Sida:Östgötars minne.djvu/491

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5273—5281
1831.

1831.

5273. Per Ulander. F. i Östra Stenby 1808 38; fad. Jonas Persson, bonde. Prv. 34. Kyrkoherde i Tuna 47, i Herrestad o. Källstad 71. D. 1876 86.

U. var en god själasörjare samt verkade troget och träget i sitt kall.

5274. Set Daniel Fougberg. F. i Törnevalla 1812 113; fad. prost [3796]. Fil. kand. 48; fil. doktor 48. Kollega vid Hedvig Eleonora läroverk i Sthlm 55. D. där 1870 2910.

5275. Oskar Justus Arehn. F. i Skeda 1812 29; fad. Anders, fältkamrer. Hofr.-ex. 33. Kopist i Nedre just.-revisionen. Ombud i Dep. för utredn. af Göta kanalbolags samt Malmö f. d. diskontverk (under Riksg.-kontoret) 38—48; ombudsman i Riksgäldskontoret 39; kommissarie 41; afsk. 74. Sekreterare i Bondeståndets kanslidirektion 50—63. D. i Sthlm 1885 410.

A. var en mycket verksam, skicklig och inflytelserik ledamot i det verk, han så länge tillhörde. Hans stora arbetsförmåga gaf honom ock tillfälle att egna sin lediga tid och sina krafter ut göromål utom tjänsten, och han var känd för en icke vanlig energi i allt, hvad han företog sig. Efter afskedet från Riksgäldskontoret sysselsatte han sig med skötandet af en tändsticksfabrik i Stockholm.

5276. Carl August Durling. F. i Tirserum 1810 258; fad. Nils Fredrik, fänrik o. godsegare. Hofr.-ex. 32; kameralex. 32. V. hhöfd. 37; tf. domhafvande i Kinda o. Ydre 42—55; e. civilnotarie i Göta hofr. 45; brottm.-notarie 47: fiskal 48; civilnotarie 50; häradshöfding i Färs o. Frosta doms., Malm. län, 55. Egare af Östraby i Malm. län, Gammalstorp i Skarab. län samt Viggesbo, Häggarp o. Nedre Kulla i Rumskulla. D. på Östraby 1875 282.

D. egde »den kunskap, oväld, välvilja och lugn, som utmärka en god domare.» Var ock på grund af dessa egenskaper högt uppburen icke allenast å de orter, där han som domare verkade, utan äfven af de många jurister, hvilka under hans ledning inhämtat de första praktiska insikterna. En i umgänget anspråkslös och vänsäll man; en god och omtänksam familjefader.

5277. Carl Johan Ferdinand Hertzman [Herzmann]. F. i Tingstad 1814 193; fad. rektor [3768]. Slottsvaktmästare i Linköping (43); renskrifvare i Norrköping på 50-talet; tit. notarie. D. i Norrköping 1863 276.

5278. Abraham Vilhelm Abrahamson. F. i Norrköping 1813 145; fad. rådman. Hofr.-ex. 33. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 35; stadsaktuarie i Norrköping 39. D. där 1841 1611.

5279. Axel Adolf Burenstam. F. i Lerbäck, Örebro län, 1816 2910; fad. öfverstelöjtnant [4011] Underlöjtn. vid Andra lifgardet 40; löjtn. 45; kapten 53: afsk. 55. Bruksegare på Skyllbärg, Örebro län, till 89; sed. bosatt i Linköping. Riksdagsman i Första kammaren för Örebro län 75—86. D. i Linköping 1889 34.

K. åtnjöt mycket anseende för rättskaffenshet och duglighet på de områden, dår han verkade.

5280. Johan Vilhelm de Bruyn. F. i Norrköping 1811 fad. klädesfabrikör. Kontrollör vid Norrköpings ullmagasin o. kontor 39. D. i Norrköping 1857 66.

Säges varit »en jovialisk och glad sångare.»

5281. Carl Johan Engberg. F. i Säby 1811 91; fad. Johan, trädgårdsmästare. Prv. 34. Kommin. i Grebo o. Värna 54; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 65; kontr.-prost 72—86. Kommunalman. D. 1890 237.

E. och de tre nästföljande. Adlerz, Törning och Scherblom, voro bland de 11, som

Östgötars Minne.29
— 447 —