Sida:Östgötars minne.djvu/383

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1804

4235—4244

ästetiskt bildad musikkännare uppskattades ännu högre. I yngre år tillhörde han med lif och själ fosforisterna och utgaf då skaldestycken ur Pogtisk kalender satta i musik, små täcka romanser, som en tid sjöngos i alla salonger. Under det Dalman redigerade Dagligt Allehanda skötte B. längre tider musikafdelningen i denna tidning. Hbg.

4235. Johan Peter Lundborg. F. i Norrköping 1783 ls/&; fad. Anders, fabrikör. Fil. doktor 1809; prv. 10. Domk.-syssloman i Linköping 13; kyrkoherde i Borg o. Löt 27. D. 1837 17i.

4236. Gustaf Adoif Lindgren. F. i Adelöf 1784 *%; fad. kyrkoherde [2878]. Hofr.-ex. 1806. Landskanslist i Sthlms län 08; tit. landssekreterare 10; kronofogde i Frösåker o. Närdinghundra 13. D. på Eke boställe, Sthlms län, 1849

t

4237. Isak Herman Kinnander. F. i Svanhals 1786 M/*; fad. prost [3057]. Fil. doktor 1809; teol. kand. 14; prv. 21; teol. doktor 30. Docent i Upps. 14; lektor i Linköping 18; förste teol. lektor o. kyrkoh. i Skeda 24; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå 33; kontr.-prost 34. Biksdagsman 28. D. 1876 uu.

>K. var ett i bästa mening fullgånget barn af öfvergångstiden från Gustavernes till de nya Carlarnes tidehvarf, hvilken tid hade icke blott sina starka utan äfven sina svaga sidor.» Därtill kan K. särskildt betraktas som en målsman för den prästerliga aristokrati, som vid nämnda tid var ganska talrik i vårt land. Han var i många fall en mönsterbild för religionslårare och inför sina församlingsbor stod han som en värdig foresyn. Sthr.

4238. Isak Lindhagen. F. i Linköping 1782 27*; fad- kyrkoherde [3373]. Hofr.-ex. 1808. Auskult. i Svea hofr. 08; e. o. notarie. D. i Grebo prgd 1833 wn.

Uppgifves äfven varit »landskontorist.» men i sådant fall troligen endast extra ordinarie, ty han kan ej påträffas i någon statskalender.

4239. Magnus Bleckert Nordenstolpe, f. 1786 75; fad. major i Söderköping. H ofsekreterare. D. på Alboga i Drothem 1853 217.

4240. Anders Georg Magnus Nordenstolpe, f. 1789 7»; fad major i

Söderköping. Hofr.-ex. 1805. V. notarie i Svea hofr. 07; kopist i Just.-rev.- exped. 11; kanslist 15; prot.-sekreterare 20; kst. föredragande 22; exped.-se- kreterare i K. M. kansli 23; rev.-sekreterare 24; justitieråd 34; afsk. 55. D. pa Resta i Nysätra, Upps. lån, 1861 8i.

4241. Johan Loren8 Hessen. F. 1786 6io; fad. brukskamrer i Lofta. D. som stud. i Björsåters prgd 1807 243.

4242. Erik Drake. F. i Kisa 1788 8i; fad. kapten. Kansliex. E. o. kanslist i Kgl. kansliet. Lärare, m. tit. professor, vid Musik. akad. 30; tillika akad:s sekreterare o. bibliotekarie 41—61 samt inspektor för undervisningen 41—61.

Musikskriftställare. Egare af Fölingsö i Kisa till 25. D. i Sthlm 1870 9c.

D. representerade sin ätt på Riddarhuset vid nästan alla riksdagarne från 1828 till och med 1856. — Han år en af Sveriges flitigaste musikaliska läroboksförfattare; upptecknade en mängd af de melodier, som finnas införda i Arvidssons »Svenska fornsånger;» redigerade musiken till Bellmans skrifter samt komponerade och utgaf åtskilliga sånger. N. fbok.

4243. Svante Henrik Rftäf. F. i Kisa 1789 6s; fad. lagman. Landtbrukare på Demshult 1810, sed. på sin gård Aspa, båda i Asby. D. på Bulsjö i Sund 1822 ®/5.

4244. Johan MagnU8 Björklund. F. i Vadstena 1785 16s; fad. Daniel Gustaf, tullskrifvare. Stud. i Lund 1807; fil. doktor 08; prakt. ex. 10; prv. 11. Kollega

- 341 -