Sida:Östgötars minne.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2260—2269
1731.

mistning af sina åhörares första förtroende genom ett lefnadssätt, som ej knnnat räknas enligt med dess ämbete och skyldigheter.» Br.

2260. Herman Licén. F. i Västervik 1710 39; fad. Johan, handlande. Auskult. i Kammarrevisionen 37, i Svea hofr. 39; v. auditör i Söderm. reg. 41; auditör där 45. D. 1754.

2261. Johan Ekerman. F. i Västra Eneby 1712 144; fad. prost [1105]. Auskult. i Svea hofr. 35; kurator ad litem vid Sthlms just.-kolleg. o. förmynd.-kammare 37; tillika notarius publikus 44; protonotarie i just.-kolleg. 47; stadsnotarie 54; stadsfiskal 57; rådman i Sthlm 58; tillika direktör för auktionsverket; handelsborgmästare 75. D. 1789 134.

2262. Jakob Ekerman. F. i Västra Eneby 1713 1410;. fad. prost [1105]. Fil. doktor 43; prv. 46; teol. doktor 72. E. o. hofpräd. 47; ord. hofprädikant 52; kyrkoherde i Jönköping 66; prost 66; kontr.-prost 69. D. 1778 229.

2263. Jonas Aschling. F. i Ask 1711 184; fad. Hemming, hemmansegare. Auskult. i Svea hofr. 36; e. o. kanslist 36; e. notarie 37; v. notarie 42; kanslist 42; v. hhöfd.; notarie 48; häradshöfding i Roslagen 57; assessor i Svea hofr. 62; hofrättsråd 67; afsk. 77. Egare af fädernegården Ask i Asks s:n. D. där 1780 12.

Ingaf till Kgl. Maj:t underdånig ansökan till landshöfdingebefattningen i Östergötlands län 1775, men erhöll den ej. — Sonen Carl Fredrik, landshöfding, adl. m. bibeh. namn.

2264. Johan Key. F. i Lönnbärga 1718 212; fad. Jakob, kronofogde. Stud. i Lund 37. Auskult. i Göta hofr. 39; v. hhöfd. 45; häradshöfding i Norra o. Södra Vedbo samt Vista, Jönk. län, 47; tillika adj. led. i Göta hofr. 51—61. Godsegare: Edshult, K vänsås, Johannesbärg o. Östraby i Jönk. län samt Ed i Sund m. m. D. på Kvänsås i Eksjö landsf. 1789 72.

K. hade betydlig jordegendom, tillsammans 36 mantal. Han och brodern [2265] sökte flere gånger att bli naturaliserade svenske adelsmän, hvartill ock kon. Gustaf III år 1778 gaf löfte, men saken fullföljdes icke, sedan den af dem till Stockholm öfversända introduktionsafgiften förskingrats af den person, som blifvit anförtrodd att inbetala densamma. A.

2265. Fredrik Key. F. i Lönnbärga 1720 207; fad. Jakob, kronofogde. Stud. i Lund 37. Auskult. i Göta hofr. 39; v. hhöfd. 45; tf. domhafvande i Österg. o. Kalmar län; tit. häradshöfding 69. Godsegare o. landtbrukare på Vindö i Östra Ed 68. D. 1793 204.

2266. Axel Erik Key. F. 172.; fad. Jakob, kronofogde i Mörlunda. Konstapel vid Flottan; löjtn. 52; kaptenlöjtnant 55. D. i Västindien 1759.

Begaf sig i utländsk krigstjänst och stupade i en sjöstrid ombord på skeppet »Florissant».

2267. Lars Törnmark. F. i Törnsfall 1706 128; fad. Erik, jordbrukare. Prv. 35. Komminister i Åsbo 41. D. 1756

2268. Petrus Vimermark. F. i Vimmerby 1711 11; fad. Anders, råd- o. handelsman. Fil. kand. 42; fil. doktor (ej i Upps.); prv. 44. Rektor i Söderköping 51. D. 1780 234.

»Med oförtruten flit, redlighet och ömhet sökte han i hela 30 år leda ungdomen på gudsfruktans, dygdens och lärdomens riktiga stig.» - - - »Var en nästan makalös lärare, och antingen voro hans egenskaper ej rätt kända eller ville han af eget val ej bortbyta för något bättre en ställning, hvaruti han fann nöje.» Br.

2269. Johan Törnholm [Törnbom]. F. i Törnevalla 1711, döpt 83 fad. häradsskrifvare. Auskult. i Svea hofr.; kanslist vid ämbetsverk i Sthlm 38; registrator vid Sthlms rådsturätt 47. Notarie i Borgarståndet. D. 1759 45.

— 171 —