Sida:Östgötars minne.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1591—1603
1704.

1591. Johan Vretmang. F. i Vreta kloster 1684, döpt 242; fad. Jonas, bonde. Prädikobiträde i Ljung 1710. D. i Vreta kloster 1710 85.

1592. Magnus Frodell [Frodelius]. F. i Västra Ny 1682 231; fad. kyrkoherde. Prv. 1708; fil doktor primus i Lund 23. Amir.-präd. i Karlskrona 10; kyrkoherde i Fridlefstad o. Rödeby, Lunds stift. 23; kontr.-prost i östra härad 30, i Medelstads h:d 35. Riksdagsman 31. D. 1758 315.

F. var »en stadig, vigilant och drifvande man;» ihågkoms länge för sin nyttiga verksamhet och sitt ordningssinne. Hade ett vackert utseende. Cav.; Br.

1593. Per Hörberg. F. i Höreda 1684 33; fad. Jon, bonde. Fil. doktor primus 1716; prv. 24. Gymn.-adj. i Linköping 18; konrektor 19; rektor 22; lektor 22; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå 24; kontr.-prost 24. D. 1761 179.

»Var en genomlärd, stilla och from man.» Br.

1594. Johan Henrik Pors. F. 1684 275; fad. Johan, apotekare i Norrköping. Fänrik vid Östg. inf.-reg. 1710; sek.-löjtn. 11; prem.-löjtn. 13; kaptenlöjtnant. D. 1727.

1595. Olof Ichzell [Ichzelius]. F. i Furingstad 1685 15; fad. kyrkoherde [745]. Sekreterare hos sed. generalen frih. J. Burensköld; borgmästare i Varbärg 1712, i Kristianstad 17. Riksdagsman 34. D. 1742  7.

1596. Anders Kling. F. i Söderköping 1683 44; fad. Sven. Rådman i Linköping 1710. D. 1739 156.

Blef 1707, då ännu student, anklagad af Johanna Danielsdotter, »för det han under echtenskapslofwen» ... etc. Graverande vittnesmål afgifvas, och akad. konsistoriet dömer honom till 40 daler smts böter, att relegeras på ett år samt tillika med kvinnan underhålla barnet, hvarjämte båda skulle undergå uppenbar kyrkoplikt. K.-prot.


1704.

1597. Adolph Palm. F. i Söderköping 1679 57, fad. kyrkoherde i Rök. Prv. 1709. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 09. D. (»caesus») vid Kristianopel 1710 2811.

1598. Per Lithelius. Fad. kyrkoherde i Hagebyhöga. D. som stud. 1705.

Blef ihjälstucken med värja af fältskären Dahm i närheten af Brinks gästgifvaregård i Kimstad.

1599. Gillis Villemot. F. i Norrköping; fad. Gillis, postmästare. Officer vid Norra skånska kav.-reg.; reg.-kvarternjästare; slutl. ryttmästare. Bosatt Risebärga, Krist. län, sed. å bostället Kullebärga, Malm. län. D. 1738.

1600. Lars Borg. F. i Norrköping 1688 222; fad. Vedich, tullöfverinspektör. Auskult. i Svea hofr. 1708, i Göta hofr. 11; sekreterare hos präsidenten i sistn. hofr., exc. gref Mörner; v. häradshöfding i Skåne; kanslist i Kanslikolleg.; afsk. o. bosatt hos sin mor på Långås, Hall. län. D., drunkn., där 1720.

»Hade genom gifte kunnat få häradshöfdingesyssla, men ville ej.» Nic.

1601. Raguel Rinman. F. i Herrestad 1684, döpt 1012; fad. kyrkoherde. Löjtnant. D. 1732.

Begärde ven. conc. 1708 och ville bli fältpräst året därefter, men ingen ledighet fanns.

1602. Johan Vettrenius. F. i Frinnaryd 1685 l48; fad. v. prost [851]. Fil. doktor 1713; prv. 14. Kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 14. D. 1719 228.

1603. Hemming Utterbom. F. i Tjärstad; fad. Nils. Prv. 1710. Komminister i Kettilstad o. Tjärstad 07. D. 1713 243.

— 120 —