Sida:Östgötars minne.djvu/494

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5296—5303
1831.

5296. Gustaf Adolf Lundhqvist. F. i Västra Vingåker, Söderm. län, 1813 1010; fad. hofmästare. Stipendiat å Järnkontorets stat 42—47; geschworner i St. Kopparbärgs bärgslag 45; afsk. 54; e. grufingeniör i Sthlms o. Upps. län 55—71; tf. bärgmästare i 3:e bärgm.-distr. 71—74. Föreståndare för Bärgskolleg., sed. Kommerskolleg. grufkartekontor 55; afsk. 85. Tidningsman; medarb. i »Nya Dagligt Allehanda» (sign. Egidius). I), i Sthlm 1892 192,

L. utvecklade en betydande verksamhet inom vår bärgverksindustri samt gjorde i öfrigt å så väl det teoretiska som praktiska området goda insatser till höjande af den industriela samfärdseln i vårt land; var bl. a. en af stiftarne af bolaget för anläggande af den stora bärgslagsbanan Göteborg-Falun.

5297. Per Johan Danielson-Aschan. F. i Eksjö 1814 255; fad. prost. Med.-fil. ex. 35; med. kand. 38; med. lic. 40; kir. mag. 40; med. doktor 41 Bat.-läkare vid Kronob. reg. 41; tillika brunnsintendent vid Lannaskede 42—46 o. fattigläkare i Eksjö 45; prov.-läkare i Tjust 48; regementsläkare vid Smålands husarreg. 58. Direktör vid Smål. ensk. banks afd.-kontor i Eksjö 69. D. där 1890 151.

Åtnjöt stort anseende. Hans uppträdande var alltid lugnt och prägladt af den gamle erfarne läkarens milda allvar. — Senior bland rikets militärläkare.

5298. Carl Otto Vilhelm Burén. F. i Ekeby 1814 811; fad. brukspatron. Hofr.-ex. 35. V. hhöfd. 44; kopist i Just.-rev.-exped. 46; kanslist 53; kammarrättsråd 58; präsident i Kammarrätten 78; afsk. 83. Delegare i Boxholms säteri 49—56; egare af Kvissbärg i S:t Per; husegare i Sthlm. D. där 1893 75.

B. efterlemnade minnet af en man, som genom nitiskt och samvetsgrant handhafvande af honom på skilda områden anförtrodda uppdrag småningom beredde sig väg till den höga värdighet, han till sist innehade. Han egde god musikalisk begåfning; var enkel och flärdlös till sin personlighet samt vänfast och angenäm i umgänget.

5299. Carl Fredrik Vahlgren. F. i Misterhult 1811 711; fad. Per Magnus, komm.-landtmätare. Prv. 36. Kommin. i Nykil 55; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 61; kontr.-prost 83. D. 1888 203.

V. skildras som en anspråkslös hedersman och sann människovän. Han hade ett fyndigt och kvicktänkt hufvud och en ledig, stundom hvass tunga, som han skickligt använde till att tukta inbilskheten eller det pösande öfvermodet. hvilket för honom var en styggelse. Han prädikade »utan all ståt och prål, på ett enkelt och godt, ehuru visst mera gammaldags sätt.» Sthr.

5300. August Magnus Vahlgren. F. i Misterhult 1813 2511; fad. Per Magnus, komm.-landtmätare. Prv. 37. Kommin. i Skedevi 54; kyrkoherde där 78. D. 1883 84.

5301. Jakob Fredrik Dusén. F. i Häsleby 1811 267; fad. prost [3911]. Kameralex. 32. Uppbördsskrifvare; kronolänsman i Ydre, sed. i Ydre norra distr., 45; afsk. 77. Egare af Äng i Sund. D. där 1888 1611.

5302. Nils Peter Ringstrand. F. i Ringarum 1809 169; fad. Nils Nilsson, bonde. Stud. i Lund 31; fil. kand. 37; fil. doktor 38. Lärare vid Orups landtbruksskola, Malm. län, 39; v. lektor i Strängnäs 41; språklärare, sed. lärov.-adjunkt, där 46. 1). 1871 110.

5303. Fredrik Alexander Funck, frih. F. i Skönbärga 1816 2012; fad godsegare [3953]. Stud. vid Möglins landtbr.-institut 34. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 37; afsk. 48. Kabinettskammarherre 59: tj:fri 65. Godsegare o. landtbrukare å Bolltorp o. Liljestad i Skönbärga samt egare af Tomtaholm i Drothem 48. Distr.-direktör vid Göta kanal verk fr. 63. Riksdagsman i Första kammaren för Österg. län fr. 66 samt v. talman 73 o. 74; kommunalman. D. på Bolltorp 1874 285.

F. ernådde genom sin eminenta förmåga samt i följd af sitt trägna och redbara

— 452 —