SOU 1938:45/Skrivelse

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  SOU 1938:45
Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m. SOU 1938:45

Avgivet av Fritidsutredningen
Författningsförslag  →


[ 3 ]Till


Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.


Den 28 maj 1937 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för socialdepartementet att tillkalla en kommitté av högst sju sakkunniga för att verkställa utredning och avgiva förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m. m. Till sakkunniga utsågos den 18 juni 1937 landshövdingen Hilding Kjellman, ordförande, chefen för statens järnvägars resebyrå Axel Ekstam, ledamoten av riksdagens andra kammare fru Ruth Gustafson, redaktören Nils Horney, dåvarande sekreteraren i Kungl. järnvägsstyrelsen Carl Nordenson, fil. dr Lars-Gunnar Romell, tillika sekreterare, och sekreteraren i svenska landsbygdens kvinnoförbund fru Gärda Svenson.

Kommittén bedriver, såsom i de för densamma meddelade direktiven förutsättes, sitt utredningsarbete i etapper.

Sedan till behandling upptagits olika spörsmål rörande bebyggelsen i de områden, som äro lämpade för uppehåll under fritiden, hava länsarkitekten Erik Friberger och hovrättsassessorn Gunnar Carlesjö av departementschefen förordnats att från och med den 4 juli 1938 därvid biträda kommittén. Carlesjö har från och med den 4 oktober 1938 fungerat såsom sekreterare i stället för Romell, som på begäran befriats från detta uppdrag.

Kommittén kom mycket snart till klarhet om, att för tryggandet av befolkningens behov av rekreation frågan om tillgången på härför lämpliga marker vore den primära, varvid bevarandet av stranden som det främsta av våra rekreationsområden vore av särskilt brådskande natur och påkallade omedelbara åtgärder. Kommittén har därför ansett sig böra i första hand inrikta sitt utredningsarbete på detta sistnämnda spörsmål.

[ 4 ]Sedan utredningen i denna. del avslutats, får kommittén nu vördsamt överlämna betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m.

Andra kapitlet i den allmänna motiveringen samt den vid betänkandet fogade bilagan ha utarbetats av fil. dr Romell.

Stockholm den 28 november 1938.


HILDING KJELLMAN.


AXEL EKSTAM. RUTH GUSTAFSON. NILS HORNEY.
CARL NORDENSON. L.-G. ROMELL. GÄRDA SVENSON.
/ Gunnar Carlesjö.