sökande derstädes, i hvilket fall Direktionen öfver Handels- och Närings-Diskonten är berättigad att utgifva lån under den sålunda i allmänhet bestämda minimisumman; dock ej till lägre belopp än 500 R:dr, ej heller någonsin derutöfver annorlunda, än å jemna hundradetal R:dr.

2) Lånen meddelas på sex eller mindre antal månader och utan omsättning.

3) Räntan kommer med nästingående års början att, intill dess annorlunda kan blifva stadgadt, beräknas till 6 procent.

4) Såsom hypothek antagas:

a) Enskilte personers vederbörligen accepterade invisningar, transporterade på Handels- och Närings-Diskonten eller innehafvaren.

b) Enskilte personers vederbörligen accepterade och endosserade vexlar;

c) Enskilte personers löpande förskrifningar, transporterade på Handels- och Närings-Diskonten eller innehafvaren.

5) I afseende på Hypoteken iakttages:

a) Att det hypotiserade Dokumentet ovilkorligen skall åtminstone fullt motsvara det sökta lånet;

b) Att så vida lånet icke öfverstiger 10,000 R:dr och det hypotiserade Dokumentet är förfallet till Diskontlånets förfallodag, detta kan beviljas, äfven om på hypoteket icke finnes mera än ett för infriandet ansvarigt namn;

c) Öfverstiger åter lånet 10,000 R:dr, böra minst 3:ne namn utom låntagaren ansvara för lånets infriande, på så sätt, att jemte den till Diskonten utgifna skuldsedeln, såsom hypotek aflemnas.

Antingen en Revers, försedd med en persons borgen, såsom för egen skuld, och särskilt en lånesumman fullt motsvarande invisning, vexel eller löpande föreskrifning; dock behöfver en sålunda hypotiserad invisning, vexel eller löpande förskrifning icke nödvändigt vara förfallen inom lånets förfallotid;

eller ock en Revers, försedd med minst 2:ne, en för begge och begge för en, (en för alla och alla för en) såsom för egen skuld ansvarige löftesmän.

6) Uti högsta tillåtna skuldsättningsbeloppet, hvilket, likasom hittills, bibehålles vid 20,000 R:dr för låntagare och tillhopa ej får öfverstiga 40,000 R:dr, under alla förhållanden, i hvilka någon person kan blifva hos Inrättningen häftande, inbegripes icke hvad samma person eljest må vara till Banko-Diskonten skyldig.

7) Vid uteblifven liqvid på förfallodagen varda lån från denna Diskont genast till lagsökning utlemnade.

För öfrigt åberopas den för Låntagare hos Banko-Diskont-Verket under den 4 sisl. Nov. meddelade underrättelse i hit tillämpliga delar. Stockholm af Rikets Ständers Handels- och Närings-Diskont den 3 December 1835.


Direktionen öfver Kongl. Arméens Pensions-Kassa har skolat härigenom kungöra, att vid den lottning som, enligt förut utfärdad Kungörelse, denna dag blifvit hos Direktionen inför öppna dörrar verkställd, till bestämmande af de från Arméens Ackords-Amorterings-Fond utfärdade Obligationer, hvilka, jemlikt 15 punkten af Stadganderne i Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 17 Augusti 1833, rörande inlösen och Amortering af Arméens Ackorder, kommer att den 1 Juli nästinstundande år 1836, af Fonden infrias, följande nummer blifvit utdragne:

Till Obligationer å 500 Rdr.

N:s 9, 133, 136, 143, 147, 148, 158, 302, 325, 333, 334, 353, 459, 486, 550, 552, 563, 629, 635, 636, 639, 650, 652, 653, 808, 876, 877, 886, 1075, 1175; och

Till Obligationer å 100 Rdr.

N:s 376, 377, 473, 476, 513, 519, 523, 629, 630, 633, 658, 732, 735. 737, 738. 739, 892, 894, 896, 901, 903, 904, 908, 909, 912, 915, 1029, 1037, 1119, 1213, 1424, 1425, 1428, 1435, 1438, 1669, 1848, 1983, 1984, 2034, 2177, 2184, 2240, 2242, 2320, 2321, 2322, 2324, 2475, 2480.

De med dessa nummer försedde Obligationer varda alltså härmed, i öfverensstämmelse med högstberörde Nådiga Stadgande, uppsagde att å nämnde dag af Fonden inlösas: kommande, enligt 19 punkten af stadganderne, ränta å dem icke att från Fonden godtgöras och utbetalas för längre tid än till förfallodagen. Stockholm den 19 Dec. 1835.


I öfverensstämmelse så väl med innehållet af de Obligationer Direktionen öfver Bruksägares Hypotheks-Kassa för nämde Kassas räkning utfärdat, som till följe af det med Hrr Michaëlson & Comp. afslutade Låne-Kontrakt, får Direktionen härmed tillkännagifva, att den 31 sistl. December i Hamburg, i närvaro af Svenske och Norrske General-Consuln och Riddaren Hr J. N. Hjorth och Bankeren Hr Salomon Heine, biträdde af Notarius Publikus Hr Bresselau, derstädes följande Obligationer blifvit utlottade, nemligen: Lit. A. N:o 35, 3000 mark B:ko; Lit. B. N:o 173, 2000 mark B:ko; dito N:o 842, 2000 mark B:ko; Lit. C. N:o 51, 1000 mark B:ko; dito N:o 168, 1000 mark B:ko; dito N:o 758, 1000 mark B:ko; Lit. D. N:o 116, 500 mark B:ko; dito N:o 369, 500 mark B:ko; dito N:o 757, 500 mark B:ko. Summa 11,500 mark B:ko, hvilka den 1 nästkommande April hos Hr Salomon Heine för Hypotheks-Kassans räkning blifva infriade och amorterade. Stockholm den 11 Jan. 1836.

Direktionen öfver Bruksägares Hypotheks-Kassa.

Stockholms Stads Handlande Borgerskap kallas att infinna sig å Rådhuset Fredagen den Femtonde uti innevarande månad, kl. Tolf å dagen, för att inom sig utvälja Deputerade, hvilka, i följd af Kongl. Maj:ts Nådiga föreskrift, böra, gemensamt med Deputerade af Magistraten, utarbeta förslag till Taxor för afgifter till Staden å handeln och sjöfarten. Stockolms Rådhus den 8 Januari 1836.


Innehafvare af Götha KanalBolags år 1833 utfärdade Obligationer äga att, emot aflemnande af 1835 års Räntekupons, å desamma uppbära sistnämnde års ränta, alla Söckendagar, uti instund. Januari månad, emellan kl. 10 och 2, utom Onsdagarna, då inlösen vidtager först kl. 12 på dagen, uti Bankens ReferendarieKontor, två trappor upp i Bankohuset. — Som för år 1834 några få Kupons ännu icke blifvit till inlösen presenterade, äga deras innehafvare, att på samma tid och ställe erhålla liquid. Stockholm den 12 December 1835.

Götha KanalDirektion.

De Hrr Aktie-Ägare uti Trollhätte Kanal-Bolag som begärt att här i Stockholm få uppbära innevarande års Aktieutdelning, behagade i sådant afseende emot qvitto inlemna deras Aktier till Bolagets härvarande Ombud, i Huset N:o 56 vid Adolf Fredriks Torg och Hornsgatan, stora uppgången från gården, en trappa upp, under Januari månad, dock endast Onsdags- och Lördags förmiddagarne, till kl. 11. Stockholm den 31 Dec. 1835.


Hrr Aktieägare i Ångfartyget Norrland erinras om andra inbetalningen af en femtedel å det tecknade Kapitalet; genom insättning i Banken för Direktionens öfver Ångfartyget Norrland räkning, inom den 15 instundande Januari och Attestens aflemnande på Hr Bruks-Patron Roths Kontor, emot erhållande af Aktiebref. Stockholm den 31 Dec. 1835.

Direktionen.

Notifikationer.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

= Som Hr Beridaren Severin Thim, ägare af Görarps Qvarn vid Helsingborg, för längre tid sedan rest från orten, utan att lemna underrättelse vid sitt hem, hvarest han vistas eller när han hem kommer, så ser jag mig mot min vilja nödsakad att på detta sätt komunicera bemälte Hr Sev. Thim, Luggude Härads-Rätts Utslag i målet oss emellan, angående trenne inteckningar uti min Egendom, Örby Qvarn, hvilken jag af honom mig tillhandlat och betalt, men hvilka inteckningar Hr Thim likväl uraktlåtit att döda, hvilket lyder sålunda: att då svaranden Hr Sev. Tim, sig ej vid målets uppropande infann, blef målet uppskjutet till nästinstundande Vinter-Ting med Luggude Härad i Mörarp, som börjas den 16 Februari detta år, å femte Rättegångsdagen eller den 20 i samma månad, då det åligger svaranden vid 3 Rdr 16 sk. B:ko vite att sig inställa för att i måles svara. Helsinborg och Örby Qvarnverk den 4 Jan. 1836.

F. M. Frænkel.

= Enligt 9 Cap. Konkurs-Lagen varda de, som förmena sig äga att fordra uti aflidne Hr Majorens och Riddarens af Kongl. Svärds-Orden Carl Magnus Wolfframs Bo, härmed kallade och stämde, att hos Rådhus-Rätten i Stockholm deras fordringar lagligen anmäla, före kl. 12 på dagen den 21 December nästkommande år 1836, vid talans förlust; hvilket andra gången kungöres.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Götha Hof-Rätts Dom emellan f. d. Fahnjunkaren F. A. C. von Althoffs Hustru Aurora L. Dandenell, å ena, samt bemälde von Althoffs' jemte hans och Hustruns Borgenärer, å andra sidan, utgifves Fredagen den Tolfte (12) nästkommande Februari. Jönköping den 5 Januari 1836.

= Måndagen den 25 dennes afkunnas Sundsvalls Rådhus-Rätts Domar uti Konkursmålen emellan afl. Handlanden J. N. Auréns Sterbhusdelägare, Rådmannen Abr. Grafström, Skepparen G. Sandin, Bagaren A. J. Ekbom och deras samtlige Borgenärer.

= Att Näs Härads-Rätt, i följd af inkommen Afträdes- och Urarfva-ansökning kallat och förelagt aflidne Medecinæ Doktorn A. Forssells Borgenärer, att deras i afträdda Boet ägande fordringar å andra Rättegångsdagen af 1836 års Lagtima Vinterting med Häradet, kl. innan 7 eftermiddagen, vid förlust af vidare talan, enligt Konkurs-Lagen bevaka, varder härmed första gången kungjordt.

= I jemlikhet med Kinds Härads-Rätts, i anledning af Gårdfarihandlanden Jonas Lundbergs i Varrud gjorda ansökan derom, att få allt gods sitt till sine Borgenärers förnöjande på en gång afstå, denne dag fattade Beslut, varda bemälte Lundbergs samtlige så kände som okände Fordringsägare härmedelst kallade och stämde, att före kl. 7, aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som infaller näst efter 6 månader från nedanstående dag, sina fordringar, vid talans förlust, så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver och stadgar. Tingsstället Svenljunga den 14 Aug. 1835.

= Jemlikt Kinds Härads-Rätts, i anledning af Olof Gustaf Norrlanders från Grytered gjorda ansökan derom, att få gods sitt till sina Borgenärers förnöjande på en gång afstå, denne dag fattade Beslut, varda bemälte Norrlanders samtlige så kände som okände Fordringsägare härmedelst kallade och stämde, att före kl. 7 om aftonen å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som infaller näst efter 6 månader från nedanstående dag, sine fordringar, vid talans förlust, så förete och bevaka som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver och stadgar. Tingsstället Svenljunga den 14 Aug. 1835.

AUKTION.

= Genom förnyad Auktion, som anställes inför Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Kollegium och å Lands-Kansliet i Upsala, Fredagen den 18 Mars nästkommande år 1836, kl. 12 på dagen, utbjudes till arrende på 5 års tid, räknad från midfastan nämnde år till samma tid 1841, Lotten N:o 3, om 6 tunnlands vidd, af Upsala Hofstalläng, i Upsala Län; åliggande det dem, som på någotdera stället stannar för högsta anbudet, hvars antaglighet på Kongl. Kollegii pröfning ankommer, att genast vid Auktionen aflemna en till vederhäftigheten af vederbörande Konungens Befallningshafvande eller Domare godkänd, och, i afseende på Löftesmännens egenhändiga namnteckning, behörigen styrkt borgen för arrendeskyldigheternes fullgörande under hela arrendetiden; [ 4 ]hvilken borgen bör vara ingången af 2:ne man, de der borga en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, och jemväl innefatta Löftesmännens ansvarighet, i händelse Arrendatorn skulle under tiden med döden afgå. För hugade Spekulanter äro projekt till arrendekontrakt och flere till kännedom om denna ängslott nödiga handlingar att tillgå i Kongl. Kollegii Första Provins-Kontor och å Lands-Kontoret i Upsala. Stockholm den 23 December 1835.

= Genom offentlig Auktion, som förrättas inför Vestgötha Kongl. Regementes Boställs-Direktion i Skaraborgs Län ä Lands-Kontoret härstädes Måndagen den Sjunde (7:de) Mars nästa år, klockan Tolf (12) på dagen, utbjndes till arrende från Midfastan år 1837 följande Boställen vid nämnde Kongl. Regemente, nemligen:

1:o F. d. Regements-Qvartermästares Bostarp 1 mantal Krono-Säteri i Kållands Härad och Åsaka Socken, på Trettio (30) års tid, emot årlig natura skatt af 2 tunnor Hvete, 6 tunnor Råg, 2 tunnor Ärter, 6 tunnor Korn, 12 tunnor Blandkorn och 20 tunnor Hafra, samt årlig penninge-afgift till minimibelopp af 33 R:dr 16 sk. B:ko.

2:o F. d. Fänricks, Stareberg, 1 mantal Krono, i Skånings Härad och Saleby Socken, på Fyra (4) års tid, emot årlig naturaskatt af 8 tunnor Råg, 8 tunnor Korn, 10 tunnor Blandkorn och 18 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift af 33 R:dr 16 sk. B:ko minimibelopp.

3:o F. d. Sergeants, Synerål, Anders Persgården, 3/4 mantal Krono i sistnämnde Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 3 tunnor Råg, 4 tunnor Korn och 20 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp af 33 R:dr 16 sk. B:ko.

4:o F. d. Sergeants Nättarp, 1/4 mantal Krono i Kinnefjerdings Härad och Häreneds Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 2 tunnor Råg, 2 tunnor Korn och 10 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till 15 R:dr B:ko minimibelopp.

5:o F. d. Förares, Badened, Nohlgården, 1 mantal Krono i Skånings Härad och Quänums Socken, på fyra års tid, emot årlig naturaskatt af 4 tunnor Råg, 10 tunnor Korn, 15 tunnor Blandkorn och 20 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp af 33 R:dr 16 sk. B:ko.

6:o F. d. Trumpetares, Bessliden, 1 mantal Krono i Kåkinds Härad och Hjo Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 6 tunnor Råg, 10 tunnor Hafra och 1 lisp. Smör, samt årlig penningeafgift till 30 R:dr B:ko minimibelopp.

7:o F. d. Löjtnants, Trimstarp, 1 mantal Krono i Wilske Härad och Gökhems Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 10 tunnor Råg, 16 tunnor Korn, 10 tunnor Blandkorn och 20 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp af 33 R:dr 16 sk. B:ko.

8:o F. d. Trumpetares, Vester-Vånger, Bäckg. 1 mantal Krono i Skånings Härad och Wånga Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 6 tunnor Råg och 6 tunnor Korn, samt årlig penningeafgift till 25 R:dr B:ko minimibelopp.

9:o F. d. Fänricks, Lerdala, Bomsgården, 1 mantal Krono i Wadsbo Härad och Lerdala Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 25 tunnor Råg och 10 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp 50 R:dr B:ko.

10:o F. d. Mönsterskrifvares, Bälum, Karfg., 1 mantal Krono i Walle Härad och Bälums Socken att afträdas efter laga uppsägning och fardag, emot årlig naturaskatt af 5 tunnor Råg, 5 tunnor Korn och 8 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp af 33 R:dr 16 sk. B:ko.

11:o F. d. Sergeants; Bjellum, Lunnag., 1 mantal Krono äfven i Bälums Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 20 tunnor Råg och 20 tunnor Korn, samt årlig penningeafgift till 40 R:dr B:ko minimibelopp.

12:o F. d. Trumpetares, Bäck, Korsgården och Hvalstad Storeg., 1 m:l Krono, i Varlofta Härad och Kymbo Socken, på 30 års tid, emot årlig naturaskatt af 5 tunnor Råg och 15 tunnor Hafra, samt årlig penningeafgift till minimibelopp 20 R:dr B:ko, och

13:o F. d. Kapitens, Tegalund, 2 mantal Krono Säteri i Barne Härad och Foglums Socken, på 4 års tid, emot årlig naturaskatt af 25 tunnor Råg, 25 tunnor Korn och 30 tunnor Blandkorn, samt årlig penningeafgift till 150 R:dr B:ko minimibelopp; Och har Boställs-Direktionen, enär anbud af städja i stället för årlig penningeafgift äfven kungöres och antages, fastställt minimibeloppet af städjan för hvardera af Bostarp, Slareberg, Synnerål Anders Persg., Badened Nohlgården, Trimstarp och Bälund Korssgården, till 666 R:dr 32 sk., för Nättarp till 300 R:dr, för Bessliden till 600 R:dr, för Vester-Vånga Bäckgården till 500 R:dr, för Lerdala Bomsgården till 1,000 R:dr, för Bjellum Lunnag. till 800 R:dr, för Bäck Korssgården och Hvalstad Storegården till 400 R:dr, och för Tegerlund till 3,000 R:dr, allt Banko; hvarförutan till hugade spekulanters underrättelse meddelas: att naturaskatten till ofvanberörde belopp skall efter nästförflutne fem års medelmarkegångspris i Länet, jemte forlön å spannemålen, med penningar betalas: att städjan eller årliga penningeafgiften, som, utom naturaskatten, skall erläggas, kommer att bestämmas genom högsta anbudet, som dock icke kan antagas, derest det understiger här ofvan uppgifne minimibelopp: att städjan, om anbud deraf sker och blifver godkändt, skall antingen kontant vid auktionen eller före tillträdesdagen, till Direktionen inbetalas, eller ock förskrifning aflemnas å Städjekapitalet, jemte årlig ränta derå till fem för hundrade, intecknad i fast egendom, å Landet inom hälften af Bevillningsvärdet, och i Staden inom halfva Brandförsäkringssumman, då i första fallet ingen vidare säkerhet fordras, men, om inroparen utfäster sig att först vid Boställets tillträde, antingen städjan utbetala, eller derför lemna inteckning, som Direktionen finner nöjaktig, skall borgen för fullgörandet af detta åtagande vid Auktionstillfället afgifvas innan anbudet antages: Att Boställs-Direklionen äger tillgodonjuta årliga räntan å Städjekapitalet, ehvad det af Arrendatorn kontant inbetalas, och, derefter af Direktionen förvaltas, eller ock Arrendatorn derför lemnar inteckningssäkerhet, i hvilket sednare fall årlig ränta ifrån tillträdesdagen den 14:de Mars, beräknad till fem för hundrade å den utfäste städjan, bör, jemte öfriga arrendet, af Arrendatorn till Direktionen inbetalas inom den i kontraktet bestämde tid, men att Städjekapitalet med arrendets slut skall till Arrendatorn återbetalas, så vida han sine arrendeskyldigheter fullgjort; hvaremot i annat fall detta kapital, så långt det förslår, kommer att användas till godtgörande af bristande arrende eller åsamkad husröta, och, att vid anbud af årlig penningeafgift, borgen för de 5 första arrendeåren, ingången af 2:ne personer, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld, bör aflemnas så väl för natura-arrendets som nämnde penninge-afgifts behöriga erläggande och öfrige arrendeskyldigheters fullgörande, äfven i den händelse Arrendatorn under sagde tid skulle med döden afgå, hvilken borgen skall till vederhäftigheten och egenhändiga underskriften vara styrkt af Konungens Befallningshafvande eller Domaren i orten.

I öfrigt äro arrendeskyldigheterne uppfattade i öfverensstämmelse med Husesyns- och Boställs-Ordningen i det projekt till Arrendekontrakt, som, jemte en af Direktionen författad beskrifning om Boställenas beskaffenhet, under kungörelsetiden för spekulanter finnes härstädes att tillgå; Kommande anbud å arrende under kortare än ofvanuppgifne tidsrymd äfven att vid Auktionen göras och af Direktionen antagas. Mariæholm i Lands-Kontoret den 14 December 1835.

Boställs-Direktionen.
J. M. Hultström.

= Genom öppen Auktion som anställes Lördagen den 23 innevarande månad, kl. half 12 f. m., å Stallmästaregården, kommer till den mest bjudande att försäljas, Säterilägenheten Lillsjönäs, belägen cirka en half mil ifrån Hufvudstaden, emellan den såkallade Lillsjön och stora vägen till Drottningholm, bestående af en nybyggd med Balkoner försedd Karaktersbyggnad, innehållande trenne Salonger, 17 Rum och 3 Kök, samt rymlig Källare, Ladugårdsbyggnad, Stall och Vagnshus, en ny anlagd Trädgård, med ett större antal fruktbärande Träd, Ängsafkastning till cirka 6 Nötkreaturs framfödande, samt lönande Fiskvatten; närmare underrättelse lemnas af Skomakare Mästaren E. Hagberg, som är boende i Huset N:o 4, i Drakens gränd vid Skeppsbron. Stockholm den 7 Jan. 1836.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter Herr Bergmästaren Gustaf Nauclér, behagade de som i Sterbhuset äro skyldige, eller äga fordran, uppgifva beloppet inom Februari månads utgång, till Bergsfogden Anders Wessling, under adress Nya Kopparberget.

— I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. Kyparen P. O. Behmer, anmodas de, som äro skyldige eller hafva någon fordran, att sådant anmäla inom den 30 dennes hos Källarmästaren Sohlman i Jönköping.

— I anseende till förestående Bouppteckning, anmodas alla de som äro skyldige eller hafya att fordra hos afl. Kontorsskrifvaren i Riksens Ständers Bank, Hr C. U. Th. Viereck, att inom denne månads slut sådant skriftligen anmäla hos Hr Carl Thalin, som träffas alla Söknedagar uti Klädesboden i hörnet af Trångsund och Storkyrkobrinken. Stockholm den 7 Januari 1836.

= Bouppteckning efter afl. Brukspatronessan, Fru Ulrika Wilhelmina Öhman, född Nyberg, är utsatt att hållas å Fahrsta Sätesgård, på Wermdön, Måndagen den 25 Jan. nästk. år, hvarom hennes arfvingar unerrättas, på det de sjelfve eller deras Målsman och Ombud må kunna der vid tillstädesvara och sin rätt bevaka, hvilket är så mycket angelägnare, som åtskillige vigtige frågor rörande Boet dervid till öfverläggning förekomma; och behagade imellertid de, som hos Boet äga fordringar eller häfta för skuld, sådant ofördröjligen anmäla hos vice Auditören Wahlberg, som alla förmiddagar träffas uti JustitiæCollegium. Stockholm den 21 Dec. 1835

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. ÖfversteLöjtnanten och Riddaren A. F. Tigerstedt, behagade alla de, som hafva fordringar eller äro skyldige, sådant, inom den 25 Januar 1836, uppgifva till Lärftskramhandlaren Fahlman i Stockholm, boende uti Huset N:o 8 vid Drottninggatan.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herr Assessoren Carl Arosenii Herrar Borgenärer behagade sammanträda på Societeten härstädes Torsdagen den 28 innevarande Januari, kl. 10 f. m. Norrköping den 5 Januari 1836.

Gode Män.

= Det sammanträde med Hr Fält-Sekreteraren Herlenii Kreditorer, som, enligt annons af December månad 1835, är utsatt att hållas på Tingsstället Thoresgården den 1 nästk. Februari, varder, i anseende till inträffadt hinder, härigenom framflyttadt till Måndagen den Sjunde (7) Mars innevarande år, kl. 10 f. m.

Kurator.

= Att på sätt och vid den påföljd Kongl. Konkurs-Lagen stadgar, sine fordringar bevaka och styrka, kallas Handlanden P. Svedbergs samtelige Borgenärer, att inför Rådhus-Rätten i Söderhamn sig infinna före klockan 12 på dagen, Måndagen den 30 Maj 1836.

På Rådhus-Rättens vägnar,
F. W. Link.

= För att granska förvaltningen och emottaga den dividend A. Bolins, i Boda, Månsjo Socken och Kinds Härad, Konkursmassa gifver, behagade samtelige Fordringsägare sammanträda å Länghems stom den 6 Februari 1836, kl. 10 f. m. Rösered den 29 December 1835.

A. J. Rydin,
Syssloman.

= Samtelige Kreditorer uti Bonden Fredrik Janssons, i Wik, Konkurs, behagade sammanträda den 28 Jan. 1836, å Värdshuset Pickhus, kl. 3 e. m., och erinras att de frånvarande få åtnöja sig med de närvarandes beslut.

Syssloman.

= Hrr Kreditorer uti L. A. Benediktson & Comp. Konkurs, behagade sammanträda på Börsen, uti de rum, som på Källaren anvisas, Torsdagen den 14 dennes, kl. 5 e. m., för att emottaga Kuratels- och Fördelnings-Räkningarne, samt utvälja Revisorer till desammas granskning; äfvensom besluta om de osäkra fordringarnes försäljning och andra Massans angelägenheter. De frånvarande få åtnöja sig med de närvarandes beslut.

Annonser.

DIVERSE.

Upsala Lyceum.

Vid denna läro-inrättning mottages näskommande Vår-Termin ynglingar vid 13 års ålder eller derutöfver. Läro-kursen är beräknad för 4 år, hvarelter fullständig Student-Examen bör med säkerhet kunna tagas. Undervisningstiden kan blifva kortare, om ynglingarne äga vid mottagandet större kunskaper än som för inträdet erfordras. Samma läroämnen föredragas, som vid Rikets Gymnasier, men flere lärotimmar egnas åt de lefvande språken, mindre tid deremot åt Theologi och Philosophi, Från läsning af Grekiska och Hebreiska språken lemnas befrielse åt dem, hvilkas föräldrar sådant åstunda, Vid hvarje termins slut erhålla lärjungarne bestämd anvisning för läsning under mellantermin, så att denna tid ändamålsenligare användes, än eljest vanligen sker; likaledes utdelas åt hvar och en fullständiga betyg öfver uppförande, flit och kunskaper; dessa betyg upptaga tillika hufvudsummorna af alla lärjungarnes erhållna vitsord, hvaraf föräldrarna kunna inhämta icke endast sina egna söners ståndpunkt, i förhållande till deras kamrater, utan ock huru lärarne lyckats i sina bemödanden att åstadkomma och bibehålla sedlighet och flit samt bereda ökade kunskaper. I dessa hänseenden vittna i synnerhet de senare terminernas utfärdade betyg fördelaktigt för inrättningen, äfvensom de dels fullt godkännande, dels hedrande betyg, hvilka med högst få undantag i Student-Examen meddelats åt dem, som fullständigt genomgått Lyceum. För dem, som ej äga tillräckliga kunskaper för intagning, äfvensom för yngre gossar, är tillfälle beredt till särskild förberedande undervisning i en Skola, som står under Förste Lärarens omedelbara uppsigt. Undervisnings-afgiften i Lyceum är 25 R:dr B:ko i terminen. De, som önska inträde, böra infinna sig i Upsala den 16 Febr för att undergå examen, försedde med kunskapsbetyg antingen från det läroverk, der de njutit undervisning eller af enskild lärare, om de icke begagnat undervisning vid de allmänna läroverken. Upsala den 24 December 1835.

= Hrr Intressenter i Bolaget för Stenhuggning medelst maschineri, behagade sammankomma den 23 innevarande Januari, kl. 5 e. m., i Klubbrummen å Börsen, för att besluta öfver sjelfva företagets verkställande.

Georg Svederus.

= I enlighet med Willands Härads-Rätts beslut den 21 April år 1835, varder en af Mårten Jönsson i Rinkuby, i Mars månad 1828 till mig utgifven Skuldsedel å 14 R:dr 16 sk. B:ko, härmed dödad och frånkänd all förbindande verkan.

Jöns Eriksson i Rinkuby.

Uti Allmänna Enke- och Pupill-Kassan erhållas Lån, emot 6 procents ränta och inteckning uti antingen Stenhus-Egendom i Stockholms Stad, till högst 2/3:delar af Brandförsäkringsvärdet, eller Landtegendom till högst hälften af taxeringsvärdet efter de tio sista årens medium. Närmare underrättelser lemnar Kassans Kamererare, som bor uti Huset N:o 11 vid Storkyrkobrinken.

Rättegångars utförande och bevakande, handlingars inlemnande till och utlemnande ifrån härvarande Kollegier och Embetsverk, penningars insättande i Banken, Brandförsäkrings-Verket och andra Publika Kassor, uppköp, försäljning och afsändning af alla löjlige varor, Diskontaffärers rangerande, samt andra ekonomiska momantele uppdrag ombesörjes å J. L. Rosenqvists af Åkershult Kontor, i Huset N:o 68 vid Vesterlånggatan, i Stockholm.

Med 1836 års början förändras undertecknads postgång, som derefter blifver på Eksjö och Bruzaholm.

C. M. A. Sjögren.

En person som kan förestå hitilken Civil Embetsmannabefattning som helst, önskar att tillackordera sig en sådan uti Hufvudstaden eller i någon annan, ej långt derifrån belägen Stad. Om Ackordsman lemnas upplysning å S. L. Rosenqvists af Åkershult Kontor, i Huset N:o 68 vid Vesterlånggatan i Stockholm.

Trädgårdsdrängen David Friberg omkom vådligen den 8 sistl. November vid Hornsberg; dess qvarlåtenskap var otillräcklig till Begrafningsomkostnaderna.

Böhmiska Spåntak.

Hos undertecknade erhålles, emot erläggande af 5 R:dr B:ko, rättighet att begagna så kallade Böhmiska Spåntak, hvarå Öfverste-Kammarjunkarn m. m. Friherre v. Saltza erhållit patent, då tillika ritning och beskrifning deröfver meddelas. Då af all hitintills känd taktäckning denna, som i Österrikiska länderna allmänt begagnas å alla slags byggnader, anses vara den fördelaktigaste, så i anseende till billig kostnad, som vackert utseende och mycken varaktighet, torde man derå få fästa vederbörandes uppmärksamhet. Modeller till Spånorna äfvensom Instrumentet hvarmed de förfärdigas och en särskildt dertill användbar spiksort äro äfven hos oss att bese. Stockholm den 18 December 1835. P. A. Wallenberg & Comp.
Baggensgatan, N:o 17, en tr. upp.

= Zur vergleichsweisen Vertheilung der Debitmasse des ehemaligen Königl. Schwedischen General-Consuls, Legationsraths von Lundblad, steht auf den 17ten Februar künftigen Jahres Terminus an, und werden gesammte nicht präcludirte von Lundbladsche Gläubiger hiemit geladen, in præfixo Termino, Morgens 10 Uhr, in Curia vor einem Magistratsdeputirten zu erscheinen und sich über den, ihnen vorzulegenden, Distributionsplan mit Bestande zu erklären, eventuell die, für sie ausfallenden, Vergleichsquoten in Empfang zu nehmen und darüber zu quittiren, bei Vermeidung des Nachtheils, dass die Nichterscheinenden mit ferneren Einweudungen gegen den Distributionsplan nicht werden gehört und die ihnen zukommenden Accordsquoten auf ihre Gefahr and Kosten ad depositum werden genommen werden. Für diejenigen Creditoren, welche ihre angemeldeter Forderungen durch die, darüber sprechenden, Originaldokumente noch nicht verificirt haben, wird die darauf bezügliche Bestimmung der Vergleichs-Bedingungen ausdrücklich wiederholt und deren Erledigung bei Vermeidung des auf den Unterlassungsfall bestimmten Præjudizes gewärtiget.

Datum Greifswald, den 3. December 1835.

Bürgermeister und Rath hieselbst.
Dr. C. Gösterdinge.

På, Tidningen JOURNALEN, som trenne dagar i veckan utkommer, kan i Herr Isbergs Boklåda i Storkyrkobrinken prenumereras med Sex R:dr B.ko och på alla Postkontor i Landsorterna med Åtta R:dr samma mynt.


ANMÄLAN.

På Sveriges Stats-Tidning för innevarande år 1836 kan, i Herrar Utter & C:is Boklåda, prenumereras med 8 Rdr B:ko, och på alla Postkontor i Landsorterna med tillskott af det för denna Tidning stadgade Postarfvodet 2 R:dr 16 sk.

Genom anskaffandet af Snällpress och Inrättningen af eget Boktryckeri, är möjlighet beredd åt Redaktionen att hastigare, och omständligare än hittills meddela alla egentligen så kallade Nyheter; och, genom formatets så betydliga utvidgande, att ett Nummer af denna årgång kommer att lemna innehåll för 2:ne Spalter mera än ett Nummer af den förra, eller att Tolf Spalter af denna årgångs Blad i innehåll svara mot Fjorton af den förras, har Redaktionen äfven satt sig i tillfälle att icke allenast i allmänhet utförligare behandla de föremål för Stats-Tidningen, som blifvit upptagna i Prospekten (den Redaktionen härmed åberopar), men i synnerhet att äfven inom hvarje särskilt Blad iakttaga en större afvexling af ämnen. Dertill komma, såväl ett ökadt förråd af Utländska Journaler som utvidgade anstalter i hänseende till Inrikes och Administrativa efterrättelser, obcräknadt Originala bidrag, att bereda Redaktionen ytterligare utvägar.

Då Redaktionen, oaktadt en så ansenlig tillökning af innehåll, vidhåller ett Prenumerationspris, som, i jemförelse med andra här utkommande Tidningars, redan varit lågt, och nu säkerligen blir utom all jemförelse det lägsta, hoppas hon allt mera hafva ådagalagt, att uppfyllandet af ett allmänt behof och bidragandet till allmän nytta, äro Stats-Tidningens enda föremål. För detta föremål har hon, härigenom, ålagt sig alla de uppoffringar Bladet möjligtvis kunnat bära; men äfven dessa måste vidkännas en gräns. Det är ock vid denna Redaktionen stannat, då hon inskränker sig till en partiell förändring i hänsigt till Annons-priset. Detta, som för icke legala annonser hittills varit 3 skillingar Banko raden, beräknad till 40 Bokstäfver, blifver, från nästa års början, för alla annonser utan åtskillnad, 3 skillingar Banko per 40 Bokstäfver. Härvid erinras dessutom:

1:o Att inga annonser äfven från Publika Verk och Autoriteter införas utan betalning, med undantag af sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade Orter eller enskilta medborgare.

2:o Att alla Annonser, af hvad slag som helst, legala eller icke legala, böra i H:r Utters & Comp. Boklåda inlemnas, betalas och påtecknas, men icke, hvarken per posto till Redaktionen insändas, eller å Boktryckeriet inlemnas, i hvilket fall Redaktionen ej kan för deras behöriga införande ansvara.

Tidningen kommer att från och med denna dag och under loppet af detta år i tryck erhålla det utseende som denna Nummer erbjuder. Öfvertryck af Tidningen göres endast under loppet af Januari månad, hvarföre de, som senare göra sina reqvisitioner, möjligtvis skulle äfventyra att kompletta exemplar ej för dem blifva att tillgå.

Stockholm den 2 Januari 1836.

Redaktionen.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Botryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)

  1. Derom ock Stats-Tidningen i gårdagens N:r, under Art. Danmark meddelat underrättelse.