Sida:Östgötars minne.djvu/493

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5289—5295
1831.

lärjungar tala om honom med vördnad. Under sin långa tid som folkskoleinspektör gjorde han täta besök i distriktets skolor, och om han därvid stundom föreföll något sträng, härrörde detta ej af klanderlusta utan af nit om skolan och dess båsta. Han var, särdeles i yngre åren, en gärna hörd prädikant och tog äfven sitt prästerliga kall med allvar, ehuru han på detta område må hända ej fullt följde med sin tid. En mängd hedrande förtroendeuppdrag lemnades honom, och det ena så väl som det andra skötte han med omsorg. Shg.

5289. Per Gustaf Videgren. F. i Östra Harg 1812 1; fad. inspektor. Kameralex. 33. Kammarskrifvare i Statskontoret 41; kst. 48, ord. memorialbokhållare 51; kassör för stämpelpappersuppbörden där 63; afsk. 77. D. i Linköping 1889 214.

Utom nämnda befattningar hade V. långa tider anställning i Riksdagens statsutskott som kanslist, notarie och kamrer samt vid statsrevisionen. Duglig, orubbligt plikttrogen, punktlig och ordningsam i så väl det allmänna som enskilda lifvet. Sina lediga stunder egnade han åt musikaliska studier och uppnådde ganska stor skicklighet på flöjt; samlade gärna sina vänner omkring sig till angenäma musiktillställningar, därvid han själf virtuosmässigt utförde flöjtstämman.

5290. Anders Johan Egnell. F. i Östra Ed 1811 148; fad. komminister. Fil. doktor 39; med. stud. i Helsingfors; med. doktor i Erlangen 63. V. gymnasielärare i Västerås 47; tjg. som extra läkare 48—50; lektor vid Gefle ateneum 55—59. Resande flere år, oafbrutet fr. 59. D. i Tunis, Afrika, 1875 68.

E. var en mycket originel personlighet. Orolig till lynnet, begifven på äfventyr och med små behof eller kanske med »ett visst förakt för allt, som den bildade människan anser tillhöra lifvets oundgängligheter, en Diogenes i nittonde århundradet,» tillbrakte han en stor del af sitt lif på resor från den ena världsdelen till den andra. Så uppehöll han sig i Rostock 1860, i Turkiet och England 61, i Tübingen 62, i ErIangen 63. i Spanien s. å., i Norra o. Södra Amerika 64, i Åhus i Skåne 65. i Köpenhamn 66 o. 67, i Paris 68 o. 69, i Danmarks s:n utanför Uppsala s. å., i Italien 70 o. 71, i Afrika 73, då han från Alexandria sökte professuren i Uppsala efter Hesse. Egde vidsträckta språkstudier och har af trycket utgifvit några ordböcker samt öfversatt Svedenborgs skrifter.

5291. Carl August Oskar Söderström. F. i Ödeshög 1811 2011; fad. Nils, hofr.-kommissarie. Dim.-ex. 45; prv. 46. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Dagsbärg 56; tj:ledig för sjuklighet 59. D. i Tryserums prgd 1860 182.

5292. Fredrik Vilhelm Björkman. F. i Väderstad 1813 199; fad. Anders Gustaf, landträntmästare, tit. assessor. Sergeant vid Jämtl. hästj.-kår. D. i Jönköping 1832 59.

5293. Carl Magnus Palmgren. F. i Björsäter 1810 176; fad. inspektor. D. som stud., drunkn. i Stångån, 1836 136.

5294. Samuel Erik Carl Bergentz. F. i Gryt 1813 910; fad. komminister. Stud. i Lund 31; hofr.-ex. i Upps. 34. Tingsnotarie i Vifolka o. Valkebo; v. auditör i Andra lifgr.-reg. Bokhållare vid Österg. ensk. bank i Linköping 37: kamrer där 38; afsk. 61. D. i Linköping 1864 2912.

B. måste på grund af sjuklighet lemna sin kamrersbefattning och erhöll pension af banken.

5295. Nils Israël August Villén. F. i S:t Anna 1812 11; fad. Nils, organist o. klockare. Stud. i Lund 31, i Upps. 35; prv. 36. Komminister i Lofta 54, i Ljung o. Flistad 62. D. 1884 1510.

Högt värderad af sina församlingar, ej blott som präst utan äfven som vän och välvillig rådgifvare. Han var en ordningsam och i åtskilliga stycken särdeles flitig man. Ingen hade bättre reda på stiftets ecklesiastika statistik; under sin långa lefnad förde han noggranna anteckningar om alla väderleksförhållanden och hade arbetat sig till en ovanligt väl sorterad »fjärding» (samling af prädikokoncept), som efter hans förordnande följde honom i grafven. Sthr m. fl.


— 451 —