Sida:Östgötars minne.djvu/446

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4864—4871
1821.

4864. Viktor Törnbom. F. i Västra Eneby 1801 3l1; fad. Gustaf, hofr.-kommissarie o. organist. Hofr.-ex. 23. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; tf. domhafvande i Kinda o. Ydre 26—41 (utom 28); tit. häradshöfding 39. Egare af Tjuk i Västra Eneby. D. i Kisa 1841 58.

4865. Daniel Gustaf Bergman. F. i Skärstad, Jönk. län, 1799 149; fad. Israël, mjölnare i Norrköping. Prv. 1828. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ingatorp 54; afsatt fr. prästämb. 58. D. i Ingatorp 1861 135.

B. afsattcs i anledning af fylleri i tjänsten.

4866. Carl Magnus Stenholm. F. 1800 148; fad. hofr.-kommissarie i Norrköping. Privatlärare där. D. i Norrköping 1880 282.

4867. Johan Gabriel Enroth. F. i Norrköping 1802 1110; fad. Gabriel, klädesväfvare. Prv. 27. Lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 32, vid Eberst. skolan 40; komminister i Vireda o. Haurida 44, i Vallerstad o. Järstad 55, i Västra Harg 59. D. 1880 11.

4868. Carl Gustaf Hoffstedt. F. i Mjölby 1803 156; fad. Johan, inspektor. Hofr.-ex. 22; kansliex. 23; kameralex. 23. V. hhöfd. 26; auskult. i Svea hofr. 26; tit. häradshöfding 30; kopist i Just.-rev.-exped. 37; kanslist 40; prot.-sekreterare i K. M. kansli 40; rev.-sekreterare 41; justitieråd 48; afsk. 68. Egare af Bosgård i Västra Harg o. bosatt där 68. D. där 1884 111.

Att H. egde ej vanlig begåfning, kan redan slutas af den framgång, han rönte på ämbetsmannabanan. Med den eminenta förmåga, han i detta hänseende ådagalade, förenade han ett hjärta, som varmt ömmade för medmänniskors väl. Stora äro de summor, med hvilka han understödde behöfvande, och mot skolväsendet i det samhälle, han på sista tiden tillhörde, visade han mycken frikostighet genom donationer. Huru anspråkslös han var, synes icke minst af de anordningar, han föreskref om sin begrafning: ingen särskild grafplats skulle få köpas, utan »han skulle ligga i linien» bland allmogen, och ingen grafvård skulle få resas öfver platsen. — Stor vän af ett godt och gladt skämt, författade H., då han vid 1834—35 års riksdag tjänstgjorde som kanslist i Bondeståndet, de barocka motioner, som då framburos af Nils Insulin och som väckte en så ohäjdad munterhet i vida kretsar. Vid ett tillfälle, då H. satt ting och ett mål förevar angående kortspel, förmådde han nämnden att till klargörande af saken spela femkort i sittande rätt.

4869. Gustaf Fredrik Ekenstam. F. i Sjögestad 1802 2511; fad. öfverste. Stud. i Lund 21, i Upps. 23; hofr.-ex. där 24; bärgsex. 27. Stip. vid Falu bärgsskola 27; v. notarie i Bärgskolleg. 27; stip. dår 30—33; elev å Järnkontorets stat 30; bärgmästare i Västerb. och Norrb. län 34, i Jönk., Kron., Blek., Krist., Malm. o. Hall. län (sed. benämndt 9:e, slutl. södra bärgm.-distr.) 55; afsk. 81. D. i Köpenhamn 1886 31.

4870. Napoleon von Döbeln, frih F. 1802 263; fad. generallöjtnant (»Döbeln vid Jutas»). Kornett vid Lifgardet till häst 18; afsk. 20; löjtn. i armén 20; underlöjtn. vid Ingeniörkårens fortifik.-brigad 22; afsk. 25; kapten i armén 29. D. i Sthlm 1847 1410.

Författade och utgaf från trycket åtskilliga matematiska uppsatser. — Var den siste af friherrliga ätten v. D.; men »någon vapenkrossning kunde ej ske, emedan penningar icke funnos till anskaffande af ett vapen.»

4871. Jonas Jakob Sarnau. F. i Skeninge 1801 215; fad. Lars, postmästare, v. häradshöfding. Stud. i Lund 21, i Upps. 24. Bosatt, utan kändt yrke, i Skeninge. D. där 1869 255.

Uttog testimonium till prästämbetet 1826, men blef aldrig präst. Om honom står skrifvet: »går och larfvar som original i Skeninge 1850.» Matr. — Efterlemnade anteckningar om Östgöta nations medlemmar, och har denna källa i några fall blifvit använd vid föreliggande arbete.

— 404 —