Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 20. Tisdag 26 januari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 21. Onsdag 27 januari 1836
N:o 22. Torsdag 28 januari 1836  →
Index.


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 21. Onsdagen den 27 Januari 1836.


Meteor. 0bs. Den 26 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 25,40, 2 1/2 gr. blidt, W mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 25,38, 3 1/2 gr. blidt, W. mulet. — Den 27 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 25,25, 3 1/4 gr. blidt, SW. storm, mulet.

Icke-Officiell Afdelning.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen behagade förledne gårdag, Landtbruks-Akademiens högtidsdag, med Sin höga närvaro hedra Akademiens offentliga sammankomst, hvarvid Direktören, Hans Excellens Stats-Rådet m. m. Hr Grefve Mörner, uppläste den vanliga Berättelsen om de uti Landthushållningen i allmänhet här i Riket gjorde framsteg, och om Akademiens verksamhet under det förflutna året. Vid denna sammankomst, som var talrikt bevistad både af högre och lägre Embets- och Tjenstemän och af andra personer utaf Allmänheten, uppvistes ibland annat 2:ne för jordbruket och näringsfliten vigtiga uppfinningar, den ena, i modell, föreställande den i Kronobageriet därstädes, på Landtbruks-Akademiens bekostnad, med Nådigt tillstånd uppförde Torkinrättning för rinnande säd, uppå hvilken öfver 2000 tunnor spanmål redan blifvit torkade, och hvarunder blifvit utrönt, att 200 T:r i dygnet kunna på denna inrättning torkas, med hälften af den kostnad, hvartill vanligen sådan torkning uppgått; den andra, i naturlig storlek, ägnad till Linberedning, och på hvilken Linet kan på en gång bråkas, skäcktas och häcklas. Uppfinnaren, Öfver-Direktören och Riddaren Schwartz, hade den Nåden att af H. K. H. Kronprinsens Egen hand emottaga den medalj i guld, som Akademien för en sådan uppfinning utlofvat. Likaledes uppvisades flere skålpund Svenskt silke, som sistledne sommar bfifvit här produceradt.

= Uti Kongl. Operans Sallong var i går, i anledning af H. M. Konungens höga födelsedag, en serskild eklärering under Spektaklet föranstaltad. Efter dettas slut, begärdes och afsjöngs Folksången.

= Under loppet af sistl. vecka hafva följande varu-artiklar, genom mäklareslut å Stockholms Börs, blifvit till nedannämde priser för kontant försålde; nemligen: Hvete per tunna 13 R:dr 36 sk.; Råg per tunna 11 R:dr; Ärter per tunna 9 R:dr 12sk.; Korn per tunna 9 R:dr 12 sk.; Bränvin per kanna 44 sk., 44 sk. 6 r:st. à 1 R:dr; Patentolja per kanna 3 R:dr; Hampolja per kanna 2 R:dr 18 sk.; Kaffe per skålpund 30 sk.; Havanna Socker per skålpund 16 sk. 6 r:st.; Lissabons salt per tunna 4 R:dr 36 sk., allt Riksgälds.

= Stockholms Vågpriser den 25 Januari: Jernplåtar, valsade 29 l/2 R:dr; dito smidda 25 R:dr; Garkoppar 130 R:dr; Stål 7 3/4 R:dr.

= Kommerse-Kollegii till Kongl. Maj:t afgifna underdåniga berättelse om Fabrikernes och Manufakturernes ställning i Riket år 1834, hvilken berättelse kommer att i vanlig ordning genom Kollegii försorg till trycket befordras, ådagalägger, bland annat, följande förhållanden:

1:o Egentliga Fabriker och Manufaktur-verkstäder uppgingo år 1834 till ett antal af 2021 st. och sysselsatte 14,479 arbetare, samt åstadkommo tillverkningar till ett sammanräknadt värde af 11,288,324 R:dr, som med 266,599 R:dr öfverstiger tillverkningsvärdet för år 1833. Under loppet af 1834 hade Fabrikernas antal ökats med 1 och arbetarnes med 571.

Bland de olika slags Fabriksrörelser, som i Riket idkas, omnämnes i första rummet Klädes- och Ylleväfnads-tillverkningen. Denna tillverkning bedrefs år 1834 vid 105 Fabriker med 549 stolar och 3,271 arbetare, och uppgick till et värde af 3,557,377 R:dr eller 273,983 R:dr mera, än fabrikationsvärdet år 1833. Tillverkningsqvantiteten af kläde, som sistnämnde år utgjort 586,577 alnar, hade år 1834 ökat sig till 632,663 alnar, hvaraf 416,242 tillverkats i Norrköping och 97,666 i Stockholm, samt återstoden hufvudsakligen i Nyköping, Halmstad, Wexjö, och vid åtskillige Fabriker på landet i Linköpings och Carstads Län. Oaktadt den ökade Klädestillverkningen, har importen af utländsk Ull år 1834 med 69,702 skålp. understigit den för år 1833, och, hvad den finare ullen beträffar, uppgått endast till 41,829 skålp., hvilket, med hänsigt till de betydligare qvantiteter medelfina Kläden, som samma år tillverkats, lemnar rum för den öfvertygelse, att ull-kulturen i Sverige äfven nämde år varit i fortsatt framskridande, samt att de åtgärder, som i och för densammas befrämjande blifvit vidtagne, skola, efter hand, men säkert leda till det dermed åsyftade ändamål.

Vid 47 i gång varande Fabriker för tillverkning af Bomulls- och Linne-väfnader, har fabrikationen uppgått till 945,192 alnar egentligen så kallade väfnader, samt 62,994 st. dukar, alltsammans upptaget i värde till 420,251 R:dr. Om härmed jemföres tillverkningsbeloppet för år 1833, finnes att fabrikationen af bomullslärft och finare bomullsväfnader, såsom Gingang m. m., ökats, men deremot af allmännare kulörte bomullstyg, hvilka utgöra föremål för husväfnadsindustrien, så betydligt minskals, att den understigit 1833 års tillverkning med 117,710 alnar. Värdet af hela produktionen har dock öfverstigit det för år 1833 uppgifne, med 5,088 R:dr. — År 1834 har införtullats bomullsväfnader för ett värde af 462,758 R:dr och exporterats 9,627 alnar, skattade till 8,022 R:dr. Importen af Linneväfnader samma år har i värde uppgått till 72,967 R:dr, och exporten till nära lika summa, eller 70,613 R:dr.

Importen af Bomull uppgick år 1834 till 758,422 skålp., samt af bomullsgarn till 831,217 skålp., hvilket import-qvantum understiger det uppgifna införselsbeloppet år 1833, af bomull med 35,306 skålpund och af Bomullsgarn med 144,765 skålp. Och då nära nog ett lika förhållande i afseende på importen af Bomullsgarn ägde rum år 1833, eller att införseln af denna vara minskades med 140,000 skålp., kan deraf slutas till den fördelaktiga verkan, som införandet och begagnandet i Riket af, i andra länder uppfunne, förbättrade machiner för åstadkommande af Bomullsspånad medfört.

Mechaniska Bomulls-spinnerierna, hvilkas antal år 1833 utgjorde 7, men år 1834 ökats till 9 st., hafva sistnämnde år åstadkommit ett spånadsbelopp af 328,074 skålpund, hvilket öfverskjuter det för år 1833 uppgifna, med 19,824 skålp.

Tillverkningen vid Segel- och Tältduks-fabrikerne har år 1834 utgjort 232,307 alnar, uppskattade till 133,683 R:dr. Importen af dylika varor, som endast varit medgifven från Finland, har under berörde år inskränkt sig till 2,375 alnar.

Värdet af tillverkningarne vid inhemska Siden-fabrikerne har år 1834 uppgått till 499,441 R:dr, som med 21,796 R:dr öfverstiger tillverkningsvärdet för år 1833.

(Forts. e. a. g.)

Götheborg den e3 Jan. Sistl. Torsdag förekom vid Stadens Kämners-Rätt det af Stadsfiskalen, på Landshöfdinge-Embetets befallning, anställde åtal mot häktade Handelsbokhållaren H. Lidbäck. Sedan, vid detta tillfälle, större delen af borgenärerne uti Handelshuset C. Lidbacks Enka & Comp. konkurs fått, hvar för sig, uppgifva sina fordringar, jemte sättet på hvilket dessa tillkommit, afgaf Lidbäck deröfver förklaringar, hvilka, om än icke tillfredsställande inför hvarken Lagen eller enskilt öfvertygelse, likväl rättvisade deras omdöme, som finna en stor kontrast emellan Lidbäcks goda hufvud, samt dess karakter och hjerta. Vid detta tillfälle lät Enkefru Lidbäck, genom Ombud, tillkännagifva, att hon, för sin del, icke instämde uti något åtal mot sonen, med anledning af hans förvaltnings-åtgärder. Domstolen beviljade Fru Lidbäck tillträde hos sin son i häktet, under iakttagande af de vilkor derföre, hvilka Justitie-Borgmästaren, den der har öfverinseendet öfver Stadshäktet, kunde föreskrifva.

Lidbäcks inställelse i Rådhus-Rätten sistledne Onsdag var föranledd, dels af en utaf Lidbäck till Rådhus-Rätten ingifven skrift, hvari han begärte, att Rådhus-Rätten ville för honom förordna biträde i Rättegången för de mål, som mot honom vid Stadens Domstolar kunde blifva anhängige, och föreslog dertill v. Häradsh. Thomée, som dock afsade sig detta förtroende, hvarefter Rådhus-Rättens utlåtande blef, att Rätten ej fann skäl att för Lidbäck nu förordna något Rättegångsbiträde; dels för att höra Lidbäck öfver bolaget C. Lidbäcks Enka & C:o Borgenärers, genom gode männen A. E. Hæger och Westerberg, framställde anhållan, att han, på grund af bolagskontrakt med modren, måtte åläggas göra konkurs, öfver hvilken anhållan Lidbäck förklarade, att han bestridde yrkandet af skäl, att det åberopade Bolagskontraktet icke vore undertecknadt af modren, utan blott ett chartek till kontrakt, och att han ej hade egendom att afstå eller någon kreditor att afstå den till.

(Göth. Dagb.)

Uddevalla den 22 Jan. Natten till sistlidne Söndag anträffades vid Stången, 3/4 mil vesterut på kusten af Fräkne Härad, och togs under beslags-anspråk, af Krono-Länsmanncn Frankenberg och förre Krono-Länsmannen Nilsson, 2:ne fastager, af omkring 190 kannors rymd hvardera, hvilka, införda till Sjötullskammaren härstädes, öppnades och befunnos innehålla helt andra saker, än man vanligen plär inrymma i dylika kärl, neml. manufakturvaror, bestående af finare kläden, shawlar, dukar, kambrick, m. m., alltsammans värderadt till cirka 4000 R:dr Rgds. (U. W.)

Linköping. En arbetsam och beskedlig inhysesman vid namn Lars Lilja, från S:t Lars församling, begaf sig hemifrån Nyårsafton på e. m. i afsigt att besöka sin hustrus åldriga och torftiga föräldrar uti Svinstads Socken. Han medförde 3:ne små andaksböcker, i hvilka han ämnade läsa under helgedagen, samt till nyårsgåfva åt de gamle ett litet knyte mjöl och en besparad kaka. Sjelf hade han ej förtärt annan föda, än ett litet stycke bröd på morgonen. Under vägen uppsökte han en bekant, och undfägnades med en mindre sup bränvin utan mat, hvaraf han, som var frusen, blef liksom uppvärmd och något oredig. Qvarhölls derföre till sent på aftonen, då han, fullt sansad, fortsatte vandringen omkring 1/2 mil. För personer, hvilka han nära kl. 8 på aftonen träffade, tillkännagaf han, att han olideligen plågades af kölden, men ville ej gå in under tak för att ej komma för sent till sitt föresatte mål, som var ej långt derifrån. Men knappast hunnen några hundrade alnar, blef allmänna landsvägen hans dödsbädd. Blott några steg från Svärföräldrarnes stuga fann man honom, tidigt på morgonen Nyårsdagen, ihjälfrusen. Enligt anställd undersökning, har han dödt i följd af hunger och köld. Ansigtet, händerne och nedra delen af kroppen voro kylde. Han var gift och fader till 7 barn, och hade alltid varit en öm och omtänksam make och far. (Link.-Bl.)

Kalmar den 20 Jan. På flera år hafva vi ej haft en så sträng vinter, som denna. En tilltagande köld och starkt snöfall gifva oss hopp, att vi ej snart skola förlora det goda slädföret. Sundet, som i förra veckan var farbart, upprefs af den häftiga storm, som rasade sistlidne Söndag och Måndag. I natt har det åter frusit till, men icke så starkt, att man utan fara kan färdas häremellan och Öland. (Kalmar-Bl.)

Christianstad. Man äger nu de bästa förhoppningar att snart nog se den borgarskola organiserad, hvartill Rektorn vid härvarande lärdomsskola, Hr Böklin, uppgjort plan och låtit utgå inbjudning. Förslaget har af Borgerskapet blifvit omfattadt med den värma, som ämnets vigt förtjente, och redan har, endast inom handtverks-societeten, ett antal af omkring 90 elever blifvit tecknadt. Det är att förmoda, det handelskorpsen likaledes låter anteckna ett icke obetydligt antal. Emellertid har en deputation af Borgerskapet för förslagets aktningsvärde upphofsman, Hr Böklin, tolkat samhällets erkänsla för hans äfven i detta afseende ådagalagda nit för uppfostringsväsendet, samt förklarat sin beredvillighet att på allt sätt befrämja företagets framgång, och man lärer nu som bäst vara sysselsatt, att, i samråd med honom, uppgöra grunderna och sättet för skolans organisation.

= En sorglig händelse inträffade den 18 dennes. Kapten af Klercker och Handlanden Åhsström, som företagit en resa till Åhus, togo, då de på hemresan ville passera den så kallade Hammarsjön, under mörkret (kl. omkring 7 på aftonen) miste om rätta stråten, och nedkörde i ett strömdrag. Det lärer dröjt närmare 1/2 timma, innan ropen efter hjelp hördes på det några hundrade alnar från stället belägna Hammar, hvarifrån folk omsider ankom och lyckades att rädda Kapten af Klercker och den medföljande drängen, hvaremot Handlanden Åhsström olyckligtvis fann döden i strömdraget. Äfven hästarne drunknade. (Sk. Post.)


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

London den 5 Januari. En större liflighet har varit rådande i Jernhandeln under det sist tilländalupne Qvartalet. Svensk produktion (vanliga märken) har blifvit betalt med P. St. 13: 10 sk. per Ton i bonds. Engelskt så kalladt Common-Iron har under samma tid realiserat P. St. 8. 5 sk. à P. St. 8. 11 sk. per Ton. Vidkommande det sednare, äro Bruks-Patronerne i Staffordshire så sysselsatta med fullbordande af Stångjerns-reqvisitioner, att de icke på fyra månader kunna åtaga sig nya lefveranser. Uti Wales åter äro alla så öfverhopade med förfärdigandet af behofvet för the Rail-Roads, att de omöjligen kunna emottaga för en lång tid nya reqvisitioner. Till följe af allt detta lärer en ny förhöjning af 10 sk. per Ton i dagarna vara tillämnad, som kommer att uppbringa priset till 9 P. St. per Ton; men detta oaktadt förmodas att ytterligare påökningar komma att ske.


Passagerare.

Inpasserade den 10 Jan. Stadsmäklaren Bleij, Polis-Gevaldigern Wiothi, medförande den arresterade Liedbäck; Sadelmakare-Gesällen Fredriksson, Konstberidaren Marvig med dess Hustru, Artilleri-Officeraren Grefve Hamilton, Sjö-Officeraren Bagge; den 12: Timmer-Gesällen Borrman, dito Struck, Tobaksspinnare-Gesällon Åström; den 13: Handels-Fullmäktigen Ringel, dito Heilbut, Handlanden Johansson, Kuriren Rödin. Utpasserade den 10 Jan. Fabrikören Norlander; den 11: Styrmannen Örsted, Kofferdi-Skepparen Pettersson; den 12: Handels-Expediten Friedländer, Fröken Zeuthen, General-Konsuln och Riddaren Schéel med Hustru och Kammartjenare.


Öresunds-lista.

Från och med den 15 till och med den 17 Jan. har ej något fartyg med destination till eller från Sverige passerat Sundet. Den 18 om morgonen var vinden W. i Sundet. — Från och med den 18 till och med den 21 Jan. passerade blott ett Fartyg från Sverige; det var Pinasso, Kapiten Mönsted, kommande från Stockholm och destinerad till Rander med jern. Den 21 om morgonen var vinden W. i Sundet.


[ 2 ]

UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 7 Jan. Le Temps lemnar rörande omsättningen af 5 procents-räntorne mera bestämda uppgifter än de, som hittills blifvit meddelade af de särskilta tidningarna. Nämda blad tror, att denna fråga möjligtvis kan förekomma vid diskussionerna öfver adressen, i anledning af den punkt i throntalet, som vidrör förhållandet med våra finanser, och antager såsom säkert, att Finans-Ministerns åsigter äro bestämda i afseende å följande punkter:

Man skulle föreslå innehafvarne af 5 procents-obligationerne, att liqvidera dem i penningar, eller efter 4 procent al pari, med 8 annuiteter af en Frank. Dessa annuiteter (liqvid af ränta och en del af kapitalet) skulle grunda sig på särskilta förskrifningar, och betalas af amortissements-fonden; de kunna särskilt negocieras, och skulle inemot godtgöra räntans nuvarande öfverskott utöfver pari, samt såmedelst motväga verkningarne af en plötslig förändring i de personers lefnadssätt, hvilkas hufvudsakligaste inkomst utgöres af räntan.

Den nu bokförda 5 procents-räntan uppgår till 147,255,434 Frank. Den besparing som skulle uppkomma af omsättningen från 5 till 4 blefve 29,450,687 Fr.; 9,450,687 Fr. försvunne helt och hållet från budgetten. Icke dessmindre bör jemvigten i budgetten återställas; man kan icke billigtvis fordra, såsom det skett dessa senare åren, att en budgett af en milliard skall kunna balanseras genom ett öfverskott af 5 till 600,000 Fr., hvilket af den minsta oförutsedda händelse inom några dagar kan medtagas. Denna omständighet oberäknad, har Ministern insett nödvändigheten att göra uppoffring af några afgifter, hvaraf uppbörds-kostnaderna medtaga en alltför betydlig del, och hvilka endast äro hinderliga för produktionens utveckling; såsom: skeppsumgälder och de proportionella afgifterna för grufarbeten. För att endast omnämna stenkol, detta kraftiga och allmänna verkningsmedel för nutidens industri, så hafva de inskränkta reformer som Ministern för Handels-ärenderne åstadkommit i tulltarifferne, redan verkat till det sällsamma resultat, att, på flera punkter, utländskt stenkol betalar mindre i införsels-afgifter, än Fransk stenkol i skeppsumgälder. Ett sådant förhållande bör icke kunna fortfara.

De 20 återstående millionerne skulle specialiseras i depositions-kassan. En del deraf skulle särskilt användas genom Styrelsens af väg-anläggningarne föranstaltande; återstoden skulle anslås att uppmuntra allmänt nyttiga företag. Kassan skulle icke förskjuta några kapitaler; men, för ett inskränkt antal år, till vissa företag, anslå fyllnaden i en på förhand beräknad afkastning af 3 procent å dertill använda fonder. Uti Finans-Ministèren beräknar man att denna garanti, gifven åt kapitalister, mot de tillfälligheter som kunna hota de första framgångarna vid flertalet af stora företag, inom kort tid skall försäkra varaktigt bestånd åt arbeten af alla slag för ett belopp af nära 1 1/2 milliard.

Dessa äro de förhållanden, om hvilka nationens ombud skola blifva kallade att öfverlägga. (Courr. Franc.)

Dito den 9 Jan. Pärskammaren öppnade i går åter sina domstols-förhandlingar, och ett beslut togs att ställa under tilltal 9 personer (Advokater, studerande, tidningsskrifvare och skomakare). I denna dags session blefvo dessa personer dömda till särskilta fängelsestraff; och derefter börjades undersökningen rörande tredje och sista kategorien af de uti April-processen invecklade anklagade, eller de från Paris.

(Hamb. Corr.)

Dito den 12 Jan. Från Bordeaux skrifves under den 8 Jan.: "En förfärlig eldsvåda har här inträffat natten till i förrgår; det är den 5:te sedan Söndagen. Följderna äro i högsta grad betydliga, emedan skadan, som uppskattas till nära 700,000 Frank, drabbat i synnerhet två af våra första handelshus. Inemot 3000 pipor vin af bästa slag förtärdes.

"Kl. 1/2 3 middagstiden hördes ropen: elden är lös! från ett glasbruk; men redan hade lågorne förstört allt, och brand-korpsen som infann sig på stället, sökte endast att bevara de närgränsande husen. Ett af dem, der taket antändes, innehöll öfver 3000 vin- och bränvinsfastager." (Journ. des Déb.)

Spanien.

Bref från Madrid af den 3 dennes förmäla, att det såkallade förtroendes-votum blifvit antagit i Prokuradores-kammaren, med den betydliga majoriteten af 135 röster mot 3. 12 Ledamöter röstade icke; så att hela oppositionen mot Hr Mendizabal inskränkte sig till 15 personer. Anmärkningsvärdt är, att Grefve Toreno, som af Hr Mendizabal redan förut ansetts såsom en förtrogen vän, och bekant med hans financiella hemlighet, röstade med majoriteten; Hr Martinez de la Rosa, deremot, voterade icke.

Enligt hvad man tror, torde icke något allvarsamt, åtminstone icke något betydligt, motstånd förspörjas i Proceres-kammaren mot förtroendes-votum.

Krigs-Ministerns resa till armén skall i synnerhet haft till föremål, att tillintetgöra de stämplingar dem Generalerne Medez-Vigo, San Miguel och Dominguez anstiftat mot Öfver-Generalen Cordova. — Uti en hemlig sammankomst i Proceres-kammaren, skall ett beslut blifvit fattadt, att icke någon påföljd skulle äga rum å motionen att ställa den fordna Finans-Ministern, Hr Burgos, under tilltal, (hvilket, som bekant är, redan faktiskt skett,) emedan de emot honom gjorda beskyllningarne visat sig vara ogrundade.

Senare bref från Madrid af den 4, innehålla intet särdeles nytt. Efter afgörandet af förtroendes-votum skola debatterna börja öfver national-gardes-lagen. — Ett förklarande af Konselj-Presidenten, att all enskilt egendom, under alla omständigheter, skall respekteras, hade haft ett fördelaktigt inflytande. (Hamb. Corr.)

Turkiet.

Konstantinopel den 18 Dec. Flera underhandlingar äro därstädes påbörjade, emedan de makter, hvilka med Porten befinna sig i vänskapliga förhållanden, gerna vilja tillvägabringa en förlikning emellan Sultan och Paschan i Egypten. Dessa bemödanden böra åses med välförtjent tillfredsställelse, emedan det är utom all tvifvel, att, om Mehemed Ali fortfarande bibehåller en fiendtlig ställning mot Porten, kan denna senare skörda få eller inga frukter af del fredstillstånd den nu åtnjuter, och som, för denna makt, är af så stor nödvändighet. Porten måste då öka sina ansträngningar, och använda hela sin uppmärksamhet och sin kraft på krigshärens förstärkande. Följaktligen bör man lyckönska sig, att de Ryska och Österrikiska Agenterna söka förmå Paschan att minska sin krigsmakt i Syrien, eller åtminstone icke öka den med ytterligare förstärkningar, samt att behandla Syrierne med skonsamhet. Man önskar att det måtte lyckas dem all bringa Paschan till fogligare tänkesätt. Man vet icke huruvida de Engelska och Franska Agenterna visa sig beredvillige att understödja dessa välmenande afsigter.

Ibrahim Pascha fortfar att i Syrien visa samma tygellösa grymhet. Sedan Druserne fullkomligen blifvit underkufvade, känner hans öfvermod icke mera några gränsor; ingen dag förbigår utan talrika afrättningar, hvilka till större delen verkställas i Haleb, hans högqvarter. Derifrån leder han sina företag, och närmar sig åt sidan af Karamanniska gränsen, der han med kraftfull verksamhet låter besätta bergspassen vid Tamus. På en af dessa marscher, kort efter Drusernas nederlag, stötte Ibrahim på talrika Kurdiska ströf-korpser; emellan dem och de Egyptiska tropparne uppstod en häftig träffning, hvarvid de senare, med en betydlig förlust i manskap och krigsförråder, nödgades draga sig tillbaka.

Namnet Nizam Eddin (Trons-reform), som blifvit gifvit åt den nyfödde Prinsen synes icke vara utan betydelse, och tillkännagifver Sultans åsigt, huru vidt han sjelf, eller hans efterträdare, ännu böra fortskrida uti förändringen af de föråldrade samhälls-inrättningarne, i ändamål att uti Ottomanniska Riket införa den Europeiska civilisationen.

De reklamationer, som af Franska Regeringen hos Porten blifvit framställda mot Tripolis, och hvilka härleda sig från den tid, då den nu afsatte Dejen förvaltade detta Paschalik, hafva af Porten blifvit godkände, och 100,000 Frank äro redan liqviderade. Slutliga afgörandet af denna angelägenhet, som tillkommer Porten i samråd med den nuvarande Paschan i Tripolis, skall troligen icke så snart äga rum, emedan upplysningar rörande de omständigheter, som ligga till grund för Franska undersåtares anspråk, måste inhämtas på stället, hvilket, i anseende till aflägsenhelen af detta Paschalik, nödvändigt måste förorsaka tidsutdrägt. Så lyckliga som Frankrike, synas, i detta fall, andra makter icke vara; åtminstone har Divanen till denna stund ännu icke sysselsatt sig dermed.

Gränsreglerings-ärendet emellan Tuikiet och Grekland synes nalkas sitt slut. Den Karta öfver gränssträckningen, som uppgjordts af tre Franska Officerare, har redan blifvit till Porten inlemnad, och man emotser innan kort uppgörandet af den i detta afseende uppkomna tvisten, (Hamb. Corr.)

Norra Amerika.

Paris den 11 Januari. En förfärlig eldsvåda, som förorsakat oberäkneliga förluster, och hvilka, enligt de lägsta beräkningar, icke uppgå till mindre summa än 12 millioner Dollars (öfver 65 millioner Franks), uppkom, på aftonen den 16 December, uti staden New-York. Den starka kölden hindrade sprutorne att medföra önskad verkan, och elden spridde sig i sydvestlig rigtning, men med en ryslig våldsamhet. 674 hus eller bygnader blefvo lågornes rof, jemte ett betydligt antal handelsvaror i magasinerne. Antalet af omkomne personer var, enligt senaste underrättelser, icke särdeles stort; men man befarar att flera blifvit krossade under nedfallna murar, och begrafne under ruinerne. Ehvad än Assekurans-Kompanierne kunna göra, fruktar man dock, att den handlande verlden kännbart skall erfara påföljderne af denna förfärliga tilldragelse, som troligen helt och hållet ruinerat en mängd familjer och inrättningar, hvilka befunnit sig i handelsförbindelser med England och Frankrike. Flera bref uppgifva skadan till 25 millioner Dollars, eller 130 millioner Franks. Ett bref från New-York af den 19:de, infördt i Engelska Tidningen the Sun, innehåller följande detaljer om branden:

"Den 16 December, på aftonen, visade sig eld från ett fem våningars högt hus, på Merchant-Street, f. d. Hannover-Street, i närheten af Börsen; i den delen af staden, der de flesta magasinerne finnas, med dyrbara, dels inhemska, dels främmande produkter. Uti huset befann sig ett betydligt varu-lager. Inom få ögonblick hade elden redan antändt två hus derinvid. Som gatan var trång, och en häftig N.V. vind uppkom, spridde sig lågorna gent öfver gatan, och snart bidade den triangelformiga kretsen af de hus, som utgöra gatorne Wall, William och Pearl, en enda förenad eldkolonn. Elden rigtade sig derefter till Wall-Street, ncdanföre Pearl-Street, på ena sidan, och, från denna senare, nedanför den förra, på den andra, samt lågade med våldsamhet mot en klippstrand, och tillintetgjorde alla bemödanden att hämma dess framfart.

"Antalet af förstörda hus uppgifves sålunda: på Wall-Street 25, Pearl-Street 72, South-Street 37, Water-Street 76, Front-Street 80, Hannover-Street, 16, Börs-torget 62, Börsgatan 31, William-Street 44, Old-Slep 33, Coenties-Slep 16, Stone-Street 60, Hannover-Square 3, Beaver-Street 23, Governors-Lane 20, Jones-Lane 10, Gugler's Aller's 20, Mile-Street 38; inalles 674.

"I går afton och i dag hafva talrika och frivilliga Kavalleri- och Infanteri-afdelningar patrullerat på de gator, som — angränsa till de förstörda delarne af staden, och der — upprätthållit ordningen. Vi hoppas att de förekommit all ytterligare skada; resande, som seglat utföre Hudsons-viken, hafva från Highlands-udden sett elden, på 45 mils afstånd. Likaledes har den synts uti New-Jersey, ända till Cranberry.

"Frivilliga patruller biträda de civile autoritetarne att bevaka den betydliga mängd handels-varor och husgeråds-persedlar, som ännu finnes uppstaplad på gatorne.

"Ordföranderne för stadens Bank-inrättningar samsamträdde, i går, uti New-Yorks Bank, och hafva beslutat, att de största lättnader i afseende på penningetransaklioner, skola, under närvarande förhållanden, lemnas åt de Handlande och invånarna i allmänhet.

"Efter 16 timmars fortsatta härjningar, blef elden sluteligen släckt. Hufvudorsaken till denna rysliga förstöring tillskrifves den starka kölden, som icke allenast hindrade hvarje verksam ansträngning af alla med släckningen sysselsatta personer, redan utmattade af föregående arbeten, men som äfven verkade att vattnet frös i slangarne. Hvad som är mest anmärkningsvärdt, midt under denna förfärliga eldsvåda, är, att man tror det få personer omkommit".

(Journ. des Déb.)

(Insändt.)

INSTRUKTIONS-BATALJONEN PÅ DROTTNINGHOLM.

Krigsmaktens vederbörliga bildning utgör ett väsendtligt föremål för krigs-styrelsens omtanka och verksamhet. En i yrket okunnig och oöfvad krigsmakt, om än talrik, väl utrustad och lifvad af en berömlig anda, kan icke uppfylla sitt ändamål. Försummad daning gör segren svår, om icke omöjlig, samt mångdubblar förlusten af manskap ock krigsförnödenheter.

En Armés bildning består af 3:ne väsendtligen skiljda, men lika nödvändiga delar. Den första afser: Krigsmannens enskilta bildning, för att göra honom tjenlig att ingå i Bataljonen; den andra: Bataljonernes bildning i konsten att röra sig och verka, så väl enskilt, som samlade i mindre och större Korpser; den tredje: Truppers användande för särskilta ändamål och under olika omständigheter, så vidt dessa öfningar i fredstid kunna äga rum.

Att försumma någon af dessa delar, är att försumma det hela. Saknar Soldaten enskilt bildning, så blir den Bataljon, hvilken af sådane obildade beståndsdelar sammansättes, otjenlig; sakna Bataljonerna förmåga att med ordning och säkerhet röra sig och verka, antingen hvar för sig eller i samband med hvarandra, så uppstår skingnng och nederlag; saknar Soldaten förmåga att använda sin förvärfvade skicklighet, Befälet förmåga att använda sin bildade Trupp, till vinnande af de särskilta ändamål, för hvilka Manskap och Bataljonen blifvit danade, så är det hela att jemföra med en välbildad kropp utan lif, med ett machineri utan drifkraft.

Det välbekanta förslaget till Instruktions-Kompaniers införande vid Indelta Infanteri-Regementerna, motsvarande de så kallade Exercis-sqvadronerna vid Indelta Kavalleriet, med hvilka sistnämdas införande redan för nära 30 år sedan början gjordes, och som verkat så utmärkt förmånligt på Indelta Kavalleri-Regementerne bildning för kriget, har för ändamål att äfven vid Indelta Infanteriet öppna en säker och föga kostsam utväg att gifva Soldaten den, ofvanföre nämda, första eller enskilta undervisningen, omfattande allt som fordras för att göra honom fullt skicklig att inträda i Bataljonen.

När denna inrättning en gång kommer till stånd, men icke förr, kunna våra nuvarande årliga öfnings-möten blifva någorlunda tillräckliga för de tvenne återstående, lika vigtiga, delarna af Regementernas bildning, dels emedan en Trupp, sammansatt af Soldater, hvilka, före inträdet i Bataljonen, erhållit fullständig enskilt bildning, lätt vinner färdighet i de öfriga tvenne delarna, dels emedan föga tid åtgår att vid hvarje mötes början repetitionsvis genomgå hvad som hör till Soldatens enskilta undervisning, så vida denna från början blifvit grundligen inhemtad.

Men som nödvändigt är att, före dessa angelägna inrättningars införande vid Regementerna, alla förberedande anstalter vidtagas, och bland dessa i främsta rummet borde ifrågakomma, att, under jemförande af undervisningens behöfliga vidd med lämpligaste sättet för dess meddelande, utröna den tid, som fordras för Instruktions-Kompaniers årliga sammanvaro, för att hvarken, genom att på höft bestämma en alltför rundlig, åstadkomma onödiga årliga kostnader för Statsverket, eller, i motsatt fall, förfela undervisningens ändamål, blef nödvändigt att göra ett försök, hvilket således utgjorde egentliga ändamålet med Instruktions-Bataljonens sammandragande vid Drottningholm, der H. K. H. Kron-Prinsen, som med särdeles omvårdnad följer allt som på krigsmaktens bildning har ett åtgörande inflytande, ägde tillfälle att Personligen gifva undervisningen behörig riktning och vaka öfver dess verkställande.

Afsigten med Instruktions-Bataljonens sammansättning af manskap från alla Regementer, 1 man från hvarje Kompani, samt af Befäl från samtlige Militär-Distrikterna, var, att vid Regementerna underlätta en lika uppfattning af de föreskrifter, som utarbetades och följdes vid Instruktions-Bataljonen, och hvilka framdeles borde tjena till efterrättelse för samtlige Regementers blifvande Instruktions-Kompanier. Detta om saken i allmänhet. Vi gå nu att lemna några närmare upplysningar om undervisningens beskaffenhet och resultat, dervid ledda af den utförliga [ 3 ]rapport, som Instruktions-Bataljonens Befälhafvare, Öfversten och Riddaren af Dalström, aflemnat strax efter Bataljonens upplösning den 2 sistlidne December, då manskapet till sina hemorter återgick.

1) Handgevärs-Exercis, Marsch och Evolutioner. Som Bataljonen samlades den 1 September, användes den första tiden, medan väderleken var gynnande, hufvudsakligen till dessa öfningar. Undervisningen gick raskt och framstegen svarade fullkomligt mot ändamålet. Några förändringar i sättet att handtera geväret infördes, dels för att göra öfningarna ändamålsenligare, dels lättfattligare, hvilket, synnerligen med hänseende till den kortare tid, som för Bevärings-manskapets öfningar är att påräkna, var nödvändigt. Sedan manskapet i dessa delar vunnit full färdighet, delades Truppen i mindre afdelningar, hvilka turvis exercerades af alla Soldaterna, för att bibringa dem förmåga och vana att undervisa andra, hvilket är af väsendtlig nytta, dels för fullkomnandet af deras egen bildning, dels för att göra dem användbara vid Beväringsmanskapets öfvande, dervid stort antal undervisare är behöfligt. I dessa delar meddelades manskapet undervisning icke allenast i hvad som tillhör Soldaten att känna och kunna, utan äfven i hvad som derutöfver tillhör Korporalen.

2) Militär-Gymnastik, nödvändig för att utbilda Soldatens kropp, stärka helsan och befordra uthållighet vid mödor, öfvades på mellantiderna, då den tillika utgjorde en hvilande omvexling i Soldatens sysselsättningar. Dessa öfningar inskränktes, och böra vid Trupperne inskränkas, till de så kallade enkla rörelserna, som kunna verkställas utan Gymnastik-machineri, blott med kamraters understödjande, icke åverkande, biträde, hvarigenom dessa angelägna öfningar kunna verkställas utan alla förberedelser, och utan fara för olyckshändelser.

3) Målskjutning. Denna viktigaste del af Soldatens enskilta öfningar, utfördes med särdeles omsorg, i enlighet med förut utarbetad Instruktion, hvilken, på ett för Soldatens behof afpassadt sätt, äfven upplyser grunderna för gevärs skottställande och begagnande till skjutning på olika afstånd och mot olika föremål. Truppens vunna färdighet i denna del kan bäst bedömmas deraf: att nära 2/3 af de vid öfningarne lossade skotten träffat på de i krig vanligast förekommnnde afstånd, från 100 till 300 alnar, hvilket bevisar dessa öfningars utmärkta gagn och vigt, samt Svenska menighetens fortfarande fallenhet för skjutkonstens utöfning. Manskapet öfvades att förfärdiga skarpa och lösa patroner, så att alla turvis förrättade de dervid förefallande handläggningar.

4) Bayonett-fäktning. Förmågan att ändamålsenligt begagna geväret icke allenast som skjutvapen, utan äfven såsom handvapen till anfall och försvar, så väl mot Fotfolk, som Ryttare, utgör en vigtig del af Soldatens enskilta bildning. Undervisningen häri inskränktes, likasom gymnastiska öfningarne, till det nödvändigaste, som är att gifva Soldaten, äfven i detta hänseende, förtroende till sitt vapen och förmåga att, synnerligen till anfall, ändamålsenligt begagna detsamma.

5) Förskansnings-arbeten. Häri undervisades manskapet praktiskt medelst fältverks uppkastande, formande och beklädning, på sätt och i den ordning i fält tillgå bör. Det fältverk, som för tillfället uppfördes, var till vidden lempadt efter truppens styrka. Arbetet drefs med fart; efter 3:ne timmar var truppen redan betäckt; på 7 timmar var verket till alla delar fullbordadt, ehuru marken, i följd af torkan, var svår att arbeta.

6) Fälttjenstöfningar. Dessa omfatta 2:ne väsendtligen skiljda delar. Den ena har för ändamål att bibringa Soldalen en enkel och klar insigt om huru han skall förhålla sig i Strid, vid anfall och försvar, i olika slags mark, i sluten eller spridd ordning. Den andra: huru han skall förhålla sig vid Bevakningstjensten, under Marscher, samt i Läger och Fältställningar.

Den förra delen af undervisningen leddes efter en af H. K. H. Kron-Prinsen Sjelf uppsatt instruktion, som tryckt till manskapet utdelades; den senare efter den äfvenledes tryckte så kallade Soldat-undervisningen, till hvilken den förre utgör, ett nödvändigt tillägg.

Undervisningen meddelades derefter praktiskt i omvexlande, för ändamålet vald, mark, med fästadt afseende uppå att gifva Soldalen ett klart begrepp om hvad han i hvarje fall har att iakttaga, så väl enskilt, som i trupp. H. K. H. Kron-Prinsen täcktes ofta Personligen leda dessa praktiska öfningar och mundtligen på fältet undervisa manskapet om rätta uppfattningen af Instruktionernes innehåll.

7) Rapporter. Manskapet öfvades att, dels mundtligt, dels skriftligt afgifva rapporter och berättelser öfver sådana mindre förrättningar, hvilka i fält tillkomma Soldater och Korporaler att utföra, såsom patruller, rekognosceringar m. m.; samt att efter ögonmått på papper teckna sig till minnes hufvud-beskaffenheten af den mark, de vid sådane tillfällen genomgå. De erhöllo derföre en föregående undervisning huru de allmännaste föremålen, såsom sjöar, vattendrag, kärr, skog, åker, äng, berg, backar, vägar, gårdar m. m., betecknas. Manskapet visade i allmänhet mycken fallenhet för desse öfningar; deras karte-utkast voro fullt svarande mot ändamålet, så till uppfattning, som ritning.

8) Skrifning och Räkning. Sjutton man saknade vid ankomsten all kunskap i skrifning; vid uppbrottet kunde alla dessa skrifva jemn och läslig styl; de öfriga hade så förkofrat sig, att de kunde ganska redigt och skäligen korrekt skrifva efter diktering. Åtskilliga af manskapet skrefvo redan vid ankomsten ganska bra, och begagnades derföre som Monitörer. I räkning inskränktes undervisningen till quatuor species i hela tal, men, som tals uppställning noga förklarades före räkneöfningarne, så fattades denna undervisning med mycken ledighet, och skall otvifvelagtigt medföra påräknad nytta.

9) Kasern- och Vakt-Tjenst. Från Bataljonens samling börjades genast Kasern-tjenstgöringen, deri hvar och en af manskapet i sin tur fick deltaga; likaså vid vaktgöring och öfrige vid samlad trupp dagligen förefallande göromål.

Undervisning och öfningar på fältet och inom hus, ordnades efter väderlek och behof. En omväxlande sysslosättning af 7 à 8 timmar dagligen ägde rum, så att alla ämnen med ordning och noggranhet kunde genomgås; hvartill Befälets och Under-befälets oförtrutna nit att uppfylla sin trägna och ansvarsfulla befattning i hufvudsaklig mån bidrog.

Bataljonen hade under hela tiden ingen febersjuk; Sjukhuset begagnades af få, för några dagar och för mindre åkommor. Vid afmarschen lemnades ingen sjuk qvar på Drottningholm; — men på Garnisonssjukhuset härstädes 1 man för benbrott, förorsakadt af olyckshändelse utom tjensten.

När å ena sidan i öfvervägande tages, att Instruktions-Bataljonen vid Drottningholm var sammansatt af utvaldt, samt förut exerseradt och disciplineradt manskap, men å den andra, att den sena och mörka årstiden var för de serskilta öfningarne mindre gynnande; så kan man med skälig säkerhet nu antaga: att trägen sysselsättning under minst 3:ne sommarmånader erfordras vid Regementernes tillämnade Instruktions-Kompagnier, såvida det i krigstjensten inträdande manskapet icke skall stanna vid en, i fält föga båtande, skenbar ytlig bildning, utan denne erhålla sådan utsträckning och stadga, som i allmänhet i närvarande tid erfordras för att bilda en till krigstjenst användbar trupp, och som, i fråga om vår indelta armé, är af så mycken större vigt, som denna egentligen är att betrakta såsom Stam för Bevärings-manskapet, hvilket, i händelse af krig, skall inträda i Indelta arméns leder, och inom densamma således bör finna icke allenast ett tillräckligt antal skicklige undervisare, för att, så hastigt som erfordras, erhålla nödig skicklighet, utan äfven fullt pålitliga ledare, så väl i striden, som på marscher och i lägren; omständigheter af stort inflytande så väl på landets försvar, som på möjligheten att dervid förekomma onödiga folkuppoffringar, hvilket främmande och inhemsk erfarenhet noggrant intygar.


Noterad Vexel-Kurs på Stockholms Börs,
Fredagen den 26 Januari l836.

Uti Svenska Bankosedlar.

London 12 R:dr 3 sk. 55, 72, 75 d. d. 12 R:dr 1 sk. 90 d. d.
Hull 11 R:dr 46 sk. 75 d. d.
Liverpool att bet. i London, 12 R:dr 90 d. d.
Hamburg 128 sk. 22, 25, 37, 41, 43, 63, 64, 67 d. d., 127 1/2, 127 1/4, 127 sk. 90 d. d.
Amsterdam 118 1/2 sk. 62 d. d.
Paris 22 5/6 sk. 90 d. d., 22 3/4 sk. 60, 90 d. d.
Köpenhamn 64 1/2 sk. 8 d. d.

Medel-Kurs.

Pund St. 12 R:dr 3 sk.
Hamb. Banko 127 sk. 11 r:st.
Franc 22 sk. 9 r:st.


Döde i Stockholm.

Hans Exellens Kejserlige Ryske Generalen en Chef, Ledamoten af Kejserliga Riks-Konseljen, Riddaren af de Kejserliga Ryska och Kongl. Svenska Ordnarna, m. m., Högvälborne Herr Grefve Peter van Suchtelen, den 18 Januari 1836, i dess 83 ålders år.

Kommerse-Rådet och Riddaren af K. N. O., Juris Utriusque Doktorn, Ledamoten i f. d. Lag-Kommitén Olof Zenius, den 12 Januari 1836, i dess 64 ålders är.[1]

Hofjunkaren C. W. Tigerschölds k. Maka, Sophia Charlotta, född Grefvinna Mörner, den 15 Jan. 1836, i sitt 44 ålders år.[1]

Fröken Hedvig Catharina Charlotta von Baumgarten, den 4 Jan 1836, i dess 49 års ålder.

F. d. Fahnjunkaren vid Kongl. Svea Lif-Gardet Georg Fredric Rathmans efterlemnade Enka Ch. Helena, född Detloff, den 16 Jan. 1836, uti en ålder af 86 år, 8 månader och 19 dagar.


Härvarande Kejserliga Ryska Missionen får, på sitt Hofs befallning, meddela följande af Kejserl. Ryska General-Konsulatet i Sverige utfärdade Kungörelse:

Kejserliga Regeringen har anledning att förmoda, det personer, som ännu, i trotts af sitt lands lagar, befatta sig med handel af Afrikanska Negrer, hafva för afsigt att antaga Rysk Flagg, för att skydda sina brottsliga företag mot förföljelse af de magter, hvilka sins emellan öfverenskommit om ömsesidig visitations- och uppbringnings-rätt, i händelse af öfverträdelse af de mot negerhandeln stadgade lagarne. I följd af dessa anledningar har Kejserliga General-Konsulatet fått befallning, att gifva Skeppsredare och Kaptener tillkänna: att ingen äger rätt att antaga Rysk Handelsflagg, utan att han, i detta afseende, undfått uttryckligt tillstånd af Kejserliga Regeringen; att denna tillåtelse bör vara ådagalagd medelst ett patent i vederbörlig och gällande form, och att den endast lemnas på sådana vilkor, som af Rikets lagar äro fastställde, samt, slutligen, att hvarje öfverträdelse af detta stadgande, och ett otillåtligt begagnande af Ryska Flaggan, skall anses såsom förbrytelse, och blottställa den, som dertill gör sig förvunnen, för följderna af sitt olagliga förfarande; att, i synnerhet, ett Fartyg med Negerslafvar, som seglar under Rysk Flagg och uppbringas af någon kryssare, uti intet fall får, under åberopande af den flagga det förer, begära beskydd af Kejserl. Regeringen, och sålunda undandraga sig det rättvisa straff detsamma förtjenat. Stockholm den 3/15 Jan. 1836.


Af förekommen anledning har Kongl. Kommerse-Kollegium funnit godt förordna, att Christinehamns eller den så kallade Fastings marknad må innevarande år och tills vidare börjas å den 15 i stället för den 10 Mars; hvilket Kongl. Kollegium härigenom skolat till trafikerandes kännedom meddela. Stockholm den 22 Januari 1836.


Enligt hvad hos Kongl. Kommerse-Kollegium blifvit officielt anmäldt, har Öfver-Lotsen i Jutland under den 8 i denna månad kungjort, att emellan Hirtzholmarna och fasta landet, W. N. W. från de förstnämda står på 3 famnars vatten omkring 6 fot under vattenytan, vraket af det den 18 Dec. sistl. år förolyckade Barkskeppet Jupiter; hvilket Kongl. Kollegium härigenom velat till Sjöfarandes kännedom meddela. Stockholm den 22 Jan. 1836.


Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Herrar Ledamöter sammanträda nästa Fredag den 29 dennes, kl. 6 e. m., uti Kongl. Krigs-Kollegii Hus vid Munkbron.


Stockholms Borgerskaps Femtio Äldste anmodas att Fredagen den 5 instundande Februari, kl. half till 12 f. m., infinna sig å Rådhuset, för att, gemensamt med Magistraten, öfverlägga, i anledning af inkomne Revisions-berättelser öfver Stadens Drätsel-Kommissions förvaltning och räkenskaper för åren 1831, 1832 och 1833. Stockholms Rådhus den 22 Januari 1836.


Nedannämde Deposition, som i Jönköpings Läns Landt-Ränteri qvarstått i fulla Tio år, varder, i följd af Höglofl. Kongl. Stats-Kontorets Skrifvelse den 29 Oktober 1828, härigenom uppsagd till återlyftning, derom vederbörande inom natt och år från denna kungörelses datum skall härstädes hos Konungens Befallningshafvande sig anmäla, med företeende af det utfärdade Depositions-beviset samt den Dom eller det Utslag eller annan handling, som bestyrker ägande-rätten till ifrågavarande deposition; kommandes, efter nämnde tids förlopp, så vida detta föreläggande icke hörsammas, medlen att till Kongl. Stats-Kontorets remitteras, nemligen: 1825, Nov. 15, af Johannes Wahlman och Anders Andersson i Bjädesjökull samt Daniel Jansson i Tåndemåla, Myresjö Socken, nedsatt af Östra Härads Tings-Rätt ådömd kostnadsersättning till Greta Nilsdotter i Tåndemåla 3 R:dr 32 sk. Banko. Jönköpings Lands-Kontor den 19 December 1835.

C. C. Bergenstråhle.
P. H. Landegren.

Som en hos Förvaltningen af Sjö-Ärendena ledigblifven Kanslist-tjenst, kommer att i laga ordning återbesättas; så äga kompetente sökande, att, inom Trettio dagar, räknade från den dag, då denna kungörelse finnes första gingen uti Sveriges Stats-Tidning införd, deras behörigen karterade ansökningar, åtföljde af bestyrkte tjensteförteckningar, till Förvaltningen ingifva, hvilket första gången härigenom kungöres. Stockholm den 21 Jan. 1836.


Till den uti Södra Distriktet af Hallands Län ledigvarande Lands-Fiskals-Tjenst, äga kompetente Sökande att inom 56 dagar från det denna annons finnes första gången uti Sveriges Stats-Tidning införd, hit inkomma med sine, till Kongl. Maj:.s Justitiæ-Kanslers-Embete ställde, och af behörigen styrkte Merit-förteckningar åtföljde ansökningar. Halmstads Slott af Lands-kansliet den 11 Januari 1836.

C. Virgin.
Malte Dahl.

Herrar Aktieägare i Bolaget för tillvägabringandet af en Ångbåtsfart emellan Gottland och fasta landet, varda härigenom anmodade att, vid det äventyr 12 §. af Bolags-Reglorna utstakar, till Kassa-Direktören, kommissionären i Stockholms Metallvåg Hr A. W. Frestadius, inom medlet af nästinstundande Februari månad, ytterligare inbetala 30 procent af det tecknade Aktiebeloppet. Stockholm den 2 Januari 1836.

Direktionen.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

= Utdrag af Domboken, hållen inför Rådhus-Rätten i Helsingborg den 28 Oktober 1835.

N:o 5. Enär upprop åter skedde uti målet, som den 16 sistl. September, under N:o 1, i Domboken förevarit, emellan förre tillförordnade Stads-Fiskalen Kack, åklagare, samt Jernhandlanden Tenggren i Billinge, svarande, om öfverträdelse af Tullförfattningarne, infann sig i åklagarens ställe Stads-Fiskalen Rosenberg, som anmälte, att oaktadt Rättens sista beslut i målet för lång tid tillbaka blifvit afsändt till Krono-Fogden Hr Assessor Åberg, med anmodan att låta detsamma kungöras för svaranden, har något svar ännu icke ankommit, hvarjemte åklagaren hemställde, om icke svaranden, som å hemorten, fastän ofta eftersökt, icke kunnat träffas, genom kallelse uti allmänna Tidningarne kunde underrättas om dess inställelse-skyldigbet å den dag Rätten utsätter till målets vidare handläggning.

Utslag:

Med bifall till åklagarens derom gjorda anhållan, varder målet uppskjutit till Onsdagen den 23 Mars nästkom. år 1836, då åklagaren vid laga påföljd, samt svaranden Tenggren, så vida han önskar att varda i målet vidare hörd, böra sig här infinna; åliggande det åklagaren, att låta detta beslut trenne gånger införas i Stats-Tidningen, sista gången minst en månad före den dag målet åter förekommer. Som ofvan

På Rådhus-Rättens vägnar,
Efter förordnande
N. V. Berg.
O. W. Hofverberg.

= Som Hr Beridaren Severin Thim, ägare af Görarps Qvarn vid Helsingborg, för längre tid sedan rest från orten, utan att lemna underrättelse vid sitt hem, hvarest han vistas eller när han hem kommer, så ser jag mig mot min vilja nödsakad att på detta sätt kommunicera bemälte Hr Sev. Thim, Luggude Härads-Rätts Utslag i målet oss emellan, angående trenne intekningar uti min Egendom, Örby Qvarn, hvilken jag af honom mig tillhandlat och betalt, men hvilka inteckningar Hr Thim likväl uraktlåtit att döda, hvilket lyder sålunda: att då svaranden Hr Sev. Tim, sig ej vid målets uppropande infann, blef målet uppskjutet till nästinstundande Vinter-Ting med Luggude Härad i Mörarp, som börjas den 16 Februari detta år, å femte Rättegångsdagen eller den 20 i samma månad, då det åligger svaranden vid 3 Rdr 16 sk. B:ko vite att sig inställa för att i måles svara. Helsinborg och Örby Qvarnverk den 4 Jan. 1836.

F. M. Frænkel.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Att Stora Tuna och Gustafs Socknars Härads-Rätt genom offentlig Stämning, inkallat afvikne Bonden Knuts Erik Anderssons i Sölfverbo, Gustafs Socken och hans Hustru samt deras Borgenärer, till inställelse för Härads-Rätten, andra Rättegångsdagen af Lagtima Vårtinget 1836, innan kl. 7 e. m., med föreläggande för de senare att vid fordringsrättens förlust, deras fordringar lagligen bevaka och styrka.

= Jemlikt Jösse Härads-Rätts denne dag fattade beslut, varda, i anledning af förre Postmästaren G. Edgrens och hans Hustrus A. C. Åbergs skriftligen gjorde ansökning om Årsstämning å deras aflidne Sons, Bruksförvaltaren Ulrik Gustaf Edgrens samtlige Borgenärer; desse Borgenärer härigenom kallade och förelagde, att vid förlust af vidare rätt, före Rättegångstimmans slut, klockan 7 på aftonen, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst natt och år härefter i Häradet infaller, inför bemälde Härads-Rätt gifva sine hos aflidne Bruksförvaltaren Edgren ägande fordringar skriftligen eller muntligen an; hvilket härmed första gången kungöres. Tingsstället Högvalta den 16 Okt. 1835.

= Genom utfärdade offentliga stämningar har Rådhus-Rätten i Alingsås kallat och förelagt 1) afl. Handlanden P. G. Wingenblixts efterlemnade Barns samtliga Borgenärer att den 7 Mars 1836; 2) Målaren L. G. Wallinders, och 3) Gästgivaren W. Jägerströms och hans Hustrus Johanna Lindblads samtliga Borgenärer att den 28 Mars 1836, före kl. 12 sina [ 4 ]fordringar lagligen bevaka, vid förlust af talan och betalningsrätt; hvilket första gången kungöres.

= Lysings Härads-Rätt kallar Lif-Grenadieren Johannes Stoltz's och hans Hustrus samtlige Borgenärer, att vid förlust af all vidare rätt och talan derå, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting i Häradet, som först infaller Sex månader efter den 30 Oktober 1835, sina fordringar lagligen bevaka och styrka; hvilket härigenom kungöres 3:dje gången.

= Måndagen den 15 nästkommande Februari utfärdar Rådhus-Rätten uti Eskilstuna Fristad Domar uti aflidne Brigad-Läkaren Carl Axel Stridsbergs, Handels-Bolaget C. W. Lindqvist, samt Urmakaren Anders Lundvalls Konkursmål.

= Jemlikt Svartlösa Härads-Rätts å Höste-Tingct den 6 Nov. sistl. år afsagda beslut, är Hr Assessoren Joh. Paul Juringius, hvars vistelseort är obekant, härmed kallad och kommunicerad, att å första Rättegångsdagen af innev. års Winter-Ting med samma Härad sig derstädes infinna, beredd att fullständigt svara uti Konkurstvisten efter aft. Hushållerskan Anna Maria Werner, vid påföljd att målet ändock till hufvudsaklig pröfning företages; hvilket härmed andra gången kungöres.

FÖRMYNDARE-FÖRORDNANDEN.

= Att Norra Åsbo Härads-Rätt medelst beslut den 26 Okober innevarande år, förklarat Drängen Pål Bengtsson i Harbeckshult omyndig, samt till hans Förmyndare förordnat Bonden Bengt Johansson i Skogen; sådant varder Författningarna likmätigt kungjordt. Engelholm den 24 Dec. 1835.

= Att Bjäre Härads-Rätt, genom beslut den 18 dennes förklarat Anders Pålsson och dess Hustru Gunilla Svensdotter i Ugglehult för omyndige, samt till deras Förmyndare förordnat Nils Pålsson i Mellan Århult; sådant varder Författningarna likmätigt kungjordt. Engelholm den 24 Dec. 1835.

= Uppå derom af Enkan Catharina Berggren vid Kungsöhn gjord begäran har Åkerbo Härads-Rätt genom beslut den 24 Oktober 1835, förordnat Handlanden i Arboga P. R. Nordling att vara hennes Förmyndare, hvilket härmedelst kungöres tredje gången.

= Å sist förrättade Laga Höste-Ting med Söderberkes Bergslags Härad, hafva Drängarna Olof Olsson i Dalvik, och Pehr Andersson i Westerby, samt Nybyggaren Anders Jansson i Socknernäs, för oordentlighet och misshushållning blifvit förklarade för omyndige; hvilket härigenom kungöres.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Som redovisning blifvit till Rådhus-Rätten ingifven för nästl. år i Choleran aflidne Jerndragaren Bergströms och hans Hustrus Anna Kajsa Holmqvists Sterbhus, slutande sig med en behållen summa af 75 R:dr B:ko; så varder detta härigenom Arfvingarne tillkännagifvit, med anmaning till dem att skyndsamt sig hos Rådhus-Rätten anmäla och sin arfsrätt bestyrka, vid det äfventyr 15 Cap. 5 §. Ärfda-Balken stadgar, varandes Bergström född i Rytternes Socken och Hustrun i Fellingsbro; hvilket härigenom kungöres tredje gången. Arboga Rådhus den 16 Nov. 1835.

= Att min den 10:de April 1835 afl. kära Hustru, Brita Christina Hofgren, född Lundin, genom Testamente af den 28 Sept. 1809, öfverlåtit till mig all vår, så väl lös som fast Egendom; det varder härmed hennes okände Slägtingar första gången kungjordt. Stockholm den 11 Jan. 1836.

Lars Hofgren.
f. d. Åkare-Ålderman.

= Utdrag af Domboken, hållen å Lagtima Höste-Tinget med Erlinghundra Härad i Tingshuset vid Märsta Gästgifvaregård den 2 December 1835.

S. D. Företrädde Hr vice Häradshöfdingen G. A. W. Ehrenpohl, samt enligt vederbörlig fullmakt af Hushållerskan Sara Lisa Löfgren, ingaf en till Härads Rätten ställd så lydande skrift:

Efter det Fjerdingsmannen P. Jansson — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Och förständigades vice Häradshöfdingen Ehrenpohl, att Rättens beslut skulle meddelas den 19 i denna månad.

Efter öfverläggning afsades den 19 December 1835 följande:

Beslut.

Härads-Rätten anser sig icke kunna meddela yttrande öfver den ifrågavarande af Hushållerskan Sara Löfgren begärda lyftning af de i Länets Ränteri nedsatte för qvarlåtenskapen efter Inspektoren Johan Lindström på Thorslunda influtna medel, innan tillförordnade Utredniugsmannen i Boet Fjerdingsmannen Pehr Jansson i Heljesta, Haga Socken, samt de som gjort anspråk på den egendom Inspektoren Lindström efter sig lemnat, nemligen Assessoren, Doktor Martin Lindström, Bonden Anders Andersson i Orretomten, Jungs Socken och Skaraborgs Län, å sin Hustrus vägnar, samt en Gosse vid namn Carl i Nyköpings Län, fått tillfälle deröfver sig förklara. I anledning häraf varder detta ärende uppskjutit till andra Rättegångsdagen af nästa Ting, hvarförinnan, och i laga stämningstid före Tinget, Hushållerskan Sara Lisa Löfgren bör icke allenast tillställa Per Jansson afskrift af detta Protokoll och Beslut, utan ock låta uti Stats-Tidningen tre gånger införa Beslutet, hvarefter Per Janssons samt de, som af en eller annan anledning göra något anspråk på Inspektoren Lindströms qvarlåtenskap, hafva, att å ofvannämde dag afgifva utlåtande öfver den af Hushållerskan Löfgren gjorde begäran, att få de derföre influtna medel lyfta, hvartill hon den grund uppgifvit, att Lindström skall låtit kyrkotaga henne såsom äkta Hustru och att det barn han med henne under äktenskapslöfte sammanaflat, aflidit efter Lindström och barnets arfslott modren tillfallit. — I öfrigt och enär Hushållerskan Sara Löfgren är boende i Stockholm, må anmälan om Förmyndares tillsättande för henne ske hos Förmyndare-Kammaren derstädes; och har Pehr Jansson i Heljesta, att, i afseende på indrifvandet af de fordringar Lindströms Sterbhus äger, fullgöra den föreskrift Härads-Rätten tillförene lemnat. År och dag som förr skrifvit står.

På Härads-Rättens vägnar,
J. Ekeroth.

Att förestående är utur Originalet transumeradt intygar

G. Djurberg.
Stockholms Stads Aktuarie.

Och varder detta Erlinghundra Härads-Rätts Beslut deri omnämde personer härigenom delgifvit, med underrättelse att nästa Ting uti Häradet börjas den 28 Mars 1836 på Märsta Gästgifvaregåd.

Sara Lisa Löfgren.
genom
G. A. W. Ehrenpohl.

= Genom inbördes Testamente af den 14 Jauuari 1834 hafva f. d. Artilleristen Peter Gustaf Michaelsson Sjöholm och hans hustru Helena Andström förklarat, att hvilkendera af dem, som den andra öfverlefde, skulle med full egande rätt behålla hela boet; och sedan mannen Sjöholm numera aflidit, har detta Testamente blifvit hos Stockholms stads Justitiæ-Collegium och Förmyndare-Kammare af hans Enka till lagligt bevakande anmäldt; hvilket till Artilleristen Sjöholms möjligen ägande okände arfvingars underrättelse härigenom kungöres. Stockholm den 1 Augusti 1835.

= Utdrag af Domboken hållen hos Rådhus-Rätten i Waxholm den 2 November 1835.

Kyrkoherden Herr P. O. Årre företrädde och med anmälan att Gårdsägaren Zacharias Lundahl nyligen aflidit, inlemnade i bevakningsafseende ett, till förmon för Waxholms Skolæ-Kassa upprättadt, så lydande Testamente:

"Efter moget betänkande har jag beslutat och härmed förordna velat att, efter min död, som i anseende till min nu varande sjukdom lärer snart inträffa, skola af behållningen i Boet Fyra hundrade (400) Riksdaler Bankosedlar utgå och till evärdelig ägo tillfalla Waxholms Stads Skolæ-Kassa och skall det åligga Pastor i Waxholm såsom Inspector, Scholæ att desse penningar oafkortade indrifva och till Skolans förmån på fördelaktigaste sätt förvalta."

"Detta mitt Testamentariska förordnande, som företrädesvis gälla skall, har jag af fri vilja med mitt namns undersättande bekräftat, som skedde i Waxholm den 11:te Oktober 1835.

Zacharias Lundahl."

"Att f. d. Studeranden Zacharias Lundahl vid fullkomligt redig sinnesförfattning, låtit sig detta testamentariska förordnande i vår gemensamma närvaro föreläsas och detsamma underskrifvit och förklarat att detta vara af fri vilja och med fullt förstånd vara dess bestämda vilja; intygas af oss på en gång närvarande vittnen. Waxholm den 11 Oktober 1835,

N. S. Corin.
J. H. Windrufva."

Sedan detta Testamente, hvarvid jemväl fanns fogad en bestyrkt afskrift, blifvit ljudeligen uppläst, uppgaf Kyrkoherden Årre tillika, att aflidne Lundahls närmaste skyldemän skulle vistas å aflägsne och från hvarannan skiljde orter; hvadan domstolen på hemställan derom fann skäligt föreskrifva att Testamentet skulle införas tre gånger i allmänna Tidningarna och sålunda kommuniceras med den aflidnes närmaste skyldemän, hvilka sednare äga att inom natt och år derefter anställa den klandertalan, hvartill de kunna finna sig befogade. Ut supra.

På Rådhus-Rättens vägnar,
Carl Gustaf Rosén.

Likheten med Originalhandlingen intyga

G. Åkerberg.
P. B. Lindeblad.

= Genom serskilta Testamenten, som vid Norrköpings Rådhus-Rätt blifvit bevakade, och på kommunikation enligt 18 Cap. Ärfda-Balken utställda, hafva dels Mamsellerne Jeana och Ulla Ahlm tillagt den af dem, som den andra öfverlefde med full ägande rätt den först aflidnes egendom, dels ock Mamsell Jeana Ahlm, hvilken öfverlefde systern, disponerat egendomen till förmån för brorsdottern Mamsell Fredrika Ahlm; hvarom okände arfspretendenter eller slägtingar härmed underrättas. Norrköping den 2 Januari 1836.

LEDIGA TJENSTER

Sedan Förvaltaren af Dalkarlsbergs Grufvor med tillhörande Egendomar i Nora Socken och Bergslag, Hr Geschvornen P. Hinnerson, denna sin befattning uppsagt, och tjensten sålunda blifver ledig att tillträda d. 1 januari 1837, med åtföljande lönevillkor som, oberäknadt Boställe, fritt brukadt och underhållit, komma att uppgå till omkring 2000 R:dr B:ko om året; äga hugade sökande att, under nedanstående adress, inom medlet af nästa Februari månad, till undertecknad Grufvebolagets Ombudsman, med sine Ansökningar inkomma, hvarvid böra vara fogade så väl Betyg öfver god frejd och god insigt i Grufvehushållning och Bokhålleri, som äfven Borgen af 2:ne vederhäftige män, för en summa af 3000 R:dr B:ko utaf de medel, hvilka kunna komma att Sökanden anförtros. Ramundeboda och Ölsboda d. 24 Dec. 1835.

J. Strokirk

= Till ledigvarande förenade Klockare- och Skolmästaretjensten i Fröjereds Församling af Skara Stift, äga hågade sökande, att, inom 3 månader, från den dag denna annons finnes uti Stats-Tidningen första gången införd, hos undertecknad sig anmäla, medelst egenhändigt skrifne ansökningar, åtföljde så väl af andra i författningarne föreskrifne betyg som ock af bevis öfver kännedom i vexelundervisningsmethoden. Lönen är 10 tunnor Råg, 8 tunnor Hafre, 50 Rdr B:ko, fria Boningsrum i Socknestugan, samt af hvarje förmögnare barn, sedan det fulländat sin skolgång, 24 sk. B:ko och ett lass Ved. Sköfde och Fröjered den 7 Jan. 1836.

Benjamin L. Sundborg.
Vice-Paslor.

= En Skolmästare-syssla i Munsö Socken och Upsala Län är ledig. Hugade Sökande dertill kunna sig hos Pastors-Embetet, i ofvannämde Socken anmäla, då upplysning om vilkoren m. m. erhålles.

= En i Skorstensfejare-professionen inöfvad Person, som, med erforderlig skicklighet, förenar nyktert och pålitligt uppförande, kan, i sådan egenskap, härstädes blifva antagen, då ansökning derom, dess förr ju heldre, göres hos Magistraten. Årliga inkomster kunna kontant påräknas till minst 250 R:dr Banko. Hernösands Rådhus den 2 Januari 1836.

= Till förenade Orgelnist- och Klockaretjensten i Husby-Odensala, med tio (10) tunnor Spanmåls lön och med aspect på Skolmästaresysslan derstädes, behagade kompetente sökande anmäla sig inom laga tid hos undertecknad Pastor. Odensala Prestgård den 7 Jan. 1836.

And. Ad. Löthman.

AUKTIONER.

= Till och med Torsdagen den 18 nästk. Februari, kl. före 12 på dagen emottagas i Banko-Fullmäktiges Expedition 3 tr. upp i Bankohuset, skrifteliga anbud med utsatt pris, till leverans af 112 alnar Kamullsfiltkläde, hvarå prof äro att på samma ställe beses; Leveransen får ske när som heldst, och bör vara fullgjord inom Juli månads utgång desta år.

= Genom Exekutiv Auktion, som kl. 12 på dagen, Tisdagen den 2 instundande Februari nästa år 1836, å Gefle Stads-Auktions-Kammare för sig går, försäljes till den högst bjudande, genom utrop i Bankomynt, samt skyldighet att inom 8 dagar derefter betala inropet, och rättighet att då genast tillträda Lägenheterne: 1:o Handels-Betjenterne Gäfverts och Kindbergs Konkursmassas Sjöbod N:o 81 i Stadens 4:de Qvarter vid Östra Lillån, stående på 133 qvadratalnars Stadstomt, salu-värderad till R:dr 36 Banko. 2:o De Nioåttationdedelar, som utgör Garfvare-Gesällen Theofil Malmbergs arfslott uti Fasta Wreten N:o 60, inom Sätra Rågång, hvilken Lott, bestående af 7 7/8:dels kappl. odlad jord, är salu värderad till 78 R:dr 36 sk. B:ko; och varder detta, ej mindre till okände Inteckningshafvares, än hugade köpares underrättelse, härigenom kungjordt. Gefle den 22 Dec. 1835.

Auktions-Kammarens Deputerade.

= Enligt fattadt beslut kommer det af 1 öresland, 4 1/2 penningelauds skatt bestående hemmanet Sub N:o 1 i Stråtjära, Skogs Socken och Södra Helsinglands Fögderi, att, för aflidne Bonden Pehr Michaelssons Konkursmassas räkning, försäljas på offentlig Auktion, som hålles å Gästgifvaregården i berörde Stråtjära by, Måndagen den 14 nästkommande Mars, kl. 12 på dagen; hvilket, till inteckningshafvares och hugade köpares underrättelse, härmed kungöres.

Gode Män.

= Porter-Bryggeriet och Sockerbruket, kända under namn af Lorentska Bruken, komma, enligt Kreditorernes i John Nonnens och Lorentska Brukens Konkursmassas sednaste beslut, att genom offentlig Auktion, som förrättas på stället den 8 nästk. April, kl. 12 på dagen, försäljas till den högstbjudande, åtföljde af en del Inventarier, till åsatt pris. Jeme tillkännagifvande häraf, åberopas den beskrifning öfver berörda Egendomar, som kungjordes i Bihangen till Svenska Stats-Tidningarna N:ris 121, 125 och 148 detta år; och kunna Spekulanter få inhemta de närmare uppgifter, som åstundas, då anmälan derom sker på Massans Kontor härstädes. Götheborg den 28 Sept. 1835.

Syssloman.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Gardisten C. Humble vid Kongl. Lif-Gardet till Häst, behagade alla de som tro sig hafva att fordra eller äro skyldige sådant inom nästkommande Februari månads slut, anmäla hos Löjtnant G. Kræpelin, som träffas vid Regementet. Stockholm den 23 Jauuari 1836.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Fahnjunkare-Enkan Christina Helena Rathman, behagade de som tro sig äga fordringar, eller skulder, sådant i Sterbhuset uppgifva inom den 16 Februari. Stockholm den 25 Jan. 1836.

= Torsdagen den 25 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., förrättas Bouppteckning efter härstädes aflidne Mamsell Helena Sophia Tönningh; hvarom den aflidnes okände Arftagare, Fordringsägare och Gäldenärer härigenom underrättas första gången. Landskrona Rådhus den 16 Januari 1836.

= Till Bouptecknings upprättande efter framlidne Sejlaren Hr J. F. Wagner i Christinehamn, behagade alla de, som äga fordran uti dess sterhhus, att inom Januari månads utgång detta år, till berörde Sterhhus inlemna sina räkningar.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Hrr Kreditorer i C. Lidbäcks Enkas & Comp. Konkurs, kallas till sammanträde i Massans Hus här i Staden, Tisdagen den 9 nästkom. Febr., kl. 10 förmiddagen. Konkurs-Lagens föreskrift mot de frånvarande åberopas. Götheborg den 20 Jan. 1836.

Gode Män.

= Herrar Fordringsägare uti Demoiselle Maria Elisabeth Strandbergs Konkurs, behagade mangrant sammanträda hos undertecknad, boende i Huset N:o 19, Qvarteret Cupido, S:t Nicolai Församling, hörnet af Svartmangatan, 3 tr. upp, Torsdagen den 28 dennes, kl. 4 eftermiddagen. Stockholm den 22 Januari 1836.

Anders Thorsberg,
God Man.

= Fordringsägarne uti aflidne Jägmästaren C. G. Gardtmans, på Weda, Konkurs, kallas att Onsdagen den 10 Febr., kl. 11 på förmiddagen, sammanträda på Källaren Kronan i Stockholm, för att genomse Bevaknings-Protokollet, samt rådgöra om flere Massans angelägenheter.

Anders Ersson i Håsta.
Anders Jansson i Rickcby.
Kuratorer.

= Herrar Kreditorcr uti afl. Doktor J. P. Wendts urarfva Bo, behagade uti nämde Bos hus, sammanträda den 15 nästk. Februari, kl. 10 f. m., för att taga beslut om Fastighetens försäljning, jemte andra detta Bo rörande angelägenheter; Konkurs-stadgan åberopas, i anseende till de uteblifvande, som härmed första gången tillkännagifves. Götheborg den 13 Jauuari 1836.

Gode Män.

= Herrar Kreditorer i Kryddkramhandlanden G. Forssmans Konkurs behagade den 1 nästkommande Februari, kl. 10 f. m., sammanträda hos Sysslomannen, boende i Huset N:o 10 vid Nybrogatan.

Annonser

TILL SALU.

= I följd af det beslut Bokhandlaren Magister A. Wiborgs Borgenärer vid sammanträde den 28 sistl. November vidtagit, varder härmedelst kungjort att Bokhandlaren Wiborgs betydliga Boklager och dertill hörande Åkerlandska Karte-Verket med 21 st. Kopparplåtar är till salu och att anbud till inköp antingen af hela Lagret, eller af vissa Arbeten eller Artiklar särskilt, kunna göras inom nästkommande Mars månads slut, adresserade, till Gode Männen i Bokhandlaren Wiborgs Konkurs, hvilka meddela de upplysningar i ämnet som af hugade Spekulanter kunna äskas. Tryckt Katalog å samma Boklager med ungefärlig uppgift på Arbetenas eller Artiklarnas antal kan fås i Hrr Norman & Engströms samt Isbergs Boklådor i Stockholm, och i Landsorterne hos följande Hrr Bokhandlare och Bokhandels-Kommissionärer: i Calmar, Wåhlin; i Carlstad, Apothekaren Borgström; i Carlskrona, Hammarstrand; i Christianstad, Regementsskrifvaren Littorin; i Gefle, Linn; i Götheborg, Gumpert; i Jönköping, Lysén; i Linköping, Wasteson; i Lund, Gleerup; i Mariestad, Rådman Tillberg; i Norrköping, Bohlin; i Nyköping, Direktör Winge; i Skara, Rådman Fernström; i Upsala, Berglund; i Westerås, Björnståhl; i Wexiö, Södergren; i Örebro, Lindström; i Åbo och Helsingforss, på Frenckells Boklådor.

Hos samma Hrr Kommissionärer i Landsorterne finnas äfven tryckt förteckning öfver en Mag. A. Wiborgs Konkursmassa tillhörig Boksamling, som kommer att försäljas å Bok-Auktions-Kammaren i Stockholm i slutet af Februari månad.

= Af Trycket har nyligen utkommit och säljes hos Isberg, andra upplagan af Rektor C. J. L. Almqvists Geometri, innefattande hela den praktiska läran om liniers, ytors och solida figurers mätning; jemte anvisning om afvägningar och öfriga Landtmätareproblemer, 1 R:dr 8 sk. B:ko.

= Af Trycket har utkommit och säljes i Stockholm och Landsorterne i de fleste Boklådor: Signora Luna och Colombine, historien om Dufvan från Skåne, 1 R:dr 16 sk B:ko, utgörande 7:de Bandet af Törnrosens Bok. Förut utkomne äro: Jagtslottet, 32 sk. Hermitaget och Wargens dotter, 1 R:dr 16 sk. Hinden, 1 R:dr 16 sk. Drottningens Juvelsmycke, eller Historien om Azouras Lazuli Tintomara, 2 R:dr. Ramido Marinesco, 24 sk., och Baron Julius K*, 1 R:dr; som säljes, efter behag, särskilt eller tillsammans.

= Af Trycket har utkommet och säljes i Utter & Komp. Bokhandel a 40 sk. B:ko ex. h.: Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift för år 1835, 12:te Häftet, med en Plansch.

Spåmannen från Paris,

med 32 kolorerade kort och förklaring, säljes hos de fleste Bokhandlare i foderal för 1 R:dr. Symönster jemte Anglosaxiska Alphabeter, 23 blad i fodral, 36 sk. B;ko, (nyss utgifne.)

= En å fri och egen grund belägen Brandförsäkrad Stenhus-Egcndoin i Stockholm, med machinerier, redskap och inventarier för en mindre Klädesfabrik, finnes på förmånliga vilkor till salu, eller i brist af köpare, att hyra, och tillträda när som hedlst. Närmare upplysning meddelas af Siden-Fabrikören J. W. Boström uti dess Försäljningsmagasin i Huset N:o 1 vid Mynttorget.

= Skattehemmanet N:o 71 och 72 Gredby, 3/4 mantal i Nettraby Socken, Medelstads Härad och Blekinge Län, beläget 1/8 mil från landsvägen, 1/8 mil från Skillinge Gästgifvaregård, 1 1/4 mil landvägen, samt 3/4 mil sjö- och vintervägen från Carlskrona. Detta Hemman äger det ypperligaste läge, fördelarne af en bördig jordmån, tillräcklig skog och betesmark, samt är skildt från gemenskap med byelag; det har 2 våningars manhus, tillräckliga uthus, Bränneri med en lycklig belägenhet, trädgårdar med utvalda fruktträd och flere andra icke obetydliga förmåner. I stället för reservskjuts, håller det brefbäreri, som bestrides af en dertill legd gosse; samt rustar för 1 1/2 Båtsman. Hugade köpare kunna om närmare upplysningar vända sig till Öfver-Kommissarien W. Gynther i Carlskrona.


Slutligen redovisade Gåfvor till Enkan och Barnen i gamla Haga, efter den 7 sistl. September, olyckligen omkomne Stats-Drängen Jan Ersson:

I denna Tidning förut redovisade 22: 14.
af ett välgörande Sällskap i Enköping 22:
af E. J. A., från Upsala 2:
af R. G. med Posten från Stockholm 3:
Summa B:ko R:dr 49: 14 sk.

Christlige menniskovänner! I hafven såsom Guds redskap lifvat det döende hoppet hos den förgråtna modren och öfrertygat henne att det är en Gud, som beskyddar och hugsvalar äfven Enkan och dess Barn. En dag kommer, medvetandet af det goda J velat och sökt, likt hugsvalelsens Engel, som mildrar smärtan af edert afsked från edra älskade, tänder hopp och ljus för edert slocknande öga och beledsagar eder med förtröstan in i de eviga boningar der minnet af eder tro och kärlek utgör ett ämne för eder glädje, under det att de efterlefvande på jorden sakna och välsigna eder såsom Guds och mensklighetens vänner. Tillinge den 19 Jan. 1836.

Fredr. Alner.
Kyrkoherde.

Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)

  1. 1,0 1,1 Hvilket endast på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifves.