Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Orter, Arsenaler och andra Militära Inrättningar af hwad namn och beskaffenhet de wara må, äfwensom af all Kronans Egendom och tilhörighet utan något undantag, och på sådant sätt, at hela det afstådda Landet i stillhet och fullkomligen träder under den nya Beherskarens Wälde. De Höga Contraherande Makterne skola så wäl genast återkalla, från de afträdde Länderna, deras Ståthållare eller General-Guvernörer och alla sådane andre, derstädes icke infödde, Embetsmän, som ej besluta at qwarblifwa under det nya Wäldet, som ock i allmänhet widtaga de af Dem beroende tjenligaste anstalter, för at förekomma allt hinder i werkställigheten af denna Freds-Tractat och all öfwerträdelse af dess föreskrifter.

Tjugonde Artikeln.

De Norrske Män, som nu befinna sig i Danemark, och likaledes i Norrige warande Danskar, äfwensom Pomeraner i Swerige, och Swenskar i Pomern skola äga full frihet at återwända til deras Fädernesland och anwända samt förordna om deras Egendom, så fast som lös, utan at erlägga någon afgift för utförseln deraf eller annan beskatning i detta afseende af hwad namn som hälst. De begge Höge Makternas Undersåtare, som äro i etdera Landet bosatte, nämligen i Norrige eller Danemark skola äga full frihet at bosätta sig i det andra under loppet af Sex år, räknade ifrån dagen då Ratificationerna af denna Traktat blifwit utwexlade, och skall dem åligga at, under berörde tid, sälja eller öfwerlåta deras Egendom til någon Undersåte af den Makt, hwars Länder de wilja öfwergifwa.

För den, som wid den sålunda bestämda tidens förlopp icke fullgjort detta stadgande, skola Egendomarne försäljas

genom