SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m./byggnadsstadga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förslag till lag om ändring i byggnadslagen
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.

Betänkande avgivet av naturskyddsutredningen
Förslag till lag angående ändring i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt  →


[ 23 ]

Förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan

den 30 juni 1947[1] (nr 390).


Härigenom förordnas att 135 § och 143 § 1 mom. byggnadsstadgan den 30 juni 194-71 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse:)
(Föreslagen lydelse:)
135§.
135§.
Inom område – – – ljusanordning inrättas.
Såvitt angår hotell, sjukhus,

fabrik eller annan industriell

Inom område, där

utomplansbestämmelser gälla, vare av [ 24 ]

anläggning inom område där

utomplansbestämmelser gälla, vare av nämnden lämnat lov ej gällande med mindre det efter underställning fastställes av länsstyrelsen, som särskilt prövar att byggnaden ej står i strid med de grundsatser som angivas i 122 § byggnadslagen.

den lämnat lov till uppförande av

byggnad, som är avsedd till hotell, pensionat, sjukhus eller annan vårdanstalt eller för industriellt ändamål, eller byggnad, som inrymmer minst fem bostadslägenheter eller samlingslokal för minst femtio personer, ej gällande med mindre det efter underställning fastställes av länsstyrelsen, som särskilt prövar att byggnaden ej står i strid med de grundsatser som angivas i 122 § byggnadslagen.

143 §.
143 §.
1 mom. Inom område på landet,

för vilket stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser ej fastställts, må, såvitt angår hotell, sjukhus, fabrik eller annan industriell anläggning, nybyggnad ej äga rum, med mindre länsstyrelsen prövat att den ej står i strid med de grundsatser som angivas i 122 § byggnadslagen.

1 mom. Inom område på landet,

för vilket stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser ej fastställts, må byggnad, som är avsedd till hotell, pensionat, sjukhus eller annan vårdanstalt eller för industriellt ändamål, eller byggnad, som inrymmer minst fem bostadslägenheter eller samlingslokal för minst femtio personer, ej uppföras, med mindre länsstyrelsen prövat att den ej står i strid med de grundsatser som angivas i 122 § byggnadslagen.


Avser ansökan - - - yrkesinspektören därom.


Denna kungörelse träder i kraft den


  1. Senaste lydelse av 143 § 1 mom. se SFS 1949:4.