Sida:Östgötars minne.djvu/492

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5282—5288
1831.

aflade den nya studentexamen 1831 110 då denna examen togs för första gången. — E. var utrustad med ett skarpt, praktiskt förstånd och en dugande arbetsförmåga, som i synnerhet gjorde sig gällande i det kommunala lifvet. I sitt ämbetes utöfning var han noggrann och allvarlig. Genom meddelande af privat undervisning samt genom ett med klokhet och ihärdighet bedrifvet jordbruk samlade han förmögenhet- Till sin karaktär en öppen och redbar man. Sbg m. fl.

5282. Carl Erhard Adlerz. F. i Söderköping 1813 81; fad. kyrkoherde [3958]. Fil. kand. 39; fil. doktor 39; prv. 40. Kollega i Vimmerby 44, i Linköping 49; rektor i Eksjö 54; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 51; kyrkoherde i Kuddby 69. D. 1891 46.

A. säges varit en sträng och noggrann lärare, men icke dess mindre af lärjungarne aktad och värderad. Som präst höll han mycket på gammal kyrklig ordning samt var vtterst noga om alla lagliga formers iakttagande. Hans begåfning som prädikant var visserligen icke ovanlig, men hans predikningar utmärkte sig för både reda och klarhet. Var ästetiskt anlagd och hade en god sångröst. Sbg.

5283. Per Gustaf Törning. F. i Rogslösa 1810 810; fad. jägmästare. Landtbrukare o. delegare i Haninge i Västra Tollstad. D. där 1872 1310.

T. kallades i hemorten »magister» och var ännu på gamla dagar hemmastadd i de klassiska språken, däri han äfven, då så påfordrades, gaf enskilda lektioner. »En originel enstöring.»

5284. Johan Gustaf Scherblom. F. i Östra Stenby 1811 43; fad. Johannes Jonsson, bonde. Fil. kand. 38; fil. doktor 39; dim.-ex. 47. Lärov.-kollega i Vadstena 44. D. där 1852 238.

5285. Jonas Gustaf Svalander. F. i Vimmerby 1813 307; fad. Christian, borgmästare. Hofr.-ex. 33. V. hhöfd.; e. civilnotarie i Göta hofr. 44; kst. kanslist 45; fiskal 45; notarie 48; sekreterare 61; afsk. 78. D. i Jönköping 1891 134.

»S., hvilken afled som ungkarl, var känd såsom utöfvare i tysthet af ganska stor välgörenhet inom Jönköping, hvilket samhälle han så godt som oafbrutet tillhörde i sex decennier.»

5286. Petrus Vetterholm. F. i Västervik 1811 87; fad. Per, garfvare. Fil. kand. 39; fil. doktor 42. Apologist, sed. lärov.-kollega, i Västervik 47. D. där 1866 151.

5287. Jakob Adolf Vedich Busch. F. i Vadstena 1812 234; fad. Johan Jakob, kapten. Hofr.-ex. 33; bärgsex. 36. Stipendiat å Järnkontorets stat 40; tf. geschworner i Väster- o. Norrbotten 41; markscheider i Bärgskolleg. 45; tf. geschworner i Nya Kopparb. o. Lindes bärgm.-döme 51; e. grufingeniör i 4:e bärgm.-distr. 55; bärgmästare i 8:e, sed. Östra, distr. 69; afsk. 86. Bosatt i Söderköping, slutl. i Uppsala. D. där 1901 116.

Utom för sin verksamhet vid bärgsstaten var B. känd som nykterhetsifrare samt mnemotekniker. I sistnämnda egenskap författade och utgaf han flere skrifter, bl. a. »Försök till lärobok i mnemoniken eller minneskonsten» (årg. 1—3. 1852—54, jämte 2 suppl. 1856).

5288. Vilhelm Lidberg. F. i Svinstad 1813 309; fad. kyrkoherde [3760]. Fil. kand. 36; fil. doktor 36; dim.-ex. 36; prv. 38; teol. doktor 77. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 42; apologist, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 42; tillika sånglärare vid skolan 47-54 samt hosp.- o. lasar.-präd. i Linköping 49; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 55, i Hof o. Appuna 63; kontr.-prost 70. Folksk.-inspektör 64—81; inspektor för Vadstena läroverk 70—79 o. 85-89. Kommunalman. D. 1891 267.

L. framstod som en mycket dugande och synnerligen flitig man. Hans arbete i skolans tjänst präglades af grundlighet och bedrefs med stort nit, hvarför hans

— 450 —