Hoppa till innehållet

Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-08

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  N:o 30. Lördag 6 februari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 31. Måndag 8 februari 1836
N:o 32. Tisdag 9 februari 1836  →
Index.


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 31. Måndagen den 8 Februari 1836.


Meteor. Obs. Den 6 Febr. kl. 2 e. m. Barom. 24,78, 3/4 gr. blidt, S. storm, mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 24,71, 3/4 gr. blidt, SW. strömoln. — Den 7 Febr. kl 6 f. m. Barom. 24,70, 3 1/2 gr. kallt, W. klart. Kl. 2 e. m. Barom. 24,83, 3 gr. kallt, NW, klart. Kl. 9 e. m. Barom. 24,94, 6 3/4 gr. kallt, NO. strömoln. — Den 8 Febr. kl. 6 f. m. Barom. 25,13, 10 1/2 gr. kallt, NW. klart.

Icke-Officiell Afdelning.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Deras Kongl. Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan behagade förlidne lördags afton med Deras höga närvaro hedra AmaranterOrdens sammankommst.

= H. K. H. Kronprinsen har i dag middagstiden härifrån afrest, för att bivista en uti Roslagen, omkring 9 mil från hufvudstaden, anställd elgjagt. Någre af de härvarande utländske Ministrarne, äfvensom någre af de yngre medlemmarne af den Diplomatiska Korpsen, äro, jemle andre, inbudne att deltaga i jagten. Hans Kongl. Höghet tillbringar denna natt vid Rungarn, en egendom tillhörig Hr Braunerhjelm, och återväntas hit i morgon afton eller i öfvermorgon bittida.

= Fortsättning och slut, från N:o 30, af Berättelsen rörande Svenska Industri-Föreningens Årssammankomst den 7 nästlidne Januari:

Bland fabriksanläggningar i större skala omnämdes företrädesvis Hrr Bergmans och Bohnstedts Bomullsspinneri här i Stockholm, vid Stadsgården. Det är inrättadt för frambringande af alla slags garnnumror, och i detta hänseende ensamt i Riket, För närvarande äro 3,200 spindlar i gång; men deras antal ökas ständigt, från en med fabriken förenad machinverkstad. En mängd machinväfstolar (power looms) finnas derjemte, färdiga att sättas i förening med ångmachinen, när helst konjunkturen föranleder denna ytterligare utvidgning af fabrikens verksamhet.

Ett större vaxblekeri med dertill hörande vaxljusfabrik anlades förlidet år på Heleneborg vid Stockholm, af Hr S. L. Lamm. Prof på hans tillverkningar voro till åskådande framställda, och syntes i alla hänseenden jemngoda med de varor af samma slag, som vanligen hemtas ifrån Frankrike; hvarförutan man här äger tillgång på ovanligare tillverkningar af vax, till lika fullkomlighet, såsom kyrkljus, nattljus, färgade vaxsorter med fullkomligt bibehållen genomskinlighet , o. s. v.

Tillvexten och utbildningen af den slöjdgren, som näst jernhandteringen frambringar det största tillverkningsvärde, nemligen Klädesväfverierna, vitsordades genom den mångdubblade efterfrågan af nya och förbättrade redskap dertill; och det måste för hvarje Svensk vara tillfredsställande, att en stor del af dessa redskap nu mera härröra från inhemska machineriverkstnder, och därifrån erhållas lika fulländade, som Engelska och Franska. Ett nytt och förbättradt sätt för ullens rening hade börjat införas, hvarvid vattenånga användes i stallet för upphettning i metallkärl.

Äfven om Sidenväfveriets fullkomnande vittnade det ökade användandet af nya och förbättrade redskap; och tillgången på sådana uppgafs nu vara så fullständig, att beställningar af modevaror i större mängd kunna när som helst motsvaras af de inhemska sidenväfverierna. Hr Meyerson införde sistlidne höst ifrån Lyon ett nytt, enkelt och lättköpt redskap för slät sidenväfnad, som redan kommit nästan allmänt i bruk; och likaså har han börjat tillverka slätt sidensammet, samt för detta ändamål med framgång inöfva Svenska arbetare.

Mekaniska Faktorier och Machinverkstäder hade fortfarit att ökas och utvidgas. Sådant oaktadt, voro de alla fullt sysselsatta — det säkraste vedermälet af framstegen inom de slöjder, som begagna deras tillverkningar. Den nyaste anläggningen af detta slag tillhör Hr Theofron Munktell i Eskilstuna. Ägaren hade förlidet år, med understöd från Jernkontoret, företagit en resa till England, och ärnar nu, bland annat, förfärdiga ångmachiner med hög tryckning, hvilka hittills icke varit brukliga härstädes. Hr Munktells biträde har hittills mest varit anlitadt för Artilleriets, Bankens och Krutbrukens behof, till frambringande af instrumenter för kulors och styckens granskning, hydrauliska pressar, stereotyperingsanstalter, och i allmänhet för redskap, som fordra matematisk noggranhet i förening med stor styrka.

Till prof på arbeten från machinverkstäderna var vid tillfället uppställdt ett af jern och metall sammansatt redskap för tillverkning af kardor, hvilket med lätthet sattes i gång med en vef, och ganska hastigt lemnade en med mycken noggranhet förfärdigad fin karda, af en läderrem, som från den ena sidan, och en ståltrådsring, som från den andra, gafs åt machinen att bearbeta. Detta här i landet nya verktyg hade utgått från den machinverkstad, som förestås af Hr Barker och är förenad med den förut nämda stora bomullsfabriken här i Stockholm.

Öfver fortgången af Hr Liljevalchs patriotiska bemödanden för slöjdflitens utbredande i Norr- och Westerbotten, erhöll man också i detta årets berättelse tillfredsställande uppgifter. Bland nya anstalter i detta hänseende anmärktes den förlidet år vidtagna, att till pottaska låta förbränna sådana björkstubbar, som annars förmultna obegagnade i de stora skogarne; och då arbetet dermed är ganska lönande för allmogen, samt tillgången på dylika stubbar högst betydlig ända till fjellgränsorna i Lappmarken; så hade man härigenom öppnat en ny, men säker utväg till lifsbergning för den fattiga befolkningen i dessa allägsna trakter, hvilken hittills så ofta lidit mer eller mindre hungersnöd af näringslöshet.

Såsom ett märkvärdigt exempel på den goda verkan af en genom tidens och omständigheternas beskaffenhet föranledd offentlig åtgärd, anfördes slutligen följderna af den nya Patentförfattningen, hvilken utfärdades den 13 December 1834, och kungjordes till efterföljd i de sista dagarne af samma år. Knappt var dess innehåll allmännare bekant, förr än uppfinningar och förbättringar, många högst vigtiga, anmältes från alla håll till patentering; och detta har sedan fortgått så jemt, att vid 1835 års slut voro icke mindre än 45 patenter beviljade; hvarförutan åtskilliga patentansökningar då inkommit, som ännu ej hade hunnit skärskådas. Om detta antal, af närmare Ett patent för veckan, jemföres med hvad som före denna Författnings utfärdande blifvit anmäldt till privilegiering, nemligen 89 uppfinningar eller förbättringar, hvaribland likväl 17 förblifvit opatenterade, då privilegierna på dem aldrig uttagits; så finner man, att patenterna under det enda år, då den nya Författningen varit tillämpad, utgjort vida mer än hälften emot hvad, som förut ägt rum.

Westerås den 4 Februari. Framledne Postmästaren i Arboga C. Fr. Warenbergs arfvingar hafva, till minne af denna deras Broder, genom förening af den 11 September 1835, stiftat en fattigvård till förmån för pauvres honteux samt andra behöfvande inom Arboga Stad, hvartill de anslagit och till Fattig-Direktionen aflemnat Kontant 2666 R:dr 32 sk. B:ko, med vikorligt löfte, att denna Fond, under stipulerade omständigheter, framdeles skulle kunna erhålla en förstärkning af 1333 R:dr 16 sk. Banko; hvarvid de föreskrifvit, att dessa medel skulle förblifva orubbade under Fattig-Direktionens förvaltning, men de årliga räntemedlen till förbemäldle ändamål utdelas af en Kommité, bestående af Pastor, Borgmästaren, en af Borgerskapet samt den äldste i Staden boende slägting till nämnde Postmästare Warenberg.

= Veckans torgpriser ha varit: Hvete 13: à 14: Råg 10: 32 à 10: 36. Korn 9: 36. à 9: 40. Blandsäd 6: 24. à 6: 56. Hafre 5: 12 à 5: 24. Ärter 12 à 13 R:dr per Tunna, allt R:gds. (Westm.Läns-Tidn.)

Götheborg. (Korr. Art.) Den 2 Febr. förevar åter inför Rådhus-Rätten ansvarsfrågan mot Enkefru Lidbäck och Handels-Bokhållaren Lidbäck, hvarvid intet af särdeles vigt förekom, i synnerhet som Enkefru Lidbäck var hindrad att inför domstolen sig inställa.


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

New-York den 23 Dec. Natten efter den 16 dennes blef denna stad hemsökt af en förstörande eldsvåda. Tvenne betydliga hus, som göra större affärer med Sverige, förlorade magasiner med styckegods &c.; men begge äro fullkomligen säkra. — Briggen Carl Daniel, hemma i Götheborg och förd af Kap. Bernsten, hitkom i går från Cette med last af vin, balgods och olja.

P S. Nu har också anländt briggen Hoppet, förd af Kap. Stenberg hemma i Westervik, med en laddning af vin, frukt och diverse från Marseille.

Paris. Från Alger skrifves: "Hr Cansan d'Annonay, Fransk Pär, har köpt en ofantlig landsträcka för en summa af 120,000 Frank, för att der plantera 200,000 mulbärsträd och äfven kultivera sockerrör, som lofva att derstädes trifvas och fortkomma. Toulouse, Lyon, Paris och Rouen köpa ock nu igen länderier och ditsända kolonister, hvaraf blott inom en vecka 200 hitkommo."

Cette d. 5 Jan. I det hela laget är här icke synnerligt lif i handeln. Denna stillhet tillskrifves för en stor del Tullföreningen i Tyskland, hvilken, med hänseende till den utomordentligt höga tullen på vin och bränvin, är till stor skada för södra Frankrike, hvars exporthandel, samt följaktligen också skeppsfart, derigenom fått en svår stöt. — 3/6 sprit håller sig vid 21 Fr. 50 Cent. per Quintal à 5 Veltes (1 Velte 2 5/11 Sv. kannor.) — Vi bafva under de sista två månaderna haft en köld, så sträng och ihållande, att den, så väl som dess tidiga inträdande, är något här alldeles ovanligt. Man fruktar mycket för dess inflytande på vegetationen, i synnerhet på vinstocken och olivrädet.

Dunkerque den 31 Dec. Hit anlände under senaste halfåret 3 Svenska fartyg, alla från Gefle och innehållande tillsammans 214 1/2 läster; de af dem medbragte Svenska produkter beräknades till 39,700 Francs.

London. I ett här utkommande Tidningsblad läses: "Man kan blott af den omständigheten göra sig ett riktigt begrepp om de Australiska koloniernas hastiga framsteg, att år 1827 uppgingo revenuerna i Nya Syd-Wales endast till 62,229 P. St., och i Van Diemens Land till 32,852 P. St. Utan någon materiel tillökning i pålagorna, hafva de senare årens inkomster stigit till följande belopp: år 1830 i Nya Syd-Wales till 104,602 P. St., år 1831 till 120,204 P. St. och år 1832 till 135,909 P. St.; år 1830 i Van Diemens land till 63,586 P. St., år 1831 till 71,067 P. St., år 1832 till 91,967 P. St., år 1833 åter till 85,905 P. St. Utgifterna hafva i den grad gått under inkomsten, att man i Kolonial-Skattkammaren i Nya Syd-Wales halt en reserv af cirka 47,O0O P. St., och i Van Diemens find af 25,O00 P. Sterling."

Stettin den 14 Jan. Från Breslau berättas, att det under de senare två månaderna varit mycket lifligt med ull. Upplagen af goda kuranta partier äro nästan utsålda, och till pris, som öfverstiga Oktobermarknadens med 7 till 10 R:dr per centner. Många kontrakter äro afslutade om nästa klippning, så väl i Schlesien som i Storhertigdömet Posen, mestadels till pris, stigande till några R:dr högre än de, som betaltes vid marknaden i Juni månad.

= den 23 Jan. Förledet år hitkommo 15 Svenska och 21 Norrska fartyg. Värdet af de hit införda Svenska produkter steg till 49,963 R:dr Preussisk kurant eller à 150 procent 99,926 Mark Hamb. Banco; Exporten härifrån till Sverige utgjorde i värde 10,170 R:dr Pr. kur. eller 20,340 Mark Hamb. B:co; fraktförtjenst för Sverige, 17,600 B:dr Pr. kur. eller 35,200 Mark. Hamb. B:co. Till Sveriges fördel räknades således en summa af 114,786 Mark Hamb. B:co. Norrige importerade för ett belopp af 696,548 Mark och utförde varor för 124,882 Mark; dess fraktförtjenst var 24,288 Mark; Norriges vinst uppgick sålunda till 595,954 Mark Hamb. Banko. — Om jernvägar förekomma alltjemt nya förslag; nu skall anläggningen af en sådan emellan Potsdam och Berlin vara beslutad. — Vår spanmålshandel har, med undantag af några mindre exporter till Norrige och Holland, under det förflutna året inskränkt sig till inrikes konsumtion. Trädvaror, i synnerhet stäfver, funno vid 1835 års början god afsättning på England, men sakna nu all efterfrågan derifrån, och i Frankrike har denna artikel att konkurrera med hvad som ditkommer från Dalmatien och Bosnien, hvilka orter lefverera sin stäfver till billigare pris, än hvartill de från Östersjön kunna föryttras, Zink har i det hela lemnat tillfredsställande resultat och funnit utsättning till stigande pris, hvartill de senaste underrättelserna från Ostindien mycket bidragit. Äfven skall förbrukningen af denna artikel tilltaga i England och Frankrike; varande betydliga kontraktet på lefverans för dessa hinder afslulade.

Danzig den 18 Jan. Spanmålsprisen blifva för närvarande sålunda nominelt noterade: en Svensk tunna hvete fritt om bord 3 R:dr 15 sk., Råg 2 R:dr 17 2/3 sk., Hafre 1 R:dr 16 1/2 sk., Ärter 2 R:dr 17 2/3 sk., allt Hamb. Banko. Af Korn finnes intet förråd till förskeppning. Behållningen af spanmål härstädes vid 1835 års slut bestod af 24,046 läster Hvete, 221 dito Råg, 17 dito Korn, 289 dito Hafra, 110 dito hvita och 24 d:o grå Ärter, 30 dito linfrö och 19 dito rapsat. Kursen är: på London à 3 m. 208 Sgr. per Pund Sterl., Amsterdam ingen, Hamburg à 10 v. 45 1/2 Sgr. per R:dr Banko.

Petersburg den 22 Jan. Af de utanför Kronstadt infrusna fartyg äro hittills blott få inisade i hamnen, ty, i anseende till den ihållande starka kölden, går det ganska långsamt med arbetet, som med hvarje dag blir svårare, hvadan det ock torde komma att dröja länge, innan alla fartygen hunnit isas in.

UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 20 Jan. Den till Finans-Minister efter Hr Humann senast utnämde Grefve d'Argout har, med sin familj, ännu icke lemnat sin boning i Bankhuset, och i går afton inställde sig en mängd besökande i finans-hotellet, som ännu alltjemt bebos af den förre Ministern.

Ränte-nedsättnings-ärendet skall innan kort komma under öfverläggning i Deputerade-kammaren. Den moderata Oppositionen önskar, att Hrr Lafitte och. Gouin måtte sammanjemka sina förslager, och, oaktadt Ministèrens alla bemödanden, skall denna jemkning ha ägt rum. Äfven Hr Augustin Giraud torde, enligt [ 2 ]hvad det förljudes, sluta sig till dem, och man tviflar icke på Hr Humanns understöd, då nedsättningen, redan från hans inträde i embetet, hos honom varit en fix idé. Af Hertigens af Broglie yttranden drager man den slutsats, att Ministèren, i trotts af hvarje motgång, dock icke afträder; emellertid synes dess ställning vara mycket vanskelig. Så väl 3 proc:ts som 5 proc:ts räntorne ha gått ner med 35 till 40 Centimer.

(Hamb. Corresp.)

Dito den 22 Dec. Reduktionen af 5 proc:ts räntan, som alltjemt utgör tal-ämnet för dagen, blef, som man kunnat vänta, lifligt diskuterad, i går, uti byråerna, der Deputerade-Kammaren sysselsatte sig med en förberedande pröfning af Finanslagen. De särskilta tidningarna hafva meddelat några af rådplägningarna i detta ämne. I de flesta byråerna har en stor majoritet yttrat sig för ränte-nedsättningen; i synnerhet har Hr Sauzet försvarat åtgärden; det var således naturligt, att han skulle vägra att inträda i Kabinettet. Mot saken hafva egentligen endast Ministrarne yttrat sig. Hr Guizot har haft ett långt samtal med Hr Gouin, men icke kunnat förebära något annat argument, än att det nu vore Regeringen omöjligt att framställa ett lagförslag rörande ränte-förändringen. Man tror, att den nya Finans-Ministern Hr d'Argout, skall af Hr Humann låtit öfvertyga sig om åtgärdens nödvändighet, men icke kunnat undgå att uttala denna sin ny-föiYärfvade öfvertygelse i Minister-konseljen.

Den gäsning, som ifrågavarande förslag väckt uti sinnena, har äfven spridt sig till provinserna. Dervarande tidningsblad förklara sig, liksom de fleste Pariser-tidningarna, för nedsättningen; i de stora städerna talar man om adresser till Konungen för att begära en sidan reduktion; staden Rheims har redan sin adress färdig. Mot nedsättningen tala egentligen blott det jemförelsevis ringa antalet af Rentiers, i synnerhet de som bo i hufvudstaden, dem Regeringen icke synes vilja skada. Den af Journal des Débats förkunnade artikeln, deri räntenedsättningens orättvisa, obillighet och skadlighet — (Ministrarne tala blott om dess olämplighet i närvarande tid) — har ännu icke sett dagen. Emellertid har Hr Gouin, uti en församling af Deputerade, utvecklat motivet för sitt förslag, och skördat allmänt bifall. Förslaget skall ofördröjligen inlemnas till byrån, och troligen i nästa vecka komma under öfverläggning. (B. H.)

Spanien.

Madrid den 11 Dec. Le Messager innehåller under detta datum följande: "Förtroendes-votum har, uti Proceres-kammaren, gått igenom med samma lätthet som hos Prokuradorerne. Man tillskrifter Hr Mendizabal ett yttrande, enligt hvilket man skulle kunna tro, att han hade önskat att icke erhålla detta votum, och att han sjelf icke har förtroende till sina löften. I sjelfva verket fattas penningar i alla riktningar: behofverna äro stora; man har, till och med, vid aflöningens utbetalande till härvarande garnisonsmanskap lemnat soldaterna vexlar på aflägsna orter, dem de dock icke ville emottaga; och stunden är inne då man måste göra bruk af de åsyftade utvägarna, utan att ännu något deraf förspörjes, icke ens hänsyftningar, och utan att man känner den hemlighet, som skall förskaffa oss penningar. Således torde man, inom få dagar, få se en början till förverkligandet af de så ofta förnyade löftena, eller ock måste förblindelsen upphöra, hvilket kunde medföra en katastrof, som hotar att blifva fruktansvärdare än allt hvad som hittills inträffat. — Grefve Toreno ådrager sig allas blickar genom sina ekipager, sina theaterloger, sitt bord, m. m. Hela verlden vet att han icke ägde en Real när han inträdde i Ministèren, utan endast skulder, dem han sedermera betalt. Han ler emellertid åt hvad man talar om honom, och visar sig öfverallt utan farhåga, och utan att bekymra sig om folk, som skälla, men icke bita.

Man hoppas mycket på en emellan Generalerna Cordova, Evans, Almodovar och Zarco del Valle öfverenskommen plan, enligt hvilken fälttåget, nästa vår, skall öppnas medelst intagandet af de vigtiga positionerna: slottet Guevara och Salvatierra. Men som Karlisterna fått kännedom om detta förslag, så hafva de betydligt utvidgat fästningsverken på dessa begge punkter, dit de inkastat 7 bataljoner. 20 andra äro echelonnerade deromkring, och tillgångarna äro tillspärrade med grafvar, förskansningar och andra verk. Man tror således att anfallet å dessa ställningar, och försvaret, skola föranleda till en allmän och afgörande strid. — Engelsmännerne fortfara att med otrolig verksamhet, och i stor skala, leverera vapen och krigsförnödenheter. Sedan den 1 Nov. hafva de infört 100,000 gevär, med nödigt tillbehör, till särskilta hamnar på halfön. De begära ingen kontant betalning, utan förbehålla sig att få inlemna sina räkningar, så snart de anse det lämpligt.

Härvarande blad meddela utförliga meddelanden om Proceres- och Prokuradores-kamrarnes förhandlingar. Den förra biföll den 11 dennes förtroendes-votum, utan att göra särdeles svårigheter. Markis Miraflores sökte väl förmå Hr Mendizabal att afgifva några förklaringar; men i stället för svar, gjorde Konselj-Presidenten endast negativa tecken. Sedermera höll han väl ett tal, som dock icke i någon mån var upplysande. På en fråga af Hertigen af Gor, om Regeringen, i följd af förtroendes-votum, trodde sig bemyndigad att efter behag öka pålagorna, eller utarrendera vissa inkomst-källor, t. ex. tobaks-handeln, svarade Hr Mendizabal, att Regeringen är vidt aflägsen från sådana afsigter, och ämnar, fastmera, i en viss grad låta tobakshandeln bli fri. På en annan fråga af Grefve Ofalia, rörande oantastligheten af privat förmögenhet, förnyade Hr Mendizabal sina lugnande försäkringar i detta afseende. Slutligen framställde Grefve de Punon Rostro den sällsamma frågan: om Regeringen kunde lofva att, inom kort tid, göra slut på inbördes kriget? Häremot invände Hr Mendizabal: att Regeringen endast kunde svara för den allmänna ordningen, och hade den bästa förhoppning i detta afseende, men kunde icke bestämma någon tidpunkt för segren.

Man tror sig känna en del af den Mendizabalska gåtan. Det förmodas nemligen, att Spanska Kabinettet har för afsigt, att med Engelska Regeringen afsluta ett handelsfördrag, genom hvilket Stora Britanniens flagga och produkter skulle, på 50 år, få ett vidsträckt privilegium på halfön, hvaremot England skulle betala 25 millioner Piaster. Ett bref från Madrid nämner till och med att förberedelser äro å bane till ett sådant fördrag. I tulltariffen skola väsendtliga förändringar företagas, och i synnerhet skall förbudet mot Engelska bomulls-varor ersättas genom en måttlig afgift. Den med pröfningen af tariffen sysselsatta Kommissionen skall, inom 6 till 8 dagar, ha slutat sitt arbete, och man tror att den nya tariffen, utan Cortes' förutgående godkännande, genast skall bringas i verkställighet, sedan man anser sig, genom förtroendes-votum, hafva erhållit denna maktutöfningsrätt. Såsom skäl anföres: att samtliga tullarna i riket, under förledet år, icke inbragt 20 millioner Realer, och att hela landet är öfversvämmadt med kontraband. Ehuru detta förhållande är obestridligt, så vilja dock Catalonierne icke höra omtalas en sådan förändring, den de anse som ruinerande för sina fabriker; och det blir högst svårt att hålla en riklig medelväg emellan beskyddandet af national-industrien och statskassans behof. Det är kändt att England äfven underhandlar om ett nytt handelsfördrag med Portugal, och våra tidningar göra Franska Regeringen uppmärksam på våra insulariske grannars alltjemt växande inflytande på Halfön." (Hamb. Corr.)

England.

London den 22 Jan. Man emotser, under nästinstundande session, en Bill rörande åtskiljandet af Lord-Kanslerns politiska och juridiska funktioner. Denna förändring synes vara nödvändig, af det skäl, att rättsökandes intressen oftast lida genom ombyte af Öfverdomare i Kansli-Domstolen (hvilket vanligtvis är en följd af hvarje Minister-förändring); men ännu mera derigenom, att politiska omständigheter icke alltid medgifva, att man, för dessa befattningar, utväljer de skickligaste, och att desse, i anseende till platsernas osäkerhet, stundom afsäga sig dem; och slutligen, emedan hvarje ombyte ålägger Staten en årlig utgift af 5000 P. St. såsom underhåll för den afträdande Kanslern, i följd hvaraf, i närvarande stund, Lorderne Eldon, Lyndhurst och Brougham, såsom f. d. Engelske, och Sir E. Sugden, såsom f. d. Irländsk Kansler, hvardera uppbära denna summa. Dessutom händer ofta, under nuvarande förhållanden, att vid inträffande appellations-fall till Öfverhuset, samme man, mot hvars beslut, som Kansler, det appelleras, åter skall i målet besluta såsom Ordförande i Öfverhuset. Likväl äro Tories emot förslaget. Emellertid synes Ministrarnes afsigt att, i detta fall, endast åt de skickligaste personer anförtro detta kall, vara tydligen ådagalagd af den omständighet, att de förbigått sin egen General-Prokurator, Campbell, hvilken väl anses såsom en af de utmärktaste Jurister, men icke äger samma förfarenhet i kansli-ärender.

Den förening, som här bildat sig, i ändamål att tillvägabringa Kyrkans afskiljande från Staten, räknar ännu ingen person af särdeles betydenhet eller af allmänt välkändt namn.

Den nye Ministern vid Kongl. Nederländska Hofvet, Sir E. Disbrowe, har i går afrest från Dover till Calais.

Såsom Val-kandidat för Exeter anmäler sig, i händelse af Parlamentets upplösning, en Tory, Viscount Courtenay, son till Grefve Devon. Han ar gift med en syster till Grefve Ebrington, och tillhörde förut det liberala partiet.

Times vill veta, att man i City allmänt förmodar, att om Hr H. Bulver afsäger sig sin plats i Parlamentet för Marylebone, skall Sheriffen Salomons ämna, såsom Kandidat, anmäla sig hos Valmännen, sedan han nyligen låtit inskrifva sig i Kypare-gillet och aflagt ed såsom medlem deri. Deremol försäkrar The Globe, att Hr. Bulver icke ämnar lemna sin befattning för Marylebone, utan att han, till den tid Parlamentet skall öppnas, hitkommer från Brüssel, och att Sir George Seymour i hans ställe afgår till Brüssel. (Hamb. Corr.)

Preussen.

Berlin den 19 Januari. Det redan någon tid ifrågasatta förfogandet, hvarigenom införandet af utländska, och i synnerhet Franska, tidningar hos oss skulle försvåras, har nu verkeligen blifvit utfärdadt. På vissa Franska blad är den mycket höga Post-porto-taxan tillämpad, hvarigenom försändandet deraf så betydligen fördyras, att det blir Läse-Kabinetterne, och likartade inrättningar, alldeles omöjligt, att vidare hålla dem, emedan en enda tidning kommer att kosta flere 100:de Thaler. Denna åtgärd kan så mycket mera anses såsom ett indirekt förbud, som den icke utsträckes till alla Franska tidningar, utan blott drabbar le National, le Temps, le Constitutionnel och några andra af samma färg. Deremot åtnjuta tidningar af officiel karakter, såsom Journal de Paris och Journal des Débats, eller de legistimiska bladen, såsom Gazette de France, hädanefter som förut, de förmåner som, vid försändningen med posten, äro öfriga tidningar förunnade. Dock bör det anmärkas, att, bland oppositions-tidningarne, Courrier Français är undantagen från förbudet. Le National och le Temps, hvaraf förut en mängd exemplar hitkommo, ha redan försvunnit från allmänna samlingsställen, såsom kaffehus, m. fl. Att offentligt framlägga dessa tidningar, är dock icke direkt förbjudet, och den som förmår utbetala den summa, som för deras införskrifvande erfordras, får fritt begagna denna rättighet. På de Engelska bladen har ännu icke detta stadgande blifvit tillämpadt, då dessa i allmänhet högst sällan här läsas, ehuru deras innehåll, i synnerhet i anseende till yttranderne om förhållandet med Ryssland, lätt hos oss kunde anses mera anstötligt, än de Franska. (Hamb. Corr.)

Ryssland.

St. Petersburg den 4/16 Januar. Den 13 dennes, Ryska nyårsdagen (g. st. den 1 Januar), och på samma gång Hennes Kejs. H. Stor-Furstinnan Helenas födeldag, hölls, i närvaro af Kejserl. Familjen, högtidlig Gudstjenst uti Kapellet i Vinterpalatset, der Rikets Högsta Embetsmän hade infunnit sig. De aflade derefter sin uppvaktning hos Hennes Maj:t Kejsarinnan. Diplomatiska Korpsen hade likaledes den äran, att för DD. Kejserl. Majestäter tolka sina lyckönskningar. På aftonen var maskerad i Vinter-palatset, så väl för Adeln som för Ryske och Utländske Handlande, och i Eremitagen var en lysande Supér anställd. Staden var illuminerad.

Enligt en Ukas af den 17 December, skall Guvernementet Slobodvo-Ukraine hädanefter kallas Guvermentet Charkow.

Skeppsfarten på Wolga, har, enligt bref från Astrakan af den 16 December, blifvit hämmad den 28 November, och den 10 December var floden alldeles tillfrusen. Värdet af tillförsels-artiklar från Persien, Chiva och de Kaukasiska Provinserne, har, under skeppfartstiden, uppgått till 2,227.903 Rubler Bank-Assignationer, och utförseln till 1,903,702 Rubler B. A.

Enligt Underrättelser från Kiätcha af den 12 November, hade Kinesiska Institutet derstädes önskad framgång. Eleverne undervisades i Ryska språket, hvarvid städse jemförelser anställdes emellan Kinesiska skrift- och samtals-språket. (Hamb. Corr.)

Dito den 8/20 Januari. I förrgår ägde en högtidlig messa rum uti Vinter-palatsets Kapell, som bivistades af DD. MM. Kejsaren och Kejsarinnan, samt af DD. KK. HH. Stor-Furstarne och Stor-Furstinnorna, äfvensom af H. H. Prins Peter af Oldenburg — Medlemmarne af Riks-Konseljen, Ministrarne, Senatorerne, Hofvet, Generalerne och Officerarne vid Gardet, samt vid Armén och Flottan, voro äfven närvarande vid gudstjensten, efter hvars slut, och under salut af fästningens kanoner, förrättades den å Epiphanie-dagen vanliga invigningen af Neva-vattnet, äfvensom välsignelsen af de fanor, som tillhöra palatsets Grenadier-Compani, de särskilda Kadett-Korpserne och Gardes-Regementerne.

Samma dag hade härvarande Kongl. Franska Ambassadörens Fru, Baronessan de Barante, den äran att uppvakta H. Maj:t Kejsarinnan och H. K. H. Stor-Furstinnan Maria. (Journ. de St. Pet.)

Italien.

Turin den 13 Januari. Dagens tidning innehåller underrättelser från Cagliari af den 26 December, hvilka upplysa, att de senast af Tyska och Franska blad utspridda rykten om oroligheter på Sardinien äro lika ogrundade som de förra. Den 7 December ankom Kongl. Fregatten Desgeneys till Cagliari och landsatte den nye Guvernören, General Buri di Lanzavecchias och Öfversten för Gardes-Jägarne Sardo, hvilka genast förlades i karantän. (Hamb. Corr.)

Turkiet.

Till London ankomna och i Times för den 22 Januari införda bref från Konstantinopel af den 23 December förmäla, att Teffick Bej, en af Sultanens Sekreterare, afgått till Redschid-Pascha med egenhändiga depescher från Storherrn. Times korrespondent anser såsom afgjordt, att fiendtligheterna åter skola förnyas; att Mehemed Ali torde förekomma Porten, och att Ibrahim afskickat en Adjutant till Frankrike, för att värfva Stabs-Officerare. Emedlertid skall Ryssland söka afhålla Porten från ett fredsbrott. På en Not af Lord Ponsonby skall Divanen hafva svarat: att Turkiska Regeringen väl erkänner rättvisan och giltigheten af de reklamationer dem England framställt mot Mehemed Ali, men önskade att icke behöfva afgifva något kategoriskt svar, innan Ambassadören gifvit tillkänna sitt Kabinetts åsigter, i händelse Mehemed Ali vägrade åtlyda en af Stor-Herren utfärdad Firman. Härpå gaf Lord Ponsonby till svar, att Reis Effendis fråga vore af en högst vigtig och ömtålig beskaffenhet, och han derföre begärte fyra dagars betänketid. Femte dagen derefter ingaf Ambassadören en Not af innehåll: att han hyste den förhoppning att Vice-Konungen, trogen sina pligter såsom Vasall, utan något förbehåll skulle ställa sig en Firman till efterrättelse; men om Paschan likväl icke motsvarade Brittiska Regeringens väntan, så skulle hvarken Englands ära eller intresse tillåta detta land att likgiltigt upptaga en sådan förolämpning. Emedlertid kunde Porten vara försäkrad, att Brittiska Regeringen icke skulle taga något afgörande steg, utan dess vetskap och föregående bifall. Divanen har ansett detta förklarande såsom tillfredsställande, och beslutat att aflåta den begärdta Firmanen till Mehemed Ali.

Morning-Herald och Morning-Chronicle meddela likaledes bref från sine Korrespondenter i Konslantinopel, hvilka framställa denna sak något olika. De förmäla: att den Firman Lord Ponsonby begärt af Porten, i ändamål att upphäfva det af Mehemed Ali usurperade Silkes-monopolium i Syrien, väl ännu icke blifvit affärdad, men att den säkerligen blir affattad i mera vidsträckta ordalag, nemligen: icke allenast mot Silkesmonopolium, utan emot hvarje annat. Enligt de till Konstantinopel ankomna underrättelserna, påskyndade Mehemed Ali sina krigsrustningar, för att antingen på nytt intränga i mindre Asien, eller begifva sig till Bagdad, och der uppresa en thron, den han smickrade sig, skulle blifva ärorik, liksom Harun Al Raschids och dess efterträdares.

[ 3 ]En del af Kapudan Paschas flotta låg, ännu den 18 December, på höjden af Mitylene, och befälhafvande Amiralen var ännu i Samos, der han återställt lugnet, och för Engelska Konsulns bemödanden att dämpa oroligheterna, begåfvat honom med en gulddosa. — Det sades i Konstantinopel, att Nuri Bej, den nuvarande Turkiske Ambassadören i London, blifvit återkallad.

I Albanien rådde lugn; dock hade Rumeli-Valesi låtit fängsla fyra af de mest ansedde Höfdingarne, och afsändt dem till Konstantinopel.

Ångfartyget Levant hade öfverbragt bref af den 17 December från Athen; dessa kommunikationer äga rum 2 gånger i månaden. Nästkommande Vår skulle äfven en Ångbåtsfart inrättas emellan Wien och Konstantinopel. (Hamb. Corr.)


(Insändt.)

OM SMÅ-BARNS-SKOLOR.

(Infant-Schools, Klein-Kinder-Schulen, Salles d'Asile.)

Andra Artireln.

Ehuru spridda försök till införande af ifrågavarande Inrättningar redan för längre tid sedan blifvit gjorda, såsom i Frankrike, först i Ban-de-la Roche, af den ädle Protestantiske Presten Oberlin, på 1770-talet, och sedan i Paris, år 1801, af Markisinnan Pastoret, samt i Lippe Detmold, år 1802, af Regentinnan Pauline; är det dock egentligen England menskligheten har att tacka för den välgörande uppfinningen, emedan först der dessa Inrättningars organisation, under namn af Infant-Schools, blef tillvägabragt och mönstret således derifrån hämtats. En verksam och nitisk man, M:r Owen, boende i New-Lanark i Norra Skottland, som med deltagande såg huru de små barnen af hans talrika arbetare voro, genom föräldrarnes sysselsättning utom hus, öfverlemnade åt sig sjelfva, utan vård och tillsyn, fattade det beslut, att samla dem på ett ställe, under sitt eget tak. Denna idé upptog honom under åren 1810, 1812 och 1813, men hans första försök voro fruktlösa, ända till 1816. Då, på sjelfva Nyårsdagen, uppmanade han sina underhafvande, att påföljande morgonen sända deras barn af 2 års ålder och deröfver, till den skola han ville öppna. Uppmaningen åtlyddes och barnen ditfördes. Till biträde vid sin plan hade Hr Owen endast en simpel väfvare, som icke förstod sig på Skolor, men hade mycken kärlek för barn och ett outtröttligt tålamod med dem, samt uppfattade sin Herres mening. Denne man var James Buchanan, hvilken sedermera, 2:ne år derefter, blef af Lord Brougham kallad till London, der han i Westminster organiserade Brewers-Greens Skola, som han sedan förestått. Snart blefvo nu flere Infant-Schools inrättade, och genom den ädla och berömliga täflan, som uppstod, bragtes ock behandlings- och undervisnings-methoden i dessa Skolor till en hög grad af fullkomlighet.[1] Upplysande och förträffliga skrifter utkommo i ämnet och Nationens utmärktaste män ägnade sig med det varmaste nit åt sakens framgång. En Normal-skola för omkring 800 barn, hvilken kan anses utgöra typen för Uppfostrings-anstalter af detta glas, bildades i Southwark, eller den del af London, der de mesta fabriksarbetare bo och hvarest således dylika Skolor bäst behöfdes. I detta ögonblick är antalet af Infant-Schools i Stora Britannien nästan otroligt, och stiger ändock beständigt i den mån verkningarne af de redan införda hinna visa sig.

Äfven de Engelska Kolonierna i andra verldsdelar hafva blifvit delaktiga af de välgerningar, som den nya uppfinningen tillskyndat moderlandet. Talrika Missionärer och Lärare utvandrade för detta ändamål, och deribland 2:ne söner af ofvannämde Buchanan, hvilka sedan 1829, med den mest tillfredsställande framgång, i Södra Afrika öppnat Skolor för små barn, tillhörande Caffrer, Hottentotter och andra infödda Stammar.

Förenta Staterna af Norra Amerika, hvilka en gång skänkt åt gamla verlden ett nytt Uppfostrings-System, hvarom vi förut talat, skulle i sin ordning från Europa emottaga ett dylikt, likväl verksammare och mera ingripande vid befrämjandet af Samhällssedligheten. I ett land der man gjort så mycket för Skol-undervisningen i allmänhet, kunde man icke länge dröja att tillägna sig en Uppfostringsform, hvars nytta var så påtaglig. I alla större städer äro Infant-Schools inrättade, och staden New-York ensam har 27.

I Frankrike, hvarest införandet af ifrågavarande Inrättningar, hvilka der kallas Salles d'Asile, och äfven Ecoles de l'Enfance, icke gått så skyndsamt som man skulle hafva väntat af ett land med dess kulturgrad och stora ressurser, hafva dock slutligen bemödandena för den goda saken lyckats och redan burit frukt. Hufvudsakligast har man derföre att tacka välgörande fruntimmer, hvilka för detta ändamål bildade sig till särskilta Sällskaper och Föreningar. En af dessa uppdrog år 1827 en Madame Millet, att afresa till England, för att der studera methoden för undervisningen i Infant-Schools och sedermera tillämpa den i Frankrike. Hon återkom, utgaf en högst intressant Skrift i ämnet och danade i en af Herr Cochin inrättad Normal-skola i Paris, elever för denna undervisning, hvilka sedermera i landsorterna utbredde och använde kunskapen derom. De af henne gjorda förändringar i den Engelska methoden hafva af Lord Brougham sjelf, vid hans besök i Paris, blifvit erkända såsom påtagliga förbättringar. Hvarje dag ser man nu dylika Skolor bilda sig i städerna och äfven i de större byarna af särskilta Departementer. Paris räknar 18 Salles d'Asile, men antalet skall snart uppbringas till 25. Strassburg har 10, Lyon 5, Versailles 5, och Brest 2. I Nimes, Arras, Rouen, Bordeaux, Nantes, Angers, Morlaix och flere andra städer finnes äfven sådana.

En periodisk skrift, af ädel syftning och mycken förtjenst, kallad l'Ami de l'Enfance, Journal des Salles d'Asile, ägnad endast åt behandling af detta ämne, utgifves i Paris.

Om inrättningen af ifrågavarande Skolor i Belgien och Holland, eller huruvidt densamma der sträckt sig, har icke Insändaren ännu så authentisk kännedom, att han derpå vill grunda någon bestämd uppgift. Hvad han likväl med visshet vet, är, att i Brüssel och Verviers i Belgien föreningar bildat sig till införande af Ecoles Gardiennes, som de der kallas, och att Reglementen derför blifvit uppgjorda.

I Geneve finnes en Barndoms-skola, som är ett fullkomligt mönster för Inrättningar af detta slag, och dess förträfflige Styresman, Monod, har utgifvit en af de bästa skrifter vi äga i detta ämne. Lausanne har följt Geneves exempel, och äfven dess skola, under ledning af en utmärkt Föreståndare, Penchaud, realiserar idealet för en upplyst och sannt religiös uppfostran. Andra städer i Schweitz hafva ock anlagt dylika, och antalet deraf ökar sig beständigt.

Icke eller Italien saknar dessa Välgörenhets-anstalter. En vördnadsvärd Andelig, Abbé Aporti, som genom sitt stora anseende, sina skrifter och deribland den Handbok han författat för Barndoms-skolor, utöfvat ett mäktigt inflytande på sakens framgång, har sedan 1829 i Cremona öppnat 5 sådana, hvilka han benämt Scuole Infantili, och hvaraf han bestämt 3:ne att emottaga barn af välmående föräldrar, samt derigenom utsträckt principens tillämpning. Åren 1833 och 1834 inrättades i Pisa 2:ne dylika Skolor, äfvensom sistnämde år 2:ne i Livorno, en i Prato, en i Siena och en i Florentz. En tredje skulle snart öppnas i Livorno, samt ännu tvenne i Florentz, och man hoppas, att se dessa Inrättningar med första utsträckas till Lucca och Siaveggio, hvarest Hertigen mycket beskyddar folk-undervisningen. I detta ögonblick äro mera än 400 små barn samlade i Toscanas Scuole Infantili, men dessa anses icke tillräckliga förr än de kunna upptaga 800 barn. För denna framgång och dessa förhoppningar står man i synnerhet i förbindelse till Abbé Lambruschini och Grefve Guicciardini, 2:ne ädla menniskovänner, hvilka både, genom förträffliga skrifter och personlig verksamhet, dertill bidragit. I Neapel och Turin arbetas jemväl på införandet af dessa slags Anstalter.


Döde i Stockholm.

F. d. Kaptenen vid Kongl Wästgötadals Regemente Nils Magnus Wikström, den 9 Jan. 1836, 79 år.

Kaptenen och Kryddkramhandlaren Anders Thorell, den 29 Januari 1836, 79 år 4 månader 15 dagar

Kamereraren vid Stockholms Stads Hamn- och Brobygnad Herr Johan Gust. Ramström, den 24 sistl. Januarii 40 år.

Kassaskrifvaren vid Kongl. General-Post-Kontoiret, C. Israel Barckman, den 7 Januari 1836, 45 1/2 år.

Ledamoten uti Tobakshandels-Societeten Herr Pehr Malmqvist, 50 år.

Bryggaren Carl Johan Wertmüller, den 17 Januari 1836, 25 år.

F. d. Kongl. Boktryckaren, Direktören, Henrik Fougt, den 17 Januari 1836, 60 år 4 månader och 15 dagar.

Boktryckeri-Konstförvandten Johan Hasselgren, den 24 Januari 1836, 26 år. gammal.[2]

Oscar Ludvig Edvard, enda son af Öfverste-Löjtnanten m. m. Edvard August Peyron, och dess k. maka född Schön, d. 27 Jan. 1836, 15 månader och 4 dagar[2]

Enkefru Majorskan Maria Charlotta Whitlock, född Lindmark, d. 18 December 1835, 75 år och 11 månader.

Mademoiselle Catharina Swahn, född den 9 Februari 1759, död den 18 Januari 1836.[2]

Afledne Kyrkoherden J. F. Julins efierlemnade Enka Maria Elisabeth Lindgren, den 18 Januari 1836, 77 1/2 år.

Mjölnare-Åldermannen C. F. Malmqvists efterl. Enka Helena Malmqvist, d. 26 Januari. 85 år.


I följd af Rikets Höglofl. Ständers beslut, att de Guld- och Silfverpanter, hvilka icke i föreskrifven tid utlösas eller omsättas, skola försäljas å Auktion inom Bankohuset och det möjligen blifvande öfverskottet hållas Pantägaren tillhanda i 10 år, efter hvilkas förlopp de förlora all vidare rätt dertill, och i enlighet med Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse under den 14 Oktober 1830, rörande hvad vid dylike Auktioner bör iakttagas, har Kommissariatet utsatt en sådan Aution, att Onsdagen den 23 nästinstundande Mars, kl. half till 10 f. m., uti Herrar Banko-Revisorernes Sessionsrum, trenne trappor upp i Bankohuset, förrättas till försäljning af de uti nedanstående Förteckningar upptagne, dels under loppet af fjerde Qvartalet nästledit år förfallne Guld- och Silfverpanter och dels vid Auktionen härstädes den 16 sisl. Dec. inropade, men icke betalde tvenne Silfverpanter, å hvilka alla panter, vigten tillika med de dagar och Numror, hvarunder lånen utgått, äro i omförmälde förteckningar utförde, hvaremot hugade Spekulanter äga att om deras beskaffenhet i öfrigt inhämta närmare kännedom dagen före Auktionen ifrån kl. 10 till 3, under hvilken tid panterne i förenämde rum visas; kommande sistbesagde tvenne panter, jemlikt 5 punkten i högstberörde Kongl. Kungörelse, att föryttras på förre inroparnes äfventyr och i afseende på samtlige panternes utbjudande till försäljning hvar för sig, samt inropens betalande m. m., att förhållas på sätt i samma Kongl. Kungörelse finnes stadgadt. Stockholm den 16 Januari 1836.

Kommissariatet.

Förteckning å Guld-Panter, hvilka komma att försäljas på Auktion inom Banko-Huset, Onsdagen den 23 Mars 1836.

År 1834, Juli, den 3, N:o 4187 7/10 Dukat; d. 8 N:s 4306 9/10, 4308 9/10 Dukater; d. 11, N:o 4377 1 9/10 Dukat; d. 12, N:s 4411 7 1/2, 4412 1 4/5, 4415 2 2/5 Dukater; d. 14, N:o 4433 7/10 Dukat; d. 15, N:o 4481 3 Dukater; d. 18, N:o 4549 7/10 Dukat; d. 19, N:o 4564 2 13/15 Dukat; d. 23, N:o 4627 7/10 Dukat; d. 29, N:o 4725 1 Dukat. Aug., 1, N:s 4792 1 3/5, 4793 2 3/10 Dukater; d. 5, N:o 4859 2 3/10 Dukat; d. 7, N:s 4900 1 1/10, 4910 9/10 Dukater; d. 12, N:o 5015 1 1/10 Dukat; d. 13, N:o 5030 9/10 Dukat; d. 14, N:o 5053 1 4/5 Dukat; d. 15, N:o 5067 3/5 Dukat; d. 16, N:s 5101 22 4/5, 5102 5 Dukat; d. 20, N:o 5183 1 3/5 Dukat; d. 22, Nro 5229 3/5 Dukat; d. 23, N:o 5239 5 7/8 Dukat; d. 26, N:o 5288 7/10 Dukat; d. 28, N:s 5333 9/10, 5335 1 Dukat; d. 29, N:o 5355 9/10 Dukat. Sept. d. 1, N:s 5381 1 3/10, 5387 1 4/5 Dukater; d. 4, N:s 5453 8 4/5, 5454 1 2/5 Dukater; d. 5, N:s 5470 9 1/10, 5471 1 1/10, 5482 2 7/10 Dukater; d. 8, N:s 5509 2 3/10, 5510 2/5 Dukater; d. 11, N:o 5563 1 3/5 Dukat; d. 12, N:o 5603 1/2 Dukat; d. 13, N:o 5612 9/10 Dukat; d. 18, N:o 5720 25 Dukater; d. 19, N:o 5733 1 3/10 Dukat; d. 20, N:o 5751 1 3/10 Dukat; d. 23, N:o 5824 3 7/10 Dukat; d. 24, N:o 5844 1 4/5 Dukat; d. 25, N:o 5864 1 3/10 Dukat; d. 27, N:o 5938 7/10 Dukat; d. 29, N:o 5955 2 3/10 Dukat.

Förteckning å Silfver-Panter, hvilka komma att försäljas å Auktion inom Banko-Huset, Onsdagen den 23 Mars 1836.

År 1834, Juli den 1, N:s 4111 182 1/2, 4114 94, 4115 10, 4130 7, 4132 32 Lod; d. 2, N:s 4138 5, 4142 10 Lod; d. 3, N:s 4174 4, 4181 100, 4191 19, 4213 49 1/2 Lod; d. 4, N:s 4217 31, 4222 2 1/2, 4223 21 3/5 Lod; d. 5, N:s 4248 8 1/2, 4260 72 Lod; d. 7, N:s 4267 5, 4272 19 1/2, 4282 26 1/2 Lod; d. 8, N:o 4300 7 1/2 Lod; d. 9, N:s 4323 51, 4325 9 1/2 Lod; d. 10, 4342 5 1/2, 4345 4 1/2, 4357 56 1/2 Lod; d. 11, N:o 4386 3 Lod; d. 12, 4407 122 1/2 Lod; d. 14, N:s 4424 35 3/4, 4429 38, 4438 6, 4442 31 1/2, 4445 12, 4446 6, 4447 75 1/2 Lod; d. 15, N:o 4489 5 Lod; d. 16, N:o 4502 300 Lod; d. 17, N:o 4523 24 Lod; d. 18, N:o 4550 24 Lod; d. 19, N:o 4561 11 Lod; d. 21, N:s 4575 4, 4589 47 1/2 Lod; d. 22, N:o 4590 14 Lod; d. 22, N:s 4595 7, 4605 3, 4606 10 Lod; d. 23, N:o 4636 16 Lod; d. 24, N:o 4643 25 1/2 Lod; d. 25, N:s 4658 15, 4666 47 Lod; d. 26, N:o 4687 7 1/2 Lod; d. 28, N:s 4694 31, 4693 51 1/2 Lod; d. 29, N:o 4732 7 1/2 Lod; d. 30, N:o 4760 6 Lod; d. 31, N:o 4770 15 1/2 Lod. Aug. d. 1. N:s 4783 5, 4791 2 1/2 Lod; d. 4, N:s 4830 10 1/2, 4840 9 1/2, 4846 6, 4847 10 Lod; d. 5, N:o 4870 49 1/2 Lod; d. 6, N:s 4874 25 1/2, 4883 37 Lod; d. 7, N:s 4908 2, 4909 5 1/2 Lod; d. 8 N:s 4925, 109, 4936 2 Lod; d. 9, N:o 4954 23 Lod; d. 11, N:s 4983 59, 4996 23 Lod; d. 12, N:s 5008 23 1/3, 5009 35 Lod; d. 13, N:s 5016 15 1/2, 5022 126, 5031 1, 5032 56, 5033 26 1/2 Lod; d. 14, N:s 5030 7 1/2, 5050 10 Lod; d. 15, N:s 5062 13, 5070 138, 5072 2, 5073 6, 5075 33 1/2 Lod; d. 16, N:s 5087 10, 5088 7, 5091 12 1/2, 5092 8 1/2, 5103 7 1/2 Lod; d. 18, N:s 5120 5, 5122 16 Lod; d. 20, N:s 5169 12, 5174 9, 5185 7, 5187 27 1/2 Lod; d. 21, N:s 5199 81, 5200 78, 5212 3 Lod; d. 23, N:o 5236 12 1/2 Lod; d. 27 N:s 5301 5, 5317 9 3/5 Lod; d. 28, N:o 5323 13 Lod. Sept. d. 1, N:s 5375 5 1/2, 5390 16, 5392 20, 5393 26 Lod; d. 2, N:o 5398 12 Lod; d. 3, N:s 5428 9 1/2, 5430 13 1/2 Lod; d. 4, N:s 5438 12, 5444 30 1/2 Lod; d. 5, N:s 5461 10, 5463 24, 5479 5, 5481 61 Lod; d. 8, N:s 5506 2 1/2, 5511 4 1/2 Lod; d. 9, N:s 5519 28, 5522 1 Lod; d. 10, N:s 5539 3, 5541 5 Lod; d. 11, N:s 5559 8 1/2, 5567 10 Lod; d. 12, N:s 5590 9, 5591 4 1/2 Lod; d. 15, N:s 5642 7, 5643 4, 5649 45 Lod; d. 16, N:s 5670 7, 5671 5 1/2, Lod; d. 17, N:o 5678 1 Lod; d. 19, N:o 5737 18 Lod; d. 20, N:s 5740 20, 5757 21 1/2 Lod; d. 22, N:s 5781 18, 5785 8 1/2 Lod; d. 23, N:s 5797 32, 5798 34 1/2. 5816 9, 5817 9, 5823 2 Lod; d. 24, N:s 5831 15 1/2, 5834 16, 5835 9, 5846 22 1/2 Lod; d. 25, N:s 5857 27 1/2, 5876 39 Lod; d. 26, N:s 5882 59 1/2, 5885 11, 5886 48 1/2, 5909 13, 5910 21, 5911 17 1/2, 5913 10 1/2 Lod; d. 27, N:o 5934 5 Lod; d. 29, N:s 5949 75 1/2, 5969 19 1/2 Lod d. 30 N:s 5981 24, 5990, 219 Lod. Vid Auktionen den 16 Dec. 1835 inropade men ej betald 1834 April, N:o 2264 8 1/2 Lod; Maj den 24 3283 29 Lod.

Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Sedan Kongl. Maj:ts och Rikets Höglofl. Götha Hof-Rätts, genom dess den 28 Maj sistlidet år, uti förre Bruks-Patronen C. E. Dahls från Diö Konkursmål gifne Dom, till Allbo Härads-Rätts laglikmätiga behandling återförvisat frågan om det af Hr Kapitenen C. Hammarberg, såsom Syssloman i aflidne Bruks-Patronen O. Eks Konkursmassa väckte påstående att, på grund af inteckning i 1/4:dels mantal Ysanäs, njuta förmånsrätt för en fordran af 1000 R:dr Banko, tillkommen deraf att Ek i lifstiden borgat, såsom för egen skuld, för ett lika belopp, det Dahl af Krono-Fogden Crona låntagit, och Ek, i följd af sin omförmälte borgen, varit föranlåten betala; så varda, jemlikt Härads-Rättens denna dag fattade beslut, förre Bruks-Patronen Dahls öfrige Borgenärer härmed kallade, att å andra Rättegångsdagen af nästa Laga Vinter-Ting, som börjas härstädes den 9 nästkommande Mars, till deras rätts bevakande inför Härads-Rätten sig infinna, derest de önska i målet vidare höras. Tingsstället Alfvestad den 10 November 1835.

På Häradshöfdinge-Embetets vägnar,
M. af Klinteberg.

= Genom offentlig stämning har Hudiksvalls Rådhus-Rätt kallat Bagaren Joachim Ernst Daus samtliga Borgenärer till den 9 Mars 1836, att sina fordringar, vid talans förlust, i laga ordning anmäla, styrka och bevaka; hvilket tredje gången kungöres.

= Att Hudiksvalls Rådhus-Rätt, genom offentlig stämning, kallat och förelagt aflidne Fiskaren och Borgaren Anders Wigrens samtliga Borgenärer, att den 25 April 1836, före kl. 12 på dagen, sina fordringar, vid talans förlust, i laga ordning anmäla, styrka orh bevaka; varder härmed tredje gången kungjordt.

= I anledning af derom gjord anssökning har Rådhus-Rätten i Stockholm, genom årsstämning, förelagt och kallat dem, som förmena sig äga att fordra hos upplöste Grosshandels-Bolaget under firma Michaelson & Benedicks, att, före kl. 12 på dagen den 23 Januari nästkommande år 1837, sina fordringar hos Rådhus-Rätten lagligen anmäla, vid talans förlust; hvilket härmed andra gången kungöres.

= Att Stora Tuna och Gustafs Socknars Härads-Rätt genom offentlig Stämning, inkallat afvikne Bonden Knuts Erik Anderssons i Sölfverbo, Gustafs Socken och hans Hustru samt deras Borgenärer, till inställelse för Härads-Rätten, andra Rättegångsdagen af Lagtima Vårtinget 1836, innan kl. 7 e. m., med föreläggande för de senare att vid fordringsrättens förlust, deras fordringar lagligen bevaka och styrka.

= Till inställelsedag för Borgenärerne uti v. Krono-Fogden C. P. Westrells härstädes Konkurs har Kalmar Rådhus-Rätt bestämt Onsdagen den 23 nästkommande Mars, då de före kl. 12 på dagen skola i enlighet med hvad Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver, inför Rådhus-Rätten sina fordringar hos bemälte Westrell anmäla och styrka, vid förlust i annat fall af all talan och betalningsrätt i detta mål; som härigenom andra gången kungöres.

= Att Kalmar Rådhus-Rätt uti Urarfvamålet efter Stråhatts-Fabrikören Carl Fredrik Zachau utsatt Onsdagen den 29 nästkommande Juni, då hans Borgenärer böra före kl. 12 på dagen sina fordringar inför Rådhus-Rätten anmäla och styrka i den ordning Konkurs-Lagen af den 12 Mars 1830 stadgar, så vida någon talan och betalningsrätt i detta mål skall vara förvarad; det varder härigenom andra gången kungjordt.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Götha Hof-Rätts Dom emellan f. d. Fahnjunkaren F. A. C. von Olthoffs Hustru Aurora L. Dandenell, å ena, samt bemälte von Olthoffs jemte hans och Hustruns Borgenärer, å andra sidan, utgifves Fredagen den Tolfte (12) nästkommande Februari. Jönköping den 5 Januari 1836.

AUKTIONER.

= Genom offentlig Auktion, som Tisdagen den 29 nästkommande Mars, kl. 10 f. m. anställes såväl inför Kongl. [ 4 ]Förvaltningen af Sjö-Ärenderna som å Hr Stations-Befälhafvarens vid Flottan i Götheborg Cancelli, kommer att till den mestbjudande försäljas följande dels kasserade och dels för Kongl. Maj:t och Kronan oandvändbara persedlar och effekter nemligen: Vall-Kanoner, 24 ℔:ge vägande tillsammans cirka 130 1/2 Sk℔, 6 st.; Haubitzer, 1 ℔:ge, om sammanlagdt 32 Sk:℔ vigt, 100 dito; Draggar, Kanonslups-, vägande tillhopa 2 Sk:℔ 6 L:℔, 4 dito; Jordhackor, 146 dito; Block, diverse, med och utan skifvor och hakar, 456 dito; Jungfrur, beslagne och obeslagne, 119 dito; Förtöjningskettingar, cirka 35 Sk:℔; Jern, gammalt, Vrak, 20 dito; Förladdningsgods, 80 dito; Lumpor, linne och ylle, 4 dito; Byxor af vadmal, blå och grå, 10 par; Tröjor af d:o, d:o d:o, 29 st.; Jackor, Klädes-, blå, 5 d:o; Västar af Vadmal, grå och blå, 126 d:o; Skor, läder-, större och mindre, 72 1/2 par; Strumpor, Ull-, d:o, d:o 142 d:o; Hattar, Ull-, 252 st.; Pölar, af foderväf, ostoppade, 117 d:o; Kappsäckar, buldans-, 300 d:o, samt Hängmattor, enkla, 300 d:o. Närmare underrättelser om persedlarnes antal och beskaffenhet erhålles i Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderna Kammar-Kontor, samt å Warfs-Chefens Kontor vid Flottan i Götheborg, hvarest persedlarne äfven 3 dagar före Auktionen få beses, efter anmälan derom hos vederbörande; och kunna å berörde persedlar och effekter förseglade anbud, hvilka för att gällande anses, böra skrifvas serskildt för hvarje persedel, inlemnas till Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderna samt å Hr Stations-Befälhafvarens Kansli i Götheborg till kl. 12 på dagen näst före Auktionen, hvarefter de vid Auktionstillfället i Spekulanternas närvaro öppnas, för att med de mundtliga buden jemföras; blifvande för öfrigt till hugade Spekulanters kännedom meddeladt, att Kongl. Förvaltningen förbehåller sig rättighet att pröfva de skeende anbudens antaglighet; att ofvanstående Kanoner och jerneffekter af mera värde, afyttras, antingen emot kontant betalning, eller i utbyte emot barlast- och annat för Flottan behöfligt jern; att, i enlighet med Kongl. Auktions-Reglementet för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 Decemb. 1825, de köpare, hvilkas vederhäftighet ej är känd, böra vid inropet erlägga handpenning till högst 1/4:del af partiets inropssumma, eller ställa säker borgen, att betalningen erlägges for varorne, hvilka sednast inom en månads tid, efter det anbuden blifvit antagne skola å inroparens bekostnad afhemtas, samt sluteligen, att, i händelse af underlåten betalning eller afhemtning inom föreskrifven tid, desamma å ny Auktion, på förra Köparens äfventyr, varda försålde. Stockholm den 28 Januari 1836.

= Genom offentlig Auktion, som Tisdagen den 29 nästkommande Mars, kl. 10 f. m., anställes så väl inför Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderna som å Befälhafvande Herr Amiralens vid Flottan i Carlskrona Kansli, kommer att till den mestbjudande försäljas följande dels kasserade och dels för Kongl. Maj:t och Kronan oandvändbara persedlar och effekter nemligen.: 236 st. Jernkanoner vägande omkring 2061 Sk:℔ S. v.; Jern, gammalt, vrak, 50 Sk:℔; Gångjern, blad, 56 st.; D:o Hake, 179 d:o; D:o Häcke, 30 d:o; D:o Lede, 133 d:o; Låsar, Bänk och Kiste, 200 d:o; D:o Dörr, dubbla, 200 d:o; D:o, enkla d:o, 468 d:o; D:o Skåps, 400 d:o; Jern, gammalt, brukhart, smidt, bestående af 2 st. Stångjerns och 1 st. Spikhammare, tillsammans vägande 2 3/4 Sk:℔; D:o, gammalt, smidt och osmidt, 51 1/4 Sk:℔; Spik, gammal, brändt, 2 1/2 Sk:℔; D:o och Skrotjern, 5 Sk:℔; Jernbleck, gammalt, 1 Sk:℔ 14 1/2 L:℔; Jern, vrak, uti oförtent Jernbleck m. m. 5 1/2 Sk:℔; D:o uti förtente Bleckpersedlar, 1 1/2 Sk:℔; D:o eller Skrot, bestående af gamla gevärspipor och beslag m. m., 80 Sk:℔; Jernskå-speglar eller brickor, vägande cirka 4 Sk:℔; gjutit Jern, 99 st.; Lavetthjul till Hellvigska Fästnings-Lavetter, vägande cirka 60 Sk:℔ 16 L:℔, 116 st.; Stenklotsar om 8 Sk:℔, 18 L:℔ 17 ℔ vigt, tillsammans 26 st.; fyrkantige gjutne Jernstänger till Stångskott, 10 Sk:℔ 16 L:℔, 144 st.; Vandringar, gjutne, 15 Sk:℔ 16 L:℔, 107 d:o; Jern, gammalt, brukbart, bestående af Lyftarmring, Jernhällar, Kuggringar, Hjulnål m. m., 24 Sk:℔, 18 L:℔; Jern, gjutit, uti kasserade bomber och kulor m. m., 1,680 Sk:℔; Flaggduk, gammal, 1 Sk:℔, 11 L:℔; Flaggor, brukte, 4 st.; D:o, oduglig, 1 d:o; Knäputor, 32 d:o; Fönstergardiner af blå och hvit Bombasin, 1 d:o; Lappar af Bombasin, 10 d:o; D:o af Merinos, 15 d:o; D:o af Vadmal, 4 d:o; Bombasinsrosetter, 36 d:o; Kruthorn af horn, 700 d:o; Lanternor af bleck, större och mindre, 9 d:o; D:o, d:o, halfrunda skott med horn, 213 st.; Hampblånor, oduglige, 3 Sk:℔; Lump, hampa, 11 Sk:℔; D:o, linne, 4 1/4 Sk:℔; D:o, uti kasserade kavaijer m. m., 4 do; D:o, Segelduks, sämre, 1 Sk:℔, 14 L:℔; D:o, ylle, 5 Sk:℔, 10 L:℔; D:o, uti kasserade karduser, 1 Sk:℔; D:o, diverse, 2 L:℔; D:o, segelduks, tjärad, 2 Sk:℔; Sjökort m. m., 6 L℔; Affallsgods efter drefredning, 70 Sk:℔; gammalt Läder uti taskor, remmar oxhudar m. m., 19 Sk:℔; D:o, odugligt, 15 L:℔, 15 ℔; Smedjebälg, 1 st.; Ämbare, läder, 50 d:o; Skinn, pergaments, gamla, 200 d:o; Ländstol med dyna, 1 d:o; Tältstolar med och utan lädersäten, 8 d:o; Stöflor, kasserade, 7 L:℔, 10 ℔; Bastmattor, dels hela, dels sönderskurne, 2 Sk:℔, 10 L:℔, 5 ℔; Kistor, pack- och munderings, 50 st.; Jäckertar, klädes-, till Kadetter, 8 d:o; Tråd, blå, 4 1/2 ℔; Tschakots med prydnader, 125 st.; Klädsäckar 529 d:o; Knappar, kamelgarns, 880 1/3 dussin; Skjorta, lärfts, 1 st.; Luftpump, 1 d:o; Kopp-instrumenter, 2 d:o; Foderal utan häftnålar, 1 d:o; Etui, med 2 knifvar och 2 nålar, 1 d:o; D:o med 2 bistourier caché, 1 d:o; D:o fodrad med sammet innehållande nålar med elfenbensskaft, 4, och knifvar, 2:o; D:o, med d:o, innehållande obduktions-instrumenter, 13 st., samt Silfvertubar, 3 d:o; Afbitare, 2 d:o; Rabersnablar, 13 d:o; Koentänger, 8 d:o; Plåsterspadar, 7 d:o; Bistourier, 31 d:o; Sax, krokig, 1 d:o; D:o, plåster, 2 d:o; Incisions, 7 d:o; Nålar, krokiga. 4 d:o; D:o, Ligatur, 28 d:o; Pelikan, 1 d:o; Tourniquetts-vridare, med redgarnsband, 3 d:o; Pincetter, 5 d:o; Knif, tvåeggad, 1 d:o; Scalpeller, 24 d:o; Lancetter, 3 d:o; Luftgördlar, 3 d:o; Etuier, 2 d:o; Kittlar, koppar med lock, aflånga, vägande tillsammans 2 L℔, 18 ℔, 9 d:o; Bägare, bleck, 1/8 kans, 86 d:o; Kannor, thé, ler, 10 d:o; Krus, 2 kans, d:o, 1 d:o; Burkar, större och mindre d:o, 420 d:o; Machina Papiniana af koppar med tillbehör, vägande 5 L℔, 3 ℔, 1 d:o; Mått 1/2 och 1/4 kanns af d:o, d:o, 2 1/2 ℔, 2 d:o; Rör af metall, 1 d:o; Mått, 1 kanns, tenn, med lock, vägande 5 L℔, 16 d:o; D:o 1/2 kanns, d:o, d:o, 10 ℔, 3 d:o; Skålar med grepar, d:o d:o, 8 L℔, 9 ℔, 50 d:o; Tallrickar, d:o d:o, 12 ℔, 15 d:o; Eldraka, 1 d:o; Skeppsskrapor, 18 d:o; Hoftänger, 3 d:o; Hyllor, pappers-, bok- och medikaments, 21 d:o; Taflor, Annotations, 104 d:o; Sulläder, 5 ℔; Väf, diverse i rimsor, 5 1/2 d:o; D:o Blångarns i stufvar 28 1/2 alnar; Rafvenduk i d:o, 45 d:o; samt Tofflor med Buldansöfverblad, 7 par. Närmare underrättelser om persedlarnes antal och beskaffenhet erhålles i Kongl. Förvaltningens af Sjö-Ärenderna Kammar-Kontor, samt Warfs- och Sjömilitie-Kontoren vid Flottan i Carlskrona, hvarest persedlarne äfven 3 dagar före Auktionen få beses, efter anmälan derom hos vederbörande; Och kunna å berörde persedlar och effekter förseglade anbud, hvilka, för att gällande anses, böra skrifvas serskildt för hvarje persedel, inlemnas till Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderne, samt å Befälhafvande Hr Amiralens Kansli i Carlskrona, till kl. 12 på dagen näst före Auktionen, hvarefter de vid Auktionstillfället i Spekulanternes närvaro öppnas, för att med de mundtlige buden jemföras; blifvande för öfrigt till hugade Spekulanters kännedom meddeladt, att Kongl. Förvaltningen förbehåller sig rättighet att pröfva de skeende anbudens antaglighet; att ofvanstående jerneffekter af mera värde, afyttras, antingen mot kontant betalning, eller i utbyte emot barlast- och annat för Flottan behöfligt jern; att, i enlighet med Kongl. Auktions-reglementet för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 December 1825, de köpare, hvilkas vederhäftighet ej är känd, böra vid inropet erlägga handpenning till högst 1/4:del af partiets inropssumma eller ställa säker borgen att betalningen erlägges för varorne, hvilka sednast inom en månads slut efter det anbuden blifvit antagne, skola å inroparens bekostnad afhemtas, samt slutligen, att, i händelse af underlåten betalning eller afhemtning inom föreskrifven tid, desamma å ny Auktion, på förre köparens äfventyr varda försålde. Stockholm den 28 Januari 1836.

= Genom offentlig Auktion som Tisdagen den 29 Mars, kl. 10 f. m., anställes inför Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderna, kommer att till den mestbjudande försäljas följande dels kasserade och dels för Kongl. Maj:t och Kronan oanvändbare persedlar och effekter, nemligen, Kanoner, 4-pundige, tillsammans vägande i lätt vigt, 11 Skepp. 17 Lisp. 4 Skålp., Dito, 12pundige dito, 63 Skepp. 9 Lisp., 9 st.; Dito, dito, dito, 189Skepp., 27 st.; Dito 24-pundige dito, 124 Skepp. 7 Lisp. 4 Skålp. 8 st.; Dito, dito, dito. 54 Skepp., 3 st.; Dito, dito, dito, 518 Skepp, 15 Lisp., 25 st.; Dito, 36-pundige, dito 47 Skepp. 2 st.; Haubitz, vägande 9 Skepp., 2 Lisp. 10 Skålp., 1 st.; Gevär 9 st.; Moqusquettedundrar, 2 dito; Pistoler, 4 dito; Huggareklingor, 16 dito; Hakar, Talje med Causer, om 1 Skepp. 7 Lisp. 10 Skålp:s vigt, 36 dito; Draggar, diverse, om 1 Skepp. 19 Lisp. 16 skålp. dito, 4 dito; Sågar, Båg-, 14 dito; Dito Stick-, 69 st.; Kabyser gjutne, större och mindre, 2 dito; Dito smidd dito, 1 st; Kamin, gjuten, 1 dito; Grytor, Stek-, med Lock, dito, 3 dito; Mortel med Stök dito, 1 dito; Pannor, Stek-, runda, dito, 9 dito; Spis-Inrättning dito, 1 dito; Blackar med 2 och 4 Böglar, 35 st.; Dito, dito, eller Fotjern för Arrestanter, 18 dito; Böglar, Black-, 66 dito; Draggar, 4 och 5 Kloige, 5 dito; Hakar, Kast-, 18 dito; Hammare, Stämpel-, 5 dito; Hallster, 37 dito; Handklofvar, 4 dito; Boxhorn, mindre, 17 dito; Jern, Band-, diverse, 84 dito; Dito Bokstäfver, gamla, 22 dito; Kettingar, Panne, 9 dito; Knifvar, Hackelse-, 22 dito; Krokar, Kittel-, med läder, 161 dito; Pannor, Stek-, aflånga, brukbara, 62 dito; Rökhattar af Jernbleck, 4 dito, Skaft, Spikborrs, 6 dito; Slipstens-invention med Väf, 1 dito; Spade Pannkaks-, 1 dito; Spett, Stek, 200 dito; Spik, Galér, 6 tums, 3010 dito; Tång, Dykeri-, 1 st.; Yxor, Dexel, 142 dito; Dito Skål, 40 dito; Kruthorn af Koppar, 12 st; Dito af Horn, 64 dito; Fattigbössor af Koppar, 41 st.; Dito af Jernbläk, 5 dito; Form, Buddings-, af koppar, väg., 1 1/2 Skålp, 1 dito; Lock af dito till Kastruller och Kittlar, vägande 4 Lisp. 15 Skålp. 14 st.; Dito till Fat, dito, 7 Skålp., 3 dito; Nitnaglar, dito, 100 dito; Lampor af Messing, häng, gamla, 4 dito; Stål, gammalt, 14 Lisp. 14 Skålp. 30 Lod; Skifvor, Bläck-, förtente, 21 st.; Blysor, Galér, större och mindre med Glasrutor, 24 st.; Dito, med och utan Hornrutor, 57 dito; Dosor, gamla, 3 dito; Lanternor, 27 dito; Dito, skott, 35 dito; Lycktor, med 4 Glasrutor, 3 dito; Papperstransportör, 1 dito; Pump, Buteljers, gammal, 1 dito; Tallrick, 1 dito; Flaskor, Fält-, 16 dito; Vattenupphämtare, rund, 1 dito; Karduser af Papper med quinette-bottnar, dubbla, 2750 st.; Dito enkla, dito, 10,607 st.; Klotsar, Patronköks, 218 st.; Skålar, Ler-, 3 dito; Thékoppar, Postlins-, oäkta, 5 par; Qvarn till Kritmalning med Sil af träd, 1 st; Lumpor, gamla, 5 Skepp.; Lunta, mindre god, 12 Skepp. 5 Lisp.; Linor, Drag-, med Axelremmar af Läder, 32 st.; Baljor till Värjor, 168 dito; Hudar, Oxe-, ludne beredde, 34 dito; Skinn, Kalf-, af Räntslar 6 bitar; Säckar, Krut-, 4 st.; Taskor, Gesvinderörs med Träklostar, 7 dito; Florentinerlack, 3 Skålp., 24 Lod; Umbra, 74 Lod; Kapeller till Viskare, små 260 st.; Talgbollar, 595 dito ; Halfarmar af Bulldar, 2 par; Påsar, Buddings, 400 st.; Byxor af blått Kläde, 70 par; Dito af Linne, hvita, 264 dito; Dito af Vallmar, blå, 338 dito; Kordoner af Läder med vapen, 293, st.; Dito af dito, utan dito, 60 st.; Kolletter af blått Kläde, 4 dito; E'pauletter af Träd, hvita, 78 par; Halsdukar af svart Halfkläde, 26 st.; Halfsulor af sämre beskaffenhet, 58 par; Hattar af Filt. svarta, 860 st.; Dito, af Spån dito, 5 st.; Skjortor af Linne, sämre, 11 dito; Stibbletter af svart Halfkläde, 67 par; Dito af Buldan och Linne, 358 dito; Jacka af blått Kläde i bitar, 1 st; Lårfoder af Blånggarn, 84 par; Maddrasser, en mans, stoppade med Tagel, 2 st.; Mössor, Exercis-, af blått Kläde, 4 dito; Plymer af Tagel, svarta 216 dito, Skor af smorläder, 3 1/2 par; Strumpor af Ull, mars, hel, 6 dito; Syrtuter, Trumslagare, af blått Kläde, 7 st.; Tofflor af smorläder, 24 par; Tornistrar, Mat-, af Bulldan, 15 st.; Snören, Redgarns-, gula, 127 1/2 alnar; Tröjor, Klädes-, blå, 33 st.; Dito af Vadmar, 250 dito; Dito Bulldans, 3 dito; Dito Gottlands, Ylle, 36 dito; Ballanser, Våg-, större och mindre, 19 dito; Fönsterbågar med och utan Rutor, 50 dito; Hjul till Landstignings-Lavetter, 3 dito; Blockhus, diverse, 34 dito; Skifvor, Block af Pockenholtz, 109 dito, Block, diverse med Skifvor, af dito; 15 dito, dito, Fiol, obeslagne, dubbla med dito, 6, 7, 8 och 11 tums dito, 8 st.; Dito, dito, dito, enkla med dito, 6 à 8 tums, 7 st.; Block, Galér, dubbla obeslagne, med dito, 5, 6, 8 och 9 tums, 27 dito; Dito, dito, enkla, beslagne med dito, och Hakar, 9 tums, 1 dito; Dito, dito, dito, utan dito, 9 tums, 2 dito; Dito, dito, obeslagne med Pockenholtzskifvor, 5—9 tums, 40 dito; Dito, dito, Cardelsdubbla 8—11 tums, 37 dito; Dito, dito dito, med Bockenholtzskifvor, 8, 9 och 11 tums, 14 dito; Dito, dito, dito, med dito och metallbussning, 9, 10 à 12 tums, 7 dito; Dito, dito, dito, dito, med Pockenholtzskifvor, till dito, 8—11 tums, 23 dito; Blockhus, Fiol, obeslagne, dubbla, 40 dito; Block-Kalfhufvuden, obeslagne, 5 tums, 66 st.; Block, kostbeslagne med Pockenholtzskifvor, utan öfverfall och hakar, 7—12 tums, 129 dito; Blåsbälg till Fältsmedja, gammal, 1 dito; Dotkoppar, Galér, obeslagne, 140 st.; Jungfrur, 7—13 tums dito, 80 st.; Knafringar, 1800 dito; Knappar, plagg gamla, 38 dito; Käril, Olje-, gamla, oduglige, 50 à 60-kans, 7 dito; Klot, Racke, 2600 dito; Nachterhus, diverse, gamla, 21 dito; Press, Medikaments-, 1 dito; Pump, Nicka, gammal, 1 dito; Skrufvar, hof, med pennor af trä och 8 rullar af Jern, 6 dito; Stol, gammal med Damastöfverdrag, 1 dito; Tunntappar, 41 dito; samt Tråg, små, 47 dito. Närmare underrättelse om persedlarnes antal och beskaffenhet erhålles i Kongl. Förvaltningens af Sjö-Ärenderna Kammar-Kontor samt å Kgl. Varfs-Chefens Kansli på Skeppsholmen härstädes, hvarest persedlarne äfven tre dagar före Auktionen, få beses efter anmälan derom hos Hr Varfs-Chefen; och kunna å berörde persedlar och effekter, förseglade anbud, hvilka för att gällande anses, böra skrifvas särskilt för hvarje persedel, inlemnas till Kongl. Förvaltningen af Sjö-Ärenderna till kl. 12 på dagen, näst före Auktionen, hvarefter de vid Auktionstillfället i Spekulanternas närvaro öppnas, för att med de muntlige buden jemföras; blifvande för öfrigt till hugade Spekulanters kännedom meddeladt, att Kongl. Förvaltningen förbehåller sig rättighet att pröfva de skeende anbudens antaglighet; att ofvanstående Kanoner och Jerneffekter af mera värde, afyttras, antingen emot kontant betalning, eller i utbyte emot barlast och annat för Flottan behöfligt Jern; att i enlighet med Kongl. Auktions-Reglementet för Landt- och Sjöförsvaret af den 20 December 1825, de köpare, hvilkas vederhäftighet ej är känd, böra vid inropet erlägga handpenning till högst 1/4 af partiets inropssumma eller ställa säker borgen, att betalning erlägges för varorne, hvilka sednast inom en månads slut, efter det anbuden blifvit antagne, skola å inroparens bekostnad, afhemtas; samt slutligen att, i händelse af underlåten betalning eller afhemtning inom föreskrifven tid, desamma å ny Auktion, på förra köparens äfventyr, varda försåld. Stockholm den 28 Jan. 1836.

BOUPPTECKNINGAR.

= Den 15 Februari innevarande år kommer Bouppteckning att förrättas efter aflidne Enkefru Kapitenskan Abela Christina Toll, född Reutercrona, hvadan alla som med detta Sterbhus hafva oliqviderade affärer, benäget torde sådant uppgifva före den utsatte dagen till undertecknad, med adress Lidköping. Lidköping ilen 27 Januari 1836.

S. Silfverhjelm,
Löjtnant.

= Den eller de, som, mot förmodan, veta sig hafva något oafslutadt med f. d. Hofmästaren Petter Rydberg, vare sig fordran eller skuld, anmäle det i Sterbhuset inom en Månad härefter, i huset N:o 14 vid Norra Smedjegatan, på det att ej Bouppteckningen må hindras.

= De som äro skyldige eller hafva att fordra efter Afledne Enke Fru Helena Malmqvist, skola i anseende till förestående Boupteckning anmäla sig innan denna Månads slut uti Huset N:o 10 Qvarteret Kuhlberget mindre vid Gröna Gatan å Ladugårdslandet. Stockholm den 6 Februari 1836.

Johanna Gustafva Gran.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Afl. Medicine Doktorn A. Forssells Borgenärer kallas härmed att sammanträda på Tingsstället Råglanda å andra Rättegångsdagen af näst infallande Laga Vinter-Ting med Näs Härad, för att i åtskillige ämnen angående Boets förvaltning, och bestämmande af arfvodet för Gode Män och Syssloman besluta.

Gode Män.

= Samtlige Borgenärerne i framlidne Krigs-Rådets J. S. Forssmans vid Södra Möre Härads-Rätt anhängige Urarfvamål, kallas till sammanträde på Rådhuset i Kalmar, Lördagen den 5 Mars, kl. 2 e. m., för att taga kännedom om de å inställelsedagen skedda bevakningar, samt besluta om Fattigheternes försäljning, jemte andra Massan rörande angelägenheter af vigt; och måste de frånvarande nöjas med de närvarandes beslut.

J. J. Bergström,
P. F. Lundgren,
Gode Män.

= Hr Handelsmannen J. Staverbergs i Sundsvall samtliga Borgenärer behagade sammanträda i Gäldenärens Hus derstädes Måndagen den 22 instundande Februari, kl. 4 e. m., för att besluta om Fastigheternas försäljning och i öfrigt meddela Sysslomannen instruktion. Sundsvall den 20 Januari 1836.

Sysslomän.

= Sedan framl. Dykeri-Öfver-Kommissarien Lars Olsson Fåhræi Mor, Enkefru Margreta C. Fåhræus den 6 dennes med döden afgått och de Öfver-Kommissarien Fåhræus tillhörande fasta Egendomar, å hvilka hon enligt Konkurs-Domen haft dispositionsrätt under sin lifstid, derigenom tillfallit Konkursmassan, så kallas samtlige Fordringsägarens i Konkursen att Tisdagen den 1:sta instundande Mars, kl. 4 e. m., sammanträda hos undertecknad God Man i Konkursen, 1 tr. upp i Rådhuset i Wisby, för att öfverlägga om disposition af berörde Fastigheter, och få de frånvarande åtnöjas med det beslut, som af de tillstädeskommande fattas. Wisby den 28 December 1835.

Lars Hambræus.
Bor i Huset N:o 19, Qvart, Cupido, S:t Nicolai Församling.

= Samtlige Fordringsägarne uti Bruks-Patron C. G. Sjöstedts Konkurs, äfvensom Gäldenären behagade Måndagen den 22 Febr., detta år, kl. 4 e. m., sammanträda uti Kamrer Nyströms gård härstädes, för att besluta uti åtskillige förekommande ämnen, hvaribland de vigtigaste äro om försäljning af osäkre fordringar, om kompromiss till åtgörande af tvistigheter rörande ersättning för byggnader å Bada, och om kuratelsarfvode till Gode Männen och Sysslomännen. De frånvarande få åtnöjas med de närvarandes beslut. Carlstad den 20 Jan. 1836.

Syssloman.

= Herrar Kreditorer uti Skräddaren Joh. Åbergs Konkurs behagade, till genomläsande af Dupplett-Akten och öfverläggning af åtskillige Massans angelägenheter, allmänt sammanträda å Börskällaren nästa Torsdag den 11 dennes, kl. 4 e. m. Stockholm den 4 Febr. 1836.

Syssloman.

= Hrr Borgenärer uti Friherre E. Bror B. Cederströms Konkurs, behagade sammanträda å Källaren Gamla Södermalm, Onsdagen den 10 dennes, kl. 5 e. m., för att välja Sysslomän uti Konkursen.

C. J. J. Åström.

= Hr Kansli-Rådet G. von Schantz's samtlige Borgenärer, behagade Onsdagen den 10 Februari, kl. 12 f. m., uti Börs-Kafferummen sammanträda, för att öfverlägga om åtskilliga Massans angelägenheter, i följd af nu utfallen Konkursdom.

= Hrr Kreditorer uti Skomakaren Carl Fredr. Lundbergs Konkurs, behagade till öfverläggande och beslutande om åtskillige Massans angelägenheter, allmänt sammanträda Fredagen den 12 innevarande månad, kl. 4 e. m., hos undertecknad, boende i Huset N:o 10 vid stora Kyrkobrinken, tvenne trappor upp. Stockholm den 3 Febr. 1836.

Jac. Wilh. Langelius.

= Fabrikören C. G. Schagerströms Hrr Borgenärer, behagade sammanträda på Societeten härstädes, Fredagen den 13 instundande Febr., kl. 10 f. m., till öfverläggning i åtskilliga Massan rörande ärenden. Norrköping den 29 Jan. 1836.

Gode Män.

Annonser.

DIVERSE.

= Å VERLDS-OMSEGLAREN eller alla Verds-omseglares Upptäckts-resor ifrån de äldsta till närvarande tider, förenade i en enda; öfversatt efter Dumont d'Urvilles Voyage pittoresque autour du monde; med kartor och plancher, som häftvis utkommer, kan subskriberas i alla Hufvudstadens Boklådor, äfvensom hos alla Hrr Bokhandlare och Bokhandels-Kommissionärer i Landsorterna, der äfven exemplar af Prospekten äro att tillgå.

= Uti början af April månad förl. år, afslöts handel om diverse Vestgöte-varor, emellan Vestgötehandlanden Anders Svensson och Lärftskramhandlaren Carl E. Blomberg, enligt accepterad räkning till ett belopp af 287 R:dr 14 sk. R:gs; men som den samma är för rätta ägaren förkommen, så varder förenämnde räkning dödad, i hvars hand den vara må.

= De som äro skyldige eller hafva att fordra i aflidna Fru Kammar-Rätts-Rådinnan E. S. Wallmans, född Lidiens, Sterbhus, behagade anmäla det derstädes med aldra första.

= Till rättelse vid bouppteckningen efter afl. Revisions-Sekreteraren och Riddaren Johan Michael Winckler, anmodas de, som till Sterbhuset äro skyldige, eller der äga fordringar, att ofördröjligen derom anmälan göra på And. Pet. Söderbergs Contoir, Huset N:o 22 vid Skeppsbron.

= Direktionen för Stora Kopparbergs Läns och Bergslags Enskilte Bank, har såsom Ombud i Stockholm antagit Grosshandlaren C. F. Bergius, hvars Kontor är i Huset N:o 32 vid Skeppsbron, och hvilken kostnadsfritt för sedelhafvaren går allmänheten tillhanda med ditkommande Creditsedlars inlösen, eller öfversändande till invexling af Banken. Fahlun den 11 Jan. 1836.

På Bank-Direktionens vägnar,
G. Tham.
C. Törnebladh.
P. J. Lindbom.
H. Gahn.
M. W. Collén.
E. G. Fornmark.
P. Linderholm.

= Sedan Kongl. Maj:t behagat lemna sin Nådiga fastställelse, å det köp, som Alingsås Stad afslutat om en, utom Stadens staket belägen, ny begrafningsplats, så uppmanas alla, hvilka på de, å gamla Kyrkogården befintliga murade Grafvar och Minnesvårdar, kunna äga anspråk, att göra desamma gällande på vederbörlig ort inom natt och år, ifrån den dag denna kungörelse finnes i Allmänna Tidningarne införd. Alingsås den 9 Juli 1835.

Kyrko-Rådet.

= Å Kongl. Myntet uppköpes gammal Koppar, dock icke i mindre partier än om fem lispund viktualievigt.


Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)

  1. När detta skrefs, hade Insändaren, som då en längre tid vistats utrikes, icke läst Öfverste af Forssells Berättelse om de af honom i London besökte Infant-Schools. Detta Arbete ger ett så fullständigt begrepp om dessa Inrättningars organisation, att Insändaren här utesluter hvad derom var ämnadt att säga. Han tror dock, att man icke för ofta kan återkomma till ett ämne, af den vigt för civilisationen, som det närvarande.
  2. 2,0 2,1 2,2 Hvilket endast på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifves.