Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 32. Tisdag 9 februari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 33. Onsdag 10 februari 1836
N:o 34. Torsdag 11 februari 1836  →
 


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 33. Onsdagen den 10 Februari 1836.


Meteor. Obs. Den 9 Febr. kl. 2 e. m. Barom. 24,84, 3/4 gr. blidt, S. mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 24,75, 1/2 gr. kallt, L. mulet. — Den 10 Febr. kl 6 f. m. Barom. 24,93, 2 gr. kallt, W. klart.

Icke-Officiell Afdelning.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

Stockholm.

Hans Kongl. Höghet Kronprinsen, som i går kl. omkring 6 e. m. lemnat Rungans egendom i Roslagen, der en Elg-jagt var föranstaltad, återkom, i högönsklig välmåga, kl. 12 i natt till hufvudstaden. Af 6 inringade elgar, hade 5 under föregående natt blifvit skrämda och utgått; den 6:te fälldes.

= Sedan i detta blad N:o 18 blifvit i sammandrag redogjordt för innehållet af Berg-Kollegii sist afgifna underdåniga Berättelse, angående Bergverken och Brukshandteringen i Riket, torde dock några utförligare uppgifter i ämnet icke sakna intresse. Företrädesvis meddela vi till en början dem, som röra de Norra provinsernas Bergverk, hvarå i senare tider en allmännare uppmärksamhet blifvit rigtad:

Norrbotten. Det vill synas, som som skulle de härstädes i bergen nedlagde, nästan outtömlige skatter, så länge icke något beqvämare transportmedel, än det för närvarande med häst- och ren-krafter begagnade, kan tillvägabringas för deras nedförande till det mera skogbevaxta och bebyggda landet, tills vidare endast komma att partielt användas, och således under tiden blifva föremål mera för den uppmärksamme naturforskaren, än för den på större företag spekulerande näringsidkaren, hvilken dessutom i anseende till den lyckliga omständigheten, att godartade jernmalmer till måttligt pris inom mellersta delen af Riket ännu äro tillgänglige för Brukshandteringens underhållande, kanske trott tiden ännu icke vara inne, att vända sin uppmärksamhet åt dessa rikare malmtrakter, hvilka först genom en jernvägs anläggande kunde för landet blifva allmännyttiga.

Som någon tackjernsblåsning år 1834 icke ägt rum vid de i Riket mest nordliga, i Pajala Socken belägne, Kengisverken, de enda qvarstående minnen från de, dels af Regeringen, dels af enskilte vid medlet af 1600-talet gjorda bemödanden för tillgodogörandet af Torneå Lappmarks i Norrbotten först upptäckta malmtillgångar, och hvilkas ägare ännu ensamme begagna sig af dem för bedrifvandet af en till angränsande orters behof inskränkt jerntillverkning; så har icke heller någon uppgift inkommit derom, huruvida någon brytning af dessa malmer blifvit under året verkställd.

Af Luleå Lappmarkers malmberg, belägne i Gellivare och Qvickjocks Socknar, hvilka först på 1700-talet blefvo kände och väl icke, ehuru ovanligt ymniga deras malmtillgångar än äro, kunna sägas i detta afseende öfverträffa dem i Torneå Lappmarker, men i följd af deras närmare läge och den bruksdrift, som vid första upptäckten på dem grundlades och ännu fortsättes, blifvit mera, än de aflägsnare Torneå malmlagren, föremål för en sednare tids uppmärksamhet, bearbetas endast Gellivare, som uti flere utmål blifvit indeladt. Af de derstädes gjorda flerfaldiga anbrott, hafva år 1834 Kaptens- och Bolags-grufvorne nästan uteslutande blifvit med arbete belagde; och har malmtransport derifrån skett till trenne serskildta ställen, nemligen:

Avaforss Masugn 4,549 Sk℔ 22 L℔; Skrofvens Upplagsställe 1,000 Sk℔; Edeforss Nederlags-plats 1,500 Sk℔ 4 L℔; tillsammans 7,050 Sk℔.

Inom Piteå Socken hafva jernmalms-anledningar för några sedan blifvit anträffade uti Ristjälsberget, äfvensom en Masugn för desse fyndigheters tillgodogörande är vorden år 1832 privilegierad, ehuru ännu icke uppförd. Under ifrågavarande år har arbetet derstädes endast försökningsvis fortgått, men för att förvissas om denna malms användbarhet hafva delägarne derifrån till Robertsforss Masugn låtit afföra 145 Sk℔.

För öfrigt hafva icke någre malm-upptäckter inom Norrbotten under detta år blifvit gjorde, utom några myrmalms-anledningar, som der anträffats och hvarifrån malm, för profblåsning, blifvit afhemtad till Avaforss Masugn.

Westerbotten. Uti Näsberget, beläget i Skellefteå Socken, det enda ställe inom detta landskap, hvarest jern-malm blifvit funnen nog samlad, för att löna mödan att den vidare efterfölja, har försöknings-arbetet med alfvar blifvit bedrifvet; varande afsigten, att vid Robertsforss profblåsa malmen, som under året blifvit upptagen till ett belopp af 1,500 Sk℔.

(Forts. e. a. g.)

Wenersborg d. 2 Februari. (Korr. Art.) Denna stads innevånare, hvilka städse hjertligt firat Nationens vid denna tidpunkt årligen infallande högtidsdagar, men förlidet år derifrån hindrades af den staden nyligen öfvergångna olycka, som gjort alla husville och nödgat stadens befolkning att annorstädes söka tak öfver hufvudet, hade den 28 sistlidne Januari talrikt församlat sig uti den för Rådhuset tills vidare utsedda lokal, i afsigt att, under firande af Konungens höga Namnsdag, med glädje och tacksamhet inbördes, påminna sig Hans Maj:ts ädla, landsfaderliga omsorger, Rikets Ständers visade välvilja och Svenske medborgares ådagalaggda välgörenhet, hvarigenom, för det nära nog upplösta samhället, uppgått en ny gryning, som lofvar att efter hand hela de djupa sår olyckan slagit, som till en del redan haft denna verkan och som inger förhoppningar att staden skall uppstå, förskönad, ur gruset och innevånarnes välstånd åter uppblomstra. Det församlade sällskapets känsla uttryckte sig, för öfrigt, genom skålar för Hans Maj:t Konungen och Hennes Maj:t Drottningen samt Deras Kongl. Högheter Kronprinsen, Kronprinsessan, Arfprinsarne och Prinsessan, hvilka skålar beledsagades af styckeskott, musik och sång; hvarförutan ännu en tömdes för de välgörande medborgare, hvilka i nödens Stund kommit samhället till hjelp.

Götheborg den 6 Febr. Förhöret med häcktade H. C. Lidbäck fortgick sistlidne Torsdag inför härvarande Kämners-Rätt, men inskränktes äfven denna gång till konfrontation mellan honom och åtskilliga kreditorer; d. v. s. att desse uppgåfvo tillkomsten af deras fordringar och Lidbäck användandet af mottagna valutor och penningar. — Lidbäck erhöll, efter derom framställd anhållan rättighet att i häcktet mottaga besök. (G. H. o. S. T.)

Uddevalla. Måndagen den 1:sta dennes öppnades den här inrättade Sparbank då, enligt rykte, omkring 500 R:dr B:ko skola blifvit insatte. En arbetskarl skall hafva insatt 52 R:dr R:gs, hvilket kan tjena öfrige hans vederlikar som ett godt exempel till efterföljd.

= Marknaden härstädes, som började den 3:dje dennes och ännu fortgår, var första dagen, då konkurrensen plär vara lifligast, föga besökt; det otrefliga vädret och väglaget har väl häri en stor del. Den enda vara, som i ovanlig myckenhet från landsbygden införts, var Lin, för hvilket fordrats 5, 6 à 7 R:dr R:gs per L℔. (Uddev. Veckobl.)

Örebro d. 3 Februari. (Korr Art.) Under förlidna Hindersmässo marknad, här i staden, såldes å Torget: Råg och Korn för 8 R:dr 24 sk. à 10 R:dr, Hafre för 4 R:dr 24 sk. à 5 R:dr 24 sk., Ärter för 10 à 13 R:dr och Malt för 7 R:dr 24 sk. à 9 R:dr Tunnan; salt Fläsk för 3 R:dr 12 sk. à 3 R:dr 36 sk. och Smör för 6 R:dr 32 sk. à 7 R:dr 24 sk. L℔ R:gs.

På lefverans utgjorde prisen: för Rågen, lemnad i Nora, 10 R:dr 24 sk. och, å längre aflägse orter i Länet, 11 à 12 R:dr per Tunna; samt för Tackjernet, uti Nora, 9 R:dr 36 sk., i Lindesberg, 9 R:dr 28 sk., och här i Örebro, lefvereradt från Nora 10 R:dr 24 sk. Sk℔, allt i Riksgäldssedlar beräknadt. Såsom orsak till de låga Sädesprisen torde böra antydas, dels förlidet års rikare afkastning här i orten, dels ock landtmannens behof, att densamma, åtminstone till någon del, vid närvarande tidpunkt afyttra. Hälsotillståndet fortfar att vara godt.


HANDELS-UNDERRÄTTELSER.

Under loppet af sistlidne vecka hafva följande varu-artiklar, genom Mäklareslut å Stockholms Börs, blifvit till nedanstående priser för kontant försålda: Hafra per Tunna, 6 R:dr 40 sk; Bränvin per Kanna, 43 sk. 6 rst., 44 sk. à 1 R:dr 1 sk.; Humla per L℔ 15 R:dr 24 sk.; Talg per L℔ 6 R:dr 42 sk.; Kalle per ℔ 29 sk.; allt Riksgälds.

Ullhandel. (Efter Allg. Zeit.) Ullen fortfar att bibehålla sitt värde, och den är i detta ögonblick mera sökt än någonsin tillförene, hvarföre dess pris åter stiger till en höjd, hvilken den blott uppnått under de mest gynnande konjunkturer. Det är nära 20 år sedan icke allenast förbrukarne, utan ock de fleste producenter voro af den mening, att föga hopp var om större fördel, emedan produkten redan frambragtes i alltför stor mängd. Sedan 1818 tillkom äfven hos ullproducenten fruktan för att England, som var det vigtigaste afsättningsstället, skulle upphöra att blifva det, alldenstund det kunde taga hela sitt utländska behof från Nya Syd-Wales. Man antog då att denna tidpunkt skulle inträffa om 20 år. 17 år äro redan förflutna sedan den tiden, och England söker likväl den Tyska ullen mer än någonsin tillförne. Ännu uppgifver det icke hoppet, att i detta hänseende blifva oberoende af utlandet, och, uppfordrad af Parlamentet, har en sakkunnig åter yttrat, att om 15 år skall den Australiska ullen förse hela Englands behof. Derest vi skulle mäta denna tid efter den förbigångna, så skola ännu 51 år förflyta, hvarunder England köper Tysk ull. Med utsigt till ytterligare 51 år, kunna vi gerna låta våra schäferier fortfara. Till den tiden kommer väl något annat, som kan träda i deras ställe uti landthushållningen. Och ho vet, om ej andra länder kunna blifva afnämare af vår ull? I öfrigt synes ännu ett moln bortskymma denna det Engelska hoppets stjerna. Ty huru mycket kan ej Nya Syd-Wales ställning förändra sig på 50 år? hafva icke redan månge Engelsmän gått så vida, att de spått, det denna koloni om icke lång tid skall hafva urartat till en sjöröfvarestat? — Undersöka vi, hvarpå denna ullens prisförhöjning beror, så skola vi finna, att, i stället för en öfverproduktion, skall snart brist uppkomma. Åren 1829 till 1833 voro missgynnande för schäferierna, och decimerade många af dem. 1834 och 1835 tillskyndade många deribland märkliga förluster, förmedelst stark torka, hvarunder ullens qvantitet minskades. Men ullförbrukningen har ej af- utan tilltagit. Detta sker genom den växande befolkningen och den tilltagande lyxen. På detta sätt hafva alla ullförråd blifvit uttömda, och i ullmagasinerne är nu en sådan ebb, som ej egt rum under de sednare 10 åren. Floden kan blott efter hand vända tillbaka. Det finnas så många klippor, som den måste kringgå, och så många, mot hvilka den drifves tillbaka. Nästan med visshet kan påstås, att ullen, i synnerhet den förädlade, ännu en lång följd af år skall vara att tillgå för godt pris, och blifva en inbringande produkt för landtmannen. Men, säger man, schäferiernas förädling och förökelse tilltager starkt och sträcker sig nu till länder, hvarest man förr alldeles icke tänkte derpå. Detta kan ej nekas; men hvad vi nyss talt om den stigande förbrukningen lugnar oss. Dock vilja vi till den kommande tiden öfverlåta att bestämma detta; emellertid få vi anmärka, att det kan vara en tröst för schäferiägaren att veta, det hans hjordar ännu i många år skola bära honom det gyllene skinnet. — Vi må ock här undersöka, om detta års ull verkligen skall fortfara att vara en sökt produkt, eller om det icke slutligen torde visa sig, såsom redan några gånger tillförne, att man inköper ullen dyrt på fåren om vintern, och att priset undergår en märklig nedsättning, då den ändtligen bringas till torgs. Som bekant är, gör Tyskland nu med dess ull utslag på verldsmarknaden. Sökningen är så liflig, att åter en stor mängd ull redan blifvit köpt på fåren. Det kan ej i proportion bjudas för mycket, då förråden på foder äro ringa. De Tyska marknaderna skola derföre hafva färre ullqvantiteter att erbjuda, än eljest. Kasta vi ögat på Ungern, så finna vi, att de flesta och största hjordarna finnas i östra Ungern; och just i denna del af landet har torkan förledit år i den mån skadat plantornas växt, att der herrskar stor brist i synnerhet på boskapsfoder, så att priset derå står fyra gånger så högt som eljest. En dylik torka hade året förut ägt rum i Ungern, och i följd deraf hafva schäferierne i detta land så betydligen minskats, att man utan öfverdrift kan påstå, det i år skall derifrån lefvereras öfver 1/6:del mindre af förädlad ull än annars. Vi återtaga, att resultatet för Tyska ullhandeln skall blifva lysande, och intägten af schäferierna större än någonsin tillförne.


Öresunds-lista.

Från och med den 29 Jan. till och med den 4 Febr. har intet fartyg passerat med destination till eller från Sverige. Den 1 Febr. om morgonen var vinden W. och den 5 O. i Sundet.


NORRSKA UNDERRÄTTELSER.

Christiania den 1 Februari. Kongl. Maj:t har af Dess Civillista i Nåder täckts till den offentliga Theatern i Christiania anslå en årlig gåfva af 1000 Spdr, hvilken kommer att beräknas från den första representation, som gifves i det nya theaterhuset.

= Underrättelserna från Bergen, Skudesnäs och Stavanger äro långt ifrån att vara tillfredsställande, då våldsamma stormar alldeles förjagat sillen från kusterna. Tvenne båtar hade förolyckats på sjön, hvarvid 17 menniskor omkommit; en olycka, hvilken, likasom många dylika långs utåt kusterna inträffande, törhända till en stor del skulle kunna förekommas genom införandet af räddningsbåtar.

Vid Flekkefjord och Egersund visa sig ännu lofvande tecken till en god fiskfångst.

= Produktionen af Kongsbergs Silfververk utgjorde

år 1833 . 47,400 mark gediget Silfver.
1834 . 31,100
1835 . 20,172
tillsamman 100,172
behållningen utgjorde år 1833 149,023 Spdr Sedl.
1834 221,313
1835 105,800
Summa 476,136 Spdr Sedl.

[ 2 ]Den jemförelsevis med de trenne föregående åren, ringa behållningen för 1835 (1832 var öfverskottet 161,732 Sp:dr 95 sk.) härleder sig hufvudsakligen från den vattenbrist, som, en stor del af sommaren 1835, lade hinder i vägen för bergsarbetet. Äfven hafva under årets lopp en stor del endast förberedande arbeten blifvit utförda, och man har all anledning att förmoda, det produktionen innevarande år åtminstone icke skall blifva ringare än sista året.

I öfverensstämmelse med sista Storthingets beslut, utnämdes en Kommission till förslags afgifvande rörande verkets framtida drift. Kommissionens förslag går väsendtligen derpå ut, att silfververket skall fortfarande drifvas för offentlig räkning, utan participantskap med enskilte personer, och sedan Kommissionen angifvit de grufvor m. m. som böra bearbetas, samt föreslagit embetsmännens och arbetarnes löner och antal sålunda, att arbetarnes icke skall öfverstiga 300, beräknar Kommissionen inkomsten för hvardera af de trenne skattåren från den 1 Juli 1836 till den 1 Juli 1839 till 69,550 Sp:dr, och utgiften till 63,050 Spdr. — En Kongl. Proposition, som i det väsendtliga härmed öfverensstämmer, har blifvit anbefalld att föreläggas det nu församlade Storthinget.

= Enligt Grundlagens 75 §., skola listor å de pensioner, som, emellan Storthingens sammanträden, interimistiskt blifvit beviljade, föreläggas det först inträffande Storthing. Dessa pensioners belopp uppgår till 11,671 Sp:dr, hvaremot pensions-fonden, sedan redogörelse derföre förelades 7:de Storthinget, haft en minskning i utgifter af 25 Sp:dr Silfver och 19,939 Sp:dr 79 sk. Besparingarna utgöra således 25 Sp:dr silfver och 8,268 Sp:dr 79 sk.

Totalbeloppet af de pensioner och Vartpenningar som af sista Storthinget

beviljades utgör 25 Sp:dr Silfv. 82,008 Sp:dr 96 sk.
som tillsammans med ofvannämde 11,671
utgör 95,679 96

men då härifrån drages det besparade beloppet, 25 Sp:dr Silfver 19,939 Sp:dr 77 sk., uppgå samtlige de å pensions-fonden hvilande pensioner till 73,746 Sp:dr 17 sk. Sedlar, hvaruti dock icke äro inbegripna de, i anledning af armé-reduktionen år 1818, beviljade vartpenningarne, som nu utgöra 21,954 Sp:dr 60 sk. Kongl. Maj:t har befallt att en Proposition i detta ämne skall föreläggas Storthinget.

= Den 2 Februari. I går församlade sig Representanterna vid det 8:de lagtima Stortinget uti dess härvarande samlingsrum. Enligt Representanternas anmodan, åtog sig Högsterätts-Advokaten Sörensen att interimistiskt officiera i egenskap af President, och Sorenskrifvaren Steen att fungera såsom interimistisk Sekreterare. Representanterna afgåfvo sedermera sina fullmakter till en, enligt Presidentens förslag, utnämd Kommission till fullmakternes granskning. Samtlige de utsedde Representanterne infunno sig, med undantag af 3, bland hvilka Stiftamtman Christie från Bergen; i de uteblifnes ställe infunno sig deras Suppleanter.

= Expositionen af Konst- och Husflits-produkter i Börsens lokal i Christiania, vinner äfven detta år allmänhetens uppmärksamhet. Expositionen räknar omkring 400 Numror, till hvilket antal så väl Universitetet, som Sällskapet för Norriges väl, bidragit, genom insändande af en del föremål, tillhöriga deras modell-samlingar.

= Stor-Britanniska Regeringen har endtledigat J. R. Crowe från dess befattning såsom Engelsk Vice-Konsul i Hammerfest och Tromsöe.


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

Frankrike.

Paris den 23 Jan. Deputerade-kammaren sysselsätter sig allljemt i byråerne med pröfningen af budgetten, och tidningarne lemna fullständiga meddelanden om diskussionerne, eller snarare: samtalen i ämnet. I första byråen var man af den åsigt, att underhållet för Censorer öfver gravyrer och skådespel icke skulle antydas i budgetten, utan utgå af de hemliga fonderna. Ett begärt tillskotts-anslag af 300,000 Frank för Prefekterne och Prefektur-tjenstemännen, motsades lifligt. Några Deputerade yrkade, att Krigs-Ministerns, Marskalk Maisons löneförmåner skulle nedsättas i likhet med hans kollegers, från 100,000 Frank till 80,000, i synnerhet som han dessutom uppbär 30,000 Frank såsom Marskalk. Uti andra, tredje och fjerde byråerne var man enhälligt för ränte-nedsättningen. Till och med Hr Guizot bestred icke Hr Passys åsigter, hvilken anförde grundliga skäl för antagandet af denna reduktion. I femte byråen begärde Hr Bignon, att Frankrike skulle hålla en Agent i Calcutta, på det att Franska intresset måtte representeras i ett land, der Englands inflytande var så mäktigt. Hr Duvergier de Hauranne erinrade Inrikes Ministern om det utlofvade Theater-reglementet. I sjette byråen var man nästan enstämmigt för ränte-nedsättningen, som endast bestreds såsom icke för det närvarande lämplig, af Hrr Piscatory och Salvandy. Den förre trodde, att en besparing af 30 millioner lättare kunde tillvägabringas genom en inskränkning i krigsbudgetten och afståendet af Algier. Hrr Annisson, Duperron och Janvier begärde att kyrkan S:t Germain l'Auxerrois åter skulle öppnas. Allmänt syntes man vara af den tanka, att, dessförinnan, Erkebiskoppen af Paris borde utnämna en annan Pastor i den nuvarandes ställe. I sjunde byråen talade Hr Gouin, som lärer blifva den förste att yrka ränte-nedsättningen, öfver detta ämne, och fann Hr Remusat en motståndare. Samma åsigter förspordes i åttonde byråen; och i den nionde, då Hr Humann inträdde, uppstego alla Deputerade, för att betyga Ex-Ministern sin högaktning. (Hamb. Corr.)

Portugal.

Engelska tidningar af den 26 Jan. meddela följande: Portugisiska fregatten Hertiginnan af Braganza jemte korvetten Don Joao, hvilka lemnat Lissabon den 19 dennes, hafva i förrgår inträffat i Falmouth, för att der invänta Drottningens tillkommande Gemål. Redan dagen förut hade paketbåten Espoir ankommit med bref af den 17. Debatterna inom Cortes lemnade icke någon väsendtlig öfversigt af ärendernas sanna skick, och hittills hafva åtminstone Ministrarne hållit sig uppe. Kyrko-ärenderna förekomma ofta till öfverläggning hos Proceres, och Visconde do Banho frågade Justitiæ-Ministern: om det vore sant, att Regeringen ämnade inskränka antalet af själasörjare på landet till en tredjedel eller fjerdedel af det nuvarande? Justitæ-Ministern Veles Caldeira svarade, att ett lagförslag i detta ämne väl skulle föreläggas, men att Civil-Guvernörernes yttranden först skulle inhämtas. Finans-Ministern Campos förklarade, att han först om några dagar kunde ingifva sin budgett. På samma gång motiverade han sitt lagförslag rörande försäljningen af national-gods mot kontant betalning, och föregaf, att hans företrädare hade lemnat finanserna i de mest invecklade förhållanden, och i förhand förpantat tobaks-arrendet för 930 Contos, och tullarne för 400. Dessutom hade de utgifvit Skattkammareobligationer till ett belopp af 500 Contos, och låtit på sig draga Rothschildska vexlar för 87,000 Pund Sterling. Detta förhållande bestriddes med värma af Hr Gomes de Castro, som ledt den förre Ministèrens financiella operationer, och Regerings-tidningen har redan förklarat att summornas belopp är vida mindre.

I Diplomatiskt afseende hafva några förändringar ägt rum. Den från Turin afvisade Chargé d'Affaires Hr Rodrigues, har blifvit utnämd till Minister-Resident i Köpenhamn, i Hr Almeida Garretts ställe, och Chargé d'Affaires i Madrid, Hr Lima, skall utnämnas till Minister.

I de norra provinserna hafva två bekanta Miguelister, Visconde Sam Joao da Pesqueira och Ströfkorpschefen Cachapur, anställt oroligheter. En bataljon Cacadores har blifvit ditsänd, och den förstnämde skall blifvit tillfångatagen. Äfven till Setubal måste troppar afsändas, i anseende till de flerfaldiga mord, som i denna trakt förefalla. (Hamb. Corr.)

Norra Amerika.

London den 26 Januari. Tidningarne från New-York gå lill den 2:dra dennes. De innehålla lugnande underrättelser om ställningen derstädes; den allmänna krediten och handels-ärendernas gång voro ostörda. Med ett slags stolthet anmärker följakteligen New-Yorker-Handelsbladet, att ingenting varit lämpligare för att ännu mera höja stadens kredit, än förlusten af 15 millioner Dollars, den genom förstörandet af 6 till 800 Handels-Kontor uppkomna förvirringen, uppbränningen af handels-böckerna, och öfver halfva antalet af Assekurans-Kompaniernes bankrutt, och, allt detta oaktadt, ingen protesterad vexel!

Frågan om negrernes emancipation förevar åter i Kongressen, den 22:dra i förra månaden; flere Ledamöter förklarade, i de skarpaste ordalag, att de med denna sak icke ville befatta sig.

Från Florida har underrättelse ingått, att Seminola-Indianerne gripit till vapen mot denna stats invånare, och gevär hafva i största hast blifvit afsände till Savannah.

Hr Barton hade ännu icke ankommit till Amerika, men det var kändt, att han begärt sina pass, och likväl hafva hvarken Presidenten eller Kongressen ännu vidtagit ytterligare åtgärder. (Hamb. Corr.)

Journal des Débats för den 22 Januari innehåller ett Bådskap af den 12 December, afgifvet af Guvernören i Pensylvanien till Lagstiftande Församlingen i denna stat. Bådskapet innehåller en öfversigt af förhållanderna inom landet.

Staten Pensvlvanien är den enda, bland alla de till Amerikanska Förbundet hörande stater, som betydligt påkostat sina inre kommunikationer. Guvernören Wolf uppgifver att Pensylvanien äger i denna stunden 720 mils sträcka af kanaler och jernvägar i fullfärdigt skick, hvaraf kanalerne Uupptaga fem sjettedelar. De arbeten som nu återstå, skola, jemte de förra, utgöra ett sammanräknadt belopp af 800 mil. Uti denna beräkning ingå icke de kanaler och jernvägar, som påkostats af enskildte, och hvilka, i denna stat, uppgå till 560 mil.

Dessa arbeten påbörjades icke förr än år 1826; när de blifvit slutligen fullbordade, hvarå föga ännu återstår, blir Pensylvanien ett af de länder i verlden, der man uträttat mest för förbättrandet af kommunikationerne. Det skall sedan icke finnas någon flod af betydenhet, som icke blifvit bildad till kanal. Dessa arbeten hafva då kostat, med afdrag af räntor, 22 millioner 400,000 Dollars, hvilket utgör en kostnad för hvarje mil af 415,000 Frank öfverhufvud.

De inkomster Pensylvanien uppburit af sina kanaler och sina jernvägar, ifrån den 1 Oktober 1834 till den 1 Oktober 1835, uppgå till 3 millioner 648,000 Frank, eller dubbelt mot hvad de inbragte år 1834. Staten New-York, med en lindrig kanal-afgift, har häraf en dubbelt så stor inkomst. Inom få år kunna kanalerne i Pensylvanien betala intresset å den skuld de förorsakat. Kanalerne i New-York kunna äfven hastigt amortera Låne-Kapitalet.

Staten Pensylvaniens utgifter, under förenämde tid, utgjorde 16,800,000 Frank, och inkomsterne 17,450,000 Frank. Inkomsten af grundskatten å jord är till sitt belopp jemförelsevis föga betydlig. (Den uppgår blott till en million Frank.) I allmänhet är denna pålaga ganska lindrig i de Förenade Staterne; lagstiftarne, hvilka till större delen bestå af jordbrukare eller deras ombud, äro gemenligen angelägne att, så mycket möjligt är, taxera invånarne i de större städerne medelst afgifter af kapitaler och indirekta skatter. Philadelphia, som endast har tiondedelen af statens befolkning, i betalar ensamt fyra femte-delar af taxorne. Jordbrukarne i Maryland hafva, i detta fall, bättre gått tillväga än deras grannar i Pensylvanien; de hafva helt och hållet afskaffat grundskatten, och i dess ställe infört afgifter, som nästan endast drabba invånarne i Baltimore.

Guvernören uppmanar lagstiftande Församlingen att votera anslag för uppgörandet af en geologisk Karta öfver staten. Detta vore, i de Förenade Staterne, icke det enda exemplet på ett af en lagstiftning anbefaldt vetenskapligt arbete. Staten Massachusets har redan låtit affatta en dylik Karta, genom en Hr Hithcock. Maryland har anförtrott ett dylikt arbete åt en ung man af Fransk härkomst, Hr Ducatel. Deraf hafva uppkommit vigtiga upptäckter i mineralogiskt afseende. Längs utåt kusten, i Maryland, har jordbruket sålunda blifvit begåfvadt med dyrbara mergel-lager för att göra fruktbärande den sandiga jordmån, som begränsas af Atlantiska hafvet.

Afrika.

Från Goda Hoppsudden har man underrättelser om undersöknings-expeditionen, under ledning af Doktor Smith, daterade Meriqua flodstranden den 26 Juli. De resande hade med stor uppmärksamhet blifvit bemötte af en Höfding vid namn Matsillikatzi, som förklarat sig sinnad att afsända sin Minister eller Rådgifvare, Nukorubute, till de hvita, för att med dem afsluta ett fördrag. Doktor Smith hade framträngt temligen långt mot norden, och hade belydligen riktat expeditionens material-samlingar. I synnerhet sysselsatte han sig med att undersöka flodens sträckning och att upptäcka dess källa. Han hade äfvenledes besökt hela trakten från Keigariep till Delagoa Baj. De resande ämnade framgå än längre mot norr, ända intill andra sidan af södra vändkretsen. Deras vägvisare sade dem, att han hade bott i grannskapet af den stora sjön, men trodde att de i anseende till vattenbrist, icke skulle kunna uppnå densamma; Doktor Smith hade dock beslutat att för detta ändamål våga det yttersta. Floden Meriqua, vid hvars strand de resande senast uppehöllo sig, upptäcktes först år 1829 af Hrr Scoon och Luckie; den uppväller i höjdtrakterna, norr om Keigarieps (eller Gula Oranie-flodens) källor, tager i början en nordlig och sedan en östlig riktning, och skall, uti distriktet Inhambane, utgjuta sig i hafvet. (Hamb. Corr.)


(Insändt.)

OM SMÅ-BARNS-SKOLOR.

(Infant-Schools, Klein-Kinder-Schulen, Salles d'Asile.)

Tredje och sista Artikeln.

Många af Tysklands särskilta länder hafva tillägnat sig det nya Systemet och dess välgerningar. I Österrikiska Kejsarestaden har det isynnerhet blifvit med värma omfattadt, och det höga beskydd, som deråt blifvit skänkt från Thronen och af den Kejserl. Familjen, har naturligtvis haft en stor inflytelse på de högre och rikare kretsarnes välvilja för saken. Sju Barn-skolor, hvilka der kallas Kinder-Bewahr-Anstalten, och innefatta omkring 200 eller 150 barn hvardera, finnas redan inrättade i Wien, alla under styrelse af en Hufvudförening, hvars President är Furst-Erkebiskopen i Wien, och Vice-President, hans General-Vicarie, Biskopen af Alalia. Nuvarande Enke-Kejsarinnan Carolina Augusta blef redan vid Föreningens grundläggning dess Beskyddarinna, och nu regerande Kejsaren jemte hans Gemål, samt Erkehertig Carl och dess barn voro Inrättningens förnämsta välgörare. Ibland de många och utmärkta grundläggarne samt understödjande ledamöterne finner man namnen Schwartzenberg, Metternich och Esterhazy, samt flere Statsministrar och högre Embetsmän. Hufvudstadens exempel har spridt sig till de flesta städer i Österrike och de dermed förenade länder. I Prag finnes en Skola för 200 små barn, hvilken anses för en af de bästa i Tyskland. Den står under beskyddande ledning af Öfverste-Burggrefven i Böhmen, Grefve von Chotek. Denna Skola, likasom de i Lintz, Grätz, Brünn, Klagenfurt, Olmütz, Krakau, m. fl. äro inrättade efter Wiener-Skolornas mönster, och flere af deras lärare äro der bildade. Äfven till Spanien har deras välgörande verkan utbredt sig, i det en i Wien vistande Diplomat, efter besök i dervarande Barnskolor, skänkt ett kapital af 4000 Floriner till grundande af en dylik anstalt i Spanien.

Saxen och Bayern kunna ock berömma sig af väl inrättade Små-barns-skolor, i synnerhet i Dresden och München. I sistnämde hufvudstad hafva förnämligast 2:ne ädla Fruntimmer, Grefvinnan Deux-Ponts och Friherrinnan Freijburg, visat sig verksamma för det vackra föremålet. I öfrigt äro nu dylika anstalter i nästan alla Tysklands större städer organiserade, ja äfven i de mindre, såsom Heidelberg, och flere.

I Preussens hufvudstad finnas för det närvarande 12 af dessa Skolor, hvilka erhållit namn af Klein-Kinder-Bewahr-Anstalten. De tvenne första af dem grundlades till det mesta genom den Kongl. Familjens frikostighet, och Kronprinsessan öfvertog sjelf Protektoratet af de Fruntimmers-föreningar, hvilka här, likasom på många andra ställen, bildade sig för en speciell tillsyn vid Skolornas förvaltning. Sedermera hafva Kommunerne, inom sig, upprättat sådana Skolor, men efter olika åsigter, så att icke alla styras efter en gemensam princip.

De i Hamburg befintliga, så kallade Warte-Schulen, förtjena den största uppmärksamhet, för deras förträffliga administration. De äro 3 till antalet och ändamålsenligt anlagde i de särskilta delar af staden, hvarest de mest fattiga invånarne hafva sina hemvist. Lika, i allt annat, med de bäst organiserade [ 3 ]Småbarnsskolor, skilja de sig likväl från de fleste af dessa i den omständigheten, att barnen här qvarblifva hela dagen, och erhålla en varm middagsmåltid, emot en af föräldrarna erlagd afgift af 4 sk. Kurant i veckan. I Insändarens tanka utgör just denna olikhet ett stort företräde, emedan den sunda och starkare födan, som barnen annars skulle sakna, naturligtvis fördelaktigt inverkar på den späda kroppens fysiska utveckling; men då en sådan inrättning är ett stridsämne i frågan om principen för dessa Skolors anläggning, hvars upptagande här icke är lämpligt, har Insändaren nu blott velat omnämna detta förhållande.

I vårt Grannrike Danmark, hvarest allt som rörer folkbildningen blifvit omfattadt med så mycken värma, har naturligtvis äfven idéen om Barndoms-skolor icke kunnat undgå att finna sympatier. Redan i en år 1799 uppgjord plan för Fattigförsörjningen i Köpenhamn omtalas "Opsyns-Skoler for Börn under 5 Aar" men dessa hafva dock aldrig kommit till verkställighet. År 1828 inrättades, genom ett "Välgörande Fruntimmers-Sällskaps" omsorg, den första Skola af detta slag, der barnens antal uppgår till 100. En annan, för omkring 60 barn, blef året derpå organiserad genom Prinsessan Carolina Amalias frikostighet, och har alltsedan blifvit underhållen på hennes enskilta bekostnad, samt förvaltad under den ädla Furstinnans egen speciella och ömma tillsyn. Förlidet år börjades, på uppmaning af några menniskovänner och genom insamling af nödiga tillgångar, anläggningen af en ny sådan anstalt för 100 barn. Organisationen deraf fortgår ännu, med sträng tillämpning af de i andra länder, för dessa Inrättningars möjliga fullkomlighet, antagna och erkända grundsatser. Denna Skola, likasom de tvenne andra i Köpenhamn befintliga, kallas der: "Asyl for smaa Börn", och förtjenar sitt namn, i dess vackraste betydelse. Den kommer troligen att på samma gång blifva en eftersyn för Uppfostrings-anstalter af detta slag, och en välgerning för de späda varelser, som der erhålla beskydd och omvårdnad.[1] I Odensee, Roskild och Helsingör äro äfven, förnämligast genom Fruntimmers medverkan, Asyler inrättade.

Sålunda har den sköna och menniskoälskande tankan om vigten af det spädare slägtets moraliska och fysiska vård, segrande framgått till en välsignelserik verklighet. Måtte äfven vi skynda att omfatta hvad den erbjuder! Äfven i våra städer, större och mindre, hafva vi behof af en kraftig riktning och väckelse till sedlighet, att utbyta mot det omkring sig gripande moraliska förderfvet. Om det lyckats Insändaren att, genom denna framställning af det nya Uppfostrings-Systemets anda och syfte, samt af dess framgångar, väcka något intresse derför, är hans ändamål för denna gång vunnit. Om utförandet, och om det, efter Insändarens erfarenhet och omdöme, jemförelsevis bästa sättet för verkställigheten, önskar han att en annan gång få yttra några välmenta ord.  N.

(Vi begagna tillfället af denna intressanta Artikels införande, för att, i af seende på Små-barns-skolorna (Infant-Schools) i England, och deras organisation, hänvisa till hvad vi derom meddelat utur Hr af Forsells Anteckningar under en resa till England, i N:ris 137, 138, 140, förra Årgången.  Redaktionen.)


STRÖDDA UNDERRÄTTELSER.

Sedan Kometen omkring en månad varit osynlig, observerades den, för omkring en månad sedan, den 30 sistl. December på Observatoriet i Milano. Den var, denna dag, vid Solens uppgång i Skorpionen, och syntes ställa sin kosa mot Vargens konstellation. Intensiteten af dess sken var större än då den, före sin genomgång af Perihelium, befann sig på samma afstånd från jorden, och nästan lika stor som den 9 sistl. September. Den skall synas ända till April. Jorden nalkas Kometen i Mars, men likväl på ett större afstånd än i Oktober. (Allg. Zeit.)

= Det innevarande året 1836 har i arithmetiskt afseende en stor märkvärdighet. De siffror som utmärka detsamma äro 1 — 8 — 3 — 6. De tvenne första, adderade, lemna samma summa, som de båda sistnämnda tillhopa, nemligen 9: och alla fyra 18; — multiplicerar man dem med 9, blifver produkten 16,524, hvilka siffror, åter sammanlagda, göra 18. Divideras 1836 med 4 (Skott-års-siffran), uppkommer en qvotient af 459, hvilka siffror, adderade tillsammans, utgöra 18. En sådan kombination torde sällan inträffa. (Times.)

= Enligt underrättelser från Konstantinopel i Times, har Sultan nyligen befallt, att hans födelsedag, äfvensom årsdagen af hans uppstigande på thronen, skall i alla hans stater firas som helgdagar.

= I afseende på det Engelska parti-namnet Whig, innehåller en Engelsk tidning följande upplysning: Det är ett Skottskt ord, och har lämpats till de religiösa Dissenternas surmulenhet och ofördragsamma lynne. To whig, betyder i Englands norra provinser, så väl som i Skottland, att göra sur. Således, om man slår mjölk i rhum så långsamt, att blandningen yster sig, säges man "Whig it."

= Det största fartyg, som någonsin beseglat Oceanen, tros vara det Nord-Amerikanska örlogsskeppet Pensylvania. Dess längd är 225 Engelska fot, bredden 58. Det kan beqvämt rymma 2,000 man — ett antal öfverstigande den Amerikanska armé, som vann den ryktbara bataljen vid Chippeva. Det är af 30,000 tons drägtighet, och, lastadt med mjöl, kan det innehålla så mycket som fordras för 15,000 personers underhåll ett helt år. Det förer 140 kanoner och går 28 fot djupt. Ett af dess ankare väger 11,669 skålpund. Pumparne äro af jern och kunna innehålla 100 à 200 Galloner.


Noterad Vexel-Kurs på Stockholms Börs,

Tisdagen den 9 Februari 1836.

Uti Svenska Bankosedlar.

London 12 R:dr 6 sk. 64, 75 d. d., 12 R:dr 4 sk. 90 d. d.

Hamburg 129 sk. 67, 70 d. d., 128 1/2 sk., 128 1/4 sk., 128 sk. 90 d. d.

Amsterdam 120 sk. 60, 70 d. d.

Lübeck, Lübsk Kur. 103, 102 1/2 sk. 67 d. d.

Paris 23 sk. 60, 90 d. d.

Fécamps att bet. i Paris 22 5/6 sk. 90 d. d.

Köpenhamn 64 1/2 sk. 8 d. d.

Medel-Kurs.

Pund St. 12 R:dr 5 sk. 11 r:st.

Hamb. Banko 128 sk. 11 r:st.

Lübsk Kur. 102 sk. 10 r:st.


Döde i Landsorterna.

Kaptenen vid Kongl. Maj:ts Flotta Claes Wilhelm Nauckhoff, på dess Sätesgård Ånga den 3 Januari 1836, 45 1/2, år.

F. d. Kapten Riddaren af Kongl. Svärds-Orden, Olof Muncktell, på Billa Norreg. i Kronobergs Län 72 år 2 Månader 4 dagar.[2]

F. d. Kapten vid Kongl. Vendes Artilleri-Regemente J. Kempe, på Ulriksdals Slott den 17 Januari, 63 år.

Hof-Jägmästaren och Bruks-Patronen Carl Gustaf Söderhjelm, på Tolffors Bruk, den 9 Januari 1836, 73 år.

Hof-Kamreraren N. Carlander, d. 12 Jan. 1836, på dess Sätesgård Tumarp vid Ulricehamn.

Borgmästaren Jonas Asker, i Jönköping den 19 Januari 1836, 52 år.

Prosten och Kyrkoherden. Theologie-Doktorn Anders Wikblad, i Säby Prestgård den 4 Januari 1836, nära 66 år.

Apologisten vid Piteå Lärdoms Schola Salomon Grundahl, på Wessland i Torps Socken den 10 Jan. 1836 74 år 9 månader.

Bataljons-Läkaren vid Kronobergs Kongl. Regemente Carl Fr. Andersson, född 1792, i Wexiö den 19 sistl. December.

Handelsmannen Clas Erik Törnblom, i Westerås den 30 Januari 1836, 39 år.

Handlanden Martin Thunell, född den 1 April 1766, död på dess Egendom Bubbetorp, nära Carlskrona d. 26 Dec. 1835.

Garfveri-Fabrikören Johannes Andersson, i Wernamo den 15 Januari 1836, 52 år.

Vågmästaren och Sjömanshus-Ombudsmannen Carl M. Pettersson, i Malmö den 8 Januari 1836, nära 54 år.

Bokhållaren Alexander Swedberg, vid Forssbohls Masugn i Edbo Socken af Stockholms Län, d. 20 Jan. 1836, 70 år.

Handlanden i Christianstad C. L. Åhström omkom genom vådlig händelse i Helge å vid Christianstad d. 19 Januari 1836, 34 år 3 Månader.

Enke-Kaptenskan Abela Christina Sau, född Reutercrona, i Lidköping den 31 December 1835, 72 år.

Enke-Doktorinnan Erijana Christina Hesselgren, född Nyström, i Piteå Öijerbyn der 7 December 1835, 52 år 6 Mån, 16 dagar.

Mamsell Fredrika Mengel, i Hjersås af Christianstads Län, d. 15 sistl. December 72 år.[2]

Mamsell Marie Sofie Mengel, i Hjersäs d. 28 sistl. December, 61 år.[2]

Afl. Kontrollören vid f. d. Kongl. Magasins-Direction, C. E. Reiss's, efterlemnade Enka Beata Reiss, född Thunius, 87 år, 7 Månader och 3 dagar.

Fröken Hilda Fredrica Nordenankar, i Kalmar den 10 Jan. 1836, 23 år.

Komministern Erik Ricknous k. Maka Maria Lovisa Lunddius, i Wad, Wasslands Socken, den 21 December 1835, 51 år.

Nanna Tullia Augusta, dotter af K. Hofpr. Kyrkoh. A. A. Afzelius, och dess k. Maka Charl. Furubom, i Enköping d. 24 Januari 2 år.[2]

Landtbrukaren N. F. Rosanders, k. Maka, Inga Magd. född Lindholm, på Sörby Sätesgård i Södermanland, nära 42 år.

Demoiselle Gustafva Blomgren, född d. 30 Dec. 1794, död d. 3 Januari 1836.[2]

Apotekaren P. Hallbergs k. Maka Carolina Gustafva, född Mjöberg, i Laholm d. 6 Januari 38 år.

Handelsman C. J. Modigs k. Maka Hedvig Christina Sallin i Wadstena d. 4 Januari 1836, 28 år.

Jungfru Brita Cath. Hedengren, i Hedemora den 17 December 1835, 76 år.


Vice Landshöfdingen uti Kuopio Län, Öfverste Adolf Ramsay's, k. Maka Augusta Adamina, född Schulman, i Kuopio Stad den 25 December 1835, 23 år.

Handels Bokhållaren Eman. Svanströms efterlemnade Make uti Helsingfors d. 25 December 1835, 52 år.


Hos Kongl. Kommerse-Kollegium är i officiel väg anmäldt, att genom en i Konungariket Nederländerna under den 29 sistl. December utfärdad förordning, in- och utförselstullen å Spanmål blifvit sålunda fastställd: att, när priset vid landtmarknaderne å Hvete uppgår högre än till 9 Floriner per Mud (23 1/2 Sv. kappar) erlägges vid införsel 25 centimer samt vid lägre priser gradvis högre införselstull efter tariff, så att den vid 5 floriners pris och derunder utgör 3 floriner; å Råg, när priset öfverstiger 6 floriner, är införselstullen 15 centimer, men vid lägre priser graderad ända upp till 2 floriner, när priset faller till 3 1/2 floriner eller derunder; å Korn, när priset öfverstiger 5 floriner, införselstullen 10 centimer, samt, enligt gradation, vid lägre priser förhöjd ända till 1 1/2 florin, när priset nedgår till 2 1/2 floriner och derunder; å Hafra, när priset öfverstiger 4 1/2 floriner, införselstullen 5 centimer, samt gradvis stigande ända till 1, 1/4 florin, när priset faller till 2 floriner och derunder; varande utförseln af alla dessa sädesslag tullfri, så ofta ej priserne stå öfver den nu upptagne högsta ståndpunkt; hvilket Kongl. Kollegium härigenom velat till vederbörandes kännedom meddela. Stockholm den 22 Januari 1836.


Att Vice-Konsuln i Larnaca på ön Cypern, Marc. Peristiani blifvit i dess faders, Constantin Peristianis ställe förordnad till Svensk och Norrsk Vice-Konsul för nämde ö, har Kongl. Kommerse-Kollegium härigenom skolat till vederbörandes kännedom meddela. Stockholm den 20 Januari 1836


Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerse-Kollegium gör vetterligt: Hos Kongl. Kollegium har Friherre Carl Åkerhjelm anhållit om Patent under Tio (10) års tid å ett sätt, att medelst en här i Riket förut okänd Machin, slamma Rödfärg; å hvilken Machin Sökanden inlemnat ritning,[3] jemte förklaring deröfver, samt nedanstående beskrifning å slammnings-metoden:

"Rödfärgsjorden öses med skyfflar å slammbingen, hvarest den tillika med det från rännan ankommande vattnet, genom de i Rödfärgsbingen eller Reservoiren anbragte skoflarna slammas eller vaskas så länge, som erfordras för att få Rödfärgsämnet upplöst och jord och sand frånskilda, hvarefter hela massan utsläppes (genom Luckan d) uti en nedanföre anbragt ränna, afdelt i flere rum, hvarest all oduglig jord och sand qvarstannar, och den rena färgen flyter vidare genom en ränna till tvenne större bingar, hvarifrån densamma, sedan vattnet blifvit frånskiljdt, utsläppes på torklagen, hvarefter förfares som förut med färgens torkning och bränning. Med detta vaskningssätt besparas betydligt i tid och dagsverken, samt erhålles en ovanligt fin och vacker färg."

Och har Kongl. Kollegium med stöd af Kongl. Patentförordningen af den 13 December 1834, härigenom velat tillägga Friherre Carl Åkerhjelm Patent under Tio (10) års tid, å ofvanberörde machin och metod att slamma Rödfärg, så att han under nämde tid må äga att, med andras uteslutande, ensam eller genom andra, öfverallt inom Riket utöfva berörde uppfinning, samt begagnandet deraf på andra öfverlåta. Dock är härvid att iakttaga:

  1. Att innehafvaren af detta Patent bör, så vida han vill detsamma tillgodonjuta, hafva senast inom Tvenne (2:ne) månader härefter, hvarje månad till Trettio (30) dagar räknad, Patentet allmänneligen kungjordt genom införande deraf til hela dess Innehåll Trenne (3:ne) gånger uti Sveriges Statstidning eller Post- och Inrikes Tidningar;
  2. Att om någon förmenar eller tilltror sig kunna styrka att den tillverkning, hvarå detta Patent lyder, varit här i Riket känd och begagnad, innan Patentinnehafvaren sin Patentansökning till Kongl. Kollegium ingaf, samt någon på grund deraf åsyftar att få Patent-rätten häfven, är honom obetaget, att, inom Sex (6) månader från den dag Patentet finnes Tredje (3:dje) gången i Stats-Tidningen infördt, sådant klander af Patentet hos Kongl. Kollegium anmäla; åkommer ej klander af Patentet inom ofvanbestämda tid, äger vidare talan dera ej rum.
  3. Att Patent-innehafvaren bör, vid påföljd af Patent-rättens förlust, så väl inom Tvenne (2:ne) år härefter inför Kongl. Kollegium styrka, att han är i full utöfning af den uppfinning , hvarå detta Patent lyder, som sedermera en gång hvarje år under Patent-tiden hos Kongl. Kollegium ådagalägga, att uppfinningen fortfarande begagnas.

I öfrigt äger Patent-innehafvaren att, i afseende på användandet af ifrågavarande uppfinning tillgodonjuta de förmoner och rättigheter, hvilka Fabriks-idkare i allmänhet tillkomma, hvaremot honom åligger, att ställa sig till efterrättelse hvad de rörande Manufakturerne gällande författningar innehålla.

Skulle Sökandens Patent-rätt genom arf eller hvad laglig afhandling som heldst, till någon annan inom Sverige bosatt välfrejdad person öfverlåtas, skall densamma för hvarje annan laglig innehafvare medföra de rättigheter, som med detta Patents lydelse och Kongl. Patentförordningen af den 13 December 1834 äro enlige, sedan likväl den nye innehafvaren sig hos Kongl. Kollegium anmält och Öfverlåtelse-Resolution undfått.

Slutligen har Kongl. Kollegium härmed velat förklara, att detta Patent icke må anses medföra någon öfvertygande visshet derom, att den nu patenterade tillverkningen är ny och här i Riket obegagnad eller att den kan med fördel användas. Stockholm den 15 Januari 1836.

C. D. Skogman.

A. P. von Sydow.O. E. Bergius.
J. N. Borelius.
E. W. Brandel.

För det Rikets Ständers Bank tillhöriga Pappers-Bruk Tumba emottagas anbud å lefverering af 1,200 Skålp. fin och färgrik Smaltz, enligt prof, som i Banko-Fullmägtiges Expedition är att tillgå, och under följande villkor: 1) Anbuden inlemnas i Banko-Fullmägtiges Expedition i Bankohuset, 3 trappor upp, inan Thorsdagen den 19 nästk. Maj, kl, 10 f. m. åtföljda af prof, och bestämda pris-upgifter. 2) I händelse något anbud finnes vara af den beskaffenhet att det kan komma under öfvervägande, bör inlämnaren aflemna 27 Skålp. till profs anställande vid Bruket, hvilka 27 Skålp. efter anbudsprisen ersättas lefverantören, ehvad anbudet blifvit definitivt antaget eller ej. 3) I händelse efter profförsöken något anbud gudkännes, och hvarom svar kan erhållas i Fullmägtiges Expedition Thorsdagen den 2 Juni kl. 2 middagstiden, bör det erbjudna partiet, till godhet fullkomligt öfverensstämmande med det godkända profvet, vara att för Brukets räkning disponera i Stockholm inom nästk. Juli månads utgång. Stockh. d. 4 Febr. 1836.


Som, enligt Vällofl. Borgare-Ståndets beslut vid sistförflutne Riksdag, tvenne Ledamöter uti Revisionen för året 1835 öfver Banko-Diskont-Verket, med dertill hörande Handels- och Närings-Diskont, samt utredningen af f. d. Riks-Diskonten, hvilken Revision den 15 instundande April tager sin början, böra väljas, dels af Stockholms Stad, dels af den Stad utaf första Klassen eller Bergsbrukens första Val-Distrikt, som genom lottning bestämmes; Alltså anmodas Stockholms Borgerskaps Femtio Äldste att Fredagen den 19 dennes, kl. 12 å dagen, på Rådhuset sig infinna, ej mindre för att, gemensamt med Magistraten, välja en Revisor för Stockholms Stad, än äfven för att öfvervara omförmälda erforderliga lottning. Stockholms Rådhus den 5 Februari 1836.


Genom Revisions-Kommissariens uti Civil-Räkenskaps-Kontoret af det under Kongl. Kammar-Rätten lydande Öfver-Revisisions-Departement, Herr Kammar-Rätts-Rådet G. P. Sebells erhållne Nådiga afskod, är Revisions-Kommissarie-tjensen uti nämnde Kontor vorden ledig; Och äga kompetente Sökande, att innan kl. 12 Femtiondesjette (56:te) dagen härefter, till Kongl. Kammar-Rätten ingifva sine, med behörigen styrkte merit-förteckningar försedde ansökningar till erhållande af rum å det till upprättande förslaget till återbesättande af samma tjenst, hvilken åtföljes af de lönefärmåner Kongl. Maj:ts Nådiga Reskript den 19 December sistlidet år bestämmer. Stockholm, den 28 Januari 1836.


Till Stads-Fiskalstjenstens i Sigtuna, som genom förre Innehafvarens afskedtagande blifvit ledig, kunna ansökningar, ställde till Kongl. Justitie-Kanslers-Embetet och åtföljde af behörigen styrkte Merit-förteckningar, hit ingifvas inom 56 dagar från det denna annons finnes vara första gången i Sveriges Stats-Tidning införd. Stockholm, å Lands-Kansliet den 5 Februari 1836.

C. H. Rålamb.

 G. E. Sundström.


Respektive Aktieägare uti Ångfartygen Amiral von Platen och Daniel Thunberg, hörande till Bolaget för Ångbåts-Paketfart emellan Stockholm och Götheborg, kallas till ordinarie Bolagsstämma Lördagen den 13 Februari, kl. 11 f. m., uti de rum som på Börskällaren anvises, för att emottaga Revisorernas berättelse. Stockholm den 6 Febr. 1836.

Direktionen.

Notifikationer.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Uppå derom gjord ansökning, har Rådhus-Rätten i Stockholm, genom årstämning, i stöd af 9 Kap. Konkurs[ 4 ]Lagen, förelagt dem, som äga att fordra hos upplöste Bokhandels-Bolaget under firma J. A. Bråvik & Komp., att, före kl. 12 på dagen den 18 Juni nästkommande år 1836, hos Rådhus-Rätten vid talans förlust deras fordringar lagligen anmäla; hvilket härmed kungöres tredje gången.

= Wäddö Höfverö Skeppslags Tings-Rätt, genom den 22 Oktober 1835 beviljad offentlig stämning, kallar, i Konkursafseende, Jan Hagströms i Trästa och dess Hustrus Borgenärer, till klockan sist före 7 på aftonen, å det 6 månaders tid, efter sedan stämningen beviljades, först infallande Lagtima Tings andra Rättegångsdag; hvilket härigenom kungöres första gången.

= Bro Wätö Skepslags Tings-Rätt, kallar i Konkursafseende, genom den 29 December 1835 beviljad offentlig stämning, Bondens Jan Nilssons i Näs och dess Hustrus Borgenärer, till klockan sist före 7 på aftonen, å det 6 månaders tid, efter sedan stämningen beviljades, först infallande Lagtima Tings andra Rättegångsdag; hvilket härigenom kungöres första gången.

= Bro och Wätö Skeppslags Tings-Rätt, genom den 3 Nov. 1835 beviljad offentlig stämning, kallar, i årsproklama afseende, Borgenärerne i aflidne Bruks-Inspektoren Mårten Wallins Bo, att, sina fordringar i samma Bo hos Tings-Rätten, vid förlust af allt betalningsanspråk, uppgifva eller anmäla, sist innan timslaget sju på aftonen, å natt och år efter sedan stämningen beviljades, i Skeppslaget först infallande Lagtima Tings andra Rättegångsdag; hvilket härmed kungöres andra gången.

= Gudhems Härads-Rätt kallar Lars Johanssons från Borgunda samtliga Borgenärer till bevakning af deras fordringar å andra Rättegångsdagen af det Laga Ting, som näst efter 6 månader infaller. Falköpings Tingsställe den 28 November 1835.

= Enligt denna dag fattadt beslut, varda Sämskmakaren L. Fråsts samtliga Borgenärer härmed kallade och stämde, att sig inför Rådhus-Rätten härstädes infinna, kl. före 12 å första helgfria Måndag, som infaller sex månader härefter för att sina fordringar lagligen förete och bevaka, på sätt och vid den påföljd Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver; hvilket härmed andra gången kungöres. Landskrona Rådhus den 19 Oktober 1835.

= Genom utfärdade, serskildte, offentliga stämningar, har Upsala Rådhus-Rätt, kallat och förelagt aflidne Viktualiehandlanden C. G. Bissmarks, och dess efterlemnade Enkas, Emerentia Hellmans, samt Målare-Åldermannen Pehr Östlunds, och dess Hustrus Borgenärer, att, de förre, Måndagen den 25 Juli, och de sednare, Måndagen den 1 Augusti innevarande år, kl. före 12 på dagen, sina fordringar lagligen bevaka, beediga och eljest styrka, vid förlust af vidare talan och betalningsrätt; hvilket allt härigenom kungöres. Upsala Rådhus den 25 Januari 1836.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Att afl. Majoren och Riddaren Carl Magnus Wolfram i lifstiden samt hans Hustru, Fru Amalia Fredrika Alm, upprättat ett så lydande Testamente: Vår yttersta vilja är att den, af oss undertecknade äkta makar, som den andra öfverlefver, skall till full ägo och fri disposition behålla allt hvad i Sterbhuset finnes, utan allt undantag. Stockholm den 18 November 1834

Fredrika J. Wolfram.
Född Alm.

C. M. Wolfram.

Att Hr Majoren och Riddaren af Kongl. Maj:ts Svärds-Orden Carl Magnus Wolfram och hans kära maka, Fru Fredrika Amalia Wolfram, född Alm, inför mig och nedanskrifne jemte mig anmodade och på en gång närvarande vittnen, vid sundt och fullt förstånd samt af fri vilja förklarat förestående för dem uppläste Dokument innefatta deras yttersta vilja och inbördes Testamente, äfvensom att de sine namn derunder egenhändigt tecknat; sådant intygas af mig, Calvagen med Embetets underskrift och insegel. Stockholm den 13 Nov, 1834.

A. C. Bruncrona,
Kommendör-Kapiten.

L. F. Edman,
Kapiten.

Fredr. M. Calvagen,
Not:s Publ:s.
(Sigill.)

Och att Enkefru Wolfram, efter Majorens död, har den 15 December 1835, hos Stockholms Stads Justitiӕ-Kollegium och Förmyndare-Kammare till lagligt bevakande uppvist förestående Testamente, deröfver vittnen blifvit förut på ed afhörde; det varder hans okände Arfvingar härigenom kungjort, med underrättelse att Arfvingarne äga att inom den i Lag, 18 Kapitlet 3 §. Ärfda-Balken föreskrifne tid, klander emot Testamentet anföra, om de sig dertill befogade finna.

= Att Enkan Maria Olsdotter i Wiby Hellgarö Socken af Nyköpings Län, med döden afled den 27 sistl. Oktober, samt före sin död genom upprättadt Testamente tillagt sina Döttrar Brita Christina och Anna Larsdöttrar sin obetydliga qvarlåtenskap; det varder bemälte Maria Olsdotters öfriga till vistandet okände Arfvingar härmedelst kungjordt, i händelse de äga befogenhet att klander mot Testamentet i laglig ordning anföra. Strand i Fogdö Socken den 28 Jan. 1836.

G. F. Tjeclin.

= Afl. Torparen Anders Nymanssons från Maderna på Amundebo ägor i Ulricӕ Socken, till vistelseort okände Son, Anders Henrik, underrättas härmed, att han efter Fadren bekommit Arf, som förvaltas af Torparen Johannes Andersson i Långfreden på Bäcks ägor i samma Socken, enligt Valkebo Härads-Rätts beslut vid innevarande års Höste-Ting. Linköping den 14 Dec. 1835.

= Att Tjenstehjonet Enkan Grandin afled hos undertecknad, vid Ricksten i Botkyrka Socken, den 6 December 1834, och att hennes ringa qvarlåtenskap var knappt tillräcklig till begrafningskostnaden, tillkännagifves, såväl som att redovisning af mig erhålles. P. Wennerlund.
boende å Malmvik i Lofö
Socken och Stockholms Län.

= Genom Testamente af den 26 Sept. 1835, som blifvit i Justitie-Kollegium och Förmyndare-Kammaren lagligen bevakadt, har Murmästaren Petter Svenssons numera aflidna Enka, Anna Fredrika Westerdahl, förordnat, att den vid hennes död befintliga qvarlåtenskap skall ensamt tillfalla hennes Stjufmoder, Enkan Ellna Westerdahl; hvilket härigenom första gången tillkännagifves. Stockholm den 22 Jan. 1836.

= Enligt 15 Kap, 5 §. Ärfdabalken och Kongl. Förordningen af den 30 Maj innevarande år, samt i följd af Willåttinge Härads Tings-Rätts derå grundade utslag under nedanstående dag, varder härmed kungjordt aflidne Erik Anderssons, vid Erlandstorp i Malma Socken, Brodersbarn och Systerbarn, att arf fallit dem till efter bemälte Erik Andersson, och att dessa arfsmedel äro ställde under vård och förvaltning af tillförordnad god man Erik Andersson i Hosjö. Malmköping i Tingshuset den 9 November 1835.

= Som ett arf, till uppgifvet belopp af 50 R:dr B:ko, efter aflidne Frälsebonden Bengt Bengtsson i Borsta, Floda Socken, Nyköpings Län, tillfallit hans Dotter, Hustru Maria Bengtsdotter, hvilken med sin man Sven Svensson, för flera år sedan flyttat till Roslagen, men sedan icke låtit veta hvar hon är; så varder sådant, enligt Oppunda Härads Tings-Rätts utslag af nedanstående dag, härigenom kungjordt till iakttagande af Lagens föreskrift i 15 Kap. 5 §. Ärfdabalken och Kongl. Förordningen af den 30 Maj innevarande år, med tillkännagifvande, att arfsmedlen äro ställde under vård och förvaltning af f. d. Härads-Domaren och Riksdagsfullmäktigen Erik Larsson i Ökna. Stensjö i Tingshuset den 11 December 1835.

AUKTIONER.

= Genom offentlig Auktion, som inför Ståthållare-Embetet å Drottningholms Kongl. Lustslott förrättas å Slotts-Kontoret derstädes Lördagen den 5 Mars 1836, kl. 12 middagen, kommer att på 30 års arrende, räknadt från och med den 14 Mars detta år, utbjudas Wendholms Skogspark vid Svartsjö, innehållande 114 tunnland 6 kappland, och å hvilken Skogspark, som hufvudsakligen blott till bete får begagnas, endast mindre huggning ärligen må, efter utsyning verkställas. Projekt till Arrende-Kontrakt jemte Karta finnas att tillgå hos Kamereraren vid Ståthållare-Embetet, Hr Kammar-Rätts-Rådet Sandström, som derjemte meddelar närmare upplysningar och emottager de förseglade anbud, som före Auktionen kunna varda afgifne. Vid Auktionen bör af den högstbjudande aflemnas en af tvenne personer ställd till vederhäftigheten lagligen styrkt borgen för arrendevilkorens fullgörande de fem första arrendeåren; kommande högsta anbudets antagande att på Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning bero. Stockholm den 30 Jan. 1835.

= För skuld i mät tagne N:o 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 ingelstad med Ingelstads mölla N:o 1 4 5/8 Säteri Frälse och Gatehusen N:o 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 och 14 1/2 mant. Frälse Ingelstad samt 30 R:dr Frälseränta med natura-prestationer af Skatte Frälsehemmanen N:o 3 7/38 och N:o 15 1/16 mant. Östra Herrestad N:o 1 9/64, N:o 2 9/32 N:o 3 3/16, N:o 6 7/32, N:o 10 1/16, N:o 20 3/16 och N:o 22 3/16 mant. Hannas, N:o 6 3/16. Södra Qvärrestad, N:o 2 7/16, N:o 4 3/16, N:o 11 3/16 Lunnarp och N:o 2 1/4, 8 1/4, 9 1/4, 10 1/4, 11 1/4, 15 1/4, 16 1/4, 17 1/4, 18 1/4, 19 1/4, 20 1/4, 21 3/16 och 22 3/16 mant. Ingelstad belägne uti Ingelstads Härad, komma genom offentlig Auktion, som förrättas af Krono-Fogden i orten, att för Tredje gången utbjudas till försäljning å Hammenshögs Tingsställe Måndagen den 29 Februari instundande, kl. 12 på dagen. Med köpeskillingens erläggande och egendomens tillträde förhålles efter lag; och bör fordringsegarne, för hvars räkning egendomen blifvit utmätt, föranstalta, att inteckningsägare om Auktionen förut erhålla kännedom, hvilket må ske genom denna kungörelses införande i Stats-Tidningen 3:ne gånger, sista gången minst 14 dagar före Auktionen. Christianstads Lands-Kansli den 5 Januari 1836.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

J. N. Bråkenhielm. O. Beckmann.

= Att Hemmanet N:o 5 i Acktjära, Segersta Socken af Gefleborgs Län, om 4 öresl. 18 penningeland, värderadt till 613 R:dr 32 sk. B:ko, kommer att ä Utmätnings-Auktion försäljas å Tingsstället i Hanebo Socken, den 17 nästkommande Mars; varder härmedelst kungjordt.

= Genom fri och offentlig Auktion som förrättas på Lilla Edets Gästgifvaregård i Flundre Härad af Elfsborgs Län den 26 instundande Februari, kl. 12 på dagen, utbjudes till försäljning, framledne Kamereraren G. J. Piscators Urarfva Bos ägande Fastigheter, bestående af: 7/8:dels mantal Frälse, Fuxerna Frälsegården med Tegelbruk samt 1/8:del kronoskatte , J. Lars Svensgården. Denna Egendom som är belägen utmed Götha Elf, nära Lilla Edet, 5 mil från Götheborg, är bebygdt med ett Boningshus, innehållande 4 Rum och Kök, ett dito för Tjenstfolk, har Ladugårdar i tvenne längor, ett väl inrättadt Magazin med Källare under, Bränneri samt andre nödige Uthus. Skog finnes till gården både för husbehof och afsalu, väl vårdade. Åkerjorden består af dels god mylla på lerbotten och dels lera, samt besås vanligen med 3 tunnor Höst- och 40 tunnor Vårsäd, Höbohlet är godt och om Vintern födas med tillhjelp af Halmfordret 6 Hästar, 20 st. Boskapskreatur och 10 st. Får. Egendomen får tillträdas den 25 Mars, med utsådt Rägsäde och verkställdt höstarhele. Köpevilkoren, som lämpas efter köparens beqvämlighet, tillkännagifvas före utropet. I händelse någon försäljning i brist af bjudare ej kan ske, kommer Egendomen att bortarrenderas på ett års tid, med vilkor som då tillkännagifvas. Lilla Edet den 26 Jan. 1836.

= Genom offentlig Auktion, som förrättas i Arvika Köping den 14 nästinstundande Mars, kl. 11 förmiddagen, kommer till den mästbjudande att försäljas afl. Handlanden Scherlanders Konkursmassas utmärkt väl bebyggda Tomt N:o 69 derstädes, jemte en nära vid Köpingen på Hemmanet Kyrkebyns ägor uppförd Pottmakeribyggnad. Tillträdet sker den 14 Mars 1837, och vilkoren för köpeskillingens liqviderande, skola vid Auktionstillfället bestämmas. Huset i Arvika Köping, som bar en vacker och beqväm belägenhet vid Torget, är under den 1 Oktober 1828 i Landtfonden brandförsäkradt för 3600 R:dr B:ko, och kunna hugade Spekulanter om dess närmare beskaffenhet, före Auktionen erhålla utförlig beskrifning, så väl af Hr Kapiten Lagerlöf på Norserud som hos undertecknad. Vagge den 2 Febr. 18.56.

Sam. Sohlberg.

= Enligt Kongl. Svea Hof-Rätts Utslag och Konungen, Befallningshafvandes i anledning deraf utfärdade kungörelses kommer exekutiv Auktion att förrättas å Lands-Kansliet i Stockholm Onsdagen den 2 Mars 1836, kl. 12 på dagen, till försäljning af den för skuld utmätte Jungfru Carolina Christina Blom, tillhörige en tredjedel i Råcksta Säteri, Angarns Socken, värderad till 6,752 1/3 Rdr B:ko; hvilket jemlikt Författningarnes föreskrift, härigenom varder vederbörande Inteckningshafvare kungjordt.

= För S. Schenholms Konkursmassas räkning försäljes 1/48:dels mantal i Kyrkoby af Brefviks Socken i Kåkins Härad af Skaraborgs Län den 10 nästkommande Maj, kl. 12 på dagen, på stället. Skulle någon hafva inteckningar i nämde 1/48:dels Hemman, torde de göra sina anspråk lagligen gällande före den tiden och mig härom underrätta, som tillförordnad Syssloman. Carlsborg och Rödesund den 19 Januari 1836.  L. F. Almstedt.
Handlande

= Att Bonden Jons Jonsson i Offerbergs by, af Undersviks Socken, ägande Hemman N:o 8 om 4 Öreslands Skatt, kommer genom Exekutiv Auktion att försäljas på Tingsstället Kurland, kl. 12 på dagen, den 18 instundande Februari; varder Författningarne likmätigt härmedelst tillkännagifvet andra gången. Undersvik den 18 Januari 1836. Anders Nilsson Äng.

= Torsdagen den 25 Februari å f. m., detta år, försäljes härstädes, endast uti uppslag, Segelmakaren F. W. Elgs Konkursmassas en fjerdedel uti Huset N:s 2 & 5, beläget emellan Glasbruksgatan och Stadsgården, uti Qvarteret Glasbruket nedre och Cathrinæ Församling å Södermalm. Uti denna Egendom befinnes flere större och mindre Magaziner samt Salubodar; och är densamma belägen å fri och egen grund samt brandförsäkrad till det hela för 20,666 Rdr 32 sk. Banko. Minst 1/6:del af inropssumman bör vid Auktionstillfället såsom handpenning erläggas. Stockholm af Stadens Auktions-Kammare den 18 Jan. 1836.

BOUPPTECKNINGAR.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. Kontrollören Carl Fredr. Hallenborg, behagade de som hafva att fordra eller skyldige, sådant skriftligen uppgifva, sist inom nästa Februari månads slut, hos undertecknad på dess Kontor vid Skeppsbron. Stockholm den 25 Jan. 1836.  E. G. Hallenborg.

= I anseende till förestående Bouppteckning efter afl. Fröken Hedvig C. C. von Baumgarten, behagade de, hvilka i Sterbhuset äga, antinngen skulder eller fordringar, att sådant inom nästkom. Febr. månads utgång, anmäla uti Huset N:s 8 och 10, Qvarteret Glasbruket östra vid Catharinæ Högbergsgata.

= I anseende till Bouppteckning eller afl. Kassa-skrifvaren vid Kongl. General Post-Kontoret, Israel Barkman, anmodas de, som äro skyldige eller hafva några fordringar, att sådant hos undertecknad anmäla inom Febr. månads slut. Stockholm den 25 Jan. 1836.  C. G. Fogelqvist.
Postmästare

= I anseende till förestående Bouppteckning efter aflidne Enkefru Kapitenskan Brita Christina von Böningk, född Bergengren, anmodas de, som hafva fordringar eller skulder i Sterbhuset, sådant inom nästa Februari månads utgång, hos undertecknad anmäla. Göthehorg och nya Varfvet den 29 Jan. 1836.  C. H. Beijer,
t. f. kassör vid Kongl. Maj:ts Flotta.

= Till rättelse vid förestående Bouppteckning efter afl. Banko-Kommissarien Gustaf Erland Huldt, anmodas Fordringsägare att sig i Sterbhuset skriftligen anmäla inom medlet af Febr. månad.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Herrar Borgenärer uti framlidne Kammereraren G. J. Piscators på Lilla Edet i Flundre Härad Urarfva Bo, kallas härmedelst till sammanträde på Lilla Edets Gästgifvaregård den 26 instundande Febr., kl. 9 f. m., för att besluta om vilkoren för fasta Egendomens försäljning, samt bestämmande af Sysslomännens arfvode för Massans förvaltning, med de flera Massans angelägenheter, som komma att föredragas. De frånvarande anses, enligt Konkurs-Lagens föreskrift, nöjde med hvad de tillstädeskommande besluta. Lilla Edet den 26 Januari 1836.

O. Hansson.Sysslomän.
A. M. Baustedt.

= Sedan Wenersborgs Rådhus-Rätt nu afkunnat Dom i Kopparslagaren Sveders Konkurs, så kallas Sveders samtliga Hrr Borgenärer, att vara Sysslomännen till mötes, på Handlanden C. O. Dahllöfs Kontor i Wenersborg, den 28 näsk. Mars, kl. 10 förmiddagen, för att granska redogörelsen och mottaga liqvid för då influtne medel. Och som Sveder vädjat mot Rådhus-Rättens Dom, bör borgen ställas för de medel som lyftas. Wenersborg den 20 Jan. 1836.  Sysslomän.

= Kreditorerne i afl. Bonden Hans Janssons, i Bärby, Gamla Upsala Socken, Konkurs, kallas att sammanträda å Herr Hjertmans Källare i Upsala den 9 instundande Mars, kl. 4 e. m., dels för att bestämma beloppet af Enkans underhåll under Konkursen, och dels för de prioriterade fordringsägarne, för att emottaga beloppet af deras fordringar. Upsala den 27 Januari 1836.  Kuratorer.

= Kreditorerne uti aflidne Kapitenen O. L. Ekelunds afträdda Bo, kallas härigenom till sammanträde, å Fendriks-Bostället Rankebön, inom Rölanda Socken af Wedbo Härad och Dahlsland, Måndagen den 7 förstkommande Mars, kl. 11 förmiddagen, för att höras och öfverlägga om åtskillige Massan rörande, och för densamma vigtiga angelägenheter; kommandes, jemlikt Konkurs Lagens föreskrift, de frånvarande att åtnöjas med de närvarandes beslut.  Gode Män.

= Herrar Kreditorer uti Skräddaren Joh. Åbergs Konkurs behagade, till genomläsande af Dupplett-Akten och öfverläggning af åtskillige Massans angelägenheter, allmänt sammanträda å Börskällaren nästa Torsdag den 11 dennes, kl. 4 e. m. Stockholm den 4 Febr. 1836.  Syssloman.

= Herrar Kreditorer i Jernkramhandels-Betjenten G. A. Lundells Konkurs, behagade sammanträda pa Källaren Backi Vapen vid Jerntorgsgatan, Lördagen den 13 Febr., kl. 6 e. m.. Gäldenären bör ock sig der vid nämde tid inställa. Stockholm den 4 Februari 1836.  God Man.

= Herrar Borgenärer uti Handels-Bolaget Malm & Sons Konkursmassa och i Urarfva boet efter aflidne Kommerse-Rådet och Rådmannen N. Malm kallas, att hos undertecknad Syssloman sammanträda härstädes å Onsdagen den 2 instundande Mars, kl. 10 f. m., för att granska slutliga redogörelsen för dessa Massor och emottaga utdelning. Götheborg den 27 Januari 1836.  C. H. Ewert.

= Hrr Borgenärer i Sejlaremästaren J. E. Ekströms Konkurs, behagade enhälligt sammanträda å Stads-Källaren härstädes, Lördagen den 20 dennes, kl. 3 e. m., för att: 1) taga del af Duplett-Akten, 2) besluta om försäljningen af Fastigheten, 3) rörande indrifvandet af Massans fordringar, 4) bestämma arfvode för Sysslomännen, jemte flere Massan rörande angelägenheter. Om Konkurs-Lagens föreskrift erinras de frånvarande. Södertelje den 1 Febr. 1836. Sysslomän.

Annonser.

DIVERSE.

= Att Précaution, ou le Mois d' un Mari, är under öfversättning, tillkännagifves, till undvikande af kollision.

= Ifrån och med den 1 Februari blifver undertecknads adress Arboga och Granhult. Lud. D. Heijkenskjöld.

= Undertecknads adress blifver efter den 1 Februari: Arboga, Klotens Bruk. Selim. Heijkenskjöld.

= Enkefru Maria Charlotta Blom, anmodas att hos undertecknad den 1 nästkom. Mars, kl. 10 f. m., granska förvaltningen af dess afl. Mans, Handlanden N. J. Bloms Urarfva-Bo, som första gången tillgännagifves. Götheborg den 1 Febr. 1836.  Johan Per Berg.

Såsom Agronomen Georg Stephens ombud intill des han oförtövadt öfverkommer från Skottland, får jag härigenom anmoda de Landtmän och odlare, hvilka under innevarande år önska begagna Herr Stephens och sig icke i detta hänseende anmält, måtte ju förr dess häldre sådant göra i bref till mig eller Herr Stephens på Carlstad, hvarefter hans resetur för året skal upprättas och tiden för hans inträffande hos hvarje reqvirent ungefärligen bestämmas. Carlstad den 18 Jannuari 1836.

Johan af Wingård,
Landshöfdinge i Wermland.

= För nästkommande Persmäss-marknad finnes ett Theaterhus härstädes att hyra, och hvarom kan corresponderas med Handlanden Ad. Myrin,
Carlstad den 2 Februari 1836.

= Sedan jag för något öfver 2:ne år sedan, såsom tillförordnad Förmyndare för min Systersson, f. d. Husaren vid Smålands Kongl. Husar-Regemente, B. Otto Sandell, med honom uppgjort och till fullo liqviderat det honom tillkommande arf, och således i allo är från honom skiljd, så får jag härmed hos hvarjom och enom tillkännagifva, att ej något förtroende bör lemnas bemälte Sandell för min räkning, och skulle han också möjligtvis vara försedd med något dokument som kunde föranleda att lemna honom kredit å mina vägnar, så erkännes ej detta af mig, såsom falskt och obehörigt; af förekommande skäl och anledningar, ser jag mig föranlåten, att sådant på detta sätt tillkännagifva, och mot all kraft och verkan missbruk protestera. Sandsjö af Kronobergs Län. B. Oséen.,
Komminister.

Uti Allmänna Enke- och Pupill-Kassan erhållas Lån, emot 6 procent ränta och inteckning uti antingen Stenhus-Egendom i Stockholms Stad, till högst 2/3:delar af Brandförsäkringsvärdet, eller Landtegendom till högst hälften af taxeringsvärdet efter de tio sista årens medium. Närmare underrättelser lemnar Kassans Kamererare, som bor uti Huset N:o 11 vid Storkyrkobrinken.

= Sedan den af Peter Svensson och Anders Johansson till Peter Svensson från Hallabadet i Blidsbergs Socken utgifne Revers, af den 15 December 1829, på 535 R:dr 18 sk. R:gs, samt sedermera på Handelsbetjenten Anders Johansson transporterad och af honom bevakad uti Handelsbetjenten Peter Svenssons från Ulricehamn och Sibbared Konkursmassa, blifvit förnött och förkommen; så varder samma Revers, i hvars mans hand den än finnes, härigenom dödad och kraftlös förklarad. Borås d. 14 Dec. 1835.

A. M. Salmenius.

Såsom Syssloman uti Petter Svenssons och And. Johanssons Konkursmassor efter fullmakt.

= Undertecnads adress blifver efter den 1 instundande Februari Arboga, Ramsberg och Flögfors; hvilket härigenom till underrättelse meddelas. Flögforssen den 20 Januari 1836. Carl Wigartz.Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri. (Baggensgatan, Huset N:o 25.)

  1. Insändaren kan vid detta tillfälle icke underlåta att tacksamt erkänna sin förbindelse till en af detta Asyls verksammaste grundläggare, Auditör Feddersen, för de många intressanta upplysningar om andra länders Inrättningar af detta slag, som han, under sina resor, med en ädel forsknings-ifver samlat, och benäget meddelat.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Hvilket endast på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifves.
  3. Denna ritning med bifogad förklaring förvaras hos Kongl. Kollegii Registrator, och kan hos honom få beses.