Sida:Östgötars minne.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3114-3121
1760.

Vingåker, Strängnäs stift, 76; prost 76; kontr.-prost 81; domprost i Linköping 1801. Riksdagsman 12. D. 1823 199.

D. visar sig som en lefvande exponent af den s. k. neologiska åskådning, som här vann insteg under senare delen af 1700-talet. Han var gustavian alltigenom; tjusarkungen på tronen hyllades från hans talarstol nästan lika mycket som »det högsta väsendet» i himmelen, och den sköna formen blef hufvudsak, hvarigenom det ästetiska utträngde det religiösa. Med alla sina brister, delvis kännetecknande för tiden, var D. onekligen en begåfvad och vältalig samt i många stycken dugande och därtill ordningsam man, som åtnjöt mycket anseende, ämbetsbröders förtroende och sin konungs ynnest. Efter Hagstr.

3114. Olof Cederlöf. F. i Väderstad (Harstad) 1739 117; fad. Sven, bonde. Stud. i Lund 63; fil. doktor 66; prv. 66. E. o. bat.-präd. vid Jönk. reg. 81; kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 90; kyrkoherde där 98. D. 1808 188.

C. intresserade sig tydligen för fiske, enär han 1765 utgaf ett arbete om skånska karpdammar.

3115. Olof Zetterling. F. i Kuddby 1744 153; fad. prost [2010]. Fil. kand. 68; prv. 75. Kollega i Norrköping 71; rektor 80; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 85; prost 99. D. 1816 110.

3116. Erik Zetterling. F. i Kuddby 1745 235; fad. prost [2010]. Fil. doktor 70; prv. 70. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Dagsbärg 80; afsk. fr. prästämb. 84; inlöst på Vadstena hospital 85. D. där 1805 46.

Suspenderades 1781 för liderlighet och förargelseväckande beteende. Konsistorium utfärdade kort därefter ett cirkulär, hvari prästerskapet varnades att admittera honom till någon ämbetsförrättning, »såsom Ven. Consist. med missnöje försport redan på ett och annat ställe hafva händt.» S.

3117. Samuel Gustaf Harlingson. F. i Vikingstad 1740 104; fad. Hans Harling, kronolänsman. Fil. doktor 67; prv. 98; teol. doktor 1809. Konsist.-aman. i Linköping 1772; tillika bibliotekarie vid stiftsbibl. 72; konsist.-notarie 83; tit. lektor 88; lektor 92; tillika kyrkoh. i Landeryd 98; tit. professor 1802. Riksdagsman 09. D. i Sthm 1810 213.

H. var en man »af sannt snille», en frimodig, mångkunnig och nitisk medborgare. Kraftig, förslagen och hänsynslös, drefs han dock till härsklystnad samt skydde stundom ej intrigen för att uppnå sitt mål. Lindblom, ärkebiskopen, säger om honom: »den afpassade pröfningen, den strängt och långsamt öfvervägande rättheten stodo ej alltid tillsammans med hans eldiga lynne.» Som konsistorietjänsteman beredde han sig ett sådant inflytande, att han, som det påstås, styrde både konsistorium och stift. Senare stod han två gånger på förslag till biskop. — Ledamot af flere vittra samfund, framstod H. som en skicklig författare med stark böjelse för satir, som framlyser ur alla hans skrifter. Utan tvifvel var det ock han, som bland Linköpings gymnasielärare mest bidrog till den väckelse i ästetiskt hänseende, som verkade, att nya skolans kärntrupp var östgötisk. Biogr. lex.; Br. Se vidare Sundblads »Bland kräklor och mitror.»

3118. Anders Rylander. F. 1739 152; fad. klockare i Svinstad. Bruksinspektör i Värmland. Kronolänsman där; stadsfiskal i Filipstad; möjl. äfven stadskassör. D. 1787.

3119. Erik Lind. F. i Allhelgona 1739 810; fad. Magnus, inspektor. Prv. 67. Pastorsadjunkt i Vallerstad 67. D. där 1768 71.

Begick själfmord genom att hänga sig med ett strumpeband.

3120. Johan Vaste Kinström. F. i Västra Ed 1741 92; fad. Jakob, bruksbokhållare. Handelsbokhållare i Sthlm 68.

3121. Jonas Callerholm. F. i Grebo 1742 219;fad. kyrkoherde [1993]. Prv. 70. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet 74; andre reg.-pastor 76; förste reg.-pastor 82; kyrkoherde i Öster-Våla, Upps. stift, 83; prost 87; kontr.-prost 94. D. 1806 141.


— 241 —
Östgötars Minne.16