Sida:Östgötars minne.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2065—2075
1725.

2065. Jonas Olofsson [Austronius]. F. i Söderköping 1704 63; fad. Olof, tunnbindare. Prv. 35. Hus- o. kapellpräd. vid Fogelvik i Tryserum 37; komminister i Tryserum 38. D. 1770 179.

2066. Magnus Götenberg. F. i Skeninge 1705 181; fad. Magnus, handelsman. Auskult. vid ämbetsverk i Sthlm; kanslist i Kammarkolleg.

2067. Nils Uhr. F. i Kimstad 1701; fad. Per, bonde. Prv. 35. S. m. adjunkt, anst. i Kristbärg. D. där 1749 296.

2068. Georg Fredrik Berholtz. F. i Norrköping 1707 198; fad. Fredrik, bryggare. Stud. i Lund 28; fil. kand. 32; prv. 41. Gymn.-adj. i Linköping 35; rektor i Norrköping 37; kyrkoherde i Skärkind 42; kontr.-prost 51. Egare af Minsjö i Västra Husby o. Ulberstad i Skärkind. D. 1763 59.

»B. var väl bevandrad i filosofi och teologi, hvilket bör öfverskyla de mänskliga svagheter, som kunnat vidlåda.» — »Biskop Benzelius, som kände honom för en mycket klyftig och in juridicis erfaren man och därför ej gärna lärer velat hafva honom vid consistoriebordet, begick så, att B., som sökte lektorat i Linköping, uppfördes utan ansökan på förslag till pastoratet, som han sedan erhöll.» Br.

2069. Per Hultner. F. i Yxnerum 1706 304; fad. Per, bonde. Prv. 40. Kommin. i Pelarne 44; kyrkoherde i Gärdserum 58. D. 1778 179.

2070. Samuel Lidén [Lidenius]. F. i Kvillinge 1706 61; fad. Jakob, inspektor, sed. godsegare. Prv. 43. Kollega i Söderköping 37—52; komminister i Hult o. Edshult 57. D. 1777 228.

2071. Carl Johan Erhardt. F. i Väderstad (Harstad); fad. Per, kronofogde. Auskult i Sthlm 1731. Bokhållare hos en frih. Rålamb, sed. hos landshöfd. frih. C. M. Fleetwood i Nyköping 46; landtbrukare på Länninge, Söderm. län. D. där 1794 63.

2072. Jonas Björkmark. F. i Locknevi 1707 1311; fad. Anders, bonde. Pädagog i Västervik. D. där 1774 222.

Uppgifves ha varit pietist. »1738 anmälde pastor i Västervik, att två studenter, Björkmarkar, födde i Locknevi socken, kommit nyligen från Stockholm till staden i föraktliga kläder med långa skägg och skola sagt sig vara andeliga präster samt efter några dagar begifvit sig till Locknevi för att, som de föregåfvo, se sin moder och vänner till godo. 1748 blef pastor Grentzelius ålagd af Consistorio att berätta, hvarför denne irrlärige fick befatta sig med barnundervisning. Landshöfdingen undersökte och fann honom oskyldig, hvilket af Consist. erkändes.» Nic.

2073. Peter Lagerman. F. i Östra Eneby 1706 114; fad. Peter, arrendator. Fil. doktor 31; prv. 43; teol. doktor i Lund 68. Gymn.-adj. i Linköping 33; kollega 35; konrektor 37; rektor 39; lektor 42; kyrkoherde i Östra Husby 47, i S:t Olai förs. i Norrköping o. S:t Johannes 62; kontr.-prost 50. D. 1790 13.

L. var en grundlig teolog, lärd i hebreiskan och latinet samt en from, nitisk herde och lycklig talare. — Skadad vid ett fall 1779, gick han sedan på kryckor.

2074. Per Serlachius. F. i Viborg, Finland, 1709 1310; fad. prost i Östra Husby. Auskult. i Göta hofr. 28; v. hhöfd. 34; stadsnotarie i Norrköping 43; stadssekreterare 47; tit. borgmästare 67; afsk. 68. D. i Norrköping 1779 74.

2075. Bengt Schenander. F. 1707; fad. kronolänsman i Östra Husby. Kanslist vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm 30; afsk. Landtbrukare i Österg. D. 1736.

Stack med en värja i hjäl sin hustru, Catarina Maria Nordenia, för hvilket brott han blef halshuggen och steglad vid Norrköping ofvannämnda år.

— 156 —