Sida:Östgötars minne.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2270—2280
1731.

2270. Daniel Noberg. F. i stora Åby 1710 fad. Anders, rådman i Söderköping. Auskult. i Svea hofr.; kanslist i Kommerskolleg.; aktuarie. D. i Sthlm 1784 61.

2271. Johan Vænerberg. F. i Söderköping 1712 33; fad. Jonas, rådman. Stud. i Lund 33; fil. doktor 41; prv. 41. E. o. skv.-prädikant vid Östg. kav.-reg. 41; v. pastor i Askeryd 63. D. i Sthlm 1770 81.

Fick af Rikets ständer för ett af honom utgifvet arbete, »Botemedel för fallandesjukan,» en årlig pension af 300 daler smt samt rekommendation till pastorat, hvars ernående han dock aldrig fick upplefva. Br. — Var »efterlåten i ämbetet och oskicklig i uppförandet.» Bl.

2272. Anders Cnattingius. F. i Västra Ny 1711 2611; fad. kyrkoherde. Prv. 39. Kommin. i Skeninge o. Allhelgona 44; kyrkoherde i Västra Ny 35. D. 1787 227.

Förrättade komministertjänsten »med allmänt förtroende och sina åhörares märkliga uppbyggelse.» Förestod sedan kyrkoherdebefattningen »med gudeligt nit, drift och omsorg.» F.

2273. Nils Novander. F. i Frödinge 1706; fad. Elias, kronolänsman. Prv. 39. Komminister i Örbärga o. Nässja 44; tj:ledig 82. D. i fattigstugan 1784 102.

»På egen begäran för sin höga ålder och sjuklighet entledigad med förbehåll att under sin återstående lifstid af efterträdaren njuta anständig skötsel och försörjning.» Bl.

2274. Anders Vestén. F. i Vadstena; fad. Anders, rådman. Prv. 1736; fil. doktor 37. E. o. bat.-prädikant vid Lifgardet 36. D. i Finland under kriget 1742.

2275. Sven Björkman. F. i Norrköping 1715 207; fad. Sven, tullskrifvare. Auskult. i Göta hofr. 39; notarius publ. i Norrköping 41; tit. hofr.-kommissarie 44; rådman 49; tillika präses i Norrköpings hall- o. manuf.-rätt 51; tit. borgmästare 60; handels- o. polit.-borgmästare 62. Riksdagsman 61. D. 1784 182.

»Förstod och förestod sitt ämbete rådig och beskedelig. Aldrig såg du honom missnöjd, fast världenes goda var sällan hans lott.» Grafskr. — En värdig ämbetsman och medborgare; »en driftig och lätt umgängesman.» Sds.

2276. Carl Hammar. F. i Jonsbärg 1705 313; fad. Staffan, båtsman. Prv. 42. Komminister i Loftahammar 49. D. 1764 136.

2277. Bleckert Göthe. F. 1713 172; fad. prov.-tullinspektor i Linköping [1304]. Auskult. i Göta hofr. 33; auditör vid Östg. kav.-reg. 40; häradshöfding i Fjäre o. Viske domsaga, Hall. län, 54; afsk. m. tit. assessor 72. D. i Linköping 1790 62.

2278. Lars Rydbom. F. i Landeryd 1711 75; fad. kyrkoherde i Ukna. Mönsterskrifvare; sergeant. Landtbrukare i Ukna; frälseinspektor på Borgs landtegendom i Borg; slutl. bosatt i Östra Ny. D. före 1780.

2279. Johan Follin. Fad. kyrkoherde i Grebo. Militär; gardeskarl 1732; sed. anstäld i fransk krigstjänst. D. 1741.

Relegerad för alltid 1732 »för obeskedlighet på flere sätt.» Bl. — Uppgifves blifvit major i fransk tjänst och stupat ofvannämnda år i ett slag vid Blai. »Förmodas hafva i Frankrike lemnat efterkommande, baroner Follin, af hvilka en deltagit i undertecknandet af freden i Paris 1871.» Ö.

2280. Samuel Söderstrand. Fad. skorstensfäjare i Norrköping. D. i Sthlm 1739 el. 40.


— 172 —