SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m./regeringsrätt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.

Betänkande avgivet av naturskyddsutredningen
Förslag till instruktion för statens naturvårdsnämnd  →


[ 24 ]

Förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 8:o) och 11:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.


Härigenom förordnas, att 2 § 8:o) och 11:o) lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt[1] skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

[ 25 ]

(Gällande lydelse:)
(Föreslagen lydelse:)
8:o) mål om rust- och rotehållares – – – och skyldigheter;
mål rörande arbetslag för vinterväghållning på landet, om föreläggande för väghållare att utföra visst arbete, angående visst ärendes hänskjutande till vägsynenämnd och om beslut av sådan nämnd, ävensom mål rörande tillämpning av 32 och 33 §§, 34 § första stycket samt 39 § lagen om allmänna vägar; mål om bredden – – – samfälld tångtäkt; mål rörande arbetslag för vinterväghållning på landet, om föreläggande för väghållare att utföra visst arbete, angående visst ärendes hänskjutande till vägsynenämnd och om beslut av sådan nämnd, ävensom mål rörande tillämpning av 32 och 33 §§ samt 34 § första stycket lagen om allmänna vägar; mål om bredden – – – samfälld tångtäkt;


11:o mål om avgäld – – – särskilda bestämmelser;

mål om naturminnesmärkens fredande;

mål om länsstyrelsens beslut – – –märkliga byggnader.


Denna lag träder i kraft den


  1. Senaste lydelse av 2 § 8:o) se SFS 1947:671 och av 2 § 11:o) se SFS 1950:662.